Literatúra

Kúpiť u vydavateľa

Otázky kodifikácie súkromného práva

Ján Lazar
01/2006
Iura Edition spol s r.o.
ISBN: 80-8078-128-1
Publikácia popredného slovenského civilistu prof. JUDr. Jána Lazara, DrSc. obsahuje súbor článkov a štúdii zoradených v chronologickom poradí (1989-2005), ktoré sa zaoberajú problematikou kodifikácie súkromného práva. Autor sa v nich vyjadruje najmä k týmto otázkam: potreba a nevyhnutnosť rekodifikácie súkromného práva v SR, vzťah občianskeho práva k obchodnému a pracovnému právu, miesto občianskeho práva v systéme súkromného práva a jeho odraz v koncepcii základnej právnej úpravy, optimálny model súkromnoprávneho kodexu, vecná pôsobnosť a štruktúra pripravovaného OZ, vplyv európskeho súkromného práva na tvorbu slovenského OZ, zmluvný systém v súkromnoprávnom kodexe a ďalšie s nimi súvisiace a od ních odvodené otázky a problémy.