Literatúra

Kúpiť u vydavateľa

Právo pre ROPO a obce v praxi

Wolters Kluwer
Mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce monitoruje aktuálne dianie v oblasti práva vo verejnej správe ako aj ďalšiu súvisiacu problematiku mapuje legislatívu určenú starostom/primátorom, ekonómom, hlavným kontrolórom, riaditeľom (manažérom) rozpočtových a príspevkových organizácií a ďalším riadiacim pracovníkom vo verejnej správe informuje a radí prostredníctvom erudovaných odborníkov Časopis je určený: starostom/primátorom, ekonómom, hlavným kontrolórom obcí, miest, resp. mestských častí a VÚC riaditeľom a ekonómom rozpočtových a príspevkových organizácií ďalším riadiacim pracovníkom vo verejnej správe Obsahom časopisu sú odborné články na aktuálne témy, pravidelné rubriky – správne a pracovné právo, hospodárenie a financovanie, vzdelávanie, z právnej praxe, poradňa, komentáre k novelám zákonov a k iným pripravovaným zákonodarným zmenám, judikáty, vzory zmlúv a právnych podaní, návrhy všeobecne záväzných nariadení a pod. Súčasťou predplatného je prístup na internetový portál www.ropoaobce.sk Výhody vyplývajúce z využívania internetového portálu: skorší prístup k článkom aktuálneho čísla – ešte pred doručením časopisu v tlačenej podobe, online verzia časopisu, kde okrem iného nájdete archív všetkých článkov vydaných v časopise od roku 2010; daňový kalendár s prehľadne spracovanými povinnosťami, krátke príspevky z aktuálneho legislatívneho diania a rôzne spravodajské aktuality z diania na Slovensku, novinky z DR SR a MF SR, Zbierky zákonov, prehľad aktuálnych výziev, do ktorých sa samospráva môže zapojiť, rýchly prístup k vybraným právnym predpisom, týždenne aktualizovaných v časových rezoch prístup k rozsiahlej databáze otázok a odborných odpovedí z oblastí daní, účtovníctva, miezd, práva, verejnej správy a ďalších súvisiacich oblastí, možnosť zadať vlastné otázky, na ktoré Vám zodpovie náš odborný tím autorov a ktoré budete mať prehľadne uložené vo svojom profile, plnotextové vyhľadávanie alebo vyhľadávanie podľa kľúčových slov vo vecnom registri, judikatúra k vybraným právnym predpisom, komentáre k najdôležitejším zákonom pre obce, rozpočtové a príspevkov organizácie.   Právo pre ROPO a obce Minimum Právo pre ROPO a obce Štandard Právo pre ROPO a obce Premium Aktuality (krátke príspevky z aktuálneho legislatívneho diania a rôzne spravodajské aktuality) Výzvy (prehľad aktuálnych výziev, do ktorých sa samospráva môže zapojiť) Právo pre ROPO a obce v praxi (tlačený časopis + online časopis vrátane archívu článkov od r. 2010 + zadanie 5 otázok ročne) Z praxe (viac odborných článkov, praktických príkladov, aktualít a ďalších informácií pripravených naším renomovaným autorským kolektívom)   Otázky & odpovede Onlinezadanie 15 otázok ročne + prístup ku kompletnej databáze otázok a odpovedí (viac ako 3 500)   Judikatúra k vybraným právnym predpisom     Aktualizované komentáre v časových rezoch: zákon o obecnom zriadení zákon o výkone práce vo verejnom záujme zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zákon o miestnych daniach zákon o dani z motorových vozidiel zákon o priestupkoch daňový poriadok zákon o finančnej kontrole zákon o sociálnom fonde zákon o slobodnom prístupe k informáciám zákon o sťažnostiach zákon o miestnom poplatku za rozvoj       Informácia pre nových predplatiteľov:Predplatné začína doručením najbližšieho vydaného čísla a bude ukončené ku koncudaného kalendárneho roka. Konečná cena predplatného bude vyfakturovaná pri spracovaní objednávky adekvátne k počtu realizovaných čísel do konca príslušného kalendárneho roka, minimálne však na obdobie 4 mesiacov. Ak by fakturované obdobie malo byť kratšie ako 4 mesiace, bude predplatné vyfakturované do konca nasledujúceho kalendárneho roka, maximálne na obdobie 15 mesiacov.