Literatúra

Kúpiť u vydavateľa

Zo súdnej praxe

Wolters Kluwer
Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR ZO SÚDNEJ PRAXE už 23 rokov sprevádza svojich čitateľov realizáciou zákonov a predpisov z občianskeho, pracovného, obchodného, trestného a správneho práva v podobe rozsudkov a uznesení Najvyššieho súdu SR. Autorský kolektív – kompetentní odborníci v uvedených oblastiach aplikácie práva – sprostredkúvajú svoje skúsenosti výberom, prezentáciou a komentovaním rozhodnutí a uznesení Najvyššieho súdu SR a od roku 2008 aj nálezov a uznesení Ústavného súdu SR a ďalších vybraných súdov SR. ZO SÚDNEJ PRAXE je určený pre širokú právnickú obec – advokátov, notárov, súdy, prokuratúry a orgány štátnej správy a pre podnikateľskú verejnosť. Vychádza od roku 1996, od roku 2000 do 2019 vychádzal aj v elektronickej podobe CD ROM-u – plnotextovej retrospektívy ročníkov 1996 – 2019. ZO SÚDNEJ PRAXE si v priebehu svojej existencie našiel pevné miesto na trhu odborných periodík svojho zamerania. Jeho opodstatnenie dokumentuje pretrvávajúci záujem o jeho odber, čo jeho tvorcov podnecuje k intenzívnym snahám o jeho skvalitňovanie s hľadanie nových foriem a spôsobov jeho prezentácie a zvyšovania jeho informačnej hodnoty. Popri komentovaných rozhodnutiach vrcholových súdov SR časopis prezentuje aj pôvodné články z pera profesionálov k aktuálnym témam súčasnej právnej teórie a praxe, s orientáciou na problematiku súdov a súdnictva. Čitateľom sa tak ponúka možnosť nahliadnuť do kuchyne tvorcov legislatívy či priblížiť prácu tých, ktorí výsledky ich práce využívajú v praxi, doplniť a prehĺbiť si profesijné znalosti, s cieľom vytvoriť vhodnú platformu na prezentovanie vlastných odborných skúseností či názorov.  Online časopis Online verziu časopisu spolu s archívom od roku 2011 nájdete na www.legalis.sk Informácia pre nových predplatiteľov:Predplatné začína doručením najbližšieho vydaného čísla a bude ukončené ku koncu daného kalendárneho roka. Konečná cena predplatného bude vyfakturovaná pri spracovaní objednávky adekvátne k počtu realizovaných čísel do konca príslušného kalendárneho roka, minimálne však na obdobie 4 mesiacov. Ak by fakturované obdobie malo byť kratšie ako 4 mesiace, bude predplatné vyfakturované do konca nasledujúceho kalendárneho roka, maximálne na obdobie 15 mesiacov.