Literatúra

Kúpiť u vydavateľa

Judikatúra Súdneho dvora EÚ v oblasti colného práva s komentárom

Peter Roháček, Maroš Prosman
10/2020
Wolters Kluwer
EAN: 9788057102434
ISBN: 978-80-571-0243-4
Publikácia „Judikatúra Súdneho dvora EÚ v oblasti colného práva s komentárom" spracúva doterajšiu judikatúru Súdneho dvora EÚ v oblasti colnej únie EÚ a pohybu tovaru cez colnú hranicu a identifikuje významné rozsudky týkajúce sa cla, ktoré výraznou mierou prispeli k objasneniu často neurčitých a nejednoznačných ustanovení colnej legislatívy a k ich výkladu. Publikácia oboznamuje čitateľa s obsahom judikátu, pričom text je usporiadaný spôsobom: číslo rozsudku a jeho názov, heslovitá charakteristika predmetu sporu, presná citácia relevantnej prejudiciálnej otázky, výber z odôvodnenia, návrh generálneho advokáta (ak nebolo vo veci rozhodnuté bez jeho návrhov) a citácia podstatných častí výroku. V záverečnej časti autori ponúkajú stručný komentár k judikátu, aby bolo zrejmé, čo je jeho predmetom, prečo je významný a či je (a z akého dôvodu) použiteľný aj v súčasnosti. Predkladaná publikácia je určená pre odbornú obec a jej cieľom je pomôcť rozšíreniu aplikácie spracovaných rozsudkov, predovšetkým v rozhodovacej činnosti slovenských súdov a iných orgánov verejnej moci pri rozhodovaní vo veciach regulovaných colnými predpismi. V neposlednom rade je publikácia určená tiež hospodárskym subjektom a ich právnym zástupcom pri uplatňovaní svojich práv a právom chránených záujmov v colnej oblasti.