Koncesionárske poplatky | Úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS | Novela 2021

Hodnotenie článku: 12345 (100.00%)
Loading...

Koncesionárske poplatky RTVS zabezpečujú financovanie služieb verejnoprávneho vysielania v Slovenskej republike, poskytovaných Rozhlasom a televíziou Slovenska (ďalej ako „RTVS“). Novela z roku 2021 prináša viaceré zmeny, účinné od 1. júla 2021. Novela 2021 predovšetkým dopĺňa subjekty oslobodené od platenia koncesionárskych poplatkov, upresňuje a zjednodušuje povinnosti platiteľov úhrad, spresňuje údaje v evidencii platiteľov RTVS a reaguje na problémy aplikačnej praxe v tejto súvislosti.

Koncesionárske poplatky
Koncesionárske poplatky – Novela 2021. Xprávo.eu. Zdroj: Pixabay.com

1. Koncesionárske poplatky – právna úprava

Vyberanie, platenie a vymáhanie úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS v oblasti rozhlasového i televízneho vysielania upravuje zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o úhrade RTVS“).

Zmeny v Zákone o úhrade RTVS od 1.7.2021 priniesol zákon č. 126/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov   (ďalej ako „Zákon č. 126/2021“). Zákon č. 126/2021 Z. z. nadobudol účinnosť 1. júla 2021.

2. Kto je povinný platiť koncesionárske poplatky ?

Osoby, ktoré sú povinné platiť úhrady RTVS, definuje § 3 Zákona o úhrade RTVS nasledovne:

 1. fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny ako odberateľ elektrickej energie v domácnosti v odbernom mieste pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome (§ 3 písm. a) Zákona o úhrade RTVS)

Ak je tento platiteľ evidovaný dodávateľom elektriny vo viacerých odberných miestach elektriny, koncesionárske poplatky platí vždy len raz, v súlade s § 6 ods. 2 Zákona novelizovaného znenia Zákona o úhrade RTVS.

Pozor:  Povinnosť platiť koncesionárske poplatky má fyzická osoba, ktorá je evidovaná ako odberateľ elektriny, pričom táto osoba nemusí byť totožná s osobou, ktorej je elektrická energia skutočne dodávaná. V prípade zmeny skutočného odberateľa elektriny (napr. pri predaji bytu, prípadne aj pri prenájme) je potrebné preto zrealizovať zmenu aj u dodávateľa elektriny, s čím je následne presunutá aj povinnosť platiť koncesionárske poplatky.

Taktiež nie je rozhodujúce, či osoba skutočne pozerá alebo počúva vysielanie RTVS, či dokonca to, či má osoba televízor alebo rádio. Povinnosť platenia koncesionárskych poplatkov je spojená len s evidenciou odberateľov elektriny, ako je uvedené vyššie. 

 1. zamestnávateľ zamestnávajúci aspoň 3 zamestnancov v pracovnom alebo v obdobnom pracovnom vzťahu (§ 3 písm. a) Zákona o úhrade RTVS)

Zmena od 1.7.2021: do počtu zamestnancov zamestnávateľa sa od 1.7. nezapočítavajú zamestnanci vykonávajúci prácu na základe niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v zmysle § 223 až 228a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (t.j. na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o brigádnickej práci študentov). Túto zmenu zakotvuje novelizované znenie § 6 ods. 4 Zákona o úhrade RTVS.

Ustanovenie § 6 ods. 5 Zákona o úhrade RTVS upravuje účinnosť zmeny počtu zamestnancov na platenie koncesionárskych poplatkov. Zmena počtu zamestnancov sa odrazí na platbách koncesionárskych poplatkov od 1. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca (ak ide o mesačného platiteľa) alebo od 1. dňa nasledujúceho po uplynutí obdobia, za ktoré sa platí úhrada jednorazovo (ak ide o platiteľa platiaceho úhrady jednorazovo za kalendárny štvrťrok, polrok alebo za rok).

3. Kedy je platiteľ oslobodený od platenia koncesionárskych poplatkov?

Platiteľ – FYZICKÁ OSOBA


Od platenia koncesionárskych poplatkov je oslobodený ten platiteľ (fyzická osoba), ktorý spĺňa niektorú z podmienok upravených v § 5 ods. 1 Zákona o úhrade RTVS, a súčasne oznámi to RTVS:

 1. žije v domácnosti s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má na adrese odberného miesta tohto platiteľa trvalý pobyt, alebo sám je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ALEBO
 2. je poberateľom dôchodkových dávok podľa osobitného predpisu, poberateľom dôchodkov starobného dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu alebo poberateľom rovnocenných dôchodkových dávok vyplácaných zo zahraničia, nemá pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti, nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti, ALEBO
 3. je poberateľom dávky v hmotnej núdzi alebo osobou spoločne posudzovanou s poberateľom dávky v hmotnej núdzi.

Ak teda platiteľ spĺňa niektorú z vyššie uvedených podmienok, musí to RTVS oznámiť, nakoľko oslobodenie od povinnosti platiť úhradu nevzniká priamo zo zákona, po splnení zákonom stanovených podmienok, ale vzniká až po oznámení tejto skutočnosti vyberateľovi úhrady. Písomné oznámenie musí spĺňať náležitosti v zmysle § 9 ods. 8 a nasl. Zákona o úhrad RTVS.

Zmeny od 1.júla 2021: Ak platiteľ spĺňa niektorú z podmienok na oslobodenie od platenia koncesionárskych poplatkov, postačuje to RTVS oznámiť, a nie je potrebné to aj preukazovať, ako tomu bolo do 30.06.2021.

Taktiež od 1.7.2021 sa do zoznamu osôb oslobodených od platenia úhrad RTVS dopĺňajú poberatelia dôchodkov starobného dôchodkového sporenia podľa § 29 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak títo nemajú pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti, nežijú v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti, sú taktiež oslobodený od platenia úhrad RTVS. Aj tu ako v každom prípade platí, že túto skutočnosť (oslobodenie od platenia) musí platiteľ oznámiť Rozhlasu a televízii Slovenska ako vyberateľovi úhrady.

Platiteľ – ZAMESTNÁVATEĽ

Pre zamestnávateľov platí oslobodenie od platenia koncesionárskych poplatkov v prípade, ak zamestnávajú menej ako 3 zamestnancov v pracovnom alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, v zmysle § 3 písm. b) Zákona o úhrade RTVS.

Súčasne, ustanovenie § 5 ods. 3 Zákona o úhrade RTVS taxatívne zakotvuje subjekty (zamestnávateľov), ktoré sú oslobodené od platenia úhrady. Ide napr. o školy, školské zariadenia, nemocnice, liečebne, hospice, zariadenia sociálnych služieb alebo sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, a tak ďalej.

Zmena od 1.7.2021: Zamestnávateľ nie je od 1.7.2021 povinný preukazovať počet zamestnancov. Súvisí to so zavedením povinnosti Sociálnej poisťovne dodávať tieto informácie automatizovaným spôsobom zo svojho systému priamo RTVS (viď nižšie). Stále však platí povinnosť platiteľa – zamestnávateľa zmenu v počte zamestnancov oznámiť, a to najneskôr do 30 dní, v súlade s § 9 ods. 7 Zákona o úhrade RTVS

4. Výška koncesionárskych poplatkov

Sadzby úhrad upravuje § 6 Zákona o úhrade RTVS. Zákon rozlišuje medzi platiteľmi – fyzickými osobami a medzi platiteľmi – zamestnávateľmi, kde sa výška úhrady odvíja od počtu zamestnancov.

 1. Platiteľ – fyzická osoba, podľa §3 písm. a) Zákona o úhrade RTVS, je povinná uhrádzať 4,64 eura za každý aj začatý kalendárny mesiac,
 2. Platiteľ – zamestnávateľ, podľa §3 písm. b) Zákona o úhrade RTVS, platí úhradu za každý aj začatý kalendárny mesiac podľa počtu zamestnancov:
 • od 3 do 9 zamestnancov = 4,64 EUR
 • od 10 do 49 zamestnancov = 18,58 EUR
 • od 50 do 249 zamestnancov = 79,66 EUR
 • od 250 do 999 zamestnancov = 199,16 EUR
 • 1 000 a viac zamestnancov = 464,71 EUR

Zmeny od 1. júla 2021: Zákonodarca zavádza povinnosť Sociálnej poisťovne elektronicky dodávať údaje RTVS, ktoré vedie vo svojej evidencii

 • o počte zamestnancov platiteľa, ktorý je zamestnávateľom, na účely kontroly platieb a sadzieb platiteľov zamestnávateľov, a súčasne
 • na účely kontroly oslobodenia platiteľa – fyzickej osoby od povinnosti platiť úhradu podľa § 5 ods. 1 písm. b) Zákona o úhrade o RTVS, t. j. okrem iného údaje o tom, či platiteľ je poberateľom dôchodkových dávok, dôchodkov starobného dôchodkového sporenia, či má platiteľ príjem zo zárobkovej činnosti, či je platiteľ povinne poistenou samostatne zárobkovo činnou osobou.

Pozor: Aj napriek tomu, že tieto skutočnosti nebude musieť platiteľ preukazovať, nakoľko RTVS si ich overí v Sociálnej poisťovni, platiteľovi stále trvá oznamovacia povinnosť voči RTVS (pri zmene počtu zamestnancov, pri zániku povinnosti platiť koncesionárske poplatky z dôvodu splnenia niektorej z výnimiek oslobodzujúcich od platenia úhrad RTVS, pri zmene údajov, atď..).

Zmena, ktorú zavádza Zákon č. 126/2021 Z. z. od 1.7.2021 oslobodzuje zamestnávateľov od preukazovania skutočností týkajúcich sa počtu zamestnancov, avšak nie od ich oznamovacej povinnosti.

Rovnako tak Novela 2021 oslobodzuje fyzické osoby od preukazovania skutočností, ktoré majú vplyv na úhradu koncesionárskych poplatkov, avšak nie od oznamovacej povinnosti (ako je uvedené vyššie).

5. Úhrada koncesionárskych poplatkov

Koncesionárske poplatky je možné uhrádzať rôznymi spôsobmi – cez SEPA Inkaso, platobnou kartou, či cez VIAMO. O tom ako jednotlivé platby nastaviť a zrealizovať sa dozviete na stránke RTVS na tomto odkaze:

https://uhrady.rtvs.sk

Zmena od 1.7.2021: Zákonodarca zjednocuje platobné obdobia, z ktorých si je možné vybrať pri uhrádzaní koncesionársky poplatkov. Z pôvodného štvrťroka, polroka a roka pôjde vždy o obdobie kalendárneho štvrťroka, kalendárneho polroka alebo kalendárneho roka. Zmena sa odráža v novelizovanom znení ustanovení § 6 ods. 4 a § 7 ods. 3 Zákona o úhrade RTVS.

POZOR: Platitelia, ktorí mali nastavené platenie koncesionárskych poplatkov za štvrťrok, polrok alebo rok, pričom tieto obdobia sa nezhodujú s obdobím kalendárneho štvrťroka, kalendárneho polroka alebo kalendárneho roka, sa budú od 1.7.2021 automaticky považovať za platiteľa, ktorý platí úhradu mesačne.

Túto zmenu zavádza prechodné ustanovenie Zákona č. 126/2021 Z. z. do § 13b ods. 1 Zákona o úhrade RTVS.

6. Evidencia platiteľov

RTVS vedie evidenciu platiteľov koncesionárskych poplatkov. Rozsah údajov, ktoré o platiteľoch RTVS vedie, upravuje najmä § 9 Zákona o úhrade RTVS. Údaje o platiteľoch získava RTVS nielen priamo od platiteľov, ale napríklad aj od dodávateľov elektriny, prevádzkovateľov distribučnej sústavy, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, Sociálnej poisťovne, a tak ďalej. Okrem osobných údajov sa tak vedú v evidencii RTVS napríklad aj o údaje týkajúce sa poberania dôchodkových dávok, či o osobách, ktoré sú poberateľmi dávok v hmotnej núdzi a sú spoločne posudzovanými osobami, ak ide o platiteľa oslobodeného od platenia koncesionárskych poplatkov z tohto dôvodu. Zákon č. 126/2021 Z. z. spresňuje a dopĺňa rozsah údajov vedených v evidencii platiteľov RTVS.

Užitočné odkazy:

 1. Zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 2. Zákon č. 126/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
 3. https://uhrady.rtvs.sk
 4. Zákon č. 126/2021 Z. z. – Dôvodová správa
 5. Zákon č. 340/2012 Z. z. – Dôvodová správa
Hodnotenie článku: 12345 (100.00%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.