Literatúra

Základy správneho práva trestného

Zuzana Hamuľáková, Matej Horvat
12/2019
Učebnica Základy správneho práva trestného sa zameriava na súčasnú právnu úpravu správnych deliktov v Slovenskej republike. Táto oblasť správneho práva je pritom predmetom kritiky právnej...

Zákon o ochranných známkach - komentár

Jarmila Lazíková
11/2019
Zákon o ochranných známkach nadobudol účinnosť 1. januára 2010 a svojou účinnosťou po dvanásťročnej existencii nahradil zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach.Právo ochranných...

Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti - komentár

Tatiana Mičudová
11/2019
Publikácia „Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti – komentár" prináša podrobné vysvetlenie jednotlivých ustanovení zákona č. 54/2019 Z. z. Táto nová právna úprava vychádza nielen...

Zákon o politických stranách a politických hnutiach – komentár

Marek Domin, Vincent Bujňák
12/2019
Účelom komentára je systematicky, prehľadne a zrozumiteľne „okomentovať" jednotlivé ustanovenia zákona o politických stranách a politických hnutiach a doplniť ich o relevantné informácie. Ide predovšetkým...

Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov. 2. vyd.

Pavol Vargaeštok, Michal Slamka
11/2019
Zákon č. 504/2003 o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov je základným a zásadným právnym predpisom v oblasti poľnohospodárskeho práva. Jeho prijatím v...

Živnostenský zákon - komentár

Matej Horvat
11/2019
Podnikanie ako jeden zo základných predpokladov existencie trhového hospodárstva sa môže uskutočňovať rôznymi formami. V podmienkach Slovenskej republiky predstavuje najrozšírenejšiu formu podnikateľskej činnosti živnostenské podnikanie,...

Judikatúra súdneho dvora EÚ za rok 2018 vo veciach dane z pridanej hodnoty

Zuzana Šidlová, Elvíra Ungerová
11/2019
Publikácia „Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2018 vo veciach dane z pridanej hodnoty" predstavuje v poradí už siedmu publikáciu, ktorá sa venuje rozsudkom Súdneho...

Hospodárske právo. 2. diel

Mária Patakyová, Mojmír Mamojka, Jana Duračinská
11/2019
Druhá časť učebnice Hospodárske právo sa zameriava na insolvenčné právo a verejné obstarávanie. Ako príprava na pochopenie právnych inštitútov spojených s reguláciou konkurzu, reštrukturalizácie, oddlženia...

Financie

Rudolf Sivák
11/2019
Druhé prepracované a doplnené vydanie Vysokoškolská učebnica je zostavená tak, aby umožnila študentom, resp. ďaľším čitateľom pochopiť podstatu financií, význam ich formy a funkcie v...

Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky, komentár

Milan Ľalík, Tomáš Ľalík
10/2019
Dňa 1. marca 2019 definitívne nadobudol účinnosť zákon č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky, ktorý bol Národnou radou SR schválený 24. októbra...

Trestné činy poškodzujúce veriteľov

Peter Šamko
10/2019
Trestné činy poškodzujúce veriteľov sú najmä také trestné činy, ktorých skutkové podstaty súvisia s právnymi vzťahmi medzi veriteľmi a dlžníkmi, a spravidla sa týkajú podnikateľského...

Aplikácia a transformácia právnych noriem EÚ do slovenského právneho poriadku v oblasti ochrany životného prostredia

Branislav Cepek
10/2019
Publikácie poskytuje pohľad na problematiku preberania noriem Európskej únie do slovenského právneho poriadku, ako aj do ďalších vybraných štátov Európskej únie. V monografii prehľadným a...

Obchodný register. Právno-teoretické a aplikačné problémy

Angelika Mašurová, Mária Patakyová
10/2019
Publikácia predstavuje ucelenú monografiu právneho inštitútu „obchodný register", ktorý bol naposledy v našom právnom prostredí takýmto spôsobom spracovaný v roku 1999. Úprava obchodného registra od...

Zákonník práce. Zákon o kolektívnom vyjednávaní. Komentár. I. a II. zväzok

Marek Švec, Jozef Toman
11/2019
Komentár k Zákonníku práce a k zákonu o kolektívnom vyjednávaní predstavuje najdetailnejší právny výklad, aký bol v československom pracovnoprávnom priestore spracovaný k predmetným právnym predpisom....

Ako získať odbornú spôsobilosť na obsluhu určených pracovných prostriedkov

Jozef Mikula
09/2019
Obsluha vyhradených technických zariadení kladie na fyzické osoby povinnosť disponovať požadovanou odbornou spôsobilosťou. Vyznať sa v množstve právnych predpisov, ktoré upravujú požiadavky na zamestnancov, ako...