Literatúra

Právo a manažment v zdravotníctve

Odborný mesačník pre oblasť zdravotníctva, zdravotníckych služieb a medicínskeho práva monitoruje dianie v oblasti práva, ekonomiky a manažmentu zdravotníckych zariadení, mapuje aktuálnu legislatívu, informuje a radí prostredníctvom erudovaných odborníkov. Časopis...

Právo a manažment v zdravotníctve

Odborný mesačník pre oblasť zdravotníctva, zdravotníckych služieb a medicínskeho práva monitoruje dianie v oblasti práva, ekonomiky a manažmentu zdravotníckych zariadení, mapuje aktuálnu legislatívu, informuje a radí prostredníctvom erudovaných odborníkov. Časopis...

Verejné obstarávanie - právo a prax

Odborný dvojmesačník obsahujúci informácie z oblasti verejného obstarávania, eurofondov, čerpania dotácií a ďalších relevantných poznatkov z praxe pre podnikateľskú, aj nepodnikateľskú sféru. Časopis je určený: verejným obstarávateľom/obstarávateľom, dotovaným obstarávateľom, záujemcom a uchádzačom,...

Verejné obstarávanie - právo a prax

Odborný dvojmesačník obsahujúci informácie z oblasti verejného obstarávania, eurofondov, čerpania dotácií a ďalších relevantných poznatkov z praxe pre podnikateľskú, aj nepodnikateľskú sféru. Časopis je určený: verejným obstarávateľom/obstarávateľom, dotovaným obstarávateľom, záujemcom a uchádzačom,...

Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie vo veciach zneužívania trhu a súvisiacich trestnoprávnych otázok

Libor Klimek
12/2020
Zneužívanie trhu (angl. market abuse) je pojem, ktorý zahŕňa neoprávnené konanie na finančných trhoch a pozostáva z obchodovania s využitím dôverných informácií (angl. insider dealing),...

Judikatúra vo veciach súdneho prieskumu protokolov inšpekcie práce

Samuel Rybnikár
12/2020
Publikácia „Judikatúra vo veciach súdneho prieskumu protokolov inšpekcie práce" prináša prvý ucelený a systematickyspracovaný prehľad rozhodovacej činnosti správneho kolégia Najvyššieho súdu SR, ktorý je zameraný...

Obchodné právo 2. Obchodné spoločnosti a družstvo

Oľga Ovečková, Kristián Csach, Lucia Žitňanská
12/2020
Druhý diel publikácie „Obchodné právo" je venovaný predovšetkým právu obchodných spoločností a družstvu, je prirodzeným pokračovaním prvého zväzku. Z pohľadu štruktúry sa odlišuje od iných...

Konanie podnikateľa

Martin Adamička, Karina Divékyová, Tomáš Pobijak
11/2020
Publikácia Konanie podnikateľa sa venuje kľúčovému aspektu výkonu podnikateľskej činnosti, ktorým je konanie podnikateľa v právnych vzťahoch. V kontexte stanovenej problematiky sa autori zaoberajú právom...

Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2019 vo veciach dane z pridanej hodnoty

Zuzana Šidlová, Elvíra Ungerová
11/2020
Publikácia „Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2019 vo veciach dane z pridanej hodnoty" predstavuje v poradí už ôsmu publikáciu, ktorá sa venuje rozsudkom Súdneho...

Zákaz reformatio in peius v správnom trestaní

Zuzana Hamuľáková
11/2020
V európskej právnej kultúre má inštitút zákazu reformatio in peius hlboké korene siahajúce do obdobia antiky. Jeho podstata spočíva v zákaze zmeny postavenia obžalovaného k...

Zákon o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach – komentár

Jozef Záhora, Ivan Šimovček
11/2020
Európska integrácia sa nezaobíde bez úzkej spolupráce príslušných orgánov činných v trestnom konaní. Aj keď zakladajúce zmluvy neobsahovali žiadne ustanovenia týkajúce sa justičnej spolupráce medzi...

Nadnárodné systémy ochrany ľudských práv. II. Zväzok. Ochrana fyzickej integrity človeka

Ján Svák
10/2020
Druhý zväzok trojdielnej publikácie o medzinárodnej ochrane ľudských práv obsahuje podrobnú a katalogizovanú judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva v štyroch oblastiach. Prvou je právo...

Legislatívny rámec a prípadové štúdie k Pracovnému právu 2

Denisa Nevická, Lenka Freel
10/2020
Učebnica sa zameriava na matériu predmetu Pracovné právo 2, ktorá je spracovaná formou príkladov s odporúčanými riešeniami, ale aj bez odporúčaného riešenia. Mala by slúžiť...

Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme - komentár

Zuzana Dianová
10/2020
Odmeňovanie, zamestnanosť a pracovné vzťahy zamestnancov vo verejnej správe v súčasnosti upravujú viaceré zákonné a podzákonné normy. Na mnohých, najmä obecných úradoch vykonávajú mzdovú a...

Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch - komentár, 2. vydanie

Ján Dankovčik, Ján Juran, Matúš Košuth
10/2020
Predkladaná publikácia reaguje na zmeny právnej úpravy, ktoré sa za posledných šesť rokov dotkli zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Predovšetkým...