Literatúra

Zákon o regionálnej investičnej pomoci - praktický komentár

Vojtech Ferencz, Boris Balog, Boris Škoda, Diana Jokmanová, Martina Stratená
08/2019
Nový zákon o regionálnej investičnej pomoci reaguje na meniace sa prostredie a stále nové vznikajúce trendy v oblasti podnikania. Vláda Slovenskej republiky preto priniesla úplne...

Kategória zodpovednosti a zodpovedné podnikanie v právnom prostredí Slovenskej republiky

Peter Lukáčka
07/2019
V kontexte výkonu funkcie štatutárneho orgánu spoločnosti s ručením obmedzeným Monografia sa venuje komplexnej analýze fundamentálnych otázok spojených so zodpovedným podnikaním v podmienkach Slovenskej republiky. Autor...

Metodológia vedeckej práce

Peter Mosný, Miriam Laclavíková, Štefan Siskovič
07/2019
Učebný text vyjadruje úsilie autorov o prehľadné, stručné a zrozumiteľné vysvetlenie základov tvorby vedeckej a odbornej práce. Výklad vychádza z predpokladu, že myšlienkové postupy a ani...

Praktická učebnica kliniky trestného práva procesného - prípady a vzory vybraných procesných úkonov

Ondrej Laciak
07/2019
Učebnica má ambíciu byť pomôckou pre klinické vzdelávanie študentov právnických fakúlt najmä z trestného práva procesného, ako aj podkladom pre simulované trestné procesy. Publikácia umožňuje...

Zákon o európskom ochrannom príkaze v trestných veciach - komentár

Jozef Záhora
07/2019
Aktívna ochrana obetí trestných činov predstavuje pre Európsku úniu a jej členské štáty jednu z hlavných priorít. Obete trestnej činnosti sa z rôznych dôvodov, minimálne...

Zákon o odpadoch - komentár

Božena Gašparíková, Pavol Takáč
07/2019
Platný zákon o odpadoch bol po rozsiahlej diskusii prijatý v roku 2015 a priniesol koncepčnú zmenu v systéme odpadového hospodárstva postavenú na adresnej zodpovednosti výrobcov...

Amnestie a milosti v právnom poriadku Slovenskej republiky

Marcela Tittlová, Boris Balog, Martin Fakla
06/2019
Na amnestie a milosti je možné pozerať z rozličných pohľadov, a to tak odborných, ako aj laických. Predmetom záujmu autorov publikácie nie je politologický, sociologický...

Zákon o verejnom ochrancovi práv - komentár

Marcela Tittlová, Igor Doboš
06/2019
Verejného ochrancu práv možno označiť za najmladší kontrolný orgán ochrany práva, a to nielen v našich podmienkach. Kolískou myšlienky ombudsmana je Škandinávia, odkiaľ sa postupom...

Účtovníctvo podnikateľských subjektov II

Miloš Sklenka, Anna Šlosárová, Renáta Hornická, Miriama Blahušiaková
06/2019
Druhé vydanie Cieľom učebnice je v nadväznosti na základné znalosti z vybraných okruhov účtovníctva podnikateľov prehĺbiť poznatky, ktoré sú dôležité na pochopenie ucelenej problematiky účtovníctva ako...

Repetitórium zo správneho práva hmotného s praktickými prípadmi

Branislav Cepek
05/2019
Predkladané učebné texty sú určené najmä študentom právnických fakúlt. Ich cieľom je zrozumiteľnou formou oboznámiť študentov právnických fakúlt nielen so základnými poznatkami z vedného odboru...

Zákon o dani z pridanej hodnoty a vybraná judikatúra Súdneho dvora EÚ

Mojmír Beňo, Alena Zuziková
05/2019
Mimoriadna komplikovanosť pravidiel spoločného systému DPH, ich transpozícia do vnútroštátneho právneho poriadku, ako aj potreba ich správnej aplikácie sa stali impulzom pre vznik knižného diela,...

Pracovná zdravotná služba pre zamestnávateľov

Ľudmila Ondrejková
05/2019
Publikácia „Pracovná zdravotná služba pre zamestnávateľov“ poskytuje podrobné informácie o súčasnom stave legislatívy v oblasti pracovnej zdravotnej služby so zameraním na súvisiace povinnosti zamestnávateľa. Zároveň...

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Jozef Toman
05/2019
Hoci dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru vznikli v úplne inom spoločenskom kontexte, ich použitie zamestnávateľmi je veľmi frekventované aj v súčasnosti. Na aké...

Zodpovednosť v práve, pocta Oľge Ovečkovej

Jozef Vozár
02/2019
Problematike zodpovednosti  sa venovala Oľga Ovečková vo viacerých svojich prácach. Ako žiačka profesora Štefana Lubyho rozpracovala túto problematiku z viacerých pohľadov a s náležitou šírkou...

Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb - komentár, 2. vyd.

Jozef Záhora, Ivan Šimovček
05/2019
Trestná zodpovednosť právnických osôb je v podmienkach kontinentálneho právneho systému témou, ktorá je v tomto systéme „cudzím prvkom“ a odbornou verejnosťou vnímaná rozpačito a nejednotne. Druhé...