Literatúra

Aplikácia a transformácia právnych noriem EÚ do slovenského právneho poriadku v oblasti ochrany životného prostredia

Branislav Cepek
10/2019
Publikácie poskytuje pohľad na problematiku preberania noriem Európskej únie do slovenského právneho poriadku, ako aj do ďalších vybraných štátov Európskej únie. V monografii prehľadným a...

Obchodný register. Právno-teoretické a aplikačné problémy

Angelika Mašurová, Mária Patakyová
10/2019
Publikácia predstavuje ucelenú monografiu právneho inštitútu „obchodný register", ktorý bol naposledy v našom právnom prostredí takýmto spôsobom spracovaný v roku 1999. Úprava obchodného registra od...

Ako získať odbornú spôsobilosť na obsluhu určených pracovných prostriedkov

Jozef Mikula
09/2019
Obsluha vyhradených technických zariadení kladie na fyzické osoby povinnosť disponovať požadovanou odbornou spôsobilosťou. Vyznať sa v množstve právnych predpisov, ktoré upravujú požiadavky na zamestnancov, ako...

Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby - komentár

Vojtech Ferencz, Ján Petrovič, Boris Balog, Juraj Novák, Marek Franczel
09/2019
Využívanie energie z obnoviteľných zdrojov predstavuje ekologickejší a zároveň ekonomicky výhodnejší spôsob výroby energie, a preto jeho podiel na celkovej konečnej spotrebe energie má rásť....

Ústavné právo

Marián Giba
08/2019
Ústavné právo sa v porovnaní s inými právnymi odvetviami vyznačuje väčšou rigidnosťou a nižšou frekvenciou zmien, zároveň však všade vo svete podlieha dynamike vývoja. Jeho...

Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia - komentár

Vladimír Volčko, Tomáš Pázmány, Katarína Tomková, Lucia Volčková
08/2019
Publikácia „Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia – komentár" predstavuje svojím zameraním a komplexnosťou jedinečnú publikáciu, ktorá sa ako...

Hospodárske právo. 1. diel

Mária Patakyová, Mojmír Mamojka, Jana Duračinská
08/2019
V učebnici hospodárskeho práva sa študentom práva predkladá výklad tých právnych predpisov, ktoré súvisia s hospodárskou činnosťou, obchodnými vzťahmi a majú prevažujúci verejnoprávny charakter, vo...

Zákon o regionálnej investičnej pomoci - praktický komentár

Vojtech Ferencz, Boris Balog, Boris Škoda, Diana Jokmanová, Martina Stratená
08/2019
Nový zákon o regionálnej investičnej pomoci reaguje na meniace sa prostredie a stále nové vznikajúce trendy v oblasti podnikania. Vláda Slovenskej republiky preto priniesla úplne...

Kategória zodpovednosti a zodpovedné podnikanie v právnom prostredí Slovenskej republiky

Peter Lukáčka
07/2019
V kontexte výkonu funkcie štatutárneho orgánu spoločnosti s ručením obmedzeným Monografia sa venuje komplexnej analýze fundamentálnych otázok spojených so zodpovedným podnikaním v podmienkach Slovenskej republiky. Autor...

Metodológia vedeckej práce

Peter Mosný, Miriam Laclavíková, Štefan Siskovič
07/2019
Učebný text vyjadruje úsilie autorov o prehľadné, stručné a zrozumiteľné vysvetlenie základov tvorby vedeckej a odbornej práce. Výklad vychádza z predpokladu, že myšlienkové postupy a ani...

Praktická učebnica kliniky trestného práva procesného - prípady a vzory vybraných procesných úkonov

Ondrej Laciak
07/2019
Učebnica má ambíciu byť pomôckou pre klinické vzdelávanie študentov právnických fakúlt najmä z trestného práva procesného, ako aj podkladom pre simulované trestné procesy. Publikácia umožňuje...

Zákon o európskom ochrannom príkaze v trestných veciach - komentár

Jozef Záhora
07/2019
Aktívna ochrana obetí trestných činov predstavuje pre Európsku úniu a jej členské štáty jednu z hlavných priorít. Obete trestnej činnosti sa z rôznych dôvodov, minimálne...

Zákon o odpadoch - komentár

Božena Gašparíková, Pavol Takáč
07/2019
Platný zákon o odpadoch bol po rozsiahlej diskusii prijatý v roku 2015 a priniesol koncepčnú zmenu v systéme odpadového hospodárstva postavenú na adresnej zodpovednosti výrobcov...

Amnestie a milosti v právnom poriadku Slovenskej republiky

Marcela Tittlová, Boris Balog, Martin Fakla
06/2019
Na amnestie a milosti je možné pozerať z rozličných pohľadov, a to tak odborných, ako aj laických. Predmetom záujmu autorov publikácie nie je politologický, sociologický...

Zákon o verejnom ochrancovi práv - komentár

Marcela Tittlová, Igor Doboš
06/2019
Verejného ochrancu práv možno označiť za najmladší kontrolný orgán ochrany práva, a to nielen v našich podmienkach. Kolískou myšlienky ombudsmana je Škandinávia, odkiaľ sa postupom...