Literatúra

Obchodné právo 2. Obchodné spoločnosti a družstvo

Oľga Ovečková, Kristián Csach, Lucia Žitňanská
12/2020
Druhý diel publikácie „Obchodné právo" je venovaný predovšetkým právu obchodných spoločností a družstvu, je prirodzeným pokračovaním prvého zväzku. Z pohľadu štruktúry sa odlišuje od iných...

Konanie podnikateľa

Martin Adamička, Karina Divékyová, Tomáš Pobijak
11/2020
Publikácia Konanie podnikateľa sa venuje kľúčovému aspektu výkonu podnikateľskej činnosti, ktorým je konanie podnikateľa v právnych vzťahoch. V kontexte stanovenej problematiky sa autori zaoberajú právom...

Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2019 vo veciach dane z pridanej hodnoty

Zuzana Šidlová, Elvíra Ungerová
11/2020
Publikácia „Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2019 vo veciach dane z pridanej hodnoty" predstavuje v poradí už ôsmu publikáciu, ktorá sa venuje rozsudkom Súdneho...

Zákaz reformatio in peius v správnom trestaní

Zuzana Hamuľáková
11/2020
V európskej právnej kultúre má inštitút zákazu reformatio in peius hlboké korene siahajúce do obdobia antiky. Jeho podstata spočíva v zákaze zmeny postavenia obžalovaného k...

Zákon o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach – komentár

Jozef Záhora, Ivan Šimovček
11/2020
Európska integrácia sa nezaobíde bez úzkej spolupráce príslušných orgánov činných v trestnom konaní. Aj keď zakladajúce zmluvy neobsahovali žiadne ustanovenia týkajúce sa justičnej spolupráce medzi...

Nadnárodné systémy ochrany ľudských práv. II. Zväzok. Ochrana fyzickej integrity človeka

Ján Svák
10/2020
Druhý zväzok trojdielnej publikácie o medzinárodnej ochrane ľudských práv obsahuje podrobnú a katalogizovanú judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva v štyroch oblastiach. Prvou je právo...

Legislatívny rámec a prípadové štúdie k Pracovnému právu 2

Denisa Nevická, Lenka Freel
10/2020
Učebnica sa zameriava na matériu predmetu Pracovné právo 2, ktorá je spracovaná formou príkladov s odporúčanými riešeniami, ale aj bez odporúčaného riešenia. Mala by slúžiť...

Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme - komentár

Zuzana Dianová
10/2020
Odmeňovanie, zamestnanosť a pracovné vzťahy zamestnancov vo verejnej správe v súčasnosti upravujú viaceré zákonné a podzákonné normy. Na mnohých, najmä obecných úradoch vykonávajú mzdovú a...

Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch - komentár, 2. vydanie

Ján Dankovčik, Ján Juran, Matúš Košuth
10/2020
Predkladaná publikácia reaguje na zmeny právnej úpravy, ktoré sa za posledných šesť rokov dotkli zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Predovšetkým...

Judikatúra Súdneho dvora EÚ v oblasti colného práva s komentárom

Peter Roháček, Maroš Prosman
10/2020
Publikácia „Judikatúra Súdneho dvora EÚ v oblasti colného práva s komentárom" spracúva doterajšiu judikatúru Súdneho dvora EÚ v oblasti colnej únie EÚ a pohybu tovaru...

GDPR v pracovnoprávnej praxi. Ako byť v súlade s nariadením o ochrane osobných údajov

Tatiana Valentová, Jan Horecký, Marek Švec
10/2020
Ako ovplyvnila implementácia nariadenia GDPR ochranu osobných údajov v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a s čím majú zamestnávatelia najväčšie problémy? Odpovede na tieto otázky prináša publikácia GDPR...

Teória štátu a práva

Daniel Krošlák, Boris Balog, Žaneta Surmajová
10/2020
Predložená učebnica predstavuje nové spracovanie kľúčových otázok z oblasti fungovania štátu a práva. Ich úspešné osvojenie umožní študentom práva lepšie zvládnuť a pochopiť matériu ďalších,...

Kriminológia vo vnútroštátnom a medzinárodnom rozmere

Libor Klimek, Simona Ferenčíková, Květoň Holcr, Martina Kantorová, Jaroslav Klátik, Daniela Košecká, Miloš Maďar, Ingrid Mencerová, Lukáš Michaľov, Peter Polák, Sergej Romža, Martin Štrkolec, Veronika Tóthová
10/2020
Kriminológia je veda, ktorá skúma kriminalitu ako nežiaduci sociálno-patologický jav, jej stav, úroveň, štruktúru, dynamiku, osobnosť páchateľa, obete, vzťah páchateľa a obete, osobitné druhy kriminality,...

Konania pred Súdnym dvorom Európskej únie

Mária T. Patakyová
09/2020
Učebnica sa zaoberá jednou z najvýznamnejších inštitúcií Európskej únie, Súdnym dvorom EÚ. Poskytuje informácie o inštitúcii samotnej, jej právomociach, venuje sa procedurálnym otázkam a rozoberá...

Directio methodica v dejinách uhorského procesného práva

Tomáš Gábriš
09/2020
Predkladaná publikácia zahŕňa úvodnú štúdiu, preklad a faksimile originálneho textu dobového diela uhorského „generálneho prokurátora" Jána Kitoniča – Directio methodica processus iudiciarii iuris consuetudinarii, inclyti...