Literatúra

Amnestie a milosti v právnom poriadku Slovenskej republiky

Marcela Tittlová, Boris Balog, Martin Fakla
06/2019
Na amnestie a milosti je možné pozerať z rozličných pohľadov, a to tak odborných, ako aj laických. Predmetom záujmu autorov publikácie nie je politologický, sociologický...

Zákon o verejnom ochrancovi práv - komentár

Marcela Tittlová, Igor Doboš
06/2019
Verejného ochrancu práv možno označiť za najmladší kontrolný orgán ochrany práva, a to nielen v našich podmienkach. Kolískou myšlienky ombudsmana je Škandinávia, odkiaľ sa postupom...

Repetitórium zo správneho práva hmotného s praktickými prípadmi

Branislav Cepek
05/2019
Predkladané učebné texty sú určené najmä študentom právnických fakúlt. Ich cieľom je zrozumiteľnou formou oboznámiť študentov právnických fakúlt nielen so základnými poznatkami z vedného odboru...

Zákon o dani z pridanej hodnoty a vybraná judikatúra Súdneho dvora EÚ

Mojmír Beňo, Alena Zuziková
05/2019
Mimoriadna komplikovanosť pravidiel spoločného systému DPH, ich transpozícia do vnútroštátneho právneho poriadku, ako aj potreba ich správnej aplikácie sa stali impulzom pre vznik knižného diela,...

Pracovná zdravotná služba pre zamestnávateľov

Ľudmila Ondrejková
05/2019
Publikácia „Pracovná zdravotná služba pre zamestnávateľov“ poskytuje podrobné informácie o súčasnom stave legislatívy v oblasti pracovnej zdravotnej služby so zameraním na súvisiace povinnosti zamestnávateľa. Zároveň...

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Jozef Toman
05/2019
Hoci dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru vznikli v úplne inom spoločenskom kontexte, ich použitie zamestnávateľmi je veľmi frekventované aj v súčasnosti. Na aké...

Zodpovednosť v práve, pocta Oľge Ovečkovej

Jozef Vozár
02/2019
Problematike zodpovednosti  sa venovala Oľga Ovečková vo viacerých svojich prácach. Ako žiačka profesora Štefana Lubyho rozpracovala túto problematiku z viacerých pohľadov a s náležitou šírkou...

Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb - komentár, 2. vyd.

Jozef Záhora, Ivan Šimovček
05/2019
Trestná zodpovednosť právnických osôb je v podmienkach kontinentálneho právneho systému témou, ktorá je v tomto systéme „cudzím prvkom“ a odbornou verejnosťou vnímaná rozpačito a nejednotne. Druhé...

Zákon o európskom zatýkacom rozkaze - komentár

Libor Klimek
05/2019
Zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze v znení neskorších predpisov patrí medzi najkomplikovanejšie právne predpisy trestného práva. Dôvodom častého nepochopenia tohto zákona...

Repetitórium trestného práva, 4. vydanie

Jaroslav Ivor, Jozef Záhora
04/2019
4. vydanieRepetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce študijné texty „Základy trestného...

Nadnárodné sytémy ochrany ľudských práv, I. zväzok Štruktúra systémov a ochrana politických práv

Ján Svák, Tomáš Grűnwald
04/2019
Učebnica vychádza z vízie dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v súvislosti s reformou vysokoškolského štúdia práva. Obsahom reforiem malo byť prehodnotenie skladby učebných...

Mechanizmy pôsobenia rímsko-kanonického práva v Anglicku

Matej Mlkvý
04/2019
Publikácia po prvýkrát poskytuje v slovenskom jazyku ucelený prehľad o pôsobení rímskeho a kanonického práva ako súčastí supranacionálneho učeného práva (ius commune) v Anglicku. Počas...

Ochrana práv osôb so zdravotným postihnutím

Katarína Fedorová
03/2019
Publikácia prináša komplexný pohľad na práva osôb so zdravotným postihnutím v kontexte národnej právnej úpravy a Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. Osobitnú pozornosť...

Zákon o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi - komentár

Peter Roháček
04/2019
Publikácia „Zákon o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi – Komentár“ sa zameriava na procedurálne otázky súvisiace s opatreniami colných orgánov pri ochrane práv duševného...

Šport, futbal a právo - vo svetle rozhodnutí Odvolacej komisie Slovenského futbalového zväzu

Ján Svák, Lukáš Pitek
03/2019
Slovenský futbalový zväz je nielen najväčším občianskym združením, ale aj lídrom medzi národnými športovými zväzmi v našej krajine. Pri takom veľkom počte členov je potrebné...