Literatúra

Dispoziční pravomoc zaměstnavatele

Jan Horecký
03/2019
Dispoziční pravomoc zaměstnavatele přináší do oblasti pracovního práva jedinečný pohled na možnost realizace organizačních oprávnění zaměstnavatele při výkonu závislé práce.Publikace v sobě zahrnuje odpovědi na...

Osobitosti v mzdovej učtárni

Iveta Matlovičová
04/2019
Odborná príručka Osobitosti v mzdovej učtárni sa zameriava na špecifické situácie v mzdovom účtovníctve. Cieľom publikácie je nadviazať na témy, ktoré sú spracované v publikácii...

Zákon o pozemkových spoločenstvách - komentár

Marek Maslák, Róbert Jakubáč
05/2019
Starostlivé obhospodarovanie poľnohospodárskej a lesnej pôdy by malo byť jednou z hodnôt našej spoločnosti. Zameriavanie sa na význam lesov a poľnohospodárstva je veľmi dôležité pre...

Mzdy profesionálne, 2. vydanie

Iveta Matlovičová
02/2019
Druhé, aktualizované a rozšírené vydanie publikácie „Mzdy profesionálne“ nadväzuje na mimoriadne úspešné vydanie z roku 2014, ktoré sa oprávnene zaradilo medzi najpredávanejšie tituly vydavateľstva. Do...

Judikatúra vo veciach dopravných priestupkov a iných deliktov v cestnej premávke

Ivan Priadka
01/2019
Publikácia prináša základný prehľad rozhodovacej činnosti súdov v oblasti dopravných priestupkov a iných deliktov týkajúcich sa cestnej premávky (pričom pokrýva tak procesnú, ako aj hmotnoprávnu...

Judikatúra vo veciach sankcií v trestnom práve

Miloš Maďar
01/2019
Predkladaná publikácia zhromažďuje rozhodnutia súdov týkajúcich sa ukladania sankcií v trestnom konaní. Napriek skutočnosti, že ukladanie trestu či ochranného opatrenia je imanentnou súčasťou odsudzujúceho rozsudku,...

Poznámky účtovnej závierky pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu v praxi

Richard Farkaš
01/2019
Poznámky ako súčasť účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve sú dôležitým nástrojom, ktorý slúži na správne pochopenie údajov zo súvahy a výkazu ziskov a strát. Skutočnosť,...

Umenie tvoriť zákony – Schvaľovanie zákonov v SR

Boris Balog
01/2019
Tvorba práva je jednou zo špecifických foriem realizácie práva. Tá vyplýva z miery možnosti formálne presne, jednoducho a jednoznačne vyjadriť oprávnenia a povinnosti účastníkov právnych...

Zákon o sťažnostiach - komentár

Matej Horvat
01/2019
Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach predstavuje všeobecnú právnu úpravu, ktorou sa realizuje právo fyzických a právnických osôb podať individuálnu sťažnosť s cieľom domôcť...

Výklad pojmu iné postavenie z pohľadu zákazu diskriminácie v judikatúre súdov

Nikolas Sabján, Michal Cenkner
12/2018
Publikácia sa venuje analýze súdneho výkladu pomerne neurčitého pojmu chráneného dôvodu iného postavenia, ktorý je známy vnútroštátnemu antidiskriminačnému normatívu. Publikácia je určená širokej odbornej právnickej...

Obrazovo zvukové záznamy v trestnom konaní

Jozef Záhora
11/2018
Odhaľovanie a dokazovanie závažnej trestnej činnosti v súčasných podmienkach nie je vždy možné efektívne realizovať prostredníctvom využitia klasických dôkazných prostriedkov, ktoré boli na tieto účely...

Zákon o rozhodcovskom konaní - komentár

Regina Hučková, Diana Treščáková
11/2018
Komentár k zákonu o rozhodcovskom konaní vysvetľuje súčasnú problematiku rozhodcovského konania aj na základe jeho historického vývoja, zohľadňujúc zmeny v oblasti občianskeho práva procesného a...

Bankové právo záväzkové

Pavol Peceň, Roman Meliš
12/2018
Publikácia „Bankové právo záväzkové“ ponúka prehľad základnej štruktúry špeciálneho bankového zákonodarstva a všeobecných otázok zmluvných záväzkov pri vykonávaní bankových činností. Týka sa tém verejnoprávnych aj...

Vlastné imanie obchodných spoločností

Richard Farkaš
11/2018
Publikácia „Vlastné imanie obchodných spoločností. Účtovné aspekty“  sa venuje problematike vlastného imania ako ukazovateľa finančnej stability obchodnej spoločnosti. Zameriava sa predovšetkým na účtovné aspekty vlastného...

Trestné právo v zdravotníctve, 3. vydanie

Pavol Kádek
11/2018
Od prvého vydania publikácie s názvom „Trestné právo v zdravotníctve“ v roku 2015 došlo v trestnoprávnej a zdravotníckej legislatíve k niekoľkým novelizáciám či dokonca k...