Literatúra

Zákon o ochrane svedka - komentár

Jozef Záhora
05/2019
Podanie svedeckej výpovede môže pre svedka znamenať aj možné ohrozenie svedka, resp. jeho blízkych osôb, predovšetkým pri dokazovaní organizovanej kriminality. Z toho dôvodu môžu byť...

Škoda spôsobená pri výkone verejnej moci

Michal Krajčovič
03/2019
Úvaha o možnosti jej paušalizovanej náhrady de lege ferendaPublikácia sa venuje problematike zodpovednosti orgánov verejnej moci za zákonnosť výkonu im zverenej právomoci. Hoci sa zákonnosť...

Právo na obhajobu a jeho podoby v trestnom konaní

Ondrej Laciak
03/2019
Aplikačná prax vo svojom každodennom fungovaní často prináša situácie, ktoré zákonodarca dôsledne nedoriešil, prípadne s ktorými pri formulovaní jednotlivých právnych noriem nerátal. V praxi tiež...

Tabuľky a informácie pre dane a podnikanie 2019

Dušan Dobšovič
03/2019
Obľúbená praktická príručka pre účtovníkov, daňových poradcov, audítorov a podnikateľské subjekty prináša prehľad najdôležitejších ustanovení, sadzieb, čísiel, termínov a pojmov z oblasti daní, cestovných náhrad,...

Ľudskoprávne aspekty hospodárskej súťaže - antitrust z pohľadu ľudských práv

Mária T. Patakyová
03/2019
Monografia sa zaoberá skúmaním vybraných častí ochrany hospodárskej súťaže, konkrétne zneužívania dominantného postavenia a dohôd obmedzujúcich súťaž, z pohľadu ľudských práv. Analyzuje styčné body týchto...

Štátna služba a služobný pomer príslušníkov Policajného zboru

Juraj Mezei, Jana Šimonová, Ján Nociar, Juraj Dinič, Ivan Fufaľ
03/2019
Znalosť problematiky štátnej služby a právnej úpravy služobného pomeru príslušníkov Policajného zboru tvorí základný a neodmysliteľný rámec vedomostí, ktoré si musí osvojiť každý jednotlivec, uvažujúci...

Zákon o volebnej kampani - komentár

Marek Domin
02/2019
Účelom komentára je podať systematický, prehľadný a zrozumiteľný výklad k jednotlivým ustanoveniam zákona o volebnej kampani a doplniť ich o relevantné informácie. Ide predovšetkým o...

Dispoziční pravomoc zaměstnavatele

Jan Horecký
03/2019
Dispoziční pravomoc zaměstnavatele přináší do oblasti pracovního práva jedinečný pohled na možnost realizace organizačních oprávnění zaměstnavatele při výkonu závislé práce.Publikace v sobě zahrnuje odpovědi na...

Osobitosti v mzdovej učtárni

Iveta Matlovičová
04/2019
Odborná príručka Osobitosti v mzdovej učtárni sa zameriava na špecifické situácie v mzdovom účtovníctve. Cieľom publikácie je nadviazať na témy, ktoré sú spracované v publikácii...

Zákon o pozemkových spoločenstvách - komentár

Marek Maslák, Róbert Jakubáč
05/2019
Starostlivé obhospodarovanie poľnohospodárskej a lesnej pôdy by malo byť jednou z hodnôt našej spoločnosti. Zameriavanie sa na význam lesov a poľnohospodárstva je veľmi dôležité pre...

Mzdy profesionálne, 2. vydanie

Iveta Matlovičová
02/2019
Druhé, aktualizované a rozšírené vydanie publikácie „Mzdy profesionálne“ nadväzuje na mimoriadne úspešné vydanie z roku 2014, ktoré sa oprávnene zaradilo medzi najpredávanejšie tituly vydavateľstva. Do...

Judikatúra vo veciach dopravných priestupkov a iných deliktov v cestnej premávke

Ivan Priadka
01/2019
Publikácia prináša základný prehľad rozhodovacej činnosti súdov v oblasti dopravných priestupkov a iných deliktov týkajúcich sa cestnej premávky (pričom pokrýva tak procesnú, ako aj hmotnoprávnu...

Judikatúra vo veciach sankcií v trestnom práve

Miloš Maďar
01/2019
Predkladaná publikácia zhromažďuje rozhodnutia súdov týkajúcich sa ukladania sankcií v trestnom konaní. Napriek skutočnosti, že ukladanie trestu či ochranného opatrenia je imanentnou súčasťou odsudzujúceho rozsudku,...

Poznámky účtovnej závierky pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu v praxi

Richard Farkaš
01/2019
Poznámky ako súčasť účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve sú dôležitým nástrojom, ktorý slúži na správne pochopenie údajov zo súvahy a výkazu ziskov a strát. Skutočnosť,...

Umenie tvoriť zákony – Schvaľovanie zákonov v SR

Boris Balog
01/2019
Tvorba práva je jednou zo špecifických foriem realizácie práva. Tá vyplýva z miery možnosti formálne presne, jednoducho a jednoznačne vyjadriť oprávnenia a povinnosti účastníkov právnych...