Literatúra

Právo pre ROPO a obce v praxi

Mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce monitoruje aktuálne dianie v oblasti práva vo verejnej správe ako aj ďalšiu súvisiacu problematiku mapuje legislatívu určenú...

Právo pre ROPO a obce v praxi

Mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce monitoruje aktuálne dianie v oblasti práva vo verejnej správe ako aj ďalšiu súvisiacu problematiku mapuje legislatívu určenú...

Účtovná závierka obchodných spoločností

Richard Farkaš
08/2020
Táto publikácia sa venuje slovenským účtovným predpisom pre individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku obchodných spoločností - podnikateľov. Pretože tieto vychádzajú z účtovnej smernice a v...

Zákon o registri partnerov verejného sektora - komentár

Pavol Vargaeštok, Róbert Hronček, Veronika Košíková
07/2020
Cieľom komentára je priniesť širokej, odbornej i laickej verejnosti ucelený právny výklad jednotlivých ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora, spolu...

Pozemkové úpravy z právneho hľadiska (vrátane problematiky záhradkových osád a usporiadania vzťahov k pozemkom pod stavbami, ktoré prešli na obce a VÚC)

Marek Maslák
07/2020
Predkladaná publikácia prehľadne popisuje podstatu a zmysel konania o pozemkových úpravách a jeho jednotlivé fázy. Jej prínosom je však aj to, že autor v publikácii...

Zákon o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia - komentár

Eva Sláviková
06/2020
Predkladaný komentár k zákonu č. 11/2019 Z. z. o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia prehľadne rozoberá jednotlivé fázy a postupy využívané v rámci konania...

Povinnosť lojality (fiduciárne povinnosti) spoločníkov kapitálových spoločností

Jana Duračinská
05/2020
Jedinečná monografia je zameraná na doteraz v slovenských podmienkach doktrinálne nespracovanú tému povinnosti lojality spoločníkov kapitálových spoločností. Problematika je spracovaná ako komparatívna štúdia povahy a aplikácie...

Claim manažment v stavebnej praxi

Milan Oleríny
06/2020
Claim manažment v stavebnej praxi ako prvá publikácia na trhu podáva komplexný a podrobný výklad problematiky nárokov a dodatkov, ako aj metodiky požiadaviek predkladaných obidvoma...

Judikatúra vo veciach riadenia obchodných spoločností

Božena Grancová, Katarína Kročková
05/2020
Poznať právo dnes znamená tiež poznať rozhodovaciu činnosť súdov pri riešení káuz a pri aplikácií právnych noriem na konkrétny prípad. To je názor nielen autoriek...

Zelené verejné obstarávanie v aplikačnej praxi

Juraj Tkáč, Miriam Slobodníková
05/2020
Monografia „Zelené verejné obstarávanie v aplikačnej praxi" sumarizuje viaceré odporúčania a dobrú prax v rámci zeleného verejného obstarávania a usmerňuje slovenských verejných obstarávateľov a obstarávateľov...

Zákaz vekovej diskriminácie (spoločenské a právne aspekty)

Miroslava Novodomcová, Michal Cenkner, Nikolas Sabján
05/2020
Publikácia sa venuje pomerne komplexnému pojmu „ageizmus" a problematike vekovej diskriminácie, ktoré sa stávajú stále aktuálnejšími v európskom, ale aj v slovenskom právnom diskurze. Aktuálnosť predmetnej...

Poistné právo pre ekonómov

Lujza Jurkovičová, Marián Kropaj, Dušan Holub, Hana Magurová, Andrea Slezáková, Lenka Vačoková, Mária Veterníková, Martin Winkler
05/2020
Vysokoškolská učebnica „Poistné právo pre ekonómov" zapĺňa doterajšiu medzeru v študijnej literatúre a prináša prehľad slovenskej právnej úpravy tak, aby sa študenti, ako aj odborná...

Zákon o priestupkoch - komentár, 2. vydanie

Helena Spišiaková
06/2020
Druhé vydanie komentára poskytuje komplexný výklad ustanovení zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov s orientáciou aj na potreby miest a obcí. Autorka...

Daň z pridanej hodnoty. Otázky a odpovede

Marián Drozd
04/2020
Publikácia "Daň z pridanej hodnoty. Otázky a odpovede" zachytáva 227 odborných stanovísk autora na otázky súvisiace s uplatňovaním zákona o dani z pridanej hodnoty. Autor, Ing....

Okamžité skončenie pracovného pomeru

Andrea Olšovská, Karina Divékyová, Marián Mészáros
01/2020
Okamžité skončenie pracovného pomeru predstavuje radikálny zásah do pracovného pomeru. Ako jeden zo spôsobov skončenia pracovného pomeru ho môže využiť zamestnávateľ, ako aj zamestnanec, no...