Literatúra

Judikatúra Súdneho dvora EÚ v oblasti colného práva s komentárom

Peter Roháček, Maroš Prosman
10/2020
Publikácia „Judikatúra Súdneho dvora EÚ v oblasti colného práva s komentárom" spracúva doterajšiu judikatúru Súdneho dvora EÚ v oblasti colnej únie EÚ a pohybu tovaru...

GDPR v pracovnoprávnej praxi. Ako byť v súlade s nariadením o ochrane osobných údajov

Tatiana Valentová, Jan Horecký, Marek Švec
10/2020
Ako ovplyvnila implementácia nariadenia GDPR ochranu osobných údajov v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a s čím majú zamestnávatelia najväčšie problémy? Odpovede na tieto otázky prináša publikácia GDPR...

Teória štátu a práva

Daniel Krošlák, Boris Balog, Žaneta Surmajová
10/2020
Predložená učebnica predstavuje nové spracovanie kľúčových otázok z oblasti fungovania štátu a práva. Ich úspešné osvojenie umožní študentom práva lepšie zvládnuť a pochopiť matériu ďalších,...

Kriminológia vo vnútroštátnom a medzinárodnom rozmere

Libor Klimek, Simona Ferenčíková, Květoň Holcr, Martina Kantorová, Jaroslav Klátik, Daniela Košecká, Miloš Maďar, Ingrid Mencerová, Lukáš Michaľov, Peter Polák, Sergej Romža, Martin Štrkolec, Veronika Tóthová
10/2020
Kriminológia je veda, ktorá skúma kriminalitu ako nežiaduci sociálno-patologický jav, jej stav, úroveň, štruktúru, dynamiku, osobnosť páchateľa, obete, vzťah páchateľa a obete, osobitné druhy kriminality,...

Konania pred Súdnym dvorom Európskej únie

Mária T. Patakyová
09/2020
Učebnica sa zaoberá jednou z najvýznamnejších inštitúcií Európskej únie, Súdnym dvorom EÚ. Poskytuje informácie o inštitúcii samotnej, jej právomociach, venuje sa procedurálnym otázkam a rozoberá...

Directio methodica v dejinách uhorského procesného práva

Tomáš Gábriš
09/2020
Predkladaná publikácia zahŕňa úvodnú štúdiu, preklad a faksimile originálneho textu dobového diela uhorského „generálneho prokurátora" Jána Kitoniča – Directio methodica processus iudiciarii iuris consuetudinarii, inclyti...

Základy a kazuistika kánonického manželského práva

Veronika Čunderlík Čerbová
09/2020
Predkladaná publikácia pojednáva o základných inštitútoch kánonického manželského práva latinského obradu. Čitateľa oboznamuje s teoreticko-praktickým podkladom chápania kánonického práva v korelácii a v strete s...

Efektívne zasadnutie obecného zastupiteľstva

Ladislav Briestenský
08/2020
Každé obecné zastupiteľstvo predstavuje jedinečnú zostavu osôb, čo sa premieta do rozmanitosti názorov a záujmov. Ako transformovať jedinečnú zostavu osôb obecného zastupiteľstva na kooperujúci tím...

Zákon o pohrebníctve - komentár

Boris Balog, Zuzana Gálisová
08/2020
Pohrebníctvo ako zložitá, no zároveň mimoriadne citlivá oblasť, potrebuje mať jasne vymedzené pravidlá. V podmienkach Slovenskej republiky upravuje práva a povinnosti zainteresovaných subjektov zákon č....

Pracovnoprávne spory v Slovenskej republike a vo vybraných krajinách EÚ

Denisa Nevická
08/2020
Monografia má za cieľ priblížiť právnu úpravu vedenia pracovnoprávnych sporov, a to nielen na Slovensku, ale aj vo vybraných krajinách EÚ, konkrétne vo Švédku a...

Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii - komentár

Jozef Záhora
08/2020
Európska integrácia sa nezaobíde bez úzkej spolupráce príslušných orgánov činných v trestnom konaní. V záujme vzájomného uznávania trestných rozsudkov medzi členskými štátmi sa na zasadaní...

Trestná súčinnosť

Remig Kubička
08/2020
Na Slovensku dosiaľ absentovala publikácia, ktorá by obsahovala komplexný, ucelený, a zároveň podrobný výklad problematiky trestnej súčinnosti. Predkladaná publikácia vyplňuje túto medzeru. Poskytuje celkový a...

Odborová organizácia - Postavenie a pracovnoprávne nároky

Marek Švec
08/2020
Turbulentné zmeny trhu práce za posledné desaťročie výrazne ovplyvnili vzťahy medzi zamestnávateľmi, zamestnancami a odborovou organizáciou. Progresívny vývoj kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov však naráža na ich...

Súkromné právo

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe V oblasti súkromného práva Vám prinášame časopis zameraný na aktuálne problémy. Dvojmesačník rieši súčasné témy civilného práva s dôrazom...

Zo súdnej praxe

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR ZO SÚDNEJ PRAXE už 23 rokov sprevádza svojich čitateľov realizáciou zákonov a predpisov z občianskeho, pracovného, obchodného, trestného a...