Literatúra

Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve - komentár

Andrea Slezáková, Jana Šimonová, Peter Jedinák
04/2020
Autorský kolektív si v komentári k zákonu č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve vytýčil cieľ, a to informovanie odbornej verejnosti o...

Rodinná mediácia, 2. vydanie

Dagmar Tragalová
03/2020
Druhé vydanie publikácie sa zameriava na pomoc rodine pri riešení konfliktov, venuje sa potrebám jednotlivca, emóciám v konflikte a správaniu, ktoré možno od účastníkov konfliktu...

Vybrané druhy akcionárskych dohôd

Viliam Janáč
03/2020
Akcionárska dohoda je zmluvou a ako taká predstavuje obligačný nástroj regulácie vzťahov spoločníkov v rámci korporácie. Téma akcionárskych dohôd je vskutku široká, preto sa pozornosť...

Ekonomika školy a školského zariadenia, 2. vydanie

Ingrid Konečná Veverková
03/2020
Druhé vydanie publikácie „Ekonomika školy a školského zariadenia" predstavuje samostatný odborný knižný titul, a súčasne je aj akýmsi voľným pokračovaním uspešnej knihy „Riadenie školy a...

Skriptá rodinného práva s otázkami a s príkladmi

Lucia Pohančeníková, Saskia Poláčková
03/2020
Skriptá rodinného práva s otázkami a s príkladmi obsahujú kompletnú matériu z rodinného práva formou textu, a zároveň obsahujú aj kontrolné otázky korešpondujúce s okruhom...

Obchodné právo 1. Všeobecná časť a súťažné právo

Oľga Ovečková, Kristián Csach
03/2020
Prvý diel viaczväzkovej učebnice „Obchodné právo" je venovaný trom oblastiam obchodného práva. Vstupná všeobecná časť pojednáva o pojme, histórii, prameňoch obchodného práva, nasleduje časť o...

Judikatúra vo veciach potravinového práva (úradné kontroly potravín)

Jozef Milučký, Samuel Rybnikár, Tomáš Gábriš
02/2020
Judikatúra vo veciach potravinového práva je prvou publikáciou na slovenskom právnickom knižnom trhu, ktorá je zameraná na oblasť právnej regulácie potravinárstva. Publikácia bola vypracovaná kolektívom...

Zákon o rozhodcovskom konaní - praktický komentár

Pavel Lacko, Michal Hrušovský
02/2020
Rozhodcovské konanie (arbitráž) patrí k najpreferovanejším a najpopulárnejším spôsobom alternatívneho riešenia sporov. Je určené predovšetkým pre riešenie obchodnoprávnych sporov. Popularita arbitráže je badateľná predovšetkým...

Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - komentár

Peter Ikrényi, Lenka Jakubčová
02/2020
Význam ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov je nespochybniteľný. Verejní funkcionári rozhodujú o významných otázkach verejného záujmu. Ich rozhodovanie je spojené s výkonom...

Dejiny štátu a práva na území Slovenska II. (1848 – 1948). 2. vyd.

Peter Mosný, Miriam Laclavíková
01/2020
Predkladané druhé doplnené vydanie učebného textu nadväzuje na prvú časť učebnice Dejiny štátu a práva na území Slovenska. Svojím právno-historickým pojednaním začína zásadnými zmenami prevratových...

Kriminálne spravodajstvo - nový koncept odhaľovania trestných činov v Slovenskej republike

Jozef Stieranka, Michal Marko
01/2020
Vláda Slovenskej republiky v súlade s Haagskym programom prijala v rámci Schengenského akčného plánu úlohu zaviesť do policajnej praxe v Slovenskej republike Európsky model kriminálneho...

Kybernetické hrozby v kontexte medzinárodného práva a medzinárodnej bezpečnosti

Jozef Valuch
01/2020
Publikácia sa zaoberá medzinárodnoprávnymi aspektmi kybernetických operácií ako novým druhom hrozieb v čase meniaceho sa bezpečnostného prostredia. V porovnaní s minulosťou dostáva totiž medzinárodná bezpečnosť...

Zdravotné právo

Lenka Freel, Mária Nováková
01/2020
Učebná pomôcka, univerzitné skriptá, majú za cieľ poskytnúť študentom pohľad na základné otázky zdravotného práva a rozvíjať ich vedomosti a zručnosti v tejto oblasti práva....

Zákon o výkone trestu povinnej práce - komentár

Galovcová Ingrid, Tejnská Katarína, Tittlová Marcela, Tlapák Navrátilová Jana
12/2019
Trest povinnej práce predstavuje jednu z trestnoprávnych sankcií, konkrétne jeden z druhov trestov, ktoré je možné v zmysle trestnoprávnej úpravy ukladať páchateľom trestných činov –...

Základy správneho práva trestného

Zuzana Hamuľáková, Matej Horvat
12/2019
Učebnica Základy správneho práva trestného sa zameriava na súčasnú právnu úpravu správnych deliktov v Slovenskej republike. Táto oblasť správneho práva je pritom predmetom kritiky právnej...