Literatúra

Výklad pojmu iné postavenie z pohľadu zákazu diskriminácie v judikatúre súdov

Nikolas Sabján, Michal Cenkner
12/2018
Publikácia sa venuje analýze súdneho výkladu pomerne neurčitého pojmu chráneného dôvodu iného postavenia, ktorý je známy vnútroštátnemu antidiskriminačnému normatívu. Publikácia je určená širokej odbornej právnickej...

Obrazovo zvukové záznamy v trestnom konaní

Jozef Záhora
11/2018
Odhaľovanie a dokazovanie závažnej trestnej činnosti v súčasných podmienkach nie je vždy možné efektívne realizovať prostredníctvom využitia klasických dôkazných prostriedkov, ktoré boli na tieto účely...

Zákon o rozhodcovskom konaní - komentár

Regina Hučková, Diana Treščáková
11/2018
Komentár k zákonu o rozhodcovskom konaní vysvetľuje súčasnú problematiku rozhodcovského konania aj na základe jeho historického vývoja, zohľadňujúc zmeny v oblasti občianskeho práva procesného a...

Bankové právo záväzkové

Pavol Peceň, Roman Meliš
12/2018
Publikácia „Bankové právo záväzkové“ ponúka prehľad základnej štruktúry špeciálneho bankového zákonodarstva a všeobecných otázok zmluvných záväzkov pri vykonávaní bankových činností. Týka sa tém verejnoprávnych aj...

Vlastné imanie obchodných spoločností

Richard Farkaš
11/2018
Publikácia „Vlastné imanie obchodných spoločností. Účtovné aspekty“  sa venuje problematike vlastného imania ako ukazovateľa finančnej stability obchodnej spoločnosti. Zameriava sa predovšetkým na účtovné aspekty vlastného...

Trestné právo v zdravotníctve, 3. vydanie

Pavol Kádek
11/2018
Od prvého vydania publikácie s názvom „Trestné právo v zdravotníctve“ v roku 2015 došlo v trestnoprávnej a zdravotníckej legislatíve k niekoľkým novelizáciám či dokonca k...

Zákon o dohľade nad finančným trhom - komentár

Andrea Slezáková, Peter Mikloš
11/2018
Finančný trh v najširšom zmysle slova predstavuje jeden z najfascinujúcejších príbehov v dejinách ľudstva. Je to príbeh o vývoji peňazí ako jednoduchého prostriedku výmeny, o...

Civilný sporový poriadok. 2. vydanie - komentár

Edmund Horváth, Andrea Andrášiová, Slavomíra Henčeková
11/2018
Druhé, podstatne prepracované a doplnené vydanie Pred tromi rokmi uviedlo vydavateľstvo Wolters Kluwer na trh prvý komentár k novému Civilnému sporovému poriadku. Komentár vyšiel približne v...

Krátkodobý nájom bytu

Denisa Dulaková
11/2018
Prijatie zákona o krátkodobom nájme bytu č. 98/2014 Z. z. malo za cieľ odstrániť bariéru nadmernej ochrany nájomcov, ktorú im poskytovalo nájomné bývanie upravené Občianskym...

Šikanovanie, preťažovanie a porušovanie zákonov na pracovisku

Marek Švec
11/2018
Porušovanie zákonov na pracovisku, šikanovanie, preťažovanie zamestnancov predstavujú len strohý výpočet problémov, ktoré môžu prerásť do vážnych a dlhotrvajúcich konfliktov medzi subjektmi pracovnoprávnych vzťahov. Je...

Zákon o energetike - praktický komentár

Boris Balog, Rastislav Hanulák, Marián Halák, Miroslav Dudlák, Juraj Paluš
10/2018
V súčasnosti nie je trhu s domácou odbornou literatúrou publikácia, ktorá by sa systematicky venovala energetickej legislatíve. Ambíciou predkladaného praktického komentára je túto medzeru zaplniť....

Konflikty záujmov v práve obchodných spoločností - zborník

Ján Husár, Kristián Csach
10/2018
Zborník mapuje rôzne aspekty konfliktov záujmov v práve obchodných spoločností, v polygóne medzi záujmami veriteľov, obchodnej spoločnosti samotnej, jej spoločníkov, členov jej orgánov, ako aj...

Legalizácia príjmov z trestnej činnosti a financovanie terorizmu

Jozef Stieranka
10/2018
Monografia sumarizuje informácie a poznanie získané riešením vedeckovýskumných úloh „Právne a inštitucionálne aspekty v boji proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti ako integrálnej súčasti organizovanej...

Všeobecnosť volebného práva v Slovenskej republike a jej materiálne zabezpečenie

Marek Domin
10/2018
Voľby sú základným predpokladom pre fungovanie reprezentatívnej demokracie, na ktorej sú súčasné demokratické štáty, Slovenskú republiku nevynímajúc, založené. Fundamentálnym princípom, bez ktorého o demokratických voľbách...

Právna zodpovednosť v medicíne a zdravotníctve, 2. vydanie

Pavol Kádek
10/2018
Monografia je už tretím doplneným a prepracovaným vydaním publikácií s názvom Súčasné dimenzie právnej zodpovednosti v medicíne a zdravotníctve, a Právna zodpovednosť v medicíne a...