Literatúra

Mechanizmy pôsobenia rímsko-kanonického práva v Anglicku

Matej Mlkvý
04/2019
Publikácia po prvýkrát poskytuje v slovenskom jazyku ucelený prehľad o pôsobení rímskeho a kanonického práva ako súčastí supranacionálneho učeného práva (ius commune) v Anglicku. Počas...

Zákon o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi - komentár

Peter Roháček
04/2019
Publikácia „Zákon o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi – Komentár“ sa zameriava na procedurálne otázky súvisiace s opatreniami colných orgánov pri ochrane práv duševného...

Šport, futbal a právo - vo svetle rozhodnutí Odvolacej komisie Slovenského futbalového zväzu

Ján Svák, Lukáš Pitek
03/2019
Slovenský futbalový zväz je nielen najväčším občianskym združením, ale aj lídrom medzi národnými športovými zväzmi v našej krajine. Pri takom veľkom počte členov je potrebné...

Prípadové štúdie z obchodného práva

Mojmír Mamojka, Mária T. Patakyová, Peter Lukáčka
03/2019
Publikácia je zameraná na precvičenie ustanovení Obchodného zákonníka, upravujúcich jednotlivé formy obchodných spoločností, družstvo a obchodné záväzkové vzťahy. Jednotlivé otázky a príklady vychádzajú z praktických...

Zákon o ochrane svedka - komentár

Jozef Záhora
05/2019
Podanie svedeckej výpovede môže pre svedka znamenať aj možné ohrozenie svedka, resp. jeho blízkych osôb, predovšetkým pri dokazovaní organizovanej kriminality. Z toho dôvodu môžu byť...

Škoda spôsobená pri výkone verejnej moci

Michal Krajčovič
03/2019
Úvaha o možnosti jej paušalizovanej náhrady de lege ferendaPublikácia sa venuje problematike zodpovednosti orgánov verejnej moci za zákonnosť výkonu im zverenej právomoci. Hoci sa zákonnosť...

Právo na obhajobu a jeho podoby v trestnom konaní

Ondrej Laciak
03/2019
Aplikačná prax vo svojom každodennom fungovaní často prináša situácie, ktoré zákonodarca dôsledne nedoriešil, prípadne s ktorými pri formulovaní jednotlivých právnych noriem nerátal. V praxi tiež...

Tabuľky a informácie pre dane a podnikanie 2019

Dušan Dobšovič
03/2019
Obľúbená praktická príručka pre účtovníkov, daňových poradcov, audítorov a podnikateľské subjekty prináša prehľad najdôležitejších ustanovení, sadzieb, čísiel, termínov a pojmov z oblasti daní, cestovných náhrad,...

Ľudskoprávne aspekty hospodárskej súťaže - antitrust z pohľadu ľudských práv

Mária T. Patakyová
03/2019
Monografia sa zaoberá skúmaním vybraných častí ochrany hospodárskej súťaže, konkrétne zneužívania dominantného postavenia a dohôd obmedzujúcich súťaž, z pohľadu ľudských práv. Analyzuje styčné body týchto...

Štátna služba a služobný pomer príslušníkov Policajného zboru

Juraj Mezei, Jana Šimonová, Ján Nociar, Juraj Dinič, Ivan Fufaľ
03/2019
Znalosť problematiky štátnej služby a právnej úpravy služobného pomeru príslušníkov Policajného zboru tvorí základný a neodmysliteľný rámec vedomostí, ktoré si musí osvojiť každý jednotlivec, uvažujúci...

Zákon o volebnej kampani - komentár

Marek Domin
02/2019
Účelom komentára je podať systematický, prehľadný a zrozumiteľný výklad k jednotlivým ustanoveniam zákona o volebnej kampani a doplniť ich o relevantné informácie. Ide predovšetkým o...

Dispoziční pravomoc zaměstnavatele

Jan Horecký
03/2019
Dispoziční pravomoc zaměstnavatele přináší do oblasti pracovního práva jedinečný pohled na možnost realizace organizačních oprávnění zaměstnavatele při výkonu závislé práce.Publikace v sobě zahrnuje odpovědi na...

Osobitosti v mzdovej učtárni

Iveta Matlovičová
04/2019
Odborná príručka Osobitosti v mzdovej učtárni sa zameriava na špecifické situácie v mzdovom účtovníctve. Cieľom publikácie je nadviazať na témy, ktoré sú spracované v publikácii...

Zákon o pozemkových spoločenstvách - komentár

Marek Maslák, Róbert Jakubáč
05/2019
Starostlivé obhospodarovanie poľnohospodárskej a lesnej pôdy by malo byť jednou z hodnôt našej spoločnosti. Zameriavanie sa na význam lesov a poľnohospodárstva je veľmi dôležité pre...

Mzdy profesionálne, 2. vydanie

Iveta Matlovičová
02/2019
Druhé, aktualizované a rozšírené vydanie publikácie „Mzdy profesionálne“ nadväzuje na mimoriadne úspešné vydanie z roku 2014, ktoré sa oprávnene zaradilo medzi najpredávanejšie tituly vydavateľstva. Do...