Informácie o spracúvaní osobných údajov

Zdroj obrázka: https://ec.europa.eu

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV xpravo.eu

(ďalej len „Informácie“)

Úvodné informácie

Tieto Informácie sú adresované Vám, užívateľom stránky www.xpravo.eu a tretím stranám. Dovoľujeme si Vás podrobne informovať o spôsobe zaobchádzania s Vašimi osobnými údajmi.

Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom stránky ste dotknutou osobou, t. j. osobou, o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Tieto Informácie sú pripravené v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „Nariadenie“ alebo „GDPR“, čo je skratka anglického General Data Protection Act). Znenie Nariadenia nájdete tu: GDPR a znenie Zákona nájdete tu: Zákon.

Tieto Informácie sú neoddeliteľnou súčasťou Podmienok používania internetovej stránky www.xpravo.eu (ďalej len „Podmienky“), ktoré sú dostupné na tomto linku: tu.

Týmto dokumentom poskytuje prevádzkovateľ stránky www.xpravo.eu Vám, všetkým užívateľom stránky www.xpravo.eu a tretím osobám a tretím stranám, ktorých osobné údaje spracúva, predovšetkým nasledujúce informácie:

 1. Kontaktné údaje prevádzkovateľa;
 2. Rozsah spracúvania osobných údajov, účely (dôvody) ich spracúvania, a právny základ ich spracúvania;
 3. Doba spracúvania osobných údajov
 4. Príjemcovia osobných údajov, ktorým môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté;
 5. Vaše práva a spôsob ich uplatnenia;
 6. Informácia o spracúvaní cookies;
 7. Webová analýza pomocou služby Google Analytics;
 8. Využívanie sociálnych pluginov.
 1. Kontaktné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom je spoločnosť xTechnology, s.r.o., so sídlom: Štúrova 1303/44, 024 04 Kysucké Nové Mesto, IČO: 46 331 336, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 55295/L, E-mail: info@xpravo.eu (ďalej len ako „prevádzkovateľ“ alebo „my“)

V prípade otázok alebo žiadostí súvisiacich s uplatnením Vašich práv voči prevádzkovateľovi podľa Nariadenia môžete prevádzkovateľa kontaktovať písomne na adrese sídla alebo e-mailom.

 1. Rozsah spracúvania osobných údajov, účely (dôvody) ich spracúvania, a právny základ ich spracúvania
 • Rozsah spracúvaných osobných údajov
 • Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje dotknutých osôb, ktorými sú a)užívatelia, b)registrovaní užívatelia, c)právnici hodnotení v sekcii hodnotenia právnikov, d) tretie osoby alebo užívatelia, ktorí pridávajú na stránku komentáre, otázky do sekcie otázky a odpovede, hodnotenia právnikov v sekcii hodnotenia právnikov, inzeráty odbornej literatúry v sekcii bazár, autori článkov a pod.
 • Užívatelia, ktorí používajú stránku bez jej registrácie, neposkytujú prevádzkovateľovi žiadne osobné údaje. Výnimkou je spracúvanie cookies užívateľa v zmysle Podmienok a tejto Informácie, alebo dobrovoľné poskytnutie osobných údajov v prípade, ak užívateľ dobrovoľne kontaktuje prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktných údajov na stránke.
 • Pri používaní stránky spracúvame údaje o využívaní našej stránky – ak používate našu stránku, automaticky uchovávame niektoré informácie v protokoloch / logoch servera. Ide predovšetkým o:
  • súbory cookies (malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do Vášho zariadenia pri používaní stránky, ktoré umožňujú Vášmu internetovému prehliadaču a stránkezapamätať si Vaše aktivity a používanie stránky po určitý čas),
  • pixelové značky, ktoré môžu byť šírené tretími stranami, na podporu marketingových aktivít stránky a technický vývojstránky. Informácie zhromaždené pomocou pixelových značiek neumožňujú identifikáciu konkrétnej osobu, ale môžu byť s osobnými údajmi prepojené;
  • informácie z protokolu, ktoré automaticky ukladáme v priebehu používania našej stránky Vami (najmä informácie o konkrétnom zariadení, z ktorého používate stránku, operačný systém, rozlíšenie obrazovky, typ webového prehliadača, IP adresa Vášho zariadenia, informácie o zlyhaniach alebo chybách na stránke pri jej používaní, fungovanie používania stránky)
 • Registrácia na stránke

Tak, ako sme Vás informovali aj v Podmienkach, ak chcete využívať niektoré funkcionality stránky, môžeme vyžadovať Vašu registráciu.

V takých prípadoch spracúvame osobné údaje poskytnuté pri registrácií alebo pri využívaní funkcionalít stránky v rozsahu:

 • prihlasovacie meno/ prezývka (tento údaj sa zobrazuje v prípade pridania hodnotenia právnika alebo v prípade pridania otázky do diskusie alebo komentára na stránke),
 • e-mail (tento údaj slúži na prihlásenie sa do konta na stránke ako alternatíva k prihlasovaciemu menu/ prezývke),
 • heslo (tento údaj slúži na prihlásenie sa do konta na stránke, nikde sa nesprístupňuje a nezobrazuje a užívateľ je povinný ho utajovať a chrániť pred vyzradením),
 • ako nepovinné údaje môže užívateľ uviesť svoje meno a priezvisko, tieto osobné údaje užívateľa však prevádzkovateľ nikde na stránke nesprístupňuje a nezobrazuje,
 • hodnotenie právnika v sekcii hodnotenia právnikov (v rozsahu v akom môže obsahovať osobné údaje),
 • inzerát v sekcii bazár (v rozsahu v akom môže obsahovať osobné údaje),
 • otázku alebo komentár (v rozsahu v akom môže obsahovať osobné údaje),
 • osobné údaje, ktoré užívateľ dobrovoľne poskytne prevádzkovateľovi počas používania stránky alebo v súvislosti s tým, napr. pri komunikácii s prevádzkovateľom.

Registráciu na stránke môže užívateľ vykonať aj použitím údajov zo sociálnej siete Facebook, ak má užívateľ konto na sociálnej sieti Facebook. V takom prípade, ak sa užívateľ registruje cez sociálnu sieť Facebook, prevádzkovateľ získa prístup k informáciám z verejného profilu užívateľa a k jeho e-mailovej adrese, s čím užívateľ takouto formou registráciou na stránke súhlasí.

 • Ak ste právnikom hodnoteným v sekcii hodnotenia právnikov, prevádzkovateľ spracúva Vaše údaje v nasledovnom rozsahu:: a) meno a priezvisko advokáta / notára / exekútora, alebo názov advokátskej kancelárie / notárskeho úradu /exekútorského úradu, b) adresa, c) obec, d) profesia, e) oblasť práva a f) hodnotenia pridané užívateľmi stránky. Ak pridáva profil právnika priamo právnik, ktorému patrí profil, tento právnik môže prevádzkovateľovi poskytnúť na spracúvanie aj nasledovné údaje: a) e-mail, b) telefón, c) mobil a d) slovný popis. Dovoľujeme si Vás informovať, že právnikom, ktorého môžu hodnotiť užívatelia, sú právnici zaradení do databázy právnikov stránky, ktorých údaje boli získané z verejne dostupných zdrojov, pridané užívateľmi stránky alebo právnikmi
 • Tretie osoby, ktoré pridávajú na stránku obsah, poskytujú prevádzkovateľovi na spracúvanie osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia, povolanie, a prípadné iné údaje, ktoré tretia osoba požaduje uviesť na stránke alebo ktoré sú nevyhnutné na spoluprácu medzi prevádzkovateľom a touto treťou osobou.
 • Účely (dôvody) spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov (dôvodmi spracúvania) je primárne:

 • využívanie funkcionalít stránky,
 • zverejnenie hodnotenia právnika na stránke, pridaného užívateľom stránky,
 • zverejnenie inzerátu v sekcii bazár na stránke, pridaného užívateľom stránky,
 • vytvorenie profilu právnika, ktorého je možné hodnotiť,
 • vytvorenie a správa databázy právnikov, ktorých je možné hodnotiť,
 • ochrana Vašich i našich oprávnených záujmov a uplatňovanie právnych nárokov, ochrana pred budúcimi spormi, podvodmi a inou majetkovou ujmou,
 • ponúkanie služieb stránky, lepšie cielenie online reklamy,
 • poskytnutie technickej a užívateľskej podpory v súvislosti s využívaním našej stránky,
 • archivácia a štatistické účely,
 • vývoj a testovanie nových funkcionalít stránky,
 • diagnostika chýb, monitoring, vyhodnocovanie a optimalizácia prevádzky stránky,
 • komunikácia s užívateľmi stránky,
 • plnenie zmluvy vo vzťahu k tretím osobám.
 • Právny základ spracúvania osobných údajov

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je spravidla:

a) spracúvanie na účel oprávnených záujmov, ktoré prevádzkovateľ sleduje

My spracúvame Vaše osobné údaje na účely oprávnených údajov najmä z nasledovných dôvodov:

 • ochrana Vašich i našich oprávnených záujmov a uplatňovanie právnych nárokov, ochrana pred budúcimi spormi, podvodmi a inou majetkovou ujmou, alebo
 • využívanie funkcionalít stránky, alebo
 • vývoj a testovanie nových funkcionalít stránky, alebo
 • ponúkanie služieb stránky, lepšie cielenie online reklamy,
 • poskytnutie technickej a užívateľskej podpory v súvislosti s využívaním našej stránky,
 • diagnostika chýb, monitoring, vyhodnocovanie a optimalizácia prevádzky stránky, alebo
 • komunikácia s užívateľmi stránky.

Pri spracúvaní osobných údajov na účel oprávnených záujmov sme posúdili, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými záujmami dotknutej osoby, a to v súlade s Nariadením a Zákonom.

Pri spracúvaní osobných údajov právnikov, ktorí sú hodnotení na stránke v sekcii hodnotenia právnikov, je právnym základom spracúvania oprávnený záujem prevádzkovateľa, a rovnako tak aj oprávnený záujem užívateľov stránky a širšej verejnosti. Oprávnený záujem prevádzkovateľa je výkon podnikateľskej činnosti prevádzkovaním stránky. Oprávnený záujem užívateľov stránky a širšej verejnosti je právo na informácie týkajúce sa výkonu činnosti právnikov na území Slovenskej republiky tak, aby sa vedeli slobodne rozhodnúť aj na základe osobnej skúsenosti iných užívateľov, a to v otázke voľby právnika, pri jeho výbere, pri jeho hľadaní na území Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ uplatňuje primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov, práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby.

Voči spracúvaniu osobných údajov na účel oprávneného záujmu prevádzkovateľa máte právo namietať. O práve namietať sa dozviete v časti 5 týchto Informácií.

b) spracúvanie na účely archivácie a štatistické účely

Po naplnení primárneho účelu spracúvania osobných údajov môžeme rozhodnúť, že niektoré osobné údaje budeme spracúvať na štatistické účely. V takých prípadoch vždy prijmeme primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov, predovšetkým aby sa osobné údaje nevyužívali na iné účely, ak je to možné aby sa pseudoanonymizovali a štatistické výstupy obsahovali anonymizované štatistické údaje, ktoré už nebudú spĺňať charakter a definíciu osobných údajov.

V súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, môžeme mať povinnosť ďalej spracúvať Vaše osobné údaje aj na účely archivácie. V takých prípadoch postupujeme v súlade so zákonom, a po uplynutí archivačných lehôt Vaše údaje zlikvidujeme.

c) spracúvanie na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

Tento právny základ využívame iba v prípade, ak je to potrebné na preukazovanie, uplatňovanie lebo obhajovanie právnych nárokov.

d) súhlas dotknutej osoby

Ak je právnym základom spracúvania osobných údajov súhlas užívateľa stránky ako dotknutej osoby, tento súhlas musí byť daný slobodne a musí byť odvolateľný. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ vykonal pred odvolaním súhlasu.

Súhlas na spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby môžeme vyžadovať pri Vašej registrácii na stránke alebo po jej vykonaním, na marketingové účely. Na marketingové účely využívame Váš e-mail v súlade s týmito Informáciami, a to pre ponúkanie služieb stránky, zasielanie informačného newslettera a lepšie cielenie online reklamy, avšak to len v prípade, ak užívateľ udelil prevádzkovateľovi súhlas.

Pri udelení súhlasu spracúvame osobné údaje až do uplynutia doby, na ktorú bol súhlas udelený, alebo do doby, kým súhlas neodvoláte (podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr). Pokiaľ chcete zrušiť a odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, zašlite krátku správu prostredníctvom emailu na adresu info@xpravo.eu alebo poštou na vyššie uvedenú adresu sídla prevádzkovateľa.

 1. Doba spracúvania osobných údajov

Osobné údaje zadané pri Vašej registrácii na stránke podľa Článku 2 tejto Informácie uchovávame po dobu 3 rokov od zrušenia Vašej registrácie na stránke.

Osobné údaje zadané na základe Vášho súhlasu uchovávame po dobu 3 rokov od uplynutia doby, na ktorú bol súhlas na spracúvanie udelený, alebo po dobu 3 rokov odo dňa odvolania súhlasu (podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr).

 1. Príjemcovia osobných údajov, ktorým môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje najmä prostredníctvom svojich zamestnancov alebo iných osôb v obdobnom pomere, ktoré sú viazané povinnosťou mlčanlivosti. Prevádzkovateľ zodpovedá za to, že tieto osoby môžu vaše osobné údaje spracúvať iba v rozsahu a spôsobom, ktorý je nevyhnutný na plnenie ich povinností.

Na dosiahnutie účelov spracúvania podľa týchto Informácií môže byť nevyhnutné, aby prevádzkovateľ poskytol osobné údaje užívateľov stránky aj iným príjemcom. Príjemcom je v zmysle nariadenia fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, alebo iný subjekt. Právnym základom na poskytnutie osobných údajov užívateľov stránky príjemcom môže byť zákonná povinnosť, súhlas užívateľa, písomný pokyn a oprávnený záujem prevádzkovateľa.

V zmysle bodu 9.6.5 podmienok prevádzkovateľ v prípade dôvodného podnetu právnika, ktorý tvrdí, že užívateľ pridaným hodnotením zasiahol do jeho práv na ochranu osobnosti, súkromia alebo dobrého mena, poskytne tomuto právnikovi, ktorý bol hodnotený v sekcii hodnotenia právnikov zo strany užívateľa stránky, údaje užívateľa stránky, ktorý hodnotenie pridal, pre účely uplatňovania práv a oprávnených záujmov hodnoteného právnika.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje. Osobné údaje, ktoré o Vás uchovávame, sú uchovávané a spracovávané iba v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru.

Prevádzkovateľ využíva k ukladaniu dát služby poskytovateľov hardvéru, sieťového pripojenia a dátového úložiska. S týmito poskytovateľmi má prevádzkovateľ uzatvorenú zmluvu, ktorá je v súlade s touto Informáciou, Nariadením, Zákonom, a ktorá zabezpečuje plnenie opatrení k zaisteniu dôvernosti a zabezpečenia Vašich osobných údajov.

Osobné údaje užívateľov stránky nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 1. Vaše práva a spôsob ich uplatnenia

Nariadenie Vám ako dotknutej osobe priznáva viaceré práva vo vzťahu k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame. Je našou povinnosťou, ale i našim záujmom oboznámiť Vás s Vašimi právami, umožniť Vám uplatniť Vaše práva, avšak nezabúdať pritom na ochranu a bezpečnosť Vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom k nim či ich pozmenením. Najmä z tohto dôvodu môže od Vás prevádzkovateľ požadovať dodatočné osobné údaje pri uplatnení Vašich práv, za účelom overenia Vašej totožnosti, aby sme si boli istý, že sa Vaše osobné údaje nedostanú do rúk neoprávneným osôb.

Ak by totožnosť užívateľa nebola prevádzkovateľovi preukázaná a nebola by overená, vyhradzujeme si právo nekonať na základe takejto žiadosti, o ktorej existuje dôvodná pochybnosť, kto ju podal.

Taktiež, ak by žiadosti osoby voči prevádzkovateľovi boli zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, môže prevádzkovateľ požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

 • Právo odvolať súhlas– ak prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu (napr. na účely marketingu), máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky na adrese info@xpravo.eu alebo písomne na adrese sídla prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali
 • Právo na prístup– máte právo požadovať od prevádzkovateľa poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás má k dispozícii, a rovnako aj informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používa. Vo väčšine prípadov Vám poskytneme Vaše osobné údaje zašifrované elektronickou poštou, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie požiadali v písomnej listinnej podobe, Vašej žiadosti vyhovieme len v prípade, ak nám poskytnete doručovaciu adresu.
 • Právo na opravu – prevádzkovateľ prijíma primerané opatrenia na to, aby boli všetky údaje, ktoré má k dispozícii, presné, úplné a aktuálne. Ak sa zmenili údaje, ktoré o Vás prevádzkovateľ spracúva, alebo ak zistíte, že prevádzkovateľ má k dispozícii nepresné, neúplné alebo neaktuálne údaje, požiadajte nás o opravu, aktualizáciu, zmenu alebo doplnenie takýchto údajov. Žiadosť o opravu môžete adresovať prevádzkovateľovi elektronicky na adrese info@xpravo.eu alebo písomne na adrese sídla prevádzkovateľa.
 • Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo požiadať prevádzkovateľa o výmaz osobných údajov, ktoré má k dispozícii, a to napríklad ak Vaše osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Toto Vaše právo však nie je absolútne, čo znamená, že po doručení vašej žiadosti o výmaz Vašich osobných údajov u prevádzkovateľ, toto Vaše právo na výmaz (zabudnutie) posúdime z pohľadu všetkých relevantných okolností. Ak by sme mali napríklad právne a regulačné povinnosti Vaše osobné údaje spracúvať, nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť, o čom Vás informujeme.
 • Právo na obmedzenie spracúvania – máte právo požiadať nás, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Vaše právo na obmedzenie spracúvania však môžete využiť len za určitých okolností, ktoré posúdime z pohľadu všetkých relevantných okolností po doručení Vašej žiadosti o obmedzenie spracúvania. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
 • Právo na prenosnosť údajov – máte právo požiadať prevádzkovateľa o prenos osobných údajov, ktoré ste mu poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Vaše právo na prenosnosť údajov však môžete využiť len za určitých okolností, ktoré posúdime z pohľadu všetkých relevantných okolností po doručení Vašej žiadosti o prenos údajov. Právo na prenosnosť sa týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
 • Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. Ak uplatníte svoje právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov prevádzkovateľom, pred ukončením spracúvania osobných údajov prevádzkovateľ najskôr prešetrí, či má oprávnený legitímny dôvod na spracúvanie. Ak takýto oprávnený presvedčivý legitímny dôvod prevádzkovateľ na spracúvanie Vašich osobných údajov nemáme, po podaní Vašich námietok nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
 • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, web: https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 1. Informácia o spracúvaní cookies

Ako informuje prevádzkovateľ aj v Podmienkach, stránka používa k vylepšeniu jej služieb súbory cookies.

Čo sú cookies– sú to mikrodáta / malé súbory, ktoré zhromažďujú údaje a sú zároveň veľmi užitočným nástrojom, ktorý využívajú mnohé stránky po celom svete na uľahčenie poskytovania internetových služieb. Cookies sa ukladajú vo vašom počítači alebo v inom zariadení pri používaní stránky. Cookies, ktoré sa uložia, umožnia webovej lokalite na určitý čas uchovávať informácie o Vašom používaní stránky (napríklad o vašich preferenciách, prihlasovacích údajoch, pohybe na stránke, nastavení jazyka, veľkosti písma a iné nastavenia zobrazovania). To znamená, že keď budete stránku používať opätovne, uložené informácie o Vašom prezeraní si stránky nemusíte už opätovne uvádzať, keďže sú tam uložené.

Na čo používame súbory cookies my– súbory cookies, ktoré sme získali z Vášho používania stránky, môžeme použiť najmú pre nasledujúce účely:

 • rozoznanie Vášho počítača alebo iného zariadenia pri používaní stránky,
 • monitorovanie pohybu po stránke,
 • zabezpečovanie niektorých funkcionalít stránky (napr. registrácia a pod.)
 • analýza používania stránky.

Dôležitéje, že súbory cookies neobsahujú žiadne informácie, ktoré osobne identifikujú dotknutú osobu. Na druhej strane však osobné údaje, ktoré ukladáme o dotknutej osobe, môžu byť prepojené s informáciami uloženými v / získanými zo súborov cookies.

Prevádzkovateľ používa súbory cookies na stránke, o čom užívateľov stránky informuje v súlade s právnymi predpismi. Používaním stránky užívateľ stránky súhlasí s umiestnením a použitím cookies, ktoré umožňujú správne fungovanie stránky v súlade s očakávaniami jej užívateľov. Pri týchto typoch cookies nie je potrebný súhlas na ich použitie, nakoľko sú nevyhnutné, aby ste mohli používať stránku a využívať jej funkcie.

Ako môžete Vy ako užívateľ stránky kontrolovať a ovládať súbory cookies – súbory cookies môže užívateľ stránky kontrolovať alebo aj zmazať alebo si užívateľ môže nastaviť prehliadač na používanie stránky tak, aby znemožnili ukladanie súborov cookies. V ponuke Pomocník na paneli ponúk väčšiny prehliadačov nájdete návod, ako zabrániť prehliadaču v prijímaní nových súborov cookie, ako vás má prehliadač upozorniť, keď dostanete nový súbor cookie a ako úplne zakázať alebo vymazať súbory cookie. Viac informácií sa dozviete na nasledujúcich webových stránkach:

 1. Webová analýza pomocou služby Google Analytics

Na stránke máme aktivovanú webovú analýza Google Analytics spoločnosti Google Inc. (“Google”).

Služba Google Analytics používa cookies (malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na Vašom zariadení, z ktorého používate stránku – viac informácií o cookies sa dozviete v bode č. 6 týchto Informácií vyššie).

Google Analytics umožňuje prevádzkovateľovi monitorovať, sledovať a analyzovať, ako sa stránka využíva. Informácie cookies, ktoré Google Analytics používa a ukladá na zariadení užívateľa stránky, sa ukladajú na server spoločnosti Google v USA.

Prevádzkovateľ stránky poveril spoločnosť Google zhromažďovať súbory cookies s informáciami potrebnými na vyhodnotenie používania stránky a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním stránky prostredníctvom služby Google Analytics. IP adresa Vášho zariadenia však v rámci služby Google Analytics nie je spájaná s inými Vašimi údajmi. Ak si aktivujete anonymizáciu IP adresy na stránke, Vaša IP adresa bude spoločnosťou Google skrátená v rámci členských štátov Európskej únie a zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch je však Vaša IP adresa skrátená až na serveri Google v USA.

Ako môže užívateľ stránky kontrolovať a ovládať súbory cookies Google Analytics – súbory cookies môže užívateľ stránky kontrolovať alebo aj zmazať alebo si užívateľ môže nastaviť prehliadač na používanie stránky tak, aby znemožnili ukladanie súborov cookies, o čom Vás informujeme v bode číslo 6 týchto Informácií. Znemožniť ukladanie cookies, ktoré sú poskytované pre službu Google Analytics, môžeužívateľ nastaviť stiahnutím a inštaláciou pluginu, ktorý je k dispozícii v nasledujúcom odkaze: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk

 1. Využívanie sociálnych pluginov

Na našej stránke využíva prevádzkovateľ aj tzv. sociálne pluginy vo vzťahu k sociálnej sieti Facebook, prevádzkovanej spoločnosťou Facebook Inc..

Ak spustíte našu stránku, Vaše zariadenie sa prepojí so sociálnou sieťou Facebook, a to aj v prípade, ak na Facebooku nemáte založený profil alebo nie ste na danom zariadení na Facebooku prihlásený.

V prípade, ak ste na zariadení, na ktorom používate stránku, prihlásený aj na Facebooku, prevádzkovateľ môže prepojiť našu stránku priamo s Vaším profilom na FB. Ide predovšetkým o situáciu, ak zakliknete tlačidlo “Páči sa mi to”, kedy sa táto informácia odošle sociálnej sieti a tam uloží, priamo vo Vašom profile, alebo v prípade registrácie užívateľa na stránke použitím údajov uložených na Vašom profile na sociálnej sieti facebook.

Pokyny na ochranu dát spoločnosti Facebook sú k dispozícii v nasledujúcom odkaze: http://www.facebook.com/policy.php

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Prevádzkovateľ prijíma potrebné technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia s cieľom zabezpečiť spracúvanie osobných údajov v súlade s Nariadením a Zákonom a predísť strate, zničeniu alebo neoprávnenému prístupu k osobným údajom.

Užívatelia berú na vedomie, že garancia bezpečnosti prenosu informácií prostredníctvom siete internet však nemôže byť prevádzkovateľ zaručená.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať zmeny v týchto Informáciách. O zmene Informácií informuje prevádzkovateľ v primeranom časovom predstihu vopred registrovaných užívateľov na poskytnuté kontaktné údaje (e-mail) a užívateľov zverejnením na stránke

Táto Informácia nadobúda platnosť dňa 28.11.2018