Poplatok | Návrh na vklad | Ako ušetriť na poplatku za návrh na vklad

Hodnotenie článku: 12345 (70.00%)
Loading...

Návrh na vklad do katastra nehnuteľností sa podáva vždy, ak došlo k právnemu úkonu (napr. uzatvorenie kúpnej alebo darovacej zmluvy), na základe ktorého má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti

Poplatok za návrh na vklad

Poplatok za návrh na vklad upravuje zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o správnych poplatkoch“). Výšku poplatku je však možné čiastočne ovplyvniť a znížiť:

1. ak sa návrh na vklad podá elektronicky a/alebo

2. ak sa kataster upovedomí ešte pred podaním návrhu na vklad o tom, že sa návrh na vklad bude podávať, a to podaním tzv. Oznámenia o návrhu na vklad.

Poplatok za návrh na vklad upravuje Sadzobník správnych poplatkov

Poplatok za návrh na vklad je upravený v Sadzobníku správnych poplatkov. Ten tvorí Prílohu Zákona o správnych poplatkoch. Poplatok za návrh na vklad je upravený v I. Časti Všeobecná správa ako Položka č. 11:

a) Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností …..66,- EUR

O návrhu na vklad rozhoduje príslušný okresný úrad, katastrálny odbor v lehotách upravených zákonom – do 30 dní odo dňa doručenia návrhu, resp. do 20 dní, ak bola zmluvu o prevode nehnuteľnosti vyhotovená vo forme notárskej zápisnice alebo bola autorizovaná advokátom, nie je v rozpore s katastrálnym operátom a sú splnené procesné podmienky na povolenie vkladu.

V návrhu na vklad je však možné požiadať okresný úrad o urýchlené konanie o návrhu na vklad. V prípade žiadosti o urýchlené konanie o návrhu na vklad je však výška poplatku 266,- EUR.

V takom prípade rozhoduje okresný úrad do 15 dní odo dňa doručenia návrhu a zaplatenia správneho poplatku, v súlade s § 32 ods. 3 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorsích predpisov (ďalej len ako „Katastrálny zákon“).

Ako ušetriť na poplatku za návrh na vklad:

1. Podanie návrhu na vklad elektronicky = 50 % zľava z poplatku


Návrh na vklad je možné podať elektronicky, v súlade s Katastrálnym zákonom. V takom prípade je výška poplatku znížená na 33,- EUR. Ak sa žiada urýchlené konanie o vklade, tak je výška poplatku 133,- EUR. Navrhovateľ teda ušetrí 50% zo štandardnej výšky poplatku.

Informácie k elektronickému podaniu Návrhu na vklad nájdete na stránke www.slovensko.sk (Podávanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností), rovnako ako na Portáli elektronických služieb katastra nehnuteľností (ďalej ako „Portál ESKN“)(Zoznam elektronických služieb Portálu ESKN).

2. Oznámenie o návrhu na vklad podané okresnému úradu ešte pred podaním samotného návrhu na vklad

Oznámenie o návrhu na vklad sa vypĺňa v elektronickej podobe ešte pred podaním návrhu na vklad. AK sa toto oznámenie vyplní, príslušný okresný úrad, katastrány odbor sa dozvie o návrhu na vklad ešte pred jeho samotným podaním. Po vyplnení oznámenia má účastník katastálneho konania 90 dní na to, aby podal návrh na vklad. Ak túto lehotu nestihne, na oznámenie sa neprihliada, v súlade s § 30 ods. 3 Katastrálneho zákona.

Zákonodarca “odmeňuje” navrhovateľa, ktorý podá oznámenie o návrhu na vklad zľavou vo výške 15,- EUR z poplatku za návrh na vklad.

V prípade podania oznámenia o zamýšľanom návrhu na vklad tvorí toto oznámenie následne aj prílohu k návrhu na vklad, v zmysle § 30 ods. 4 Katastrálneho zákona.

Oznámenie o návrhu na vklad sa podáva elektronicky, prostredníctvom elektronického formulára na webovom sídle Úradu geodézie, kartografie a katastra SR: Oznámenie o návrhu na vklad

Dôležité: Od 1.5.2022 má pôvodný katastrálny portál www.katasterportal.sk a jeho služby (vrátane služby Oznámenia o návrhu na vklad) vcelku nahradiť nový Portál elektronických služieb katastra nehnuteľností https://kataster.skgeodesy.sk/eskn-portal/ (Portál ESKN“).

Viac informácii k odstaveniu portálu nájdete na oficiálnych stránkach Úradu geodézie, kartografie a katastra SR: Informácia o pripravovanom odstavení Katastrálneho portálu . Zoznam elektronických služieb na novom Portáli ESKN: https://kataster.skgeodesy.sk/eskn-portal/uplny-zoznam

Pozor! Poplatok sa znižuje o 15,- EUR na návrh na vklad bez ohľadu na počet právnych úkonov, ktoré sú uvedené v oznámení, v zmysle Zákona o správnych poplatkoch.

Užitočné odkazy:

Prehľad správnych poplatkov Úradu geodézie, kartografie a katastra SR podľa Zákona o správnych poplatkoch:

Poplatky ÚGKK SR

Hodnotenie článku: 12345 (70.00%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.