Povinnosti novomanželov po uzavretí manželstva

Hodnotenie článku: 12345 (100.00%)
Loading...

Povinnosti novomanželov po uzavretí manželstva súvisia nielen so zmenou údajov (zmena priezviska), ale aj so samotnou zmenou stavu (ide napríklad o možné daňové úľavy, nadobúdanie majetku v manželstve do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, nakladanie so spoločným majetkom, vyživovacia povinnosť manželov a pod.). Prehľad najdôležitejších povinností novomanželov po uzavretí manželstva z pohľadu slovenskej právnej úpravy nájdete nižšie v článku na Xprávo.eu.

Povinnosti novomanželov po uzavretí manželstva. Zdroj: Pixabay.com.

Povinnosti snúbencov PRED SVADBOU nájdete v článku na Xprávo.eu tu:

Povinnosti snúbencov pred uzavretím manželstva

Povinnosti novomanželov PO UZAVRETÍ MANŽELSTVA

Manželstvo ako zväzok muža a ženy znamená pre oboch viaceré práva a povinnosti. Bezprostredne po svadbe je dôležité predovšetkým oznámiť príslušným inštitúciám zmenu priezviska a vybaviť si nové doklady.

Sobášny list je možné vyžiadať si spoločne s formulárom vo všetkých jazykoch členských štátov EÚ

Po uzavretí manželstva si manželia vyzdvihnú na matrike sobášny list. Sobášny list je verejná listina, ktorá preukazuje uzavretie manželstva i zmenu priezviska. Ak bol uzavretý cirkevný sobáš, duchovný cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, pred ktorom sa manželstvo uzavrelo, má 3 pracovné dni na to, aby doručil zápisnicu o uzavretí manželstva na príslušnú matriku, preto sobášny list v týchto prípadoch môže byť vyhotovený aj až na 4 pracovný deň.

Ak potrebujú manželia predložiť sobášny list v rámci Európskej únie, majú možnosť vyžiadať si sobášny list aj s formulárom v jazykoch Európskej únie. O tzv. viacjazyčný štandardný formulár k sobášnemu listu je teda potrebné požiadať. Následne, ak budú manželia sobášny list s formulárom predkladať v štáte Európskej únie v jazyku tohto štátu, nemal by tento štát vyžadovať žiadne dodatočné overenie alebo preklad sobášneho listu. Napríklad: ak je potrebné predložiť slovenský sobášny list v Nemecku, vyžiadame si formulár k sobášnemu listu v nemčine. Nemecké orgány by tento sobášny list s formulárom v nemčine mali akceptovať bez dodatočných prekladov a overenia. Túto novinku zaviedlo Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1191 zo 6. júla 2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012. Viac k tejto téme sa dozviete aj v článku na xpravo.eu tu: https://xpravo.eu/nariadenie-2016-1191-volny-pohyb-listin-v-eu-bez-apostille/

Oznámenie zmeny priezviska

Inštitúcií a orgánov, ktoré nemajú automaticky informáciu o zmene údajov a kam je potrebné zmenu ohlásiť, je pomerne dosť. Ich počet závisí aj od toho, či je osoba vlastníkom nehnuteľnosti, poistenia, motorového vozidla, aké doklady má vydané, a podobne. 

Matričný úrad má oznamovaciu povinnosť len voči určitým štátnym orgánom, obciam a ustanovizniam podľa osobitných predpisov, v zmysle § 32 Zákona o matrikách. Ide napr. o zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ktorý v § 7 ods. 4 ukladá obciam povereným viesť matriku povinnosť oznamovať ohlasovniam príslušným podľa miesta trvalého pobytu aj uzavretie manželstva a zmenu mena alebo priezviska občana.

A. OBČIANSKY PREUKAZ

Zmena údajov (priezviska, trvalého pobytu a pod.) na občianskom preukaze spôsobuje neplatnosť občianskeho preukazu. Uvedené stanovuje § 10 ods. 3 zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o občianskych preukazoch“).

Občan má povinnosť požiadať na okresnom riaditeľstve Policajného zboru o vydanie nového občianskeho preukazu do 30 dní odo dňa zmeny údajov, v zmysle § 11 ods. 1 písm. b) Zákona o občianskych preukazoch.


Na preukázanie zmeny občan predloží sobášny list ako doklad o tejto zmene, v zmysle § 8 ods. 3 Zákona o občianskych preukazoch.

Poplatky v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o správnych poplatkoch“):

 • ak sa mení iba priezvisko – bezplatne, pretože od poplatkov sú oslobodené všetky úkony, ktorých predmetom je zmena priezviska po uzavretí manželstva, podľa § 4 ods. 6 zákona o správnych poplatkoch,
 • pri ďalších zmenách (napr. zmena trvalého pobytu) je poplatok za vydanie nového občianskeho preukazu 4,50 EUR podľa Položky 22a Sadzobníka správnych poplatkov, I. Časť Všeobecná správa Zákona o správnych poplatkoch,
 • ak sa žiada vydanie nového občianskeho preukazu urýchlene do 2 pracovných dní, platí sa poplatok 20 EUR podľa Položky 22a Sadzobníka správnych poplatkov, I. Časť Všeobecná správa Zákona o správnych poplatkoch.
Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu je možné podať aj elektronicky, prostredníctvom portálu Ministerstva vnútra SR, podľa § 4b ods. 2 Zákona o občianskych preukazoch.

B. CESTOVNÝ PAS

Cestovný pas vydáva občanovi okresné riaditeľstvo Policajného zboru príslušné podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu občana alebo miesta, kde si občan podá žiadosť o vydanie cestovného pasu, v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o cestovných dokladoch“).

Zákon neupravuje povinnú lehotu na výmenu pasu, avšak cestovný pas, ktorý obsahuje neplatné údaje (t.j. aj priezvisko), je neplatný, v zmysle § 23 Zákona o cestovných dokladoch.

Poplatky za vydanie nového pasu:

 • ak sa mení iba priezvisko – bezplatne, podľa § 4 ods. 6 zákona o správnych poplatkoch,
 • pri ďalších zmenách (napr. zmena trvalého pobytu) je poplatok za vydanie nového cestovného pasu 33 EUR podľa Položky 23 Sadzobníka správnych poplatkov, I. Časť Všeobecná správa Zákona o správnych poplatkoch,
 • ak sa žiada vydanie nového cestovného pasu urýchlene do 2 pracovných dní, platí sa poplatok 99 EUR alebo do 10 pracovných dní za 66 EUR podľa Položky 23 Sadzobníka správnych poplatkov, I. Časť Všeobecná správa Zákona o správnych poplatkoch.

C. ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA – PREUKAZ POISTENCA

Štátny občania SR nemusia oznamovať zdravotnej poisťovni zmenu mena, priezviska, rodného čísla a trvalého pobytu. Uvedené upravuje § 23 ods. 1 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Iné osoby, ktoré sú poistencami a nie sú štátnymi občanmi SR, musia tieto zmeny ohlásiť zdravotnej poisťovni do 8 dní. O vydanie nového Európskeho preukazu poistenca musí požiadať poistenec v zdravotnej poisťovni.

Ak má osoba občiansky preukaz s elektronickým čipom – nový preukaz poistenca sa od 1.júla 2018 už tejto osobe nevydáva (s výnimkou prípadu, ak by osoba požiadala o Európsky preukaz zdravotného poistenia – ten sa vydá aj s novými údajmi, bez poplatku).

D. VODIČSKÝ PREUKAZ

Každý držiteľ vodičského preukazu je povinný mať platný vodičský preukaz pri vedení motorového vozidla pri sebe a na výzvu policajta ho predložiť na kontrolu, v súlade s § 94 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o cestnej premávke“).

Vodičský preukaz, v ktorom meno alebo priezvisko jeho držiteľa nezodpovedajú skutočnosti, je neplatný, v zmysle § 100 ods. 1 písm. c) Zákona o cestnej premávke. Zmena osobných údajov na vodičskom preukaze sa musí oznámiť do 7 dní, podľa § 98 ods. 1 písm. b) Zákona o cestnej premávke. Vodičský preukaz vydáva orgán Policajného zboru.

Poplatok za vydanie nového vodičského preukazu:

 1. bezplatne, podľa § 4 ods. 6 zákona o správnych poplatkoch,
 2. ak sa žiada vydanie nového vodičského preukazu urýchlene do 2 pracovných dní, platí sa poplatok 26 EUR podľa Položky 63 Sadzobníka správnych poplatkov, VI. Časť Doprava Zákona o správnych poplatkoch.

E. KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ

Neaktuálne údaje na liste vlastníctva je potrebné upraviť. V súlade s § 19 písm. a) zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „katastrálny zákon“) je vlastník nehnuteľnosti povinný ohlásiť každú zmenu okresnému úradu do 30 dní odo dňa vzniku, zmeny alebo zániku rozhodujúcej skutočnosti. V tomto prípade do 30 dní od uzavretia manželstva.

V zmysle § 43 Vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva katastrálny zákon, Žiadosť o vykonanie zmeny obsahuje predmet zmeny a listinu preukazujúcu zmenu, ak je potrebná. Listina nie je potrebná, ak navrhovaná zmena údajov je preukázaná z predloženého preukazu totožnosti alebo ak zmenu údajov možno zistiť z údajov iných referenčných registrov.

Ak je teda občiansky preukaz vydaný s novým priezviskom, nie je potrebný sobášny list na preukázanie zmeny priezviska, ako príloha k žiadosti o zmenu údajov na katastri.

Žiadosť o zmenu údajov katastra je možné vybaviť aj elektronicky, cez ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk so zaručeným elektronickým podpisom.

F. EVIDENCIA MOTOROVÝCH VOZIDIEL – TECHNICKÝ PREUKAZ MOTOROVÉHO VOZIDLA

Ak sa zmení priezvisko vlastníka auta, tento je povinný ohlásiť zmenu a vyžiadať si nové osvedčenie o evidencii časť I a časť II. V zmysle § 39 ods. 12 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je totiž osvedčenie o evidencii časť I a časť II neplatné, ak záznamy v ňom uvedené nezodpovedajú skutočnosti.

Poplatky za zmenu:

 • bezplatne, podľa § 4 ods. 6 zákona o správnych poplatkoch,
 • 30 EUR – ak ide o vydanie osvedčenia o evidencii časti I orgánom Policajného zboru urýchlene do dvoch pracovných dní na výslovnú žiadosť poplatníka vrátane doručenia osvedčenia o evidencii časti I na určenú adresu, v zmysle Položky 68a, Sadzobníka správnych poplatkov, VI. Časť Doprava Zákona o správnych poplatkoch.

G. ZAMESTNÁVATEĽ / ÚRAD PRÁCE

Zamestnanec je povinný oznámiť svojmu zamestnávateľovi zmenu priezviska. Patrí to medzi jeho základné povinnosti ako zamestnanca, v zmysle § 81 písm. g) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákonník práce“). Zmeny musí zamestnanec oznámiť písomne bez zbytočné odkladu.

Uzavretím manželstva vznikajú v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancovi aj viaceré práva v zmysle Zákonníka práce. Ide najmä o:

 • pracovné voľno pri sprevádzaní manžela do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytuje najviac na sedem dní v kalendárnom roku, v súlade s § 141 ods. 2 písm. c) Zákonníka práce,
 • pracovné voľno s náhradou mzdy na dva dni pri úmrtí manžela, v súlade s § 141 ods. 2 písm. d) Zákonníka práce,
 • peňažné nároky zamestnanca po jeho smrti, ktoré do štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku prechádzajú postupne priamo na jeho manžela, deti a rodičov, ak s ním žili v čase smrti v domácnosti, v súlade s § 35 ods. 1 Zákonníka práce.

Ak je manžel/ manželka evidovaný na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, zmenu oznamuje na úrade. V súlade s § 34 ods. 4 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je uchádzač o zamestnanie povinný do ôsmich kalendárnych dní písomne oznámiť úradu každú zmenu skutočností rozhodných pre vedenie v evidencii uchádzačov o zamestnanie.

H. ŽIVNOSTENSKÝ ÚRAD / OBCHODNÝ REGISTER / iná evidencia

Zmenu priezviska je potrebné oznámiť aj živnostenskému úradu, obchodnému registru alebo inej evidencii, kde je manžel / manželka evidovaný.

Živnostníci musia živnostenskému úradu oznámiť zmenu do 15 dní; v súlade s § 49 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Podnikatelia zapísaní v obchodnom registri podávajú návrh na zápis zmeny zapísaných údajov do 30 dní, v súlade s § 5 ods. 5 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

I. ĎALŠIE INŠTITÚCIE, KDE JE NEVYHNUTNÉ ZMENU PRIEZVISKA OZNÁMIŤ:

 • poisťovne (spoločnosti, kde majú manželia uzavreté životné poistenie, povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie a pod.)
 • banky (spoločnosti, kde majú manželia účty, úvery, vkladné knižky a pod.)
 • škola (ak manželia študujú)
 • telekomunikačné spoločnosti (spoločnosti, ktoré manželom poskytujú telekomunikačné služby, internet, a pod.)
 • správca bytového domu / spoločenstvo vlastníkov bytového domu (ak je manžel/ manželka vlastníkom bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome)
 • dodávatelia služieb – elektriny, plynu
 • ďalšie obchodné vzťahy – napr. nájomné zmluvy
 • ďalšie inštitúcie, kde sú manželia evidovaní (napríklad fitnes štúdio, športový klub)
 • a iné

J. ZMENA PRIEZVISKA NA SCHRÁNKE

Po oznámení zmeny priezviska a vybavení nových dokladov je potrebné zmeniť priezvisko aj na schránke. Inštitúcie a úrady už budú totiž písomnosti doručovať na nové /zmenené priezvisko manžela /manželky.

VZŤAHY MEDZI MANŽELMI

Uzavretím manželstva vzniká medzi manželmi nový, manželský vzťah. Uzavretie manželstva má viaceré účinky v zmysle právneho poriadku. V súlade s § 18 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o rodine“) sú si manželia rovní v právach i v povinnostiach. Manželia sú v zmysle § 18 Zákona o rodine povinní:

 • žiť spolu,
 • byť si verní,
 • vzájomne rešpektovať svoju dôstojnosť,
 • pomáhať si,
 • starať sa spoločne o deti a
 • vytvárať zdravé rodinné prostredie.
Manžel i manželka sú ďalej v zmysle § 19 Zákona o rodine povinní starať sa o uspokojovanie potrieb rodiny, a to podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Zákon o rodine vyslovene upravuje, že uspokojovaním potrieb rodiny je aj osobná starostlivosť o deti a domácnosť.
Manželia rozhodujú o veciach týkajúcich sa rodiny spoločne. Ak by sa nevedeli dohodnúť v podstatných veciach, môžu požiadať súd, aby na návrh jedného z nich rozhodol o takejto podstatnej veci.
V bežných veciach je každý z manželov oprávnený zastupovať druhého manžela, najmä prijímať za neho bežné plnenia. V súlade s § 20 ods. 1 Zákona o rodine: Konanie jedného z manželov pri obstarávaní bežných vecí rodiny zaväzuje obidvoch manželov spoločne a nerozdielne.
Zákon o rodine umožňuje manželom, aby výslovne vylúčili účinky konania jedného z manželov voči obom manželom, v zmysle § 20 ods. 2 Zákona o rodine: Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak druhý manžel tieto účinky proti inej osobe výslovne vylúčil a ak to bolo tejto osobe známe.

Vyživovacia povinnosť medzi manželmi

V súlade s § 71 a nasl. Zákona o rodine majú manželia vzájomnú vyživovaciu povinnosť. Túto povinnosť je možné vymáhať aj súdne, ak by si jeden z manželov túto povinnosť neplnil. Životná úroveň oboch manželov má byť v zásade rovnaká, pričom sa v zmysle Zákona o rodine vyslovene prihliada aj na starostlivosť o domácnosť.

Nadobúdanie majetku v manželstve – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM)

Manželstvo znamená pre manželov zmeny aj pri nadobúdaní majetku a nakladaní s majetkom. Uzavretím manželstva nadobúdajú manželia majetok do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM), v súlade s § 143 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“).

Do BSM patrí po uzavretí manželstva všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva. Nepatria tam iba veci získané ako dedičstvo, dar, a vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a veci vydané v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov.
Občiansky zákonník umožňuje manželom dohodou zúžiť alebo aj rozšíriť zákonom určený rozsah BSM. Zákon umožňuje dohodnúť sa aj na správe spoločného majetku (napr. že ho bude spravovať len jeden z nich). Viac k možnosti zúženia BSM sa dozviete aj v článku na Xprávo.eu: https://xpravo.eu/zuzenie-bsm-pocas-manzelstva/
Dôležité pravidlo pri nakladaní s majetkom upravuje § 145 ods. 1 Občianskeho zákonníka: Bežné veci týkajúce sa spoločných vecí môže vybavovať každý z manželov. V ostatných veciach je potrebný súhlas oboch manželov; inak je právny úkon neplatný. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že to, čo sa považuje za bežné veci, zákon nešpecifikuje. Bude sa to teda vždy posudzovať v individuálnom prípade podľa jednotlivých okolností prípadu. Bežnou vecou nie je spravidla napríklad predaj spoločnej nehnuteľnosti.

Zníženie dane z príjmu, ak sa uplatní NEZDANITEĽNÁ ČASŤ ZÁKLADU DANE NA MANŽELA / MANŽELKU

Manžel / manželka si môže v daňovom priznaní uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela).

Podmienky na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manžela/ manželku upravuje § 11 ods. 3 a nasl. zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Informácie o uplatnení Nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) sú dostupné aj na stránke Finančnej správy Slovenskej republiky: Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela)

Právnych aspektov manželstva je pomerne mnoho. Práva a povinnosti manželov sa s príchodom detí dopĺňajú o práva a povinnosti rodičov, a vznikajú i právne vzťahy medzi rodičmi a deťmi, najmä v zmysle zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Hodnotenie článku: 12345 (100.00%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.