Nariadenie 2016/1191 – voľný pohyb verejných listín v rámci EÚ bez Apostille alebo superlegalizácie

Hodnotenie článku: 12345 (95.00%)
Loading...

Verejné listiny vydané v členskom štáte, ktoré sa majú predložiť v inom členskom štáte, musia mať doložku Apostille alebo byť superlegalizované. Nariadenie Európskej únie 2016/1191 odstraňuje tieto požiadavky v rámci EÚ na vybrané listiny. Opatrenia tohto nariadenia majú zjednodušiť život občanom Európskej únie.

Nariadenie 2016/1191

Predloženie verejných listín do účinnosti Nariadenia 2016/1191

Verejné listiny, ktoré majú byť použité v inom členskom štáte ako v tom, v ktorom boli vydané, sa spravujú jedným z nasledovných režimov:

1. Listiny jedného štátu sa v druhom štáte uznávajú bez dodatočného overenia

Verejné listiny nemusia byť nijakým spôsobom dodatočne overené alebo ani úradne preložené, pretože medzi členskými štátmi existuje dvojstranná (alebo viacstranná) dohoda, ktorá tieto povinnosti odstraňuje. 

Napr. na základe dvojstrannej zmluvy medzi SR a ČR sa žiadne dodatočné overovania na dotknutých verejných listinách nevyžadujú v zmysle obsahu Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o právnej pomoci poskytovanej justičnými orgánmi a úprave niektorých právnych vzťahov v občianskych a trestných veciach so Záverečným protokolom (Praha 29.októbra 1992, ozn. č. 193/1993 Z. z.).

2. Listiny, na použitie v inom štáte ako boli vyhotovené, sa musia opatriť doložkou Apostille.

Verejné listiny musia byť opatrené doložkou Apostille, ak sa majú použiť v inom štáte ako je štát, v ktorom boli vydané.

Platí to však len pre štáty, ktoré pristúpili k Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín („Haagský dohovor“) (Haag, 6. októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z. z., ozn. č. 313/2002 Z. z., ozn. č. 483/2002 Z. z.; ozn. č. 74/2003 Z. z.);

Zoznam orgánov oprávnených vydávať osvedčenia Apostille v jednotlivých štátoch Haagskeho dohovoru nájdete aj na stránke Ministerstva spravodlivosti SR (klikni tu).

Doložka Apostille osvedčí pravosť podpisu notára / orgánu členského štátu a jeho oprávnenia na základe ktorého konal, prípadne pravosť pečate alebo odtlačku pečiatky, ktoré sú na listine umiestnené.

3. Listiny, ktoré pred ich použitím v inom štáte ako boli vyhotovené, musia byť superlegalizované

Verejné listiny musia byť superlegalizované, ak sa majú použiť v inom štáte, ako je štát ich vydania, ktorý nie je zmluvnou stranou Haagskeho dohovoru a medzi štátmi neexistuje ani žiadna dohoda, ktorá by dodatočné osvedčenie a prípadne potrebu úradného prekladu odstraňovala.

Viac aj v článku na Xpravo.eu  (klikni tu). 

Čo mení Nariadenie 2016/1191?


Od 16. Februára 2019 sa v plnom rozsahu uplatňuje európske Nariadenie 2016/1191. To vo vzťahu k určitým verejným listinám zjednodušuje ich použitie nad rámec vyššie uvedených režimov. Jeho účelom je najmä zabezpečenie voľného pohybu verejných listín v rámci EÚ a tým podpora voľného pohybu občanov Únie.  Za tým účelom boli prijaté konkrétne opatrenia v tomto nariadení.

Znenie Nariadenia 2016/1191:

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1191 zo 6. júla 2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012

Nariadenie 2016/1191 je priamo účinné a aplikovateľné vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Nariadenie je nezávislým a samostatným nástrojom; nie je tým dotknuté uplatňovanie ani Haagskeho dohovoru ani iných medzinárodných zmlúv alebo dohôd, ktoré medzi sebou uplatňujú členské štáty.

Všetky listiny, na ktoré sa Nariadenie vzťahuje, a ich osvedčené kópie, by mali byť oslobodené od akejkoľvek ďalšej formálnej náležitosti, ďalšieho overenia.

Pokiaľ ide o požiadavku Apostille – tam, kde to upravuje Nariadenie, sa už nemá vyžadovať; nesmie sa však zakázať ich vydávanie.

Nariadenie 2016/1191 sa vzťahuje aj na osvedčené odpisy, aj na elektronické dokumenty.

Nariadenie 2016/1191 – Predmet úpravy

Nariadením sa upravujú opatrenia pre určité verejné listiny, ktoré boli vydané orgánmi jedného členského štátu a ktoré sa musia predložiť orgánom iného členského štátu. Konkrétne ide o

 • oslobodenie od vyššieho overenia alebo podobnej formálnej náležitosti týchto listín a
 • zjednodušenie iných formálnych náležitostí.

Nariadenie nebráni použitiu iných opatrení, ktoré sa týkajú vyššieho overenia alebo podobnej formálnej náležitosti.

Nariadenie 2016/1191 stanovuje aj viacjazyčné štandardné formuláre, ktoré sa majú využívať ako pomôcka pri preklade, pripojené k verejným listinám, na ktoré sa nariadenie vzťahuje.

Rozsah pôsobnosti – na aké listiny sa Nariadenie 2016/1191 vzťahuje

Nariadenie sa vzťahuje len na verejné listiny:

 1. predkladané orgánom iného členského štátu (neuplatňuje sa teda povinne napr. pri predkladaní listín v súkromnom styku), a
 2. ktoré preukazujú a osvedčujú niektoré z týchto skutočností:
 1. narodenie
 2. že osoba žije;
 3. úmrtie;
 4. meno;
 5. manželstvo vrátane spôsobilosti uzavrieť manželstvo a osobný stav;
 6. rozvod, rozluku alebo vyhlásenie manželstva za neplatné;
 7. registrované partnerstvo vrátane spôsobilosti uzavrieť registrované partnerstvo a štatút registrovaného partnerstva;
 8. zrušenie registrovaného partnerstva, jeho rozluku alebo vyhlásenie za neplatné;
 9. rodičovstvo;
 10. osvojenie;
 11. bydlisko a/alebo pobyt;
 12. štátnu príslušnosť;
 13. neexistenciu záznamu v registri trestov,

+ vrátane listín vyžadovaných od občanov Únie s bydliskom v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi, ak chcú voliť alebo byť volení do Európskeho parlamentu alebo v komunálnych voľbách v členskom štáte, v ktorom majú bydlisko, v súlade s podmienkami stanovenými v smernici 93/109/ES a smernici Rady 94/80/ES.

Príklady verejných listín v členských štátoch nájdete na stránke Európskej Komisie (tu).

Nariadenie 2016/1191 sa nevzťahuje na listiny a osvedčené odpisy vydané v štátoch, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie (tzv. tretie štáty).

Pozor: Nariadenie sa nevzťahuje na uznávanie účinkov listín v inom členskom štáte ako je členský štát ich vydania.

Na účely Nariadenia sa v Článku 3 jeho obsahu definuje pojmy: verejná listina, orgán, vyššie overenie, podobná formálna náležitosť, iné formálne náležitosti, ústredný orgán, osvedčený odpis.

Podľa Článku 4 Nariadenia:

„Verejné listiny, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, a ich osvedčené odpisy sú oslobodené od všetkých foriem vyššieho overenia a podobnej formálnej náležitosti.“

Nariadenie následne stanovuje ďalšie opatrenia pre zjednodušenie iných formálnych náležitostí týkajúcich sa predkladania verejných listín orgánom iného členského štátu ako je štát ich vydania.

Jazykové prekážky verejných listín naprieč EÚ

Jazykové prekážky pri akceptovaní listín naprieč EÚ by mali byť odstránené zavedením viacjazyčných  štandardných formulárov v každom úradnom jazyku Únie. Tieto formuláre by mali uľahčiť preklad verejných listín , ku ktorým sa pripájajú. Tieto formuláre nie sú samostatné listiny, ale pripájajú sa k verejným listinám. Mali by však v čom najväčšom rozsahu odstrániť podmienku prekladu verejných listín – ak by informácie na viac jazyčnom formulári postačovali danému orgánu, mal by od požiadavky prekladu listiny upustiť.

Preklady verejných listín

V zmysle článku 6 ods. 2 Nariadenia:

Osvedčený preklad vyhotovený osobou, ktorá je na to oprávnená podľa práva niektorého členského štátu, sa prijíma vo všetkých členských štátoch.

Nariadenie špecifikuje v Článku 6, v akých prípadoch sa nevyžaduje preklad verejnej listiny. Ide o prípad, ak je vyhotovená v jednom z úradných jazykov miesta, kde sa predkladá, alebo jazykov v tomto mieste výslovne prípustných.

Ďalším prípadom, kedy sa preklad nevyžaduje, je predloženie verejnej listiny s pripojením viacjazyčného štandardného formuláru. Tu však platí, že orgán, ktorému sa verejná listina s pripojením tohto formulára predkladá, považuje informácie obsiahnuté vo viacjazyčnom štandardnom formulári za postačujúce na spracovanie verejnej listiny. Súčasne, týka sa to len listín špecifikovaných v Článku 6 ods. 1 písm. b Nariadenia. Ide o listiny týkajúce sa narodenia, skutočnosti, že osoba žije, úmrtia, manželstva (vrátane spôsobilosti uzavrieť manželstvo a osobného stavu), registrovaného partnerstva (vrátane spôsobilosti uzavrieť registrované partnerstvo a štatútu registrovaného partnerstva), bydliska a/alebo pobytu a neexistencie záznamu v registri trestov

Viacjazyčné štandardné formuláre

O pripojenie viacjazyčného štandardného formulára je potrebné požiadať.

Viacjazyčné štandardné formuláre v členských štátoch nájdete aj na Európskom portáli elektronickej justície (tu).

Pripájajú sa k verejným listinám, ktoré oznámili členské štáty. Ide o listiny týkajúce sa narodenia, skutočnosti, že osoba žije, úmrtia, manželstva (vrátane spôsobilosti uzavrieť manželstvo a osobného stavu), registrovaného partnerstva (vrátane spôsobilosti uzavrieť registrované partnerstvo a štatútu registrovaného partnerstva), bydliska a/alebo pobytu a neexistencie záznamu v registri trestov.

Viacjazyčné štandardné formuláre nie sú verejnými listinami, ku ktorým sa vystavujú. Sú len pomôckou pri preklade pre orgán členského štátu, ktorému sa predkladá verejná listina, Podrobnosti upravuje Článok 8 a nasl. Nariadenia.

Obsahom viacjazyčných štandardných formulárov je spravidla:

 • štandardná časť, ktorú tvorí názov, právny základ jeho vydania, označenie členského štátu, ktorý ho vydáva, kolónky „Dôležité upozornenie“ a „Poznámka pre vydávajúci orgán“, niekoľko štandardných názvov rubrík a ich kódové čísla a podpis,
 • neštandardná časť, ak je to potrebné; tu sú uvedené osobitné názvy rubrík pre jednotlivé štáty a kódové čísla uvedených názvov rubrík – tieto názvy osobitných rubrík oznamujú členské štáty Komisii.

Štandardné časti, ktoré sa majú zahrnúť do viacjazyčných štandardných formulárov, ako aj viacjazyčné glosáre štandardných názvov rubrík, sú uvedené v prílohách I až XI Nariadenia.

Na základe žiadosti vyplní štandardný formulár orgán, ktorý vydáva verejnú listinu, a to

– v úradnom jazyku svojho členského štátu a súčasne

v úradnom jazyku členského štátu, v ktorom sa má predložiť verejná listina, ku ktorej je pripojený viacjazyčný štandardný formulár.

Viacjazyčný štandardný formulár môže byť spoplatnený. Poplatok však nesmie presiahnuť výrobné náklady formulára alebo verejnej listiny – podľa toho, ktoré náklady sú nižšie.

 

IMI

IMI – The Internal Market Information System upravuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/2012 z 25. októbra 2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu a o zrušení rozhodnutia Komisie 2008/49/ES („nariadenie o IMI“)

Nariadením o IMI sa zriaďuje The Internal Market Information System (‘IMI’), čo je vlastne softvérová aplikácia, ktorá pomáha členským štátom pri praktickom plnení požiadaviek na výmenu informácií v zmysle európskej legislatívy, poskytnutím tohto centralizovaného komunikačného mechanizmu

Viac informácií o IMI je dostupných aj na oficiálnej stránke Európskej komisie (klikni tu a tu).

Ak majú orgány členského štátu pochybnosti o pravosti verejných listín podľa Nariadenia, mali by mať možnosť overiť si vzory listín dostupné v databáze IMI.

V tejto súvislosti by členské štáty mali mať v IMI možnosť nielen kontrolovať dostupné vzory listín, ale taktiež podávať žiadosti o informácie a vzájomne si na nich odpovedať. Ak členský štát nepotvrdí pravosť verejnej listiny alebo neodpovie, dožadujúci sa orgán nemá povinnosť takúto verejnú listinu spracovať . S tým súvisí povinnosť každého členského štátu komunikovať v IMI a odpovedať na žiadosti zaslané prostredníctvom IMI (na účely tohto Nariadenia).

Členské štáty by mali poskytnúť Komisii prostredníctvom IMI kontaktné údaje svojich ústredných orgánov, vzory najpoužívanejších verejných listín, alebo informácie o osobitných prvkoch uvedených listín a oznámiť anonymizované verzie sfalšovaných listín a typické príklady na účely odhalenia falzifikátov a ďalšie…  

Viac informácií, vrátane praktických príkladov nájdete aj:

 • na stránke Ministerstva spravodlivosti SR (klikni tu)
 • na stránke Európskeho portálu Európskej justície (klikni tu)
 • na stránke Európskej Komisie (klikni tu)
Hodnotenie článku: 12345 (95.00%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.