Podmienky používania

PODMIENKY POUŽÍVANIA INTERNETOVEJ STRÁNKY XPRAVO.EU

OBSAH

DEFINÍCIE POJMOV A SKRATIEK

 1. ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ
 2. CIEĽ STRÁNKY
 3. AUTORSKÉ PRÁVA
 4. ČLÁNKY TRETÍCH STRÁN
 5. VYHLÁSENIA PREVÁDZKOVATEĽA
 6. ĎALŠIE PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA STRÁNKY
 7. SEKCIA OTÁZKY & ODPOVEDE NA STRÁNKE
 8. SEKCIA UŽITOČNÉ ODKAZY NA STRÁNKE
 9. SEKCIA HODNOTENIA PRÁVNIKOV NA STRÁNKE
 10. SEKCIA BAZÁR
 11. SEKCIA PRACOVNÉ PONUKY
 12. REGISTRÁCIA NA STRÁNKE
 13. OSOBNÉ ÚDAJE
 14. COOKIES
 15. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 16. PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ PODMIENOK

 

DEFINÍCIE POJMOV A SKRATIEK

Nasledovné pojmy a skratky, použité v podmienkach používania internetovej stránky xpravo.eu, majú tento význam:

obsah stránky akýkoľvek obsah stránky vnímateľný zmyslami, vrátane všetkých článkov, informácií, textov, dát, materiálov, médií, grafiky, obrázkov, softvéru, bez ohľadu na ich podobu alebo formu, pokiaľ v týchto podmienkach nie je uvedené inak
podmienky tieto podmienky používania internetovej stránky www.xpravo.eu
používanie stránky akékoľvek zobrazenie stránky, vnímanie alebo prezeranie jej obsahu na akomkoľvek prehliadači a zariadení, sťahovanie alebo kopírovanie akéhokoľvek obsahu stránky, vkladanie komentárov, otázok, akýchkoľvek príspevkov alebo článkov, šírenie alebo kopírovanie obsahu stránky, spracovanie alebo úprava obsahu stránky a pod.
prevádzkovateľ jediný a výlučný vlastník internetových domén www.xpravo.eu, www.xpravo.sk a www.xpravo.cz, ktoré sú riadne zaregistrované u registrátora domén a ktoré sú presmerované na hlavnú stránku www.xpravo.eu. Prevádzkovateľ je rovnako aj jediným a výlučným vlastníkom webového hostingu (úložného priestoru), na ktorom je uložený obsah internetovej stránky www.xpravo.eu. Obchodný názov prevádzkovateľa je spoločnosť xTechnology, s.r.o., so sídlom Štúrova 1303/44, 024 04  Kysucké Nové Mesto, IČO 46 331 336, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 55295/L
stránka internetová / webová stránka www.xpravo.eu
tretie strany najmä autori článkov na stránke a tretie strany, ktoré majú na stránke ponuky, inzercie alebo reklamy
užívateľ každý návštevník alebo užívateľ alebo osoba, ktorá navštívi internetovú stránku xpravo.eu a akýmkoľvek spôsobom používa stránku a zobrazuje si obsah internetovej stránky xpravo.eu
 1. ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ
 • Povinnosťou každého užívateľa stránky je pred každým používaním stránky oboznámiť sa s týmito podmienkami, súhlasiť s nimi a dodržiavať ich.
 • Ak sa užívateľ neoboznámi s týmito podmienkami pred začatím používania stránky, alebo s ich obsahom alebo len časťou obsahu nesúhlasí, nebodaj ich nedodržiava, je povinný upustiť od akéhokoľvek použitia stránky a ihneď z nej odísť.
 • Ak je užívateľ mladší ako 18 rokov, alebo jeho spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, je oprávnený používať stránku len so súhlasom a pod dohľadom jeho zákonného zástupcu.
 • Akýkoľvek obsah stránky, pridaný prevádzkovateľom, užívateľmi alebo tretími stranami, musí byť v slovenskom jazyku, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
 1. CIEĽ STRÁNKY
 • Hlavným cieľom stránky je bezplatná informačná činnosť o zaujímavých a vyhľadávaných najmä právnych otázkach. Cieľom stránky je aj diskusia o otázkach jej užívateľov, zvyšovanie právneho povedomia užívateľov stránky a zlepšovanie ich informovanosti v najrôznejších právnych témach. Rovnako cieľom stránky je aj sprístupnenie priestoru pre užívateľov stránky na pridávanie a prezeranie si hodnotení a názorov na právnikov a ich činnosť, a to na základe vlastnej skúsenosti užívateľov, v súlade s týmito podmienkami a platnými právnymi predpismi. Prevádzkovateľ taktiež sprístupňuje pre užívateľov stránky priestor na stránke na pridávanie a prezeranie si inzerátov odbornej literatúry.
 • Prevádzkovateľ publikuje, poskytuje a zverejňuje všetky články, dostupné informácie, a obsah stránky bezplatne. Výnimkou je reklama alebo inzercia tretích strán na stránke alebo dary tretích strán.
 • Cieľom stránky nie je poskytovať žiadne právne rady, spracúvanie právnych rozborov, spisovanie listín či iné formy právneho poradenstva a právnej pomoci za odplatu. Tieto činnosti sú oprávnené vykonávať len osoby, ktoré spĺňajú podmienky podľa osobitných zákonov a sú zaregistrované v príslušných registroch.
 • Prevádzkovateľ odporúča užívateľom, ktorí majú záujem o individuálne právne poradenstvo alebo právnu pomoc, aby sa obrátili na osoby, ktoré spĺňajú podmienky podľa osobitných zákonov, a sú zaregistrované v príslušných registroch. Tu ide hlavne o advokátov zapísaných v Slovenskej advokátskej komore, ktorých zoznam nájdete na tomto linku: https://www.sak.sk/blox/cms/sk/sak/adv/vyhladaniealebo o centrum právnej pomoci, ktoré má takisto zriadené webové sídlo a to na tomto linku http://www.centrumpravnejpomoci.sk/potrebujem-pravnu-pomoc.
 1. AUTORSKÉ PRÁVA
 • Stránka, obsah stránky pridaný prevádzkovateľom a grafika stránky, sú dielom prevádzkovateľa alebo tretích osôb, pokiaľ nie je v podmienkach uvedené inak. Ako jedinečný výsledok tvorivej duševnej činnosti prevádzkovateľa a tretích osôb je toto dielo, ktoré je vnímateľné zmyslami, predmetom autorského práva a podlieha autorskoprávnej ochrane v zmysle platných právnych predpisov. Stránka, jej obsah aj grafika môžu byť ďalej použité formou šírenia, kopírovania, spracovania, spojenia s iným dielom, zaradenia do databázy, vyhotovenia ich rozmnoženiny, verejného rozširovania, publikovania, alebo akokoľvek inak použité len s predchádzajúcim písomným súhlasom prevádzkovateľa alebo tretích osôb, pokiaľ ide o obsah, ku ktorému prislúchajú príslušné autorské práva týmto tretím osobám.
 • Použitie obsahu stránky je povolené užívateľom výlučne len pre ich osobnú potrebu, v súlade s podmienkami a právnymi predpismi.
 • Porušenie povolenia používať stránku výlučne len pre osobnú potrebu užívateľov v súlade s podmienkami a platnými právnymi predpismi je neoprávneným zásahom do práv prevádzkovateľa, a prípadne aj tretích osôb.
 • V prípade, ak je časť obsahu stránky dodaná tretími stranami, tieto tretie strany sú povinné zabezpečiť súlad takéhoto obsahu na stránke so zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.
 1. ČLÁNKY TRETÍCH STRÁN
 • Tretia strana, ktorá má záujem publikovať články na stránke, je oprávnená požiadať prevádzkovateľa o publikovanie článku na stránke, prostredníctvom e-mailu info@xpravo.eualebo prostredníctvom iných kontaktných údajov zverejnených na stránke.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený rozhodnúť sa podľa vlastného uváženia, či článok tretej strany bude publikovať na stránke, v akej sekcii, po akú dobu. Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať od tretej strany úpravu alebo prepracovanie článku. Na zverejnenie článku na stránke nemá tretia strana právny nárok.
 • Tretia strana je povinná pred odoslaním článku prevádzkovateľovi na zverejnenie na stránke oboznámiť sa s týmito podmienkami a súhlasiť s týmito podmienkami.
 • Tretia strana odoslaním článku prevádzkovateľovi na zverejnenie čestne prehlasuje, že je autorom článku a článok je jej dielom a je jedinečným výsledkom tvorivej duševnej činnosti tretej strany vnímateľným zmyslami v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení. Tretia strana taktiež prehlasuje, že odoslaním článku na zverejnenie podľa týchto podmienok prevádzkovateľovi nezasahuje do autorských alebo iných práv tretích osôb a odoslaný článok prevádzkovateľovi nebol doposiaľ nikde publikovaný ani zverejnený a môže sa zverejniť na stránke bez akéhokoľvek obmedzenia.
 • Tretia strana ako autor článku odoslaním článku prevádzkovateľovi na zverejnenie udeľuje prevádzkovateľovi súhlas na zverejnenie článku na stránke a súhlas na použitie jej článku na jeho ďalšie šírenie, spracovanie, spojenie s iným článkom, zaradenie článku do databázy, a to v územne, vecne a časovo neobmedzenom rozsahu.
 • Tretia strana odoslaním článku prevádzkovateľovi udeľuje prevádzkovateľovi výhradnú bezodplatnú licenciu k článku, pričom prevádzkovateľ nie je povinný výhradnú licenciu v celom udelenom rozsahu využiť. Prevádzkovateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie článku v rozsahu udelenej licencie alebo môže licenciu zmluvou postúpiť na inú osobu. O tejto skutočnosti tretiu stranu informuje.
 • Licencia udelená treťou stranou ako autorom podľa týchto podmienok platí počas celej doby trvania majetkových práv k článku v zmysle autorského zákona. Zánikom prevádzkovateľa prechádzajú práva a povinnosti vyplývajúce z týchto podmienok pre prevádzkovateľa na právneho nástupcu prevádzkovateľa.
 • Tretia strana nemá nárok na žiadnu odmenu za zverejnenie článku a udelenie licencie v zmysle týchto podmienok, pokiaľ sa prevádzkovateľ a tretia strana písomne nedohodnú inak.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený článok nezverejniť, alebo je oprávnený článok zo stránky odstrániť.
 • Články tretích strán sa v žiadnom rozsahu nepovažujú za reklamu alebo inú ponuku na poskytovanie akýchkoľvek služieb. Výnimkou sú článku tretích strán zverejnené na stránke ako reklama alebo inzercia tretích strán, ktorá netvorí obsah stránky v zmysle týchto podmienok.
 1. VYHLÁSENIA PREVÁDZKOVATEĽA
 • Akýkoľvek obsah stránky má len informatívny charakter a účel, a prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť, pravdivosť, úplnosť, aktuálnosť a ani za prípadné zmeny v obsahu stránky. Prevádzkovateľ si vyhradzuje kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia, vymazať, zmeniť alebo akokoľvek inak upraviť či obnoviť obsah na stránke (celý obsah stránky alebo aj len jeho časť), a to kedykoľvek bez uvedenia dôvodu.
 • Používanie stránky užívateľmi je len na vlastnú zodpovednosť a riziko každého užívateľa.
 • Články tretích osôb, komentáre užívateľov a hodnotenia alebo názory užívateľov a iný obsah pridávaný užívateľmi stránky nevyjadrujú stanovisko prevádzkovateľa.
 • Prevádzkovateľ žiadnym spôsobom nezodpovedá za prípadné majetkové alebo nemajetkové ujmy alebo škody, ktoré užívateľom alebo iným osobám môžu vzniknúť, priamo či nepriamo, v spojitosti s akýmkoľvek používaním stránky. Prevádzkovateľ žiadnym spôsobom nezodpovedá ani za prípadné majetkové alebo nemajetkové ujmy alebo škody, ktoré užívateľom alebo iným osobám môžu vzniknúť, priamo či nepriamo, v spojitosti s nefunkčnosťou stránky alebo odstránením obsahu stránky.
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za bezporuchovosť, možnosť pripojenia sa na stránku a možnosť využitia jej obsahu na osobné účely.
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť, pravdivosť, aktuálnosť ani formu akejkoľvek reklamy, inzercie, či inej ponuky tretích strán alebo užívateľov na stránke a ani žiadnym spôsobom neručí alebo nezodpovedá za záväzky týchto tretích osôb alebo užívateľov. Ak užívateľ nadviaže, na základe týchto ponúk tretích strán alebo iných užívateľov na stránke, s tými tretími stranami alebo užívateľmi právny vzťah, nie je prevádzkovateľ účastníkom týchto právnych vzťahov a nevyplývajú mu z neho (ani nepriamo) žiadne práva ani povinnosti.
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiaden obsah tretích strán a užívateľov pridaný na stránku, ani za záväzky tretích osôb ponúkajúcich alebo sprostredkúvajúcich svoje služby na stránke.
 • Hodnotenia, názory, skúsenosti užívateľov na stránke a iné informácie, odpovede, otázky a obsah zverejňovaný užívateľmi stránky vyjadrujú súkromné a individuálne názory výlučne len toho ktorého užívateľa stránky a prevádzkovateľ nezodpovedá za ich obsah, porušenie autorských práv, porušenie práv k obchodnému menu, či práv na ochranu osobnosti, dobrej povesti, ako ani za ich vhodnosť, pravdivosť, účelnosť alebo odbornosť.
 1. ĎALŠIE PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA STRÁNKY
 • Obsah stránky je určený a prispôsobovaný širokej, odbornej i neodbornej verejnosti.
 • Obsah stránky, ktorý je presmerovaný (prelinkovaný) na iné internetové stránky, alebo reklama alebo inzercia tretích strán na stránke nie sú v zodpovednosti prevádzkovateľa a prevádzkovateľ ich správnosť ani pravdivosť nemôže ovplyvniť, a neschvaľuje ich obsah ani zobrazenie, pokiaľ v týchto podmienkach nie je uvedené inak.
 • Prevádzkovateľ negarantuje a nezodpovedá za aktuálnosť a správnosť obsahu stránky ani z dôvodu neustálych legislatívnych a iných zmien.
 • Prevádzkovateľ nemá povinnosť zálohovať, ani nijako uchovávať obsah stránky, a to ani po jeho odstránení zo stránky, pokiaľ nie je v podmienkach uvedené inak, alebo pokiaľ právne predpisy neustanovujú inak.
 1. SEKCIA OTÁZKY & ODPOVEDE NA STRÁNKE
 • Za odpovede v sekcii OTÁZKY & ODPOVEDE a/alebo názory a informácie poskytované navzájom užívateľmi stránky nenesie prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť.
 • Prevádzkovateľ neodporúča užívateľom stránky spoliehať sa len na poskytnuté odpovede, názory a informácie. Prevádzkovateľ odporúča užívateľom, ktorí majú záujem o individuálne právne poradenstvo alebo právnu pomoc, aby sa obrátili na osoby, ktoré spĺňajú podmienky podľa osobitných zákonov, a sú zaregistrované v príslušných registroch. Tu ide hlavne o advokátov zapísaných v Slovenskej advokátskej komore, ktorých zoznam nájdete na tomto linku: https://www.sak.sk/blox/cms/sk/sak/adv/vyhladanie alebo centrum právnej pomoci, ktoré má takisto zriadené webové sídlo a to na tomto linku http://www.centrumpravnejpomoci.sk/potrebujem-pravnu-pomoc.
 1. SEKCIA UŽITOČNÉ ODKAZY NA STRÁNKE
 • Prevádzkovateľ nie je oficiálnym zdrojom ani partnerom žiadnych inštitúcií a orgánov, ktorých údaje zverejňuje v sekcii UŽITOČNÉ ODKAZY ani v akomkoľvek inom obsahu stránky. Z tohto dôvodu nezodpovedá užívateľom stránky za žiadne škody, ktoré by im mohli vzniknúť v súvislosti s poskytnutými údajmi alebo informáciami.
 • Účelom sekcie Užitočné odkazy na stránke je informovať užívateľov o iných webových stránkach, kde nájdu užitočné informácie.
 1. SEKCIA HODNOTENIA PRÁVNIKOV NA STRÁNKE 
 • Cieľ
 • Cieľom tejto sekcie je umožniť užívateľom stránky zdieľať svoje názory a skúsenosti s advokátmi, notármi, súdnymi exekútormi, advokátskymi kanceláriami, notárskymi úradmi, alebo exekútorskými úradmi (ďalej aj len ako „právnici“) pri poskytovaní právnych služieb užívateľom stránky. Advokáti majú nezastupiteľné miesto pri riešení najrôznejších životných situácií. Ich služby využívame nielen v prípade vzniku sporu v konaní pred súdom, ale aj v prípade potreby právneho poradenstva, pri riešení právnych otázok a pri tvorbe najrôznejších zmlúv a dohôd. Výber vhodného advokáta je preto veľmi dôležitý. Rovnako dôležité miesto pri riešení rôznych životných situácií majú i notári a súdny exekútori. Stránka Vám umožní zdieľať Vaše názory a skúsenosti, pridávať hodnotenia právnikov a prezerať si hodnotenia pridané inými užívateľmi stránky.
 • Cieľom hodnotení právnikov nie je reklama alebo propagácia konkrétneho advokáta, notára, exekútora alebo inej osoby poskytujúcej právne poradenstvo v súlade s platnými právnymi predpismi.
 • Prevádzkovateľ poskytuje užívateľom po ich registrácií priestor na zdieľanie ich vlastných skúseností s právnikmi a nenesie žiadnu zodpovednosť za správnosť, vhodnosť, či odbornosť názorov a vyjadrení prezentovaných na stránke. Prevádzkovateľ nezodpovedá za informácie a rady uvedené na stránke.

 

 • Základné podmienky
 • Pridať hodnoteniemôže len registrovaný užívateľ, ktorý súhlasí s podmienkami stránky. Registrácia užívateľa na stránke sa vykonáva podľa bodu 12
 • Po zaregistrovaní, resp. po prihlásení sa môže užívateľ pridať len také hodnotenie, ktoré je v súlade s podmienkami, etickými princípmi stránky a platnými právnymi predpismi.
 • Stránka nezodpovedá za obsah alebo pravdivosť alebo aktuálnosť slovných hodnotení alebo názorov alebo informácií pridaných užívateľmi stránky. Zodpovednosť za obsah, pravdivosť a aktuálnosť hodnotení a informácií nesie výlučne užívateľ, ktorý hodnotenie pridal.
 • Predmetom hodnotenia sú:
 •  advokáti zapísaní v zozname advokátov vedenom Slovenskou Advokátskou komorou: https://www.sak.sk/blox/cms/sk/sak/adv/vyhladanie, advokátske kancelárie,
 • notári zapísaní v zozname notárov https://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Not%C3%A1rske%C3%BArady.aspx, notárske úrady,
 • exekútori, zapísaní v zozname exekútorov http://www.ske.sk/zoznam-exekutorov/, exekútorské úrady

(zjednodušene aj len ako „hodnotenia právnikov“).

 • Prevádzkovateľ upozorňuje každého užívateľa stránky na jeho povinnosť dodržiavať tieto podmienky, etické princípy stránky a platné právne predpisy. V prípade podozrenia na porušenie pravidiel podľa predchádzajúcej vety alebo v prípade žiadosti orgánov verejnej moci v zmysle platných právnych predpisov si prevádzkovateľ vyhradzuje právo hodnotenie užívateľa odstrániť zo stránky a poskytnúť údaje o užívateľovi stránky na žiadosť orgánu verejnej moci v súlade s platnými právnymi predpismi.
 • Na prezeranie hodnotení právnikov sa registrácia nevyžaduje.
 • V prípade, ak hodnotenie, názor alebo skúsenosť pridaná užívateľom stránky na stránku spĺňa znaky autorského diela v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení, užívateľ pridaním tohto hodnotenia, názoru alebo skúsenosti na stránku udeľuje prevádzkovateľovi súhlas na jeho zverejnenie na stránke a súhlas na jeho použitie na stránke a na jeho ďalšie šírenie, spracovanie, zaradenie hodnotenia, názoru alebo skúsenosti do databázy, a to v územne, vecne a časovo neobmedzenom rozsahu. Užívateľ pridaním hodnotenia, názoru alebo skúsenosti udeľuje prevádzkovateľovi výhradnú bezodplatnú licenciu k pridanému hodnoteniu, názoru alebo skúsenosti, pričom prevádzkovateľ nie je povinný výhradnú licenciu v celom udelenom rozsahu využiť. Prevádzkovateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie hodnotenia, názoru alebo skúsenosti v rozsahu udelenej licencie alebo môže licenciu zmluvou postúpiť na inú osobu. O tejto skutočnosti dotknutého užívateľa stránky informuje. Licencia udelená užívateľom prevádzkovateľovi podľa týchto podmienok platí počas celej doby trvania majetkových práv k hodnoteniu, názoru alebo skúsenosti, ktoré spĺňa znaky autorského diela v zmysle zákona. Zánikom prevádzkovateľa prechádzajú práva a povinnosti vyplývajúce z týchto podmienok pre prevádzkovateľa na právneho nástupcu prevádzkovateľa. Užívateľ nemá nárok na žiadnu odmenu za zverejnenie hodnotenia, názoru alebo skúsenosti a udelenie licencie v zmysle týchto podmienok, pokiaľ sa prevádzkovateľ a užívateľ písomne nedohodnú inak. Prevádzkovateľ je oprávnený hodnotenie, názor alebo skúsenosti užívateľa nezverejniť, alebo je oprávnený ich zo stránky odstrániť. 
 • Postup pridania profilu právnika a postup pridania hodnotenia
 • Pred pridaním hodnotenia sa užívateľ prihlási na stránku, po jeho zaregistrovaní sa na stránke.
 • Následne užívateľ na stránke môže pridať hodnotenie k existujúcemu profiluprávnika alebo užívateľ pridá na stránku údaje o osobe hodnoteného právnika(advokáta, notára, exekútora, alebo údaje o advokátskej kancelárii alebo notárskom alebo exekútorskom úrade), a to kliknutím na tlačidlo Pridať profil.
 • Ak užívateľ pridáva profil hodnotené právnika, užívateľ zadá na stránku nasledovné údaje: a) meno a priezvisko advokáta / notára / exekútora, alebo názov advokátskej kancelárie / notárskeho úradu /exekútorského úradu, b) adresa, c) obec, d) profesia, e) oblasť práva. Povinnými údajmi sú iba údaje v písm. a) a c) podľa predchádzajúcej vety. Ak pridáva profil priamo právnik, ktorému patrí profil, tento môže poskytnúť aj nasledovné údaje: a) e-mail, b) telefón, c) mobil a d) slovný popis.
 • Pridanie hodnotenia k profilu právnika pridá užívateľ po zakliknutí tlačidla Pridať hodnotenie. Užívateľ pridá slovné hodnotenie, ktoré je jeho vlastnou, osobnou skúsenosťou, a ohodnotí právnika z týchto hľadísk 1. Komunikácia, 2. Kvalita, 3. Personál, 4. Ochota, 5. Cena. Hodnotenie týchto kategórii sa vykonáva vyznačením príslušného počtu paragrafov, pričom jeden § = 20 %.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo skontrolovať súlad každého jedného hodnotenia, názoru alebo skúsenosti pridanej užívateľom stránky s týmito podmienkami, a to ešte pred ich zverejnením na stránke.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstrániť a nezverejniť hodnotenie právnika, ktoré nie je v súlade s ktoroukoľvek časťou týchto podmienok, a v ďalších prípadoch v zmysle týchto podmienok.
 • V prípade pochybností týkajúcich sa súladu hodnotenia, názoru alebo skúsenosti pridaného užívateľom stránky s ktoroukoľvek časťou týchto podmienok je prevádzkovateľ oprávnený kontaktovať užívateľa a umožniť mu úpravu/ opravu hodnotenia, čo však nie je povinnosťou užívateľa. Prevádzkovateľ v takýchto prípadoch postupuje primerane podľa bodu 5.2podmienok. 
 • Etické princípy
 • Každé jedno hodnotenie, názor alebo skúsenosť pridaná užívateľom stránky musia byť v súlade s podmienkami, platnými právnymi predpismi a nasledovnými etickými princípmi stránky:
 1. Hodnotenie právnika musí byť pridané užívateľom stránky ako pravdivé hodnotenie založené na jeho skúsenosti s právnikom, bez toho, aby užívateľ právnika nekonštruktívne kritizoval, osočoval, urážal, ohováral alebo mu naopak pridával na pozitívnom hodnotení,
 2. Hodnotenie právnika je pridané užívateľom stránky, ktorý má osobnú individuálnu skúsenosť s týmto právnikom v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, a to buď ako osoba, ktorej boli právne služby poskytnuté od hodnoteného právnika alebo ako zákonný zástupca osoby, ktorej boli poskytnuté právne služby od hodnoteného právnika a hodnotenie je pridané na základe vlastnej skúsenosti užívateľa stránky,
 • Hodnotenie, názor alebo skúsenosť s právnikom nesmie obsahovať vulgarizmy, rasistické, xenofóbne, zastrašujúce, osočujúce, neslušné alebo iné vyjadrenia, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi, pravidlami slušnosti alebo v rozpore s platnými právnymi predpismi,
 1. Hodnotenie právnika nie je pridané užívateľom stránky za účelom reklamy tovarov alebo služieb akýchkoľvek osôb,
 2. Hodnotenie, názor alebo skúsenosť s právnikom nesmie obsahovať také informácie, názor alebo skúsenosti užívateľa stránky, ktoré by mohli byť vyhodnotené ako oznámenie o trestnej činnosti alebo o priestupku alebo o inom protiprávnom konaní hodnoteného právnika alebo akejkoľvek inej osoby,
 3. Hodnotenie právnika sa musí vzťahovať len na osobu alebo obchodnú spoločnosť, ktorá poskytuje právne služby alebo vykonávajú advokáciu alebo notársku alebo exekučnú činnosť ako podnikatelia v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, teda ako osoba zapísaná v obchodnom registri alebo osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, alebo osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov.
 • Hodnotenia právnika obsahujú len nevyhnutný rozsah údajov, pričom v prípade, ak užívateľ stránky uvedie v hodnotení dobrovoľne osobné údaje iných osôb v nevyhnutnom rozsahu, berie na vedomie, že prevádzkovateľ bude poskytnuté údaje spracúvať v zmysle týchto podmienok a Informácie o spracúvaní osobných údajov xpravo.eu.
 • Informácia pre právnikov, ktorých hodnotili užívatelia stránky
 • Prevádzkovateľ týmto informuje právnikov – advokátov, notárov, exekútorov, advokátske kancelárie alebo exekútorské úrady alebo notárske úrady, ktoré boli na stránke hodnotené užívateľmi stránky v zmysle týchto podmienok, aby sa v prípade, ak namietajú pridané hodnotenie z akéhokoľvek dôvodu obrátili na prevádzkovateľa využitím kontaktných údajov uvedených na stránke v sekcii kontaktov.
 • Každým podnetom sa prevádzkovateľ bude zaoberať a po jeho posúdení vo vzťahu k pridanému hodnoteniu rozhodne o nasledovnom postupe:
 1. odstráni hodnotenie pridané užívateľom stránky, ak skutočnosti namietané právnikom nasvedčujú, že pridané hodnotenie je v zjavnom rozpore s týmito podmienkami alebo s platnými právnymi predpismi, alebo ak užívateľ nereagoval na výzvu prevádzkovateľa podľa bodu ii) nižšie do 5 pracovných dní po zaslaní výzvy, pričom informuje užívateľa stránky, alebo
 2. kontaktuje užívateľa stránky prostredníctvom e-mailu, ktorý poskytol pri registrácii a vyzve ho na a) úpravu hodnotenia právnika, ktoré pridal, alebo b) jeho odstránenie/ súhlas s odstránením namietaného hodnotenia, alebo c) vyjadrenie sa k podnetu hodnoteného právnika, a to do 5 pracovných dní po zaslaní výzvy,

Ak sa namietané hodnotenie neupravilo alebo neodstránilo podľa písm. a) a b) v predchádzajúcej vete do 5 pracovných dní po zaslaní výzvy, a užívateľ poskytol vyjadrenie podľa písm. c) v predchádzajúcej vete, podľa ktorého trvá na zverejnenom obsahu hodnotenia, prevádzkovateľ kontaktuje právnika, ktorý podnet na prešetrenie hodnotenia pridal a poskytne mu údaje užívateľa v zmysle bodu 9.6.5týchto podmienok.

 • Zodpovednosť
 • Zodpovednosť za obsah hodnotení, názorov alebo skúseností užívateľov pridaných v sekcii hodnotenia právnikov majú výhradne len užívatelia, ktorí ich na stránku pridali.
 • Hodnotenia, názory a skúsenosti užívateľov pridané v sekcii hodnotenia právnikov na stránke netvoria obsah stránky. Prevádzkovateľ nezodpovedá za hodnotenia, názory a skúsenosti užívateľov pridané v sekcii hodnotenia právnikov na stránke. Prevádzkovateľ hodnotenia, názory a skúsenosti užívateľov pridané v tejto sekcii nijakým spôsobom needituje a nezasahuje do ich znenia a obsahu, pokiaľ tieto podmienky neurčujú inak.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kontrolovať hodnotenia, názory a skúsenosti užívateľov pridané v sekcii hodnotenia právnikov, a to kontrolovať ich súlad s ustanoveniami týchto podmienok.
 • Užívatelia stránky, ktorí pridávajú hodnotenia právnikov týmto berú na vedomie, že každé hodnotenie, názor alebo skúsenosť, ktorú zdieľajú s inými užívateľmi stránky, musí byť v súlade s týmito podmienkami a zároveň musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v platnom znení. Tieto právne predpisy upravujú najmä ochranu osobných údajov, ochranu osobnosti, súkromia, dobrého mena, dobrej povesti hodnotenej osoby a aj iných osôb. Preto je nevyhnutné, aby každý užívateľ pri pridávaní hodnotenia vzal na vedomie, že hodnotenie môže zasiahnuť do práv a oprávnených záujmov hodnotenej osoby v súvislosti s ochranou osobných údajov, ochranou osobnosti, súkromia, dobrého mena hodnotenej osoby a aj iných osôb, a riadne sa oboznámil aj s týmito právnymi predpismi.
 • Užívatelia stránky, ktorí pridávajú hodnotenia právnikov týmto ďalej berú na vedomie, že ak bude ich hodnotenie namietané zo strany právnika, ktorý bol hodnotený, prevádzkovateľ v prípade dôvodného podnetu (ak právnik tvrdí, že užívateľ pridaným hodnotením zasiahol do užívateľ do jeho práv na ochranu osobnosti, súkromia alebo dobrého mena) poskytne tomuto právnikovi údaje užívateľa stránky, ktorý hodnotenie pridal, pre účely uplatňovania jeho práv a oprávnených záujmov.
 1. SEKCIA BAZÁR 
 • Základné podmienky
 • Na stránke v sekcii BAZÁR prevádzkovateľ umožňuje užívateľom, ktorí sa zaregistrujú, sprostredkovanie ponuky a dopytu použitej odbornej literatúry (kníh, skrípt, periodík, učebníc, časopisov) medzi užívateľmi, a to sprístupnením možnosti pridať inzeráty na predaj literatúry / kníh. Táto sekcia má umožniť užívateľom stránky zverejňovať inzeráty a vyhľadávať inzeráty na odbornú literatúru, ktorú ponúkajú užívatelia na predaj.
 • Prevádzkovateľ prostredníctvom stránky sprístupňuje užívateľov priestor na inzerciu medzi užívateľmi, pričom prevádzkovateľ užívateľom negarantuje predaj alebo nákup inzerovanej literatúry, prevádzkovateľ nie je zmluvnou stranou zmlúv alebo dohôd uzatvorených medzi užívateľmi stránky a nezodpovedá za záväzky, nároky, či plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmlúv a dohôd medzi užívateľmi stránky.
 • Sekcia BAZÁR na stránke neslúži na pridávanie inzerátov užívateľmi stránky na propagáciu / reklamu ich podnikateľskej činnosti.
 • Každý inzerát pridaný užívateľom stránky, vrátane informácií, obrázkov, médií, kontaktov a údajov je v plnej zodpovednosti užívateľa, ktorý inzerát pridal. Prevádzkovateľ za obsah inzerátu a jeho sprístupnenie iným užívateľom stránky nenesie žiadnu zodpovednosť.
 • Každý užívateľ stránky je oprávnený pridať inzerát na konkrétnu jednu vec len raz, nie opakovane. Inzeráty sú pridávané na stránku bezodplatne.
 • Každý inzerát pridaný užívateľom stránky musí byť v súlade s týmito podmienkami a platnými právnymi predpismi.
 • V prípade, ak inzerát (alebo jeho časť) pridaný užívateľom stránky na stránku spĺňa znaky autorského diela v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení, užívateľ pridaním tohto inzerátu (alebo jeho časti) na stránku udeľuje prevádzkovateľovi súhlas na jeho zverejnenie na stránke a súhlas na jeho použitie na stránke a na jeho ďalšie šírenie, spracovanie, zaradenie inzerátu do databázy, a to v územne, vecne a časovo neobmedzenom rozsahu. Užívateľ pridaním inzerátu udeľuje prevádzkovateľovi výhradnú bezodplatnú licenciu k pridanému inzerátu, pričom prevádzkovateľ nie je povinný výhradnú licenciu v celom udelenom rozsahu využiť. Prevádzkovateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie inzerátu v rozsahu udelenej licencie alebo môže licenciu zmluvou postúpiť na inú osobu. O tejto skutočnosti dotknutého užívateľa stránky informuje. Licencia udelená užívateľom prevádzkovateľovi podľa týchto podmienok platí počas celej doby trvania majetkových práv k inzerátu, ktoré spĺňa znaky autorského diela v zmysle zákona. Zánikom prevádzkovateľa prechádzajú práva a povinnosti vyplývajúce z týchto podmienok pre prevádzkovateľa na právneho nástupcu prevádzkovateľa. Užívateľ nemá nárok na žiadnu odmenu za zverejnenie inzerátu a udelenie licencie v zmysle týchto podmienok, pokiaľ sa prevádzkovateľ a užívateľ písomne nedohodnú inak. Prevádzkovateľ je oprávnený inzerát užívateľa nezverejniť, alebo je oprávnený ho zo stránky odstrániť.
 • Inzeráty pridávané na stránku musia spĺňať aj nasledovné podmienky:
 • každý inzerát musí byť v súlade s týmito podmienkami a platnými právnymi predpismi,
 • predmetom inzercie užívateľa môžu byť len hnuteľné veci, ktoré boli užívateľom nadobudnuté v súlade platnými právnymi predpismi, a súčasne s ktorými je užívateľ oprávnený disponovať, nakladať s nimi a scudzovať ich (najmä ich predávať, vymieňať alebo darovať), a ktorých predaj, výmena alebo darovanie je dovolený v súlade s platnými právnymi predpismi,
 • fotky k inzerátu, ak ich užívateľ pridá, môžu byť užívateľom pridané len v prípade, ak je na ich pridanie užívateľ oprávnený v zmysle ustanovení zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení,
 • inzerát nesmie obsahovať vulgarizmy, rasistické, xenofóbne, zastrašujúce, osočujúce, neslušné alebo iné vyjadrenia, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi, pravidlami slušnosti alebo v rozpore s platnými právnymi predpismi,
 • inzerát nesmie byť pridaný užívateľom stránky za účelom reklamy tovarov alebo služieb akýchkoľvek osôb,
 • inzerát nesmie obsahovať také informácie alebo obsah, ktoré by mohli byť vyhodnotené ako oznámenie o trestnej činnosti alebo o priestupku alebo o inom protiprávnom konaní,
 • inzerát užívateľa musí obsahovať len nevyhnutný rozsah údajov, pričom v prípade, ak užívateľ stránky uvedie v inzeráte dobrovoľne osobné údaje iných osôb, berie na vedomie, že prevádzkovateľ bude poskytnuté údaje spracúvať v zmysle týchto podmienok a Informácie o spracúvaní osobných údajov xpravo.eu,
 • inzerát a jeho obsah (vrátane pridaných fotiek k inzerátu) nesmú zasahovať do práv a oprávnených záujmov iných užívateľov alebo iných osôb,
 • informácie inzerátu, pridávané užívateľom, musia byť pravdivé, úplné, jasné, presné a užívateľ nesmie zamlčať akékoľvek relevantné informácie o veci, ktorú chce predať, vymeniť alebo darovať.
 • Na stránke je zakázané pridávať najmä nasledovné inzeráty:
 • inzeráty, ktorých obsah je v rozpore s platnými právnymi predpismi a týmito podmienkami,
 • inzeráty, obsahom ktorých sú iné hnuteľné veci ako je odborná literatúra (knihy, skriptá, periodiká, učebnice, časopisy),
 • inzeráty, obsahom ktorých je inzercia práce, audiotexových čísel, chudnutia, zbraní, erotiky, pyrotechniky, plagiáty, lieky, tabak, alkohol, omamné a psychotropné látky, výbušniny a pod.,
 • inzeráty, ktoré obsahujú nadmerné informácie alebo fotky k inzerátu prekračujúce priemernú potrebnú veľkosť inzerátu,
 • inzeráty, ktoré obsahujú prelinkovanie na iné stránky alebo obsah, špeciálne znaky, alebo akýkoľvek nesúvisiaci obsah alebo informácie s inzerovanou vecou,
 • inzeráty obsahujúce klamlivý alebo nevhodný obsah, vírusy, malware, atď.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezverejniť alebo odstrániť inzerát užívateľa, ktorý je v rozpore s podmienkami alebo má dôvodné podozrenie, že inzerát nie je v súlade s platnými právnymi predpismi.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kontaktovať užívateľa za účelom preverenia informácií pridaných v inzeráte, najmä za účelom preverenia informácií o inzerovanej veci, či vlastníckeho vzťahu k nej.
 • Každý užívateľ, ktorý pridá inzerát na bazár stránky, je povinný zabezpečiť splnenie všetkých zákonných povinností, ktoré mu vyplývajú z prípadného predaja, darovania alebo výmeny inzerovaného tovaru, keďže prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah pridaného inzerátu, a predaj, výmenu alebo darovanie inzerovanej veci. Ide napr. o prípravu a uzatvorenie zmluvy so záujemcom o inzerovanú vec, splnenie si prípadnej odvodovej povinnosti voči príslušným orgánom, a pod..
 • Inzeráty pridávané na stránku nesmú poškodzovať, priamo alebo nepriamo akýmkoľvek spôsobom, stránku a používanie stránky jej užívateľmi.
 • Pridávanie inzerátov
 • Pridať inzerát môže len registrovaný užívateľ, ktorý súhlasí s podmienkami stránky. Registrácia užívateľa na stránke sa vykonáva podľa bodu 12 Po zaregistrovaní, resp. po prihlásení sa môže užívateľ pridať len taký inzerát, ktorý je v súlade s podmienkami a platnými právnymi predpismi.
 • Stránka nezodpovedá za obsah alebo pravdivosť alebo aktuálnosť inzerátov pridaných užívateľmi stránky. Zodpovednosť za obsah, pravdivosť a aktuálnosť inzerátov nesie užívateľ, ktorý inzerát pridal.
 • Prevádzkovateľ upozorňuje každého užívateľa stránky na jeho povinnosť dodržiavať tieto podmienky a platné právne predpisy. V prípade podozrenia na porušenie pravidiel podľa predchádzajúcej vety alebo v prípade žiadosti orgánov verejnej moci v zmysle platných právnych predpisov si prevádzkovateľ vyhradzuje právo inzerát užívateľa odstrániť zo stránky a poskytnúť údaje o užívateľovi stránky na žiadosť orgánu verejnej moci v súlade s platnými právnymi predpismi.
 • Na prezeranie pridaných inzerátov sa registrácia nevyžaduje.
 • Pred pridaním inzerátu sa užívateľ prihlási na stránku, po jeho zaregistrovaní sa na stránke.
 • Následne užívateľ na stránke môže pridať inzerát. Užívateľ zadá na stránku nasledovné údaje: a) názov, b) kategória, c) cena, d) typ ceny, e) e-mail, f) telefón, g) obec, h) stručný popis, i) fotky k inzerátu. Povinné náležitosti sú údaje v písm. a), b) a g) podľa predchádzajúcej vety.
 • V prípade, ak užívateľ pridá svoj telefón, tento bude prevádzkovateľ zobrazovať na stránke pri inzeráte tohto užívateľa, aby ho vedeli záujemcovia o predmet inzercie kontaktovať prostredníctvom telefónu. V prípade, ak užívateľ pridá svoj e-mail, tento prevádzkovateľ nebude zobrazovať pri inzeráte užívateľa na stránke, a namiesto toho zobrazí kontaktný formulár, prostredníctvom ktorého bude užívateľovi od záujemcu o jeho inzerát zaslaný e-mail. Toto opatrenie slúži najmä na ochranu pred rôznymi spamami a robotmi, ktoré môžu zverejnené e-maily zneužiť na tvorbu neoprávnených databáz a kontaktovanie užívateľov stránky.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo (nie však povinnosť) každý jeden inzerát pred jeho zverejnením na stránke skontrolovať na jeho súlad s týmito podmienkami.
 • V prípade pochybností týkajúcich sa súladu inzerátu pridaného užívateľom stránky s ktoroukoľvek časťou týchto podmienok je Prevádzkovateľ oprávnený kontaktovať užívateľa a umožniť mu úpravu/ opravu inzerátu, čo však nie je povinnosťou užívateľa.
 • Inzerát je platný, dokiaľ ho užívateľ neodstráni, alebo prevádzkovateľ v súlade s týmito podmienkami neodstráni.
 • Užívateľ je oprávnený po prihlásení sa ním pridaný inzerát meniť, doplniť alebo odstrániť kedykoľvek počas jeho platnosti.
 • Používanie stránky, a rovnako aj tejto sekcie, je len na vlastné riziko a zodpovednosť užívateľov.
 • Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla vzniknúť užívateľom stránky alebo iným osobám v súvislosti s pridaným inzerátom v sekcii bazár, alebo v súvislosti s prípadnou nefunkčnosťou stránky alebo odstránením inzerátu v súlade s týmito podmienkami. 
 1. SEKCIA PRACOVNÉ PONUKY
 • V tejto sekcii zverejňuje prevádzkovateľ ponuky práce dodané pracovnými portálmi tretích osôb.
 • Cieľom tejto sekcie pracovné ponuky na stránke je bezplatne zverejňovať pracovné ponuky tretích strán z oblasti práva a administratívy, a pomôcť tak užívateľom stránky pri hľadaní pracovnej príležitosti.
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah pracovných ponúk na stránke. Za obsah pracovných ponúk a akékoľvek škody vzniknuté v súvislosti so sprístupňovaní pracovných ponúk na stránke zodpovedá v plnom rozsahu tretia strana, ktorá zobrazuje ponuky na stránke.
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá ani za to, či skutočne dôjde k získaniu ponúkanej práce, či podmienky ponúkanej práce a pod.. Prevádzkovateľ poskytuje výhradne priestor na zverejnenie pracovných ponúk iných subjektov.
 • Prevádzkovateľ nesprostredkúva zamestnanie za úhradu podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 
 1. REGISTRÁCIA NA STRÁNKE 
 • Pre využívanie niektorých funkcionalít stránky vyžaduje prevádzkovateľ registráciu užívateľa. Registrácia sa vykonáva prostredníctvom funkcie Vytvoriť účet.
 • Registrácia užívateľov je dobrovoľná a bezplatná.
 • Pri registrácii je každý užívateľ stránky povinný uviesť pravdivé a úplné údaje. Pri registrácii vyžaduje prevádzkovateľ od užívateľa ako povinné nasledovné údaje:
 • prihlasovacie meno/ prezývka (tento údaj sa zobrazuje v prípade pridania hodnotenia právnika alebo v prípade pridania otázky do diskusie alebo komentára na stránke)
 • heslo (tento údaj slúži na prihlásenie sa do konta na stránke),
 • e-mail (tento údaj slúži na prihlásenie sa do konta na stránke).

Ako nepovinné údaje môže užívateľ uviesť svoje meno a priezvisko, tieto osobné údaje užívateľa však prevádzkovateľ nikde na stránke nesprístupňuje a nezobrazuje.

 • Registrovať sa môže len ten užívateľ stránky, ktorý dovŕšil 18 rokov veku alebo ktorý dovŕšil 16 rokov veku a má v zmysle platných právnych predpisov plnú spôsobilosť na právne úkony. Užívateľ, ktorý sa registruje na stránke, registráciou prehlasuje, že spĺňa aj túto podmienku.
 • Ak má užívateľ konto na sociálnej sieti Facebook, registráciu môže urobiť aj cez sociálnu sieť Facebook. V takom prípade však prevádzkovateľ získa prístup k informáciám z verejného profilu užívateľa a k jeho e-mailovej adrese, s čím takouto formou registráciou na stránke užívateľ súhlasí.
 • Podmienkou registrácie užívateľa stránky je súhlas užívateľa s podmienkami a  oboznámenie sa s Informáciou o spracúvaní osobných údajov xpravo.eu.
 • Pri registrácií môže užívateľ udeliť prevádzkovateľovi aj súhlas na zasielanie e-mailových notifikácií a marketingových e-mailov. Tento súhlas nie je podmienkou registrácie, je vždy dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek odvolať.
 • Registrácia a poskytnutie osobných údajov užívateľa stránky je dobrovoľné, je však podmienkou využívania niektorých funkcionalít stránky.
 • Každý užívateľ je povinný pri registrácii na stránke uvádzať len správne, úplné, aktuálne a pravdivé údaje. V prípade zmeny zadaných údajov užívateľa je užívateľ stránky povinný oznámiť prevádzkovateľovi túto zmenu v údajoch o jeho osobe.
 • Prihlasovacie meno a heslo sú bezpečnostnými prvkami, prostredníctvom ktorých sa užívateľ prihlasuje do účtu na stránke, pridáva hodnotenia právnikov, otázky, diskutuje s užívateľmi stránky a využíva všetky funkcionality stránky sprístupnené len registrovaným užívateľom stránky. Za činnosť užívateľa na stránke po jeho prihlásení zodpovedá plne užívateľ. Nielen z týchto dôvodov je každý užívateľ povinný chrániť prihlasovacie meno a heslo pred jeho neoprávneným odcudzením, zneužitím, stratou. Prevádzkovateľ je oprávnený verifikovať zadanú e-mailovú adresu zaslaním potvrdzujúceho e-mailu užívateľovi stránky. V prípade, ak tento e-mail užívateľa nebude verifikáciou overený, prevádzkovateľ si vyhradzuje účet užívateľa na stránke ako i jeho príspevky na stránke odstrániť.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený obrátiť sa na užívateľa registrovaného na stránke za účelom overenia aktuálnosti a správnosti poskytnutých osobných údajov.
 1. OSOBNÉ ÚDAJE
 • Spracúvanie osobných údajov užívateľov, účel spracúvania osobných údajov užívateľov, práva užívateľov v súvislosti so spracúvaním osobných údajov prevádzkovateľov sú špecifikované v Informácií o spracúvaní osobných údajov xpravo.eu na tomto linku: https://www.xpravo.eu/privacy-policy/.
 • Pri registrácii užívateľa potvrdzuje užívateľ okrem iného aj to, že sa oboznámil a súhlasí so spracovaním osobných údajov na účely a v rozsahu a za podmienok špecifikovaných v Informácií o spracúvaní osobných údajov xpravo.eu 
 1. COOKIES
 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 • Používanie stránky a registrácia na stránke sú bezplatné a dobrovoľné. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo spoplatniť používanie vybraných častí stránky alebo registráciu na stránke v súlade s platnými právnymi predpismi. V takom prípade sa prevádzkovateľ zaväzuje v dostatočnom časovom predstihu informovať užívateľov stránky o výške poplatku a umožniť zaregistrovaných užívateľom ukončiť používanie stránky, ktoré spoplatnil.
 • Poplatky za služby a tovary tretích strán, ktorých reklama alebo inzercia alebo iná forma propagácie je zverejnená na stránke, sa uplatňujú v zmysle podmienok dohodnutých medzi užívateľom stránky a treťou stranou, nakoľko prevádzkovateľ nie je zmluvnou stranou týchto záväzkov medzi užívateľom stránky a treťou stranou.
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá môže používateľom alebo tretím osobám vzniknúť používaním Webových stránok, vrátane ušlého zisku alebo straty akýchkoľvek dát.
 • Príslušným orgánom kontroly a dohľadu vo vzťahu k službách na stránke prevádzkovateľa je Slovenská obchodná́ inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79Žilina 1, Odbor výkonu dozoru. 
 1. PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ PODMIENOK
 • Podmienky stránky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom zverejnenia na stránke, dňa 28.11.2018.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje podmienky kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho súhlasu užívateľov stránky. Preto je nevyhnutné sa s podmienkami oboznámiť pred začatím každého používania stránky. O zmene podmienok informuje prevádzkovateľ v primeranom časovom predstihu vopred registrovaných užívateľov na poskytnuté kontaktné údaje (e-mail) a užívateľov zverejnením na stránke.
 • Ak užívateľ stánky alebo tretia osoba alebo iná osoba nesúhlasí s týmito podmienkami, je jej používanie stránky a zasielanie článkov na zverejnenie zakázané.
 • V prípade otázok ohľadne týchto podmienok sa užívatelia a tretie osoby môžu obrátiť na prevádzkovateľa na info@xpravo.eu.