Pravidlá používania

PODMIENKY POUŽÍVANIA INTERNETOVEJ STRÁNKY XPRAVO.EU

Podmienky používania

DEFINÍCIE POJMOV A SKRATIEK

Nasledovné pojmy a skratky, použité v podmienkach používania internetovej stránky xpravo.eu, majú tento význam:

užívateľ každý návštevník alebo užívateľ alebo osoba, ktorá navštívi internetovú stránku xpravo.eu a akýmkoľvek spôsobom používa stránku a zobrazuje si obsah internetovej stránky xpravo.eu
stránka internetová stránka www.xpravo.eu
podmienky    podmienky používania internetovej stránky www.xpravo.eu
používanie stránky akékoľvek zobrazenie stránky, vnímanie alebo prezeranie jej obsahu na akomkoľvek prehliadači a zariadení, sťahovanie alebo kopírovanie akéhokoľvek obsahu stránky, vkladanie komentárov, otázok, akýchkoľvek príspevkov alebo článkov, šírenie alebo kopírovanie obsahu stránky, spracovanie alebo úprava obsahu stránky
prevádzkovateľ jediný a výlučný vlastník internetových domén www.xpravo.eu, www.xpravo.sk a www.xpravo.cz, ktoré sú riadne zaregistrované u registrátora domén a ktoré sú presmerované na hlavnú stránku www.xpravo.eu. Prevádzkovateľ je rovnako aj jediným a výlučným vlastníkom webového hostingu (úložného priestoru), na ktorom je uložený obsah internetovej stránky www.xpravo.eu. Obchodný názov prevádzkovateľa je spoločnosť xTechnology, s.r.o., so sídlom Štúrova 1303/44, 024 04  Kysucké Nové Mesto, IČO 46 331 336, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 55295/L.
tretie strany 

 

najmä autori článkov na stránke a tretie strany, ktoré majú na stránke ponuky, inzercie alebo reklamy

 

ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ

 1. Povinnosťou každého užívateľa stránky je pred každým používaním stránky oboznámiť sa s týmito podmienkami, súhlasiť s nimi a dodržiavať ich.
 2. Ak sa užívateľ neoboznámi s týmito podmienkami pred začatím používania stránky, alebo s ich obsahom alebo len časťou obsahu nesúhlasí, nebodaj ich nedodržiava, je povinný upustiť od akéhokoľvek použitia stránky a ihneď z nej odísť.
 3. Ak je užívateľ mladší ako 18 rokov, alebo jeho spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, je oprávnený používať stránku len so súhlasom a pod dohľadom jeho zákonného zástupcu.

 

AUTORSKÉ PRÁVA

 1. Stránka, jej obsah aj grafika, sú dielom prevádzkovateľa alebo tretích osôb. Ako jedinečný výsledok tvorivej duševnej činnosti prevádzkovateľa a tretích osôb je toto dielo, ktoré je vnímateľné zmyslami, predmetom autorského práva a podlieha autorskoprávnej ochrane v zmysle platných právnych predpisov. Stránka, jej obsah aj grafika môžu byť ďalej použité formou šírenia, kopírovania, spracovania, spojenia s iným dielom, zaradenia do databázy, vyhotovenia ich rozmnoženiny, verejného rozširovania, publikovania, alebo akokoľvek inak použité len s predchádzajúcim písomným súhlasom prevádzkovateľa.
 2. Použitie obsahu stránky je povolené užívateľom výlučne len pre ich osobnú potrebu.
 3. Porušenie povolenia používať stránku výlučne len pre osobnú potrebu užívateľov, je neoprávneným zásahom do práv prevádzkovateľa aj tretích osôb.

 

CIEĽ STRÁNKY

 1. Cieľom stránky je bezplatná informačná činnosť o zaujímavých a vyhľadávaných najmä právnych otázkach. Cieľom stránky je aj diskusia o otázkach jej užívateľov, zvyšovanie právneho povedomia užívateľov stránky a zlepšovanie ich informovanosť v najrôznejších právnych témach.
 2. Prevádzkovateľ publikuje, poskytuje a zverejňuje všetky články, dostupné informácie, a obsah stránky bezplatne.
 3. Cieľom stránky nie je poskytovať žiadne právne rady, spracúvanie právnych rozborov, spisovanie listín či iné formy právneho poradenstva a právnej pomoci za odplatu. Tieto činnosti sú oprávnené vykonávať len osoby, ktoré spĺňajú podmienky podľa osobitných zákonov a sú zaregistrované v príslušných registroch.
 4. Prevádzkovateľ odporúča užívateľom, ktorí majú záujem o individuálne právne poradenstvo alebo právnu pomoc, aby sa obrátili na osoby, ktoré spĺňajú podmienky, podľa osobitných zákonov, a sú zaregistrované v príslušných registroch. Tu ide hlavne o advokátov zapísaných v Slovenskej advokátskej komore, ktorých zoznam nájdete na tomto linku: https://www.sak.sk/blox/cms/sk/sak/adv/vyhladanie alebo o centrum právnej pomoci, ktoré má takisto zriadené webové sídlo a to na tomto linku http://www.centrumpravnejpomoci.sk/potrebujem-pravnu-pomoc.

 

ČLÁNKY TRETÍCH STRÁN

 1. Tretia strana, ktorá má záujem publikovať články na stránke, je oprávnená požiadať prevádzkovateľa o publikovanie článku na stránke, prostredníctvom e-mailu info@xpravo.eu alebo prostredníctvom iných kontaktných údajov zverejnených na stránke.
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený rozhodnúť sa podľa vlastného uváženia, či článok tretej strany bude publikovať na stránke, v akej sekcii, po akú dobu. Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať od tretej strany úpravu alebo prepracovanie článku. Na zverejnenie článku na stránke nemá tretia strana právny nárok.
 3. Tretia strana je povinná pred odoslaním článku prevádzkovateľovi na zverejnenie na stránke oboznámiť sa s týmito podmienkami a súhlasiť s týmito podmienkami.
 4. Tretia strana odoslaním článku prevádzkovateľovi na zverejnenie čestne prehlasuje, že je autorom článku a článok je jej dielom a je jedinečným výsledkom tvorivej duševnej činnosti tretej strany vnímateľným zmyslami v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení. Tretia strana taktiež prehlasuje, že odoslaním článku na zverejnenie podľa týchto podmienok nezasahuje do autorských alebo iných práv tretích osôb a odoslaný článok prevádzkovateľovi nebol doposiaľ nikde publikovaný ani zverejnený a môže sa zverejniť na stránke bez akéhokoľvek obmedzenia.
 5. Tretia strana ako autor článku odoslaním článku prevádzkovateľovi na zverejnenie udeľuje prevádzkovateľovi súhlas na zverejnenie článku na stránke a súhlas na použitie jej článku na jeho ďalšie šírenie, spracovanie, spojenie s iným článkom, zaradenie článku do databázy, a to v územne, vecne a časovo neobmedzenom rozsahu.
 6. Tretia strana odoslaním článku prevádzkovateľovi udeľuje prevádzkovateľovi výhradnú bezodplatnúlicenciu k článku, pričom prevádzkovateľ nie je povinný výhradnú licenciu v celom udelenom rozsahu využiť. Prevádzkovateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie článku v rozsahu udelenej licencie alebo môže licenciu zmluvou postúpiť na inú osobu. O tejto skutočnosti tretiu stranu informuje.
 7. Licencia udelená treťou stranou ako autorom podľa týchto podmienok platí počas celej doby trvania majetkových práv k článku v zmysle autorského zákona. Zánikom prevádzkovateľa prechádzajú práva a povinnosti vyplývajúce z týchto podmienok pre prevádzkovateľa na právneho nástupcu prevádzkovateľa.
 8. Tretia strana nemá nárok na žiadnu odmenu za zverejnenie článku a udelenie licencie v zmysle týchto podmienok.
 9. Prevádzkovateľ je oprávnený článok nezverejniť, alebo je oprávnený článok zo stránky odstrániť.
 10. Články tretích strán sa v žiadnom rozsahu nepovažujú za reklamu alebo inú ponuku na poskytovanie akýchkoľvek služieb.

 

VYHLÁSENIA PREVÁDZKOVATEĽA

 1. Akýkoľvek obsah stránky má len informačný účel a prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť, pravdivosť, úplnosť, aktuálnosť a ani za prípadné zmeny v obsahu stránky. Prevádzkovateľ si vyhradzuje kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia, vymazať, zmeniť alebo akokoľvek inak upraviť či obnoviť obsah na stránke (celý obsah stránky alebo aj len jeho časť), a to kedykoľvek bez uvedenia dôvodu.
 2. Používanie stránky užívateľmi je len na vlastnú zodpovednosť a riziko každého užívateľa.
 3. Články tretích osôb nevyjadrujú stanovisko prevádzkovateľa.
 4. Prevádzkovateľ žiadnym spôsobom nezodpovedá za žiadne prípadné majetkové alebo nemajetkové ujmy alebo škody, ktoré užívateľom môžu vzniknúť, priamo či nepriamo, v spojitosti s akýmkoľvek používaním stránky. Prevádzkovateľ žiadnym spôsobom nezodpovedá ani za žiadne prípadné majetkové alebo nemajetkové ujmy alebo škody, ktoré užívateľom môžu vzniknúť, priamo či nepriamo, v spojitosti s nefunkčnosťou stránky.
 5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za bezporuchovosť, možnosť pripojenia sa na stránku a možnosť využitia jej obsahu na osobné účely.
 6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť, pravdivosť, aktuálnosť ani formu akejkoľvek reklamy, inzercie, či inej ponuky tretích strán na stránke a ani žiadnym spôsobom neručí alebo nezodpovedá za záväzky týchto tretích osôb. Ak užívateľ nadviaže, na základe týchto ponúk tretích strán na stránke, s tými tretími stranami právny vzťah, nie je prevádzkovateľ účastníkom týchto právnych vzťahov a nevyplývajú mu z neho (ani nepriamo) žiadne práva ani povinnosti.
 7. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiaden obsah na stránke, ani za záväzky tretích osôb ponúkajúcich alebo sprostredkujúcich služby na stránke.

 

ĎALŠIE PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA STRÁNKY

 1. Obsah stránky je určený a prispôsobovaný širokej, odbornej i neodbornej verejnosti.
 2. Obsah stránky, ktorý je presmerovaný (prelinkovaný) na iné internetové stránky, alebo reklama na stránke nie sú v zodpovednosti prevádzkovateľa a prevádzkovateľ ich správnosť ani pravdivosť nemôže ovplyvniť, a nijako neschvaľuje ich obsah ani zobrazenie.
 3. Za odpovede v sekcii OTÁZKY & ODPOVEDE a/alebo poradenstvo poskytované navzájom užívateľmi stránky nenesie prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť. Prevádzkovateľ neodporúča užívateľom stránky spoliehať sa len na poskytnuté rady, názory a informácie. Prevádzkovateľ odporúča užívateľom, ktorí majú záujem o individuálne právne poradenstvo alebo právnu pomoc, aby sa obrátili na osoby, ktoré spĺňajú podmienky, podľa osobitných zákonov, a sú zaregistrované v príslušných registroch. Tu ide hlavne o advokátov zapísaných v Slovenskej advokátskej komore, ktorých zoznam nájdete na tomto linku: https://www.sak.sk/blox/cms/sk/sak/adv/vyhladanie alebo centrum právnej pomoci, ktoré má takisto zriadené webové sídlo a to na tomto linku http://www.centrumpravnejpomoci.sk/potrebujem-pravnu-pomoc.
 4. Prevádzkovateľ nie je oficiálnym zdrojom ani partnerom žiadnych inštitúcií a orgánov, ktorých údaje zverejňuje v sekcii UŽITOČNÉ ODKAZY ani v akomkoľvek inom obsahu stránky. Z tohto dôvodu nezodpovedá užívateľom stránky za žiadne škody, ktoré by im mohli vzniknúť v súvislosti s poskytnutými údajmi alebo informáciami.
 5. Prevádzkovateľ negarantuje a nezodpovedá za aktuálnosť a správnosť obsahu ani z dôvodu neustálych legislatívnych a iných zmien.
 6. Prevádzkovateľ nemá povinnosť zálohovať, ani nijako uchovávať žiaden obsah stránky, a to ani po jeho odstránení zo stránky.

 

REGISTRÁCIA NA STRÁNKE

 Pre využívanie niektorých funkcionalít stránky vyžaduje prevádzkovateľ registráciu užívateľa a zadanie užívateľského mena /prezývky /nickua e-mailu.

 1. Na registráciu užívateľa na stránke vyžaduje prevádzkovateľ najmä e-mailovú adresu užívateľa a prípadne aj jeho meno alebo nick alebo inú prezývku. Registrácia a poskytnutie osobných údajov užívateľa stránky je dobrovoľná, je však podmienkou využívania niektorých funkcionalít stránky.
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený obrátiť sa na užívateľa registrovaného na stránke za účelom overenia aktuálnosti a správnosti poskytnutých osobných údajov.
 3. Spracúvanie osobných údajov užívateľov, účel spracúvania osobných údajov užívateľov, práva užívateľov v súvislosti so spracúvaním osobných údajov prevádzkovateľov sú špecifikované v Informácií o spracúvaní osobných údajov xpravo.eu na tomto linku: https://xpravo.eu/ochrana-osobnych-udajov/.

 

 

COOKIES

 1. Stránka používa, k vylepšeniu jej služieb, súbory cookies. Cookies sú mikrodáta zhromažďujúce údaje a sú zároveň veľmi užitočným nástrojom, ktorý využívajú mnohé stránky po celom svete na uľahčenie poskytovania internetových služieb.
 2. Stránka využíva na súbory cookies nástroje spoločností Google Inc. a Facebook Inc.. Viac o cookies sa dozviete aj na tomto linku: https://www.google.com/intl/sk_sk/policies/technologies/cookies/a v Informácií o spracúvaní osobných údajov xpravo.eu na tomto linku:https://xpravo.eu/ochrana-osobnych-udajov/.

 

PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ PODMIENOK

 1. Podmienky stránky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom zverejnenia na stránke.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje podmienky kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho súhlasu užívateľom stránky. Preto je nevyhnutné sa s podmienkami oboznámiť pred začatím každého používania stránky.
 3. Ak užívateľ stánky alebo tretia osoba alebo iná osoba nesúhlasí s týmito podmienkami, je jej používanie stránky a zasielanie článkov na zverejnenie zakázané.
 4. V prípade otázok ohľadne týchto podmienok sa užívatelia a tretie osoby môžu obrátiť na prevádzkovateľa na info@xpravo.eu.