Vzor plnomocenstva na zastupovanie vo vzťahu k účtu v banke

Hodnotenie článku: 12345 (83.33%)
Loading...

Vzor plnomocenstva na zastupovanie vo vzťahu k účtu v banke je možné využiť v prípade, ak chce osoba splnomocniť inú osobu na nakladanie s jej účtom v banke. Či už ide o hotovostný výber alebo o zrušenie účtu, ak to má urobiť za majiteľa účtu iná osoba, potrebuje plnomocenstvo.   

vzor plnomocenstva na zastupovanie
Vzor plnomocenstva na zastupovanie. Ilustračný obrázok. Zdroj: Pixabay.com

Vzor plnomocenstva musí spĺňať všeobecné náležitosti plnomocenstva

Akékoľvek plnomocenstvo na zastupovanie musí spĺňať všeobecné náležitosti plnomocenstva v zmysle § 31 a nasl. zákona č.  40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Z plnomocenstva musí byť zrejmé: 

  1. kto ho udeľuje (identifikácia splnomocniteľa) 
  2. komu sa plnomocenstvo udeľuje (identifikácia splnomocnenca) 
  3. aké úkony môže splnomocnenec za splnomocniteľa vykonať (rozsah splnomocnencovho oprávnenia konať za splnomocniteľa)
  4. dátum a podpis splnomocniteľa.

Viac informácií o tom, ako napísať plnomocenstvo, nájdete aj v článku na Xprávo.eu tu:

Ako napísať plnomocenstvo

Dôležité vo vzťahu k plnomocenstvu na nakladanie s účtom v banke je to, že ak majiteľ účtu udelí inej osobe generálne plnomocenstvo, to nemusí banka akceptovať. Často sú totiž v týchto plnomocenstvách označených ako generálne plnomocenstvo v obsahu vymenované úkony a inštitúcie, voči ktorým môže splnomocnenec konať za splnomocniteľa, pričom vo vzťahu k banke je tam len disponovanie/nakladanie s prostriedkami a konanie voči peňažným ústavom. Z hľadiska právnej istoty však takéto plnomocenstvo nemusí byť dostačujúce, nakoľko z neho nemusí byť zrejmé, či majiteľ účtu pod pojmom nakladanie s prostriedkami mal na mysli aj napríklad vydanie platobnej karty, prístup do internet bankingu, hotovostné výbery v neobmedzenom rozsahu a podobne. Preto sa odporúča udelenie plnomocenstva so špecifikovaním úkonov týkajúcich sa nakladania s účtom. 

Vzor plnomocenstva na zastupovanie vo vzťahu k účtu v banke musí majiteľ účtu podpísať s úradne overeným podpisom

Plnomocenstvo, ktoré majiteľ účtu nepodpíše s úradne overeným podpisom, banka odmietne. Povinnosť vyžadovať úradne overený podpis majiteľa účtu na plnomocenstve ukladajú banke právne predpisy (najmä zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v časti týkajúcej sa overenia identifikácie klienta). 

Jednou z možností je aj udelenie oprávnenia inej osobe priamo v banke, tzv.  zriadením podpisového vzoru 

Priamo v banke je možné k účtu určiť takzvané oprávnené osoby a určiť im aj rozsah oprávnenia nakladať s účtom. Často sa to nazýva ako zriadenie podpisového vzoru iným osobám k účtu v banke. Pre viac informácií o udelení oprávnení k účtu iným osobám je možné obrátiť sa priamo na banku, ktorá majiteľovi účtu vedie účet.   

Vzor plnomocenstva na nakladanie s účtom

Vzor plnomocenstva na zastupovanie vo vzťahu k účtu v banke je možné stiahnuť si nižšie vo formáte word. Vzor plnomocenstva je však potrebné si upraviť a doplniť údaje konkrétneho majiteľa účtu (splnomocniteľa), konkrétneho splnomocnenca, čísla účtu v tvare IBAN, a upraviť rozsah úkonov, na ktoré má byť splnomocnenec oprávnený, a tak ďalej, podľa obsahu plnomocenstva.

Časti vzoru označené ako [doplniť] je potrebné doplniť podľa obsahu a konkrétnych okolností udeľovaného plnomocenstva.


Náš vzor sa týka zastupovania splnomocniteľa fyzickej osoby a konania za splnomocniteľa pri úkonoch týkajúcich sa účtu v banke vo vzore plnomocenstva špecifikovaných.

V prípade, ak si plnomocenstvo neviete pripraviť, je možné obrátiť sa aj na advokáta alebo notára. Zoznam advokátov nájdete na stránke Slovenskej advokátskej komory: Zoznam advokátov_SAK. Zoznam notárov nájdete na stráne Notárskej komory Slovenskej republiky: Zoznam notárskych úradov

Vzor plnomocenstva na nakladanie s účtom v banke – VZOR na stiahnutie:

Vzor plnomocenstva na zastupovanie vo vzťahu k účtu v banke

Stiahnuť
Hodnotenie článku: 12345 (83.33%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.