Vzor plnomocenstva – zastupovanie pri nakladaní s nehnuteľnosťou

Hodnotenie článku: 12345 (93.75%)
Loading...

Vzor plnomocenstva môže využiť vlastník nehnuteľnosti v prípade, ak je potrebné, aby ho zastúpila iná osoba/ osoby pri úkonoch týkajúcich sa nehnuteľností. Môže ísť napríklad o zastupovanie vlastníka pri zmene vlastníka nehnuteľnosti (predaj, darovanie nehnuteľnosti) , či pri riešení prenájmu nehnuteľnosti zastupujúc jej vlastníka a podobne.

Vzor plnomocenstva
Vzor plnomocenstva na nakladanie s nehnuteľnosťou. Zdroj: Pixabay.com.

Plnomocenstvo musí spĺňať všeobecné náležitosti podľa Občianskeho zákonníka

Každé plnomocenstvo musí byť v súlade s § 31 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“). Plnomocenstvo musí v zásade obsahovať:

  1. identifikáciu splnomocniteľa (splnomocniteľ = právnická alebo fyzická osoba, ktorá plnomocenstvo udeľuje),
  2. identifikáciu splnomocnenca (splnomocnenec = osoba, ktorej sa plnomocenstvo udeľuje),
  3. rozsah splnomocnencovho oprávnenia (pri akých úkonoch môže splnomocnenec zastupovať splnomocniteľa),
  4. podpis splnomocniteľa – podpis osoby, ktorá plnomocenstvo udeľuje, v súlade s § 40 ods. 3 Občianskeho zákonníka; na úkony týkajúce sa nehnuteľnosti splnomocniteľa musí plnomocenstvo spravidla obsahovať úradne osvedčený podpis splnomocniteľa (viď nižšie vysvetlenie v článku),
  5. dátum udelenia plnomocenstva – z hľadiska právnej istoty a určitosti plnomocenstva, od akého dátumu je splnomocnenec oprávnený konať za splnomocniteľa v udelenom rozsahu.

Plnomocenstvo sa môže udeliť aj viacerým splnomocnencom. Vtedy je potrebné určiť, či môžu konať samostatne alebo len spoločne na základe plnomocenstva. Nejde však o povinnú náležitosť plnomocenstva. Ak to splnomocniteľ neurčí, platí, že musia konať spoločne, v zmysle § 31 ods. 3 Občianskeho zákonníka.

Splnomocniteľom a splnomocnencom nemôže byť osoba, ktorá nemá spôsobilosť na vykonanie právnych úkonov uvedených v obsahu plnomocenstva (napr. z dôvodu veku – maloletí, alebo z dôvodu, že táto osoba má obmedzenú spôsobilosť na tieto právne úkony).

Plnomocenstvo týkajúce sa nakladania s nehnuteľnosťou splnomocniteľa je spravidla písomné.

Vychádza to predovšetkým z § 31 ods. 4 Občianskeho zákonníka: „Ak je potrebné, aby sa právny úkon urobil v písomnej forme, musí sa plnomocenstvo udeliť písomne. Písomne sa musí plnomocenstvo udeliť aj vtedy, ak sa netýka len určitého právneho úkonu“.

Písomná forma plnomocenstva sa vyžaduje aj v nadväznosti na osobitné predpisy, ktoré upravujú právne úkony týkajúce sa nakladania s nehnuteľnosťami, ktoré sú spravidla písomné. Ide predovšetkým o:

Úradne overený podpis splnomocniteľa sa vyžaduje najmä ak sa splnomocnenec splnomocňuje na tieto úkony:

  1. prevod nehnuteľnosti, zastupovanie povinného z predkupného práva, zastupovanie povinného v prípade vzniku vecného bremena alebo oprávneného pri zániku vecného bremena, zastupovanie spoluvlastníka pri podpise zmluvy o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva nehnuteľnosti alebo pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov – v zmysle § 30 ods. 4 písm. c) a § 42 ods. 3 katastrálneho zákona
  2. oprava údajov o viacnásobnom vlastníctve nehnuteľnosti v zmysle § 59 ods. 2 písm. c) katastrálneho zákona,
  3. zastupovanie vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome na schôdzi vlastníkov, v zmysle § 14 ods. 1 zákona o vlastníctve bytov

Splnomocnenec nemusí plnomocenstvo podpisovať, nakoľko plnomocenstvo je jednostranný právny úkon splnomocniteľa. Ak by však splnomocniteľ a splnomocnenec uzatvorili dohodu o splnomocnení, vyžadoval by sa podpis oboch – aj splnomocniteľa, aj splnomocnenca. Dohoda je totiž dvojstranným právnym úkonom.

Pozor: Spotrebiteľ nemôže splnomocniť inú osobu na zriadenie záložného práva k nehnuteľnosti, ktorú vlastní.

Vychádzame pritom z § 5a ods. 4 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov: Právny úkon, ktorým spotrebiteľ splnomocňuje tretiu osobu na uzavretie dohody o zabezpečení splnenia záväzku spotrebiteľa zo spotrebiteľskej zmluvy v mene spotrebiteľa, je neplatný.

Vzor plnomocenstva:

Vzor plnomocenstva týkajúci sa nakladania s nehnuteľnosťou je možné stiahnuť si vo formáte word. Vzor je potrebné upraviť a doplniť údaje konkrétneho splnomocniteľa a splnomocnenca, konkrétnej nehnuteľnosti, ktorej sa má týkať, a úkonov, na ktoré má mať splnomocnenec oprávnenie, a podobne, podľa obsahu plnomocenstva.


Časti vzoru označené ako [doplniť] je potrebné doplniť podľa obsahu a konkrétnych okolností udeľovaného plnomocenstva.

Náš vzor sa týka zastupovania splnomocniteľa fyzickej osoby a konania za splnomocniteľa v celom rozsahu práv a povinností splnomocniteľa ako vlastníka rodinného domu a pozemku.

V prípade, ak si plnomocenstvo neviete pripraviť, je možné obrátiť sa na advokáta alebo notára. Zoznam advokátov nájdete na stránke Slovenskej advokátskej komory: Zoznam advokátov_SAK. Zoznam notárov nájdete na stráne Notárskej komory Slovenskej republiky: Zoznam notárskych úradov

Vzor plnomocenstva na nakladanie s nehnuteľnosťou – VZOR na stiahnutie:

Vzor plnomocenstva - nakladanie s nehnuteľnosťami

Stiahnuť

Užitočné odkazy:

Ako napísať plnomocenstvo

Plnomocenstvo na schôdzu vlastníkov bytov a nebytových priestorov – VZOR

Hodnotenie článku: 12345 (93.75%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.