Vydržanie vlastníckeho práva – nové pravidlá od 1.5.2021

Hodnotenie článku: 12345 (100.00%)
Loading...

Vydržanie je jedným zo spôsobov nadobudnutia vlastníctva k nehnuteľnosti či hnuteľnej veci. Ďalšími spôsobmi nadobudnutia vlastníckeho práva je napr. kúpa či darovanie. Vydržanie je špecifickým inštitútom nadobudnutia vlastníctva, ktorý od 1. mája 2021 mení svoje pravidlá týkajúce sa potvrdenia vydržania. Nová úprava reaguje predovšetkým na problémy aplikačnej praxe. Vydržanie už viac nepotvrdzujú notári v rámci notárskej činnosti – od 1. mája 2021 rozhoduje o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti príslušný súd. Zmeny sa týkajú aj potvrdenia vydržania vecného bremena, resp. vydržania práva zodpovedajúcemu vecnému bremenu.  

Vydržanie
Vydržanie po 1.5.2021. Xpravo.eu

Vydržanie – potvrdenie vydržania do 1.mája 2021

Vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo vydržanie práva zodpovedajúcemu vecnému bremenu po splnení zákonných podmienok do 1.5.2021 úradne potvrdzoval notár. Proces deklarovania vydržania notárom bol neverejný a v zásade krátky. Notár vydal vo forme notárskej zápisnice osvedčenie vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo o vydržaní práva zodpovedajúceho vecnému bremenu, v zmysle § 56 ods. 1 písm. g) v spojení s § 63 zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení účinnom do 30.4.2021.

Vydanie osvedčenia vyhlásenia o vydržaní notárom bolo spojené s úhradou poplatku v zmysle Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 31/1993  Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov.

Vydržanie po 1.5.2021

Zmeny v inštitúte vydržania priniesol Zákon č. 68/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony(ďalej ako „Zákon č. 68/2021 Z. z.“).

O vydržaní vlastníctva alebo vydržaní práva zodpovedajúcemu vecného bremenu od 1.5.2021 rozhoduje súd. V tejto súvislosti sa zavádza nové mimo-sporové konanie – súdne konanie o potvrdení vydržania.

Zmeny, ktoré prináša Zákon č. 68/2021 Z. z., sa týkajú procesu potvrdenia vydržania vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúcemu vecnému bremenu. Hmotnoprávne podmienky vydržania, ktoré upravuje § 134 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“), sa od 1.5.2021 nemenia.

Najmä v súlade s § 134 ods. 1 Občianskeho zákonníka: „Oprávnený držiteľ sa stáva vlastníkom veci, ak ju má nepretržite v držbe po dobu troch rokov, ak ide o hnuteľnosť, a po dobu desať rokov, ak ide o nehnuteľnosť.   Taktiež v zmysle § 151o Občianskeho zákonníka: „Právo zodpovedajúce vecnému bremenu možno nadobudnúť tiež výkonom práva (vydržaním); ustanovenia § 134 tu platia obdobne.“

Teda rovnako ako pôvodne v prípade vydania osvedčenia o vydržaní notárom, tak aj v rámci nového súdneho konania je potrebné, aby ten, kto žiada potvrdiť vydržanie, okrem iného preukázal a osvedčil aj oprávnenú nepretržitú držbu nehnuteľnosti alebo výkon práva zodpovedajúceho vecnému bremenu po dobu 10 rokov v prípade nehnuteľnosti.

Konanie o potvrdení vydržania

Konanie o potvrdení vydržania tvorí ôsmu hlavu druhej časti zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „CMP“).


V súlade s § 359a CMP: „Konaním o potvrdení vydržania je konanie o potvrdení vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo konanie o vydržaní práva zodpovedajúceho vecnému bremenu.“

Konanie o potvrdení vydržania sa začína len na návrh, ktorý musí obsahovať náležitosti v súlade § 359d ods. 2 CMP. Návrh môže podať tá osoba, ktorá o sebe tvrdí, že vydržaním nadobudla vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu. V zmysle § 359b CMP je na konanie miestne príslušný súd, v ktorého obvode je nehnuteľnosť, ktorej sa konanie týka.

Poplatok za podanie návrhu je 99,50 EUR, podľa Položky 18f Sadzobníka súdnych poplatkov v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.

Jedným z prvých úkonov súdu po doručení návrhu je overenie, či navrhovateľ spĺňa hmotnoprávne predpoklady pre nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu vydržaním v zmysle Občianskeho zákonníka. Ak tieto podmienky nie sú splnené, súd návrh zamietne, v súlade s § 359e CMP.

Ak sú splnené podmienky na vydržanie a navrhovateľ ich (po posúdení súdu) osvedčil, súd vydá tzv. vyzývacie uznesenie. Vyzývacie uznesenie sa doručuje ostatným účastníkom konania a taktiež sa zverejňuje.

Podľa § 359g ods. 2 CMP sa vyzývacie uznesenie zverejňuje vyhláškou, a to v Obchodnom vestníku a taktiež aj na úradnej tabuli obce, v ktorej katastrálnom území je nehnuteľnosť, ktorá je predmetom konania o potvrdení vydržania; verejná vyhláška môže byť zverejnená aj prostredníctvom hromadných oznamovacích prostriedkov. Vyzývacie uznesenie sa okrem iného doručí aj príslušnému okresnému úradu, katastrálnemu odboru, ktorý na liste vlastníctva nehnuteľnosti vyznačí formou poznámky, že sa vedie konanie o potvrdení vydržania k tejto nehnuteľnosti.

V súlade s § 359f ods. 2 CMP: „Vo vyzývacom uznesení súd vyzve na uplatnenie námietok proti vydaniu uznesenia o potvrdení vydržania na súde, ktorý vo veci koná v prvej inštancii, a to do dňa, ktorý súčasne určí.“

V zmysle Dôvodovej správy k Zákonu č. 68/2021 Z. z.: „Základným cieľom týchto foriem zverejňovania vyzývacieho uznesenia (publicita vyzývacieho uznesenia) je, aby mohli aj iné subjekty, ktorých práva alebo oprávnené záujmy by mohli byť vydržaním dotknuté, podať odôvodnené námietky, prípadne aj subjekty, ktoré majú relevantné vedomosti a dôkazy o tom, že navrhovateľ nesplnil hmotnoprávneho podmienky vydržania.“

Z vyzývacieho uznesenia sa teda verejnosť dozvie o akú nehnuteľnosť sa jedná, a akými skutočnosťami osvedčil navrhovateľ vydržanie vlastníctva k nehnuteľnosti alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu.

Lehota na podanie námietok je najmenej 6 mesiacov od zverejnenia vyzývacieho uznesenia v Obchodnom vestníku. Námietky môže na súde podať v zásade akákoľvek osoba, ktorá tvrdí a osvedčí, že navrhovateľ nesplnil hmotnoprávne podmienky vydržania, v zmysle § 359h CMP. Akákoľvek námietka však musí byť podaná na príslušnom súde včas a musí spĺňať podmienky podľa § 359h ods. 3 CMP.

Návrh na začatie konania o potvrdení vydržania súd zamietne, ak podané námietky boli dôvodné a neodmietli sa, v súlade s § 359i CMP.

Potvrdenie vydržania súdom

Ak námietky podané proti vydržaniu boli nedôvodné, alebo ak neboli podané žiadne námietky, súd vydržanie uznesením potvrdí v zmysle § 359j ods. 1 CMP:

„Ak súd nezamietol návrh na začatie konania o potvrdení vydržania podľa § 359i ods. 1, vydá uznesenie o potvrdení vydržania; to platí aj vtedy, ak márne uplynula lehota na podanie námietok alebo ak boli námietky odmietnuté.“

V uznesení o potvrdení vydržania súd potvrdí vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Navrhovateľ sa tak stáva vlastníkom nehnuteľnosti k dátumu uvedenom v právoplatnom uznesení súdu. Takého uznesenia sa následne zapisuje do katastra nehnuteľnosti záznamom (nie vkladom), v súlade s § 34 a nasl. zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

Po vydaní právoplatného uznesenia o potvrdení vydržania súdom je toto uznesenie pre každého záväzné, v súlade s § 359k CMP.

Užitočné odkazy:

  1. Ministerstvo spravodlivosti SR – Nové pravidlá pre vydržanie pozemku sú účinné
  2. Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku – Typ podania: Vydržanie – vyzývacie uznesenie
  3. Zákon č. 68/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  4. Dôvodová správa k zákonu č. 68/2021 Z. z.
  5. Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov
Hodnotenie článku: 12345 (100.00%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.