Nedoplatok na koncesionárskych poplatkoch | Námietka premlčania | VZOR

Hodnotenie článku: 12345 (83.33%)
Loading...

Nedoplatok na koncesionárskych poplatkoch si uplatňuje Rozhlas a televízia Slovenska (ďalej ako „RTVS“) od platiteľa, ktorý je dlžníkom, aj formou výzvy na zaplatenie. V prípade, ak sú niektoré dlžné sumy už premlčané, dlžník – po uplatnení námietky premlčania – ich už nemusí uhradiť. To sa však vzťahuje len na premlčané pohľadávky. Aká je premlčacia doba, ako ju počítať a vzor odpovede RTVS na výzvu na úhradu nedoplatku nájdete nižšie v článku na xPrávo.eu.

Nedoplatok na koncesionárskych poplatkoch
Nedoplatok na koncesionárskych poplatkoch | Námietka premlčania. Zdroj: Pixabay.com

1. Koncesionárske poplatky – povinnosť ich úhrady

Koncesionárske poplatky má povinnosť uhrádzať 1. každá fyzická osoba, ktorá je evidovaná v evidencii odberateľov elektriny ako odberateľ elektrickej energie v domácnosti v odbernom mieste, pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome, a súčasne 2. každý zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 3 zamestnancov v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. Túto povinnosť platenia koncesionárskych poplatkov a ich platenie zakotvuje zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o úhrade RTVS“).

Zákon o úhrade RTVS definuje okrem iného aj výšku, splatnosť i platenie koncesionárskych poplatkov, či subjekty, ktoré sú oslobodené od ich platenia. Viac k tejto téme sa dočítate v nasledovnom článku na xPrávo.eu:

Koncesionárske poplatky | Úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS | Novela 2021

2. Platenie koncesionárskych poplatkov

Platenie koncesionárskych poplatkov upravuje predovšetkým § 7 Zákona o úhrade RTVS. Spravidla sa koncesionárske poplatky platia mesačne, v zmysle § 7 ods. 2 Zákona o úhrade RTVS. Platiteľ je povinný uhradiť koncesionársky poplatok do posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Dobrovoľne môže platiteľ uhrádzať koncesionárske poplatky aj jednorazovo za kalendárny štvrťrok, kalendárny polrok, či kalendárny rok. V takom prípade má platiteľ povinnosť uhradiť koncesionárske poplatky do posledného dňa prvého kalendárneho mesiaca obdobia, za ktoré sa táto úhrada platí, v súlade s § 7 ods. 3 Zákona o úhrade RTVS.

Viac informácií aj na: https://www.uhrady.rtvs.sk

3. Kontrolu platenia koncesionárskych poplatkov vykonáva RTVS

RTVS je nielen vyberateľom koncesionárskych poplatkov, ale podľa zákona vykonáva aj kontrolu ich platenia. Aj za tým účelom má RTVS zriadenú Evidenciu platiteľov, v zmysle § 9 a nasl. Zákona o úhrade RTVS.

V Evidencii platiteľov eviduje RTVS údaje o platiteľoch, ktoré RTVS poskytli samotní platitelia, ale aj tretie subjekty – dodávatelia elektriny, prevádzkovatelia distribučných sústav, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Sociálna poisťovňa i Okresné úrady, katastrálne odbory. Súčasne má RTVS bezplatný prístup k údajom v Registri obyvateľov Slovenskej republiky a k údajom z Registra fyzických osôb, v súlade s § 9 ods. 12 Zákona o úhrade RTVS.

4. Vymáhanie neuhradených koncesionárskych poplatkov


Ak platiteľ nezaplatí koncesionársky poplatok v lehote stanovenej zákonom (pozri bod číslo 2 vyššie v článku), je v omeškaní so zaplatením koncesionárskeho poplatku.

Podľa § 10 ods. 2 Zákona o úhrade RTVS, ak RTVS zistí, že je platiteľ v omeškaní so zaplatením, podnikne nasledovné kroky:

  1. písomne vyzve platiteľa na zaplatenie úhrady, s ktorej zaplatením je platiteľ v omeškaní a taktiež na zaplatenie poštovného za odoslanie tejto výzvy na zaplatenie.

Písomnú výzvu zašle RTVS do 60 dní od zistenia skutočnosti, že je platiteľ v omeškaní.

Na zaplatenie má platiteľ (dlžník na koncesionárskych poplatkoch) 30 dní od doručenia výzvy na zaplatenie.

Ak platiteľ na túto výzvu nereaguje a dlžné čiastky neuhradí ani na základe výzvy, RTVS postupuje ďalej podľa § 10 ods. 3 a 4 Zákona o úhrade RTVS:

  1. RTVS vyrubí platiteľovi, ktorý neuhradil dlžné čiastky koncesionárskych poplatkov a poštovné ani na základe výzvy, pokutu

Výška pokuty sa odvíja od toho, či je dlžníkom platiteľ, ktorý je fyzickou osobou – v tomto prípade je výška pokuty 33,- EUR, alebo či je dlžníkom platiteľ, ktorý je zamestnávateľom. V prípade zamestnávateľov, ktorí dĺžia koncesionárske poplatky aj po 30 dňoch od obdŕžania výzvy na ich úhradu, je výška pokuty od 66,- EUR do 166,- EUR, v závislosti od počtu zamestnancom zamestnávateľa, podľa § 10 ods. 4 písm. a) – e) Zákona o úhrade RTVS.

Ak platiteľ ani po vyrubení pokuty dlžné čiastky koncesionárskych poplatkov neuhradí, RTVS povinne postupuje podľa § 10 ods. 5 Zákona o úhrade RTVS:

  1. RTVS je povinná uplatniť si jej nároky súdnou cestou.

Zákon o úhrade RTVS definuje v § 10 ods. 6 situácie, kedy RTVS od vymáhania koncesionárskych poplatkov na súde môže upustiť. Jedná sa hlavne o prípady, kedy sa vymáhanie súdnou cestou javí ako nehospodárne, či neefektívne, vzhľadom na majetkové pomery platiteľa.

5. Uplatnenie námietky premlčania na neuhradené koncesionárske poplatky

Zákon o úhrade RTVS nezakotvuje osobitne ustanovenia o premlčacej lehote. Preto sa na úhradu koncesionárskych poplatkov vzťahuje

  • 3 – ročná premlčacia lehota, ktorú upravuje Občiansky zákonník, ak je platiteľom fyzická osoba

V súlade s § 101 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“): Pokiaľ nie je v ďalších ustanoveniach uvedené inak, premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.

  • 4 – ročná premlčacia lehota, ktorú upravuje Obchodný zákonník, ak je platiteľom zamestnávateľ, ktorý vo vzťahu k RTVS vystupuje ako podnikateľ vykonávajúci podnikateľskú činnosť

V súlade s § 397 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“): Ak zákon neustanovuje pre jednotlivé práva inak, je premlčacia doba štyri roky. V zmysle § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka: Touto časťou zákona sa spravujú takisto záväzkové vzťahy medzi subjektom verejného práva, ak sa týkajú zabezpečovania verejných potrieb alebo vlastnej prevádzky a podnikateľmi pri ich podnikateľskej činnosti.

Z rozhodovacej činnosti súdov k premlčacej lehote koncesionárskych poplatkov, ak je platiteľom právnická osoba:

„Žalobca [RTVS – pozn. autora] ako verejnoprávna inštitúcia spadá pod definíciu subjektu verejného práva pri zabezpečovaní verejných potrieb a žalovaný vystupuje ako právnická osoba. Premlčacia doba je v právnom vzťahu podľa právneho posúdenia súdu 4-ročná a uplatní sa premlčanie podľa Obchodného zákonníka, a to s poukazom na § 261 ods. 2 a § 397 Obchodného zákonníka. V zmysle § 391 ods. 1 Obchodného zákonníka premlčacia doba začína plynúť odo dňa, kedy sa právo mohlo uplatniť na súde, ak zákon neustanovuje niečo iné. V zmysle § 391 ods. 1 Obchodného zákonníka pri práve na plnenie záväzku plynie premlčacia doba odo dňa, keď sa mal záväzok splniť alebo sa malo začať s jeho plnením (doba splatnosti). V danom prípade je potrebné aplikovať na vzťah strán sporu ustanovenia Obchodného zákonníka a právo sa premlčuje uplynutím štvorročnej premlčacej doby, žalobca si uplatňuje úhrady za obdobie od apríla 2015 do júla 2018, keďže žaloba bola podaná na súd 14.02.2019 a žalovaný bol povinný platiť úhrady za každý kalendárny mesiac do posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, nárok žalobcu podľa súdu premlčaný nie je“ (Rozsudok Okresného súdu Prievidza zo dňa 17.01.2020, spisová značka: 18Cb/2/2019).

Čo to znamená, ak sú nezaplatené úhrady premlčané?

Vo všeobecnosti platí, že ak dlžník uplatní voči premlčaným záväzkom námietku premlčania, nemusí tieto premlčané dlžné sumy uhradiť. Uplatnením námietky premlčania pred súdom by totiž právo na zaplatenie premlčanej dlžnej sumy súd neuznal / nepriznal. Záväzky, ktoré sú premlčané, môže však dlžník plniť dobrovoľne, pretože podľa zákona nezanikajú, ale nie je už možné vymôcť ich súdnou cestou.

V zmysle § 100 ods. 1 Občianskeho zákonníka: Právo sa premlčí, ak sa nevykonalo v dobe v tomto zákone ustanovenej (§ 101 až 110). Na premlčanie súd prihliadne len na námietku dlžníka. Ak sa dlžník premlčania dovolá, nemožno premlčané právo veriteľovi priznať.

Podľa § 388 ods. 1 Obchodného zákonníka: Premlčaním právo na plnenie povinnosti druhej strany nezaniká, nemôže ho však priznať alebo uznať súd, ak povinná osoba namietne premlčanie po uplynutí premlčacej doby.

Čo teda robiť pri nedoplatku na koncesionárskych poplatkoch?

Voči neuhradeným koncesionárskym poplatkom, ktoré presahujú 3-ročnú premlčaciu dobu pri platiteľoch – fyzických osobách, alebo presahujú 4-ročnú premlčaciu dobu pri platiteľoch – právnických osobách a ktoré žiada RTVS uhradiť, môže platiteľ listom adresovaným RTVS uplatniť námietku premlčania. Zvyšné koncesionárske poplatky, ktoré nie sú premlčané, je potrebné uhradiť.

Ak si RTVS neuplatní právo na zaplatenie koncesionárskych poplatkov na súde, premlčacia doba stále plynie vo vzťahu k ďalším úhradám koncesionárskych poplatkov, ktoré presiahnu premlčaciu lehotu a je možné vzniesť aj voči nim námietku premlčania.

Ak si RTVS uplatní právo na zaplatenie koncesionárskych poplatkov súdnou cestou, námietku premlčania je potrebné vzniesť aj pred súdom, a to vo vzťahu k dlžným sumám, ktoré sú premlčané (presahujú premlčaciu lehotu).

Od akého okamihu počítať premlčaciu lehotu 3 alebo 4 rokov?

Premlčacia lehota sa počíta samostatne pre každú splátku koncesionárskeho poplatku.

V zmysle § 7 ods. 2 Zákona o úhrade RTVS: Úhrada sa platí mesačne; úhradu za príslušný kalendárny mesiac je platiteľ povinný zaplatiť do posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Každá mesačná úhrada za poskytované verejné služby je teda splatná posledným dňom tohto príslušného mesiaca. Premlčacia lehota pre túto splátku začína plynúť prvým dňom nasledujúce kalendárneho mesiaca, kedy je už dlžník v omeškaní s jej úhradou.

RTVS má potom 4, resp. 3 roky od splatnosti každej mesačnej úhrady (podľa povahy platiteľa, či ide o právnickú osobu (zamestnávateľa) alebo fyzickú osobu) na to, aby si splatnú mesačnú úhradu uplatnila na súde. Ak si RTVS uplatní zaplatenie mesačnej úhrady po uplynutí premlčacej lehoty, dlžník môže namietnuť premlčanie voči týmto koncesionárskym poplatkom a súd takýto nárok RTVS neprizná.

Premlčacia lehota teda začína plynúť odo dňa uplynutia splatnosti každej jednotlivej splátky koncesionárskych poplatkov. Tento výklad začiatku plynutia premlčacej lehoty jednotlivých úhrad koncesionárskych poplatkov je podporený aj rozhodovacou činnosťou súdov:

Ustanovenie § 7 zákona č. 340/2012 Z.z. jasne stanovuje splatnosť mesačnej úhrady na poskytovanie verejnej služby do konca kalendárneho mesiaca, čo znamená, že každá mesačná úhrada za poskytované verejné služby je splatná posledným dňom v mesiaci a každá sa premlčuje samostatne. Žalobca [RTVS] má potom 4, resp. 3 roky od splatnosti každej mesačnej úhrady (podľa povahy žalovaného, či ide o právnickú alebo fyzickú osobu) na to, aby si splatnú mesačnú úhradu uplatnil na súde, samozrejme v tejto lehote musí splniť svoju povinnosť vyzvať dlžníka na zaplatenie dlžnej sumy tak, ako mu to ukladá zákon (výzva sa považuje za hmotnoprávny predpoklad pre uplatnenie nároku na súde a ak tento predpoklad žalobca nepreukáže, nemôže byť v spore úspešný). Účelom premlčania je jednak stimulovať veriteľa k včasnému vykonania svojho subjektívneho občianskeho práva (uplatniť si nárok na zaplatenie pohľadávky) a tým predchádzať vzniku ujmy, resp. zabrániť veriteľovi prílišnému odkladaniu uplatnenia jeho práva a jednak čeliť tomu, aby dlžníci neboli vystavení počas neurčitej doby právnej neistote spočívajúcej v donucovacom zákroku zo strany súdov. Je potrebné zdôrazniť, že na plynutie premlčacej doby nemajú zásadne vplyv rôzne upomienky, výzvy, alebo iné upozorňovania veriteľom prednesené a doručené dlžníkovi (Rozsudok Krajského súdu v Trnave zo dňa 23.09.2019, spisová značka: 23Co/1/2019)

„Vzhľadom na vznesenú námietku premlčania uplatňovaného nároku zo strany žalovaného, súd na takúto námietku prihliadol. Premlčanie práva na zaplatenie koncesionárskych poplatkov je premlčané vo všeobecne premlčacej dobe troch rokov a plynie odo dňa, kedy sa právo mohlo po prvý raz vykonať (odo dňa splatnosti každej jednotlivej mesačnej splátky koncesionárskeho poplatku). Keďže bola vznesená námietka premlčania žalovaným, súd na premlčanie práva na námietku dlžníka prihliadol, a preto žalobu v časti uplatňovaného nároku na úhradu koncesionárskych poplatkov za obdobie staršie ako tri roky pred podaním žaloby, považoval za nárok premlčaný (obdobie uplatňované žalobcom august 2015 a obdobie júl a august 2017, t. j. 3 x 4,64 €) (Rozsudok Okresného súdu Žiar nad Hronom zo dňa 13.04.2021, spisová značka: 9Csp/59/2020)

V zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 340/2012 Z.z., je platiteľ úhrad za služby verejnosti povinný tieto uhrádzať mesačne vždy do posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, s tým, že ak ich v zákonom stanovenej lehote nezaplatí v zmysle ustanovenia § 10 ods. 1 citovaného zákona je v omeškaní. Vzhľadom na zákonom určenú dobu ich splatnosti v súlade s ustanovením § 101 v spojení s ustanovením § 122 ods. 1 Občianskeho zákonníka je tak začiatok plynutia premlčacej doby určený dňom nasledujúcim po splatnosti každej z mesačných úhrad za služby verejnosti. Ustanovenie § 10 ods. 5 zákona č. 340/2012 Z.z. upravuje procesný postup vyberateľa pre účely uplatnenia si nároku na zaplatenie úhrad poštových sadzieb, ako aj pokút na súde, no nemá vplyv na určenie začiatku a plynutie premlčacej doby na uplatnenie nároku na zaplatenie úhrad určenej v súlade s ustanovením § 101 a § 122 ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s ustanovením § 7 zákona č. 340/2012 Z.z. (Rozsudok Krajského súdu v Prešove zo dňa 28.11.2018, spisová značka: 2Co/54/2018).

Žalovaný v priebehu konania vzniesol námietku premlčania a v tejto súvislosti bolo potrebné zohľadniť, že povinnosťou každého spotrebiteľa je platiť úhradu mesačne vždy do posledného dňa príslušného mesiaca (§ 7 ods. 1, 2 zákona č. 340/2012 Z.z.), povinnosť žalobcu zaslať výzvu a uplynutie 30- dňovej lehoty na plnenie. Ak sú splnené tieto podmienky žalobca je oprávnený uplatniť právo na súde. Premlčacia doba pritom nezačína plynúť až od výzvy, keďže touto právnou konštrukciou by sa stali prostriedky spojené s plynutím času závisle na svojvôli žalobcu a jeho ľubovoľnom rozhodnutí, kedy zašle výzvu na zaplatenie akejkoľvek mesačnej úhrady. Ust. § 10 ods. 5 zákona č. 340/2012 Z. z. upravuje procesný postup vyberateľa pre účely uplatnenia si nároku na zaplatenie úhrad poštových sadzieb, ako aj pokút na súde, no nemá vplyv na určenie začiatku a plynutie premlčacej doby na uplatnenie nároku na zaplatenie úhrad určenej v súlade s § 101 a § 122 ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 7 zákona č. 340/2012 Z. z.. (Rozsudok Krajského súdu v Prešove zo dňa 27.03.2019, spisová značka: 2Co/154/2018)

Uplatnenie námietky premlčania – VZOR Odpovede na Výzvu RTVS na úhradu:

Vzor odpovede na výzvy RTVS je potrebné upraviť si podľa individuálnych okolností každého prípadu a doplniť údaje konkrétneho platiteľa a upraviť vo vzťahu ku konkrétnym dlžným sumám. Vzor odpovede pre RTVS s upatnením si námietky premlčania je možné stiahnuť si nižšie vo formáte word.

V odpovedi na výzvu na zaplatenie RTVS odporúčame uviesť, ktoré presne pohľadávky platiteľ uhradí a na ktoré pohľadávky si uplatňuje námietku premlčania. V opačnom prípade by sa uhradené sumy mohli započítať na záväzky najskôr splatné (ktoré môžu byť napríklad už premlčané). „Ak pri plnení dlhu dlžník neuvedie, ktorý z viacerých dlhov chce plniť, uhradí sa dlh najskôr splatný, hoci by mohol byť aj premlčaný. V takomto prípade nemôže sa už dlžník následne dovolávať s úspechom premlčania dlhu, na ktorý bolo plnené uvedeným spôsobom (viď judikát R 13/1990). (Rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 31.10.2017, spisová značka: 12Co/282/2017)

(Nielen) časti vzoru označené ako [doplniť] je potrebné doplniť podľa obsahu a konkrétnych okolností odosielanej odpovede RTVS.

V prípade, ak si odpoveď pre RTVS neviete sami pripraviť, odporúčame Vám obrátiť sa na advokáta. Zoznam advokátov nájdete na stránke Slovenskej advokátskej komory www.sak.sk: https://www.sak.sk/web/sk/cms/lawyer/adv

Vzor odpovede pre RTVS s uplatnením námietky premlčania:

1. VZOR na stiahnutie pre PRÁVNICKÚ OSOBU s uplatnením 4-ročnej premlčacej lehoty podľa Obchodného zákonníka

Vzor odpovede pre RTVS s uplatnením námietky premlčania - PRÁVNICKÁ OSOBA

Stiahnuť

2. VZOR na stiahnutie pre FYZICKÚ OSOBU s uplatnením 3-ročnej premlčacej lehoty podľa Občianskeho zákonníka

Vzor odpovede pre RTVS s uplatnením námietky premlčania - FYZICKÁ OSOBA

Stiahnuť
Hodnotenie článku: 12345 (83.33%)
Loading...

Odpovede

JanoV
24.1.2024 o 17:20

Dobry den, mozem si uplatnit namietku premlcania aj ked neudam konkretnu dobu a sumu nedoplatku - neviem ju stanovit. Mozem poziadat RTVS nech ju stanovia oni. Dakujem

Kali
12.6.2023 o 23:47

Co ak som už zaplatil aj premlčane poplatky

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.