Predžalobná výzva – VZOR

Hodnotenie článku: 12345 (86.36%)
Loading...

Upozornite svojho dlžníka, že ak Vám nezaplatí ani v dodatočnej lehote, obrátite sa na súd! Nižšie nájdete dokument – Predžalobná výzva VZOR, aj vo formáte word zadarmo na stiahnutie.

Predžalobná výzva vzor

Obsah predžalobnej výzvy

O tom, čo by mala predžalobná výzva obsahovať, kedy ju poslať dlžníkovi, a čo by ste v nej mali uviesť, sa dozviete v článku na Xpravo.eu na tomto linku:

Predžalobná výzva

Zaslanie predžalobnej výzvy má často “zastrašujúci” efekt a dlžník sa odhodlá svoj dlh zaplatiť. Motiváciou pre dlžníka okrem urovnania záväzkou môže byť aj skutočnosť, že v prípade súdneho vymáhania jeho záväzku by musel uhradiť aj súdne a príp. aj exekučné poplatky veriteľa.

Predžalobná výzva – vzor

"Skopírovať treba obsah medzi hviezdičkami.
Formát word na stiahnutie nájdete nižšie - pod vzorom."

***

[obchodné meno dlžníka/meno a priezvisko dlžníka]

[ulica a súpisné číslo]

[obec a PSČ]

Slovenská republika


 

V [miesto], dňa [dátum]

VEC: PREDŽALOBNÁ VÝZVA NA ZAPLATENIE DLŽNEJ SUMY

 

Vážená/ý pani/pán [meno a priezvisko],

našou spoločnosťou [obchodné meno], so sídlom [adresa sídla], IČO: [IČO], zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu [mesto registrového súdu], oddiel: [číslo oddielu], vložka číslo: [číslo vložky] Vám bola dňa [dátum] vystavená faktúra číslo _________ vo výške ___________ EUR (slovom ____________ eur), predmetom ktorej bolo _____________________________, splatná ku dňu _____________. (,,faktúra”).

Dňa _____________ sme Vás telefonicky/emailom vyzvali na bezodkladnú úhradu splatnej dlžnej sumy na podklade predmetnej faktúry a o zaslanie dokladu o jej úhrade. Vy ste nám prisľúbili bezodkladnú úhrada splatnej dlžnej sumy.

Kópia faktúry (príp. aj e-mailovej komunikácie) tvorí prílohu tohto listu.

Do dnešného dňa neevidujeme úhradu splatnej dlžnej sumy vo výške ___________ EUR na podklade faktúry.

Týmto Vás vyzývame na zaplatenie splatnej dlžnej sumy vo výške ______________EUR, a to najneskôr do dňa _____________, na číslo účtu IBAN: _______________.

V prípade, ak dlžnú sumu v termíne do dňa _________ neuhradíte, bez ďalšieho pristúpime k uplatneniu si nárokov voči Vám súdnou cestou. Taktiež si v takom prípade budeme uplatňovať aj úroky z omeškania a náhradu všetkých nákladov spojených s vymáhaním splatnej dlžnej sumy.

S pozdravom,

__________________________

[obchodné meno, meno a priezvisko štatutárneho orgánu]

***

Predžalobná výzva VZOR – vo formáte word zadarmo nájdete tu:

Predžalobná výzva - VZOR

Stiahnuť
Hodnotenie článku: 12345 (86.36%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.