Predžalobná výzva

Hodnotenie článku: 12345 (91.28%)
Loading...

Dlží Vám niekto peniaze? Dajte mu poslednú šancu predtým, než ho zažalujete – pošlite mu Predžalobnú výzvu! Predžalobná výzva – vzor aj vo formáte word zadarmo na stiahnutie nižšie.

predzalobna-vyzva_cas

Predžalobná výzva – kedy ju poslať?

Ak Vám niekto dĺži peniaze po lehote splatnosti, na ktorej ste sa dohodli v zmluve o pôžičke, alebo ktorá bola určená vo Vami vystavenej faktúre, môžete kontaktovať dlžníka, a pripomenúť mu povinnosť zaplatiť Vám.

Predžalobná výzva sa posiela najmä v situáciách, kedy dlžník neplní dobrovoľne včas a ani riadne.

Dlžník môže síce niekedy plniť včas (v dohodnutom termíne) ale neplní riadne, pretože Vám nezaplatí celú dlžnú čiastku. V takých prípadoch môžete vyzvať dlžníka a vymáhať jeho nezaplatenú časť.

Ak dlžníka kontaktujete telefonicky, nebudete mať o tom žiadny dôkaz, že ste ho urgovali.

Ak mu však zašlete predžalobnú výzvu písomne (listom alebo e-mailom alebo faxom), v prípade súdneho sporu viete preukázať, že ste sa pokúšali o zmierne vybavenie veci a pripomenuli dlžníkovi jeho záväzky.

Obsah predžalobnej výzvy

Zákon v zásade nestanovuje povinnosť zasielať predžalobnú výzvu, a teda neupravuje ani jej obsah.

Pri jej koncipovaní teda stačí uviesť, že veriteľ upozorňuje spotrebiteľa, že ak v dodatočnej poskytnutej lehote nezaplatí záväzok, ktorý má voči veriteľovi, bude vymáhať svoj dlh súdnou cestou.


Zaslanie predžalobnej výzvy má často “zastrašujúci” efekt a dlžník sa odhodlá svoj dlh zaplatiť. Motiváciou mu okrem urovnania záväzkov môže byť aj skutočnosť, že v prípade súdneho vymáhania jeho záväzku by musel uhradiť aj súdne a príp. aj exekučné poplatky.

Výnimku tvoria spotrebiteľské zmluvy

Výnimku tvoria spotrebiteľské zmluvy v zmysle osobitných zákonov, kedy má veriteľ vo vzťahu k spotrebiteľovi povinnosť upozorniť ho v prípade omeškania v zákonom stanovenej lehote.

Pozri napr. § 9 ods. 11 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Odstúpenie od zmluvy pre nezaplatenie faktúry alebo dohodnutej ceny:

V rôznych rámcových zmluvách o dodávke tovarov a služieb býva upravené, že v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní so zaplatením za dodaný tovar alebo služby, a nezaplatí ani v dodatočnej lehote, dodávateľ má možnosť odstúpiť od zmluvy.

Dodatočnú lehotu na zaplatenie je možné poskytnúť v predžalobnej výzve.

Ak ani v tejto lehote objednávateľ – dlžník nezaplatí, dodávateľ môže využiť svoje právo a odstúpiť od zmluvy.

V prípade, ak aj v zmluve nie je dohodnutá takáto klauzula, právo veriteľa odstúpiť od zmluvy vzniká aj v nasledovných prípadoch:

  1. ihneď – ak bola zmluva uzatvorená podľa Obchodného zákonníka a ak je nezaplatenie dohodnuté ako podstatné porušenie povinností; alebo
  2. ak dlžník neplní ani v dodatočne mu poskytnutej lehote – ak bola zmluva uzatvorená podľa Občianskeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka a nejde o podstatné porušenie zmluvných povinností.

Predžalobná výzva

Úroky z omeškania

Keďže predžalobná výzva sa posiela dlžníkovi v čase, kedy je jeho záväzok po lehote splatnosti, veriteľ má nárok na zákonné úroky z omeškania.

Výpočet stanovuje najmä:

  1. pri zmluvách/dojednaniach podľa Obchodného zákonníka – Nariadenie vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka
  2. pri zmluvách/dojednaniach podľa Občianskeho zákonníka – Nariadenie vlády č. 87/1995 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka

Súčasne si je možné uplatňovať aj zmluvné úroky – ak boli dohodnuté v zmluve uzatvorenej s dlžníkom, a to popri zákonných úrokoch z omeškania.

Vzor (aj vo formáte word) nájdete na xpravo.eu na tomto linku:

Predžalobná výzva – VZOR


Doplnenie redakcie Xpravo.eu dňa 10.02.2017:

Odoslanie predžalobnej výzvy

Predžalobnú výzvu odporúčame zaslať doporučene s doručenkou. Adresát predžalobnej výzvy potvrdí tlačivo doručenky pri preberaní zásielky dátumom a svojim podpisom. Doručenka sa následne vráti späť odosielateľovi Predžalobnej výzvy, potvrdzujúc doručenie Predžalobnej výzvy dlžníkovi.

V zmysle zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok sa totiž údaje v doručenke považujú za pravdivé, ak nie je dokázaný opak. Doručenka je verejnou listinou. Dôsledok toho, že doručenka má povahu verejnej listiny, a toho, čo obsahovo potvrdzuje, je najmä ten, že je na účastníkovi, ktorý tvrdí opak (oproti údajom uvedeným v doručenke), aby na svoje tvrdenia ponúkol dôkazy a ich prostredníctvom tieto opačné tvrdenia dokázal; na tomto účastníkovi teda spočíva dôkazné bremeno. Doručenkou je možné v prípade súdneho sporu preukázať, že veriteľ dlžníkovi Predžalobnú výzvu odoslal.

V prípade, ak sa zásielka s Predžalobnou výzvou vráti ako nedoručiteľná, nedoručená zásielka sa neotvára – až v prípadnom súdnom konaní túto zásielku otvorí súd.

Hodnotenie článku: 12345 (91.28%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.