Instatné platby – budúcnosť platenia

Hodnotenie článku: 12345 (100.00%)
Loading...

Instatné platby, nazývané aj ako okamžité platby, významne zrýchlia platenie a vykonávanie platieb. Týka sa to (zatiaľ) len platieb do výšky 15 000,- v mene EUR. Zavedenie okamžitých platieb bankami má uľahčiť aj platobný systém TIPS – Target Instant Payment System. Bohužiaľ, na Slovensku tieto platby ešte neponúka žiadna z bánk.

Instantné platby

Dnes trvá štandardný prevod v mene EUR v rámci SEPA v zásade 1 pracovný deň.

V Slovenskej republike sú maximálne lehoty na vykonanie platobných operácií stanovené v § 15 a nasl. zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako “Zákon o platobných službách“). Zákon o platobných službách implementuje tieto lehoty zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 a ktorou sa zrušuje smernica 2007/64/ES v platnom znení (ďalej ako “Smernica PSD2“).

V súčasnosti sú stanovené maximálne lehoty na vykonanie platieb v závislosti od toho:

 • či sa platba realizuje u jedného poskytovateľa platobných služieb (v rámci jednej banky) alebo je poskytovateľ platobných služieb platiteľa a poskytovateľ platobných služieb príjemcu prostriedkov odlišný,
 • v akej mene sa realizuje,
 • či ide o platbu štandardnú alebo urgentnú,
 • či sa platba realizuje u poskytovateľ platobných služieb v rámci SEPA,
 • v akom platobnom systéme sa platba realizuje,
 • a podobne.

Štandardnú SEPA platbu zrealizuje banka do konca nasledujúceho pracovného dňa po dni podania platobného príkazu.

SEPA platba je platba v rámci krajín zapojených do SEPA – Single Euro Payments Area (Jednotná oblasť platieb v eurách). Register krajín a bánk zapojených do SEPA, umožňujúcich zrealizovanie štandardnej SEPA platby je dostupný aj na tomto odkaze: Registers of Participants in SEPA Payment Schemes.

Platby môžu byť realizované aj rýchlejšie. Týka sa to prevodu prostriedkov v rámci jednej banky, alebo ak je to dohodnuté medzi klientom a bankou, alebo ak si klient priplatí za urgentný prevod.

Lehotu na vykonanie platby nájde každý klient v obchodných podmienkach banky ako poskytovateľa platobných služieb.

Lehoty na vykonávanie jednotlivých platieb/ úhrad je každý poskytovateľ platobných služieb (banka) povinný uviesť v rámcovej zmluve s klientom, v súlade s § 31 ods. 5 písm. c) bod 5 Zákona o platobných službách. Najčastejšie sú tieto lehoty uvedené v obchodných podmienkach danej banky, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

V obchodných podmienkach na vykonávanie platieb túto lehotu banky označujú napríklad aj ako D + 1, D + 2 a podobne. D je deň prijatia platobného príkazu. Ak sa platobný príkaz podá v deň, ktorý nie je pracovným dňom, platobný príkaz sa považuje za prijatý až v nasledujúci pracovný deň.

Napríklad ak podám platobný príkaz v sobotu (nejde o pracovný deň), považuje sa platobný príkaz za prijatý až v pondelok. V rámci SEPA priestoru má banka následne na jeho vykonanie maximálne + 1 pracovný deň, t.j. musí ho vykonať do utorka. Ak by pondelok nebol pracovným dňom (išlo by o štátny sviatok napríklad), lehota na vykonanie platby sa predlžuje o ďalší pracovný deň.

Instatná platba prebehne do 10 sekúnd kedykoľvek – 24 hodín /365 dní v roku

V prípade okamžitých platieb sú peniaze k dispozícii na účte príjemcu do niekoľkých sekúnd, a to 24 hodín denne, 365 dní do roka. V niektorých krajinách táto možnosť už existuje. Mala by však existovať vo všetkých krajinách Európy, a to nielen pre eurové platby určené fyzickým osobám a podnikom v rovnakej krajine, ale aj pre zahraničné platby smerujúce do iných európskych krajín. Aby sa táto možnosť stala realitou, európski poskytovatelia platobných služieb sa dohodli na jednotnom súbore pravidiel a štandardov pre okamžité platby pod názvom systém SEPA pre okamžité prevody.” [https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me-more/html/instant_payments.sk.html. European Central Bank. 26. júna 2018, cit. 9.9.2019]

SEPA pre okamžité prevody = angl. SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst)


Schému SEPA pre okamžité prevody vytvoril European Payment Council. Napojením sa na túto schému je možné zrealizovať okamžité platby do 15.000,- EUR kedykoľvek – 24/7/365.

Instantná platba je novým typom platby. Jednotlivé druhy platieb sú akoby produkty, ktoré banka ponúka. Instantné platby sú zatiaľ produktom, ktorý nie je pre banky povinný – banky ho zatiaľ nemusia ponúkať. Súčasne, ak sa banka rozhodne ponúkať takúto službu, môže ju aj spoplatniť.

Schéma SEPA Instant Credit Transfer funguje od 21.11.2017. V SR však instantné platby neponúka žiadna z bánk.

SEPA instantné platby môžu ponúkať všetky krajiny zapojené do SEPA. K dnešnému dňu (9.9.2019) sa do schémy SEPA instantných platieb zapojilo 51 % európskych poskytovateľov platobných služieb.

Ako prebieha prevod peňažných prostriedkov pri SEPA instatných platbách?

Názornú ukážku ponúka video European Payment Council:

TIPS – TARGET instant payments settlement

Na to, aby mohli okamžité platby ponúkať banky a iní poskytovatelia platobných služieb svojim klientom, musia byť zapojení do niektorej zo schém vyrovnania platieb. Zoznam schém vzájomného vyrovnania platieb, ktoré spĺňajú pravidlá, podmienky a štandardy vykonanávania okamžitých platieb ponúka na svojej stránke European Payments Council.

Európska centrálna banka vytvorila novú službu okamžitého vyrovnania platieb – TIPS. Tá umožní bankám a iným poskytovateľom platobných služieb okamžité vyrovnanie platieb medzi ich klientmi. Cieľom jej vytvorenia je to, aby sa čo najviac bánk a iných poskytovateľov platobných služieb do nej zapojilo a ponúkalo svojim klientom okamžité platby.

O tom ako funguje systém TIPS informuje Európska centrálna banka v nasledovnom videu:

Užitočné odkazy

 1. Európska centrálna banka – Čo sú to okamžité platby?
 2. European Payments Council . SEPA Instant Credit Transfer
 3. Národná banka Slovenska – Okamžité platby
 4. European Payments Council – A new era in payments
 5. European Central bank – What is TARGET Instant Payment Settlement (TIPS)?
Hodnotenie článku: 12345 (100.00%)
Loading...

Odpovede

Kati
27.9.2019 o 0:34

V Nemecku to je už pól roka a od 11.09.19 v plnej prevádzke bezpečnosti klienta čo sa týka konta  cez photo tan len cez kód a prihlásením sa cez photo tan sa môžete napojiť na svoje konto a všetky prístroje si musíte napojiť a zeragistrovat ako napr. Prihlásiť Iphone , iPad , MAC až potom sa môžte dostať s svojim údajom až po stiahnuť a prihlásení . To je všetky ok   Bezpečne. No čo sa pýtam ako zabezpečený je človek na SK a hlavne čo sa týka ochrany osobných údajov to nikde nepíšu o klientovi

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.