POŠKODENÉ bankovky vymení každá banka. Neplatí to však vždy.

Hodnotenie článku: 12345 (86.67%)
Loading...

Poškodené bankovky v obehu je potrebné vymeniť. Môže sa totiž stať, že takouto bankovkou už nezaplatíte a obchodník Vám ju odmietne prijať. Poškodenú bankovku vymeníte v každej banke, ak je celá alebo jej chýba iba nepatrná časť a neexistuje pochybnosť, že je pravá a aká je jej nominálna hodnota. Za necelé eurobankovky poskytuje náhradu len Národná Banka Slovenska.

Poškodené bankovky
Poškodené bankovky. Zdroj: Xprávo.eu

Výmena poškodených EURObankoviek

Povinnosť bánk a Národnej banky Slovenska (ďalej ako “NBS”) vymieňať znehodnotené, necelé alebo inak poškodené eurobankovky a euromince za nepoškodené eurobankovky a euromince je zakotvená v § 17b ods. 3 a nasl. zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov (ďalej ako “Zákon o NBS“).

Banky sú v ustanovení § 17a ods. 3 Zákona o NBS na tieto účely definované ako banky, iné úverové inštitúcie, pobočky zahraničných bánk, pobočky iných zahraničných úverových inštitúcií, zahraničné banky a iné zahraničné finančné inštitúcie, ktoré vykonávajú bankové činnosti na území Slovenskej republiky.

Právo osoby (právnickej alebo fyzickej) odmietnuť prijať poškodené eurobankovky alebo poškodené euromince, upravuje § 17a ods. 3 Zákona o NBS. Odmietnutie prijať poškodenú bankovku obchodníkom má teda oporu v zákone. Netýka sa to však bánk a NBS – banky a NBS musia poškodené bankovky a mince prijať a v súlade s postupom upraveným v zákone vymeniť alebo odobrať a vystaviť o odobratí potvrdenie. 

Výmena poškodenej eurobankovky môže byť spoplatnená.

Žiadateľ, ktorý žiada vymeniť poškodené bankovky, je povinný:

 1. identifikovať sa a preukázať svoju totožnosť dokladom totožnosti,
 2. poskytnúť písomné vysvetlenie o okolnostiach poškodenia bankovky, ak o to banka alebo NBS požiada,
 3. uhradiť manipulačný poplatok – ak je ustanovený, v súlade s § 17b ods. 3 Zákona o NBS.  

Komerčným bankám zaplatí poskytnuté náhrady za poškodené bankovky Národná banka Slovenska, a to za všetky správne poskytnuté náhrady za poškodené eurobankovky a euromince. 

Poškodené bankovky, ktoré Vám vymenia banky alebo NBS (poskytnú za ne-náhradu)

Náhrada za poškodenú eurobankovku alebo euromincu sa neposkytuje vždy.  Podrobnosti poskytovania náhrad za poškodené eurobankovky v SR upravuje najmä:

Banka alebo NBS vymení poškodené eurobankovky, ak sú celé alebo im chýba iba nepatrná časťnie je pochybnosť o ich pravosti a o ich nominálnej hodnote.

Za znehodnotené a inak poškodené eurobankovky, ak sú celé alebo im chýba iba nepatrná časť (max 10 mm, pričom rozdiel sa meria vždy voči ustanovenej dĺžke alebo šírke eurobankovky), poskytuje náhrady Národná banka Slovenska a banky v súlade s § 17b ods. 3 Zákona o NBS. Náhrada sa poskytuje vo výške zodpovedajúcej nominálnej hodnote takto poškodených bankoviek výmenou za iné bankovky, v súlade s § 4 ods. 2 Vyhlášky č. 465/2001 Z. z..

Ak sú poškodené bankovky alebo euromince CELÉ, vymieňajú sa v plnej nominálnej hodnote, v súlade s § 4 ods. 3 Vyhlášky NBS č. 465/2001 Z. z.. Za celé bankovky sa podľa § 3 ods. 3 Vyhlášky NBS č. 465/2001 Z. z. považujú bankovky, ktorým nechýba žiadna ich časť. Za celé bankovky alebo celé pamätné bankovky sa považujú aj také bankovky alebo pamätné bankovky, ktorým nechýba žiadna ich časť a sú zložené z viacerých častí, pričom nie sú pochybnosti, že jednotlivé časti patria k sebe, napríklad podľa série a poradového čísla alebo tvaru v mieste roztrhnutia. Celistvé bankovky alebo celistvé pamätné bankovky sú také bankovky alebo pamätné bankovky, ktoré tvoria súvislý neporušený celok.


Ak je na výmenu predložená poškodená bankovka, ktorá je zložená z viacerých častí a sú pochybnosti o tom, či jednotlivé časti patria k sebe, NBS alebo banka predložený zvyšok bankovky vymení, ak: 

 • je identifikovateľný,
 • je celistvý (tvorí súvislý neporušený celok), a
 • po posúdení veľkosti predloženého zvyšku bankovky tento zakrýva minimálnu plochu špecifikovanú v zmysle § 3 ods. 1 a 2 Vyhlášky NBS č. 465/2001 Z. z..

Za necelé eurobankovky poskytuje náhradu len Národná banka Slovenska.

Uvedené stanovuje § 4 ods. 2 Vyhlášky NBS č. 607/2008 Z. z..

NBS prijíma poškodené bankovky na výmenu buď osobne alebo aj poštou. Podrobnosti a tlačivá upravuje na svojom webe NBS: Výmena poškodených eurobankoviek a euromincí   

NBS vymení v odôvodnených prípadoch aj také poškodené bankovky, za ktoré komerčné banky náhradu neposkytujú 

Ide napríklad o náhradu za poškodené eurobankovky, ktoré sú pomaľované, potlačené, perforované alebo pofarbené bezpečnostnou farbou alebo ak je obrazec alebo reliéf nečitateľný, deformovaný alebo prederavený, v zmysle § 4 ods. 4 Vyhlášky NBS č. 465/2001 Z. z.. V týchto prípadoch žiadateľ predkladá písomné vysvetlenia k typom škvrny, znečistenia alebo impregnácie, písomné vyhlásenia a dôkazy, v závislosti od poškodenia bankoviek a požiadavky NBS. 

V súlade s § 5 ods. 1 Vyhlášky NBS č. 465/2001 Z. z. môže NBS v odôvodnených prípadoch poskytnúť náhradu aj napríklad za zuhoľnatené bankovky, bankovky rozpadnuté na drobné časti a bankovky, ktoré nie sú celé a celistvé a ktoré nebolo možné vymeniť ani za ne poskytnúť náhradu. V týchto prípadoch musí žiadateľ Národnej banke Slovenska podrobne opísať, ako k zničeniu bankoviek došlo. Takáto zásielka sa do NBS zasiela ako cenná zásielka a označuje sa textom „Zničené peniaze“.

Súčasne, podľa § 5 ods. 2 Vyhlášky NBS č. 465/2001 Z. z. môže NBS v odôvodnených prípadoch na základe žiadosti vymerať alebo poskytnúť náhradu za necelé bankovky aj inak, ak žiadateľ preukáže, že zvyšné časti bankoviek boli zničené, napríklad predložením úradne overených dokladov potvrdzujúcich skutočnosť, na ktorej základe došlo k zničeniu bankoviek.

Ak má banka alebo NBS podozrenie, že sú predložené bankovky falšované, pozmenené alebo neoprávnene vyrobené 

V týchto prípadoch banka alebo NBS tieto bankovky odoberie a tomu, kto ich predložil, vystaví potvrdenie. Obsah potvrdenia určuje § 3 Vyhlášky NBS č. 607/2008 Z. z..

Odobrať bankovky podozrivé z falšovania, pozmeňovania alebo neoprávnenej výroby sú povinné nielen banky, ale aj všetci podnikatelia, v súlade s § 17e ods. 2 Zákona o NBS

V súlade s § 17e ods. 3 Zákona o NBS sa o okolnostiach odobratia vyhotoví písomné potvrdenie, ktoré sa bezodkladne odovzdajú Národnej banke Slovenska spolu s odobratými bankovkami a mincami, o ktorých je podozrenie, že sú falšované, pozmenené alebo neoprávnene vyrobené. 

Viac informácií o postupe odobratia takýchto bankoviek uvádza na svojom webovom sídle priamo Národná banka Slovenska: Odoberanie bankoviek a mincí podozrivých z falšovania pri platbách v hotovosti

Po odobratí poškodených bankoviek a mincí pre podozrenie zo spáchania trestného činu má banka, NBS alebo podnikateľ, ktorý ich odobral, povinnosť oznámiť to orgánom činným v trestnom konaní. 

Trestné činy proti mene sú upravené v treťom diele, § 270 a nasl. zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

NBS vykonáva odbornú analýzu takýchto bankoviek a vypracúva odborný posudok, ktorý zasiela orgánom činným v trestnom konaní. Ak sa po posúdení preukáže pravosť predložených bankoviek a vylúči sa podozrenie z falšovania alebo pozmeňovania, náhrada za bankovky sa vyplatí na číslo účtu určené predkladateľom bankovky v Potvrdení (tlačivo, ktoré sa vypĺňa pri odobratí bankoviek) alebo osobe určenej predkladateľom v tomto Potvrdení.

Za takto poškodené bankovky Vám neposkytnú náhradu:

 1. eurobankovky, ktoré sú na účely ich úradného znehodnotenia poškodené prederavením viacerými pravidelnými otvormi alebo ktoré sú výrazne označené slovom „VZOR” alebo „SPECIMEN” – podľa § 17b ods. 3 Zákona o NBS a § 4 ods. 5 Vyhlášky č. 465/2001 Z. z.
 2. ak je eurobankovka zložená z viac častí, ktoré nepatria k sebe,
 3. falšované alebo pozmenené alebo neoprávnene vyrobené bankovky,
 4. úmyselne znehodnotené alebo poškodené eurobankovky,
 5. ak ich poškodením bol spáchaný trestný čin alebo ak pochádzajú z trestného činu.

Bankovky, za ktoré sa neposkytuje náhrada, sa odoberú a predkladateľovi sa vystaví rovnaké potvrdenie, ako v prípade odobratia bankoviek v prípade podozrenia z ich fašovania a pozmeňovania, podľa § 3 ods. 6 Vyhlášky NBS č. 607/2008 Z. z.. 

Užitočné odkazy:

 1. Bankovky znečistené atramentom
 2. Poškodené bankovky
 3. Pravidlá výmeny bankoviek
 4. Výmena poškodených eurobankoviek a euromincí
 5. Ochranné prvky bankoviek
Hodnotenie článku: 12345 (86.67%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.