Ochrana vkladov uložených v banke v SR

Hodnotenie článku: 12345 (100.00%)
Loading...

V Slovenskej republike existuje zákonný systém ochrany vkladov uložených v bankách. Upravuje ho zákon č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane vkladov“ alebo „Zákon“). Zákon určuje, aké vklady klientov bánk a do akej výšky sú chránené, ako banky prispievajú do tohto systému ochrany vkladov, kedy je možné klientom náhrady za ich vklady vyplatiť, a taktiež upravuje zriadenie a postavenie Fondu ochrany vkladov.

V článku sa venujeme systému ochrany vkladov v Slovenskej republike. Zahraničné banky, ktoré vykonávajú bankové činnosti na území Slovenskej republiky prostredníctvom svojej pobočky alebo bez založenia pobočky, nemusia byť zapojené do systému ochrany vkladov v Slovenskej republike, ak sú zapojené do systému ochrany vkladov v štáte, na území ktorého má sídlo príslušná zahraničná banka, ktorý zabezpečuje ochranu vkladov najmenej v rozsahu podľa Zákona o ochrane vkladov a za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť, v súlade s § 4 ods. 3 Zákona o ochrane vkladov. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na pobočky zahraničných bánk, ktoré požívajú výhody jedného bankového povolenia podľa práva Európskej únie. Do systému ochrany vkladov v Slovenskej republike sa však môžu zapojiť dobrovoľne, v zmysle § 22ba Zákona o ochrane vkladov.

“Aktuálne ani jedna pobočka zahraničnej banky nie je účastníkom systému ochrany vkladov v Slovenskej republike, nakoľko od 30.12.2010 sú vklady v bankách v SR a v ďalších krajinách EÚ chránené jednotne do výšky 100 000 EUR” (Fond ochrany vkladov. cit. 29.10.2019. https://www.fovsr.sk/sk/o-fonde-ochrany-vkladov/)

Zoznam účastníkov systému ochrany vkladov v SR je dostupný na stránke Fondu ochrany vkladov tu: Zoznam účastníkov systému ochrany vkladov SR.

ochrana vkladov
Ochrana vkladov. Xprávo.eu.

Systém ochrany vkladov

Klienti zverujú bankám svoje peniaze – nechávajú si na účet posielať výplatu, ukladajú peňažné prostriedky a šetria na termínovaných vkladoch, vkladných knižkách, sporiacich účtoch, a pod. “Aby bola veľká časť týchto vkladov v bezpečí aj vtedy, keď banka zlyhá, banky odvádzajú príspevky do poistného fondu známeho ako systém ochrany vkladov. Tento systém je dôležitý z hľadiska zachovania dôvery v bankový systém a jeho účelom je zabrániť tomu, aby v krízových situáciách dochádzalo k hromadnému výberu úspor” (Európska centrálna banka. 11.apríla 2018. cit. 29.10.2019. https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me-more/html/deposit_guarantee.sk.html).

Existencia a fungovanie systému ochrany vkladov je teda dôležité nielen pre ochranu vkladateľov, ale aj pre stabilitu bankového systému.

Pravidlá a postupy týkajúce sa vytvorenia a fungovania systémov ochrany vkladov v Európskej únii upravuje Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/49/EÚ zo 16. apríla 2014 o systémoch ochrany vkladov (ďalej ako “Smernica o systémoch ochrany vkladov“). Smernica o systémoch ochrany vkladov bola implementovaná aj do slovenského Zákona o ochrane vkladov. V zmysle Smernice o systémoch ochrany vkladov má byť v každom členskom štáte úroveň krytia vkladov každého vkladateľa 100 000 EUR v prípade, že sa vklady stanú nedostupnými.

Každá banka a pobočka zahraničnej banky v SR je povinná informovať svojich klientov o systéme ochrany vkladov jej klientov.

Uvedenú povinnosť im ukladá § 37 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o bankách“).

Konkrétny spôsob, formu a periodicitu informovania klientov upravuje Zákon o ochrane vkladov. Banky sú predovšetkým povinné:

 1. zverejniť vo svojich prevádzkových priestoroch (pobočkách) informáciu o ochrane vkladov i všeobecné podmienky poskytovania náhrad podľa Zákona o ochrane vkladov,
 2. poskytnúť vkladateľovi pred uzatvorením zmluvy o vklade a následne raz ročne počas vedenia vkladu informáciu o ochrane vkladov i všeobecné podmienky poskytovania náhrad podľa Zákona o ochrane vkladov prostredníctvom formulára uvedeného v prílohe č. 2 Zákona o ochrane vkladov,
 3. poskytnúť vkladateľovi potvrdenie, že jeho vklad je chránený alebo nie je chránený, a to v každom jeho výpise z účtu s odkazom na formulár uvedený v prílohe č. 2.


V každom výpise z účtu je teda uvedené, či vklady klienta na tomto účte sú alebo nie sú chránené. Vklady na bežných účtoch, vkladových účtoch, termínovaných vkladoch, vkladných knižkách a sporiacich účtoch vedené na vkladateľa budú spravidla chránené Fondom ochrany vkladov. Avšak vklady vedené na majetkových účtoch podielových fondov, akcií, dlhopisov, či zmeniek spravidla nie sú Fondom ochrany vkladov chránené – viď definíciu vkladov nižšie.

1. Vklady chránené Fondom ochrany vkladov

Definíciu vkladov klientov, ktoré sú chránené Fondom ochrany vkladov, upravuje § 3 ods. 1 a 2 Zákona o ochrane vkladov. Chránené sú:

a) peňažné prostriedky vložené klientom (vkladateľom) pri bankových obchodoch alebo platby pripísané v prospech klienta – peňažné prostriedky na účtoch klientov, pripísané úroky z prostriedkov, a pod.:

§ 3 ods. 1 Zákona o ochrane vkladov: Vkladom sa na účely tohto zákona rozumie pohľadávka fyzickej osoby alebo právnickej osoby určenej týmto zákonom (ďalej len „vkladateľ“) na výplatu peňažných prostriedkov, ktoré banke alebo pobočke zahraničnej banky zveril vkladateľ pri bankovom obchode vykonanom vo svojom mene a na svoj účet alebo ktoré banka alebo pobočka zahraničnej banky prijala ako sumy platobných operácií alebo iné platby v prospech vkladateľa, a to vrátane úrokov a iných majetkových výhod spojených so zverením týchto peňažných prostriedkov, vrátane vkladov podľa odseku 2.

b) spoločné vklady viacerých vkladateľov s rozsahom údajov o každom vkladateľovi určených Zákonom o ochrane vkladov:

§ 3 ods. 2 písm. a) Zákona o ochrane vkladov: Za vklad sa na účely tohto zákona považuje aj a) vklad, ktorý je podľa záznamov vykonaných bankou alebo pobočkou zahraničnej banky v jej informačnom systéme alebo vo vkladateľovom doklade o vkladovom vzťahu pred dňom, keď sa vklady stali nedostupnými podľa odseku 5, vedený pre viac vkladateľov s rozsahom údajov o každom vkladateľovi najmenej podľa odseku 4 písm. a) (ďalej len „spoločný vklad“),..

c) prostriedky klientov vložené do notárskej úschovy uložené v banke:

§ 3 ods. 2 písm. b) Zákona o ochrane vkladov: Za vklad sa na účely tohto zákona považuje aj b) notárska úschova uložená v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ak oprávneným príjemcom peňažných prostriedkov z tejto úschovy je alebo má byť osoba, ktorej vklady sú chránené týmto zákonom, a ak pred dňom, keď sa vklady stali nedostupnými podľa odseku 5, notár, spravujúci túto notársku úschovu, doručil príslušnej banke alebo pobočke zahraničnej banky písomné oznámenie s údajmi o každom oprávnenom príjemcovi najmenej v rozsahu podľa odseku 4 písm. a).

Zákon o ochrane vkladov nechráni vklady definované v § 3 ods. 4 Zákona o ochrane vkladov.

Ide napríklad o vklady, ktoré nie sú vedené na vkladateľa najmenej v rozsahu údajov o vkladateľovi, ktoré určuje Zákon o ochrane vkladov:

 1. meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia a adresa trvalého pobytu vkladateľa, ak je vkladateľom fyzická osoba,
 2. názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, a adresa sídla vkladateľa, ak je vkladateľom právnická osoba, ktorej vklady sú chránené týmto zákonom, ako aj označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je táto právnická osoba zapísaná,7aa) a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie.

Ďalej nie sú napríklad chránené vklady na doručiteľa, vkladové listy na doručiteľa alebo pokladničné poukážky na doručiteľa, vklady, ktorý sú finančnými nástrojmi, ak § 28bf ods. 2 Zákona o ochrane vkladov neustanovuje inak, vklady banky alebo pobočky zahraničnej banky vykonaný vo vlastnom mene a na vlastný účet, vklady finančnej inštitúcie, obchodníka s cennými papiermi, poisťovne a zaisťovne, subjektu kolektívneho investovania, dôchodkovej správcovskej spoločnosti, vklady orgánu verejnej moci, vklady vo forme dlhového cenného papiera vydaného bankou alebo vo forme vlastnej zmenky alebo šeku, a tak ďalej.

2. Do akej výšky sú vklady chránené?

Zákon o ochrane vkladov chráni vklady klientov slovenských bánk spravidla do 100 000,- EUR v každej banke.

Uvedené stanovuje § 3 ods. 3 v spojení s § 9 ods. 2 Zákon o ochrane vkladov. Vklady klienta v tej istej banke sa spočítajú a na celkovú sumu sa vzťahuje úroveň krytia vo výške maximálne 100 000,- EUR. Ak má klient na bežnom účte 15 000,- EUR a na termínovanom vklade 100 000,- EUR, Fond ochrany vkladov vyplatí klientovi náhradu len vo výške 100 000,- EUR.

V plnej výške sú dočasne chránené nasledovné vklady:

 1. vklad prostriedkov pochádzajúcich z prevodu alebo prechodu nehnuteľnosti určenej na bývanie (napr. ak klient predá byt a je mu vyplatená kúpna cena na účet, ktorá prevyšuje 100 000,- EUR)
 2. vklad súvisiaci so sociálnymi účelmi nadobudnutý ako dedičstvo alebo bol zriadený z prostriedkov získaných v rámci dedičského konania alebo z prevodu dedičstva, z prevodu vena, z darovania pri uzavretí manželstva, z odplatného prevodu z bezpodielového spoluvlastníctva manželov, z vyplatenia odstupného, odchodného, starobného dôchodku alebo iného dôchodku, z vyplatenia iného plnenia podľa osobitného predpisu14a) alebo v dôsledku úmrtia,
 3. vklady z poistného plnenia alebo z náhrady škody spôsobenej trestným činom alebo krivým obvinením.

Tieto vklady sú chránené nad 100 000,- EUR po dobu 12 mesiacov od dátumu prvého pripísania vkladu alebo od okamihu, v ktorom sa stal vklad právne prevoditeľný. Uvedený pôvod týchto vkladov musí byť však preukázateľný, v súlade s § 9 ods. 6 Zákona o ochrane vkladov. To znamená napr. osvedčením o dedičstve v prípade prostriedkov z dedičstva, alebo zmluvou o prevode vlastníctva bytu ak ide o prostriedky z predaja bytu a pod..

Pozor: Zákon o ochrane vkladov ukladá klientom povinnosť oznámiť banke, že ide o vklady chránené nad 100 000 EUR podľa Zákona o ochrane vkladov pri pripísaní alebo bezodkladne po pripísaní sumy vkladu v banke.

Túto povinnosť ukladá klientom § 9 ods. 7 Zákona o ochrane vkladov. Ak si túto povinnosť klient nesplní, banka nevie, že ide o vklad, ktorý má byť chránený aj nad 100 000,- EUR a v prípade, ak sa vklady tejto banky stanú nedostupnými, náhrada sa poskytne len do 100 000,- EUR.

3. Kedy sa vyplácajú náhrady za vklady?

Náhrady za vklady, ktoré sú kryté Fondom ochrany vkladov, sa vyplácajú v nasledovných prípadoch:

 1. ak je banka vyhlásená Národnou bankou Slovenska za neschopnú vyplácať vklady v zmysle § 8 Zákona o ochrane vkladov (ide o prípad, ak banka nie je schopná vyplácať vklady počas 48 hodín napriek použitiu svojich likvidných prostriedkov vrátane povinnej minimálnej rezervy alebo ak je v banke zavedená nútená správa), alebo
 2. ak banka pozastavila nakladanie s vkladmi v dôsledku vykonateľného rozhodnutia konkurzného súdu vydaného v konkurznom konaní podľa osobitného zákona.

Vklady uložené v banke, ktoré nie je schopná ich vyplácať, zákon nazýva nedostupné vklady.

Náhrady za nedostupné vklady sa vyplácajú spravidla prostredníctvom niektorej z bánk. Vyplácanie náhrad musí byť v prípade nedostupných vkladov najneskôr do 15 pracovných dní, pričom táto lehota sa má skrátiť od 1. januára 2021 na 10 pracovných dní, a od 31. decembra 2023 na 7 pracovných dní.

4. Z akých prostriedkov sa vyplácajú tzv. nedostupné vklady?

Fond ochrany vkladov vypláca náhrady za tzv. nedostupné vklady z príspevkov bánk a ďalších zdrojov určených v § 13 Zákona o ochrane vkladov. Ďalšími zdrojmi fondu sú napríklad aj výnosy z použitia peňažných prostriedkov fondu, úvery, návratné finančné výpomoci a dotácie zo štátneho rozpočtu na podporu plnenia úloh fondu a systému ochrany vkladov a podobne.

Príspevky bánk upravuje Zákon o ochrane vkladov v § 5 a nasl. Zákona o ochrane vkladov. Ide o vstupný príspevok, ročný príspevok i mimoriadny príspevok. 

Ochrana vkladov – Užitočné odkazy:

 1. Európska centrálna banka – Čo je to systém ochrany vkladov?
 2. Národná banka Slovenska – Čo je Fond ochrany vkladov?
 3. Fond ochrany vkladov – O Fonde ochrany vkladov
 4. EUR – Lex – Transpozície Smernice o systémoch ochrany vkladov v jednotlivých členských štátoch
Hodnotenie článku: 12345 (100.00%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.