PRENOS ÚČTU DO INEJ BANKY | Do starej banky už nemusíte ísť

Hodnotenie článku: 12345 (100.00%)
Loading...

Prenos účtu do inej banky môže neraz ušetriť desiatky EUR ročne. Poplatky bánk za vedenie účtu a balíky služieb sú takmer v každej banke iné. Poplatky za služby spojené s účtom si môžete porovnať na stránke Národnej banky Slovenska. Až sa rozhodnete presunúť si účet do novej banky, využite tzv. switching. Ide o presun účtu z jednej banky do inej banky, pričom do starej (pôvodnej) banky už nemusíte ani chodiť. Žiadosť o presun účtu a celý proces upravuje zákon. 

Prenos účtu
Prenos účtu. Xprávo.eu|Zdroj: Pixabay.com

Porovnanie poplatkov za vedenie účtu na stránke Národnej banky Slovenska

Pri rozhodovaní o tom, kde si účet zriadiť, môže pomôcť Národná banka Slovenska (NBS). 

NBS na svojom webe zabezpečuje zverejnenie informácií umožňujúcich porovnateľnosť poplatkov všetkých poskytovateľov platobných služieb, v súlade s § 44a ods. 2 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako “zákon o platobných službách“). Informácie o poplatkoch sa týkajú len platobných účtov a služieb viazaných na platobný účet. V zozname teda nenájdete napr. poplatky za termínované vklady, majetkové účty, vkladné knižky, ale len poplatky týkajúce sa platobných účtov. Prehľad poplatkov za služby viazané na platobný účet nájdete na tomto linku:

https://registre.nbs.sk/pad/

Prehľad o odplatách (poplatkoch a iných vybraných úhradách) vyžadovaných bankou od klienta pri jednotlivých druhoch obchodov nájdete na stránke NBS tu: Prehľad o poplatkoch a iných uhradách vyžadovaných bankou od klienta

Informácie o poplatkoch a balíkoch služieb jednotlivých bánk nájdete vždy aj:

 • v Cenníku každej banky na webe a na všetkých obchodných miestach banky, a
 • v každom Dokumente s informáciami o poplatkoch k platobným účtom na webe a na všetkých obchodných miestach banky.  
Prenos účtu
Prenos účtu. Xprávo.eu|Zdroj: Pixabay.com

Presun účtu | Switching sa týka len platobných účtov

Na základe tzv. switchingu je možné presunúť len platobné účty, definované v § 2 ods. 9 zákona o platobných službách. Ide o účty, ktoré sú vedené na meno a priezvisko alebo obchodné meno alebo názov jedného alebo viacerých používateľov platobných služieb, a ktoré sa používajú na vykonávanie platobných operácií.

Switching sa teda netýka účtov termínovaných vkladov, majetkových účtov, účtov ku vkladným knižkám a podobne. 

Presun účtu | Switching sa týka len spotrebiteľov; definícia spotrebiteľa je však širšia

Definícia spotrebiteľa na účely presunu účtu je širšia než v zákone o ochrane spotrebiteľa či v Občianskom zákonníku. Presun účtu v zmysle § 44d ods. 5 zákona o platobných službách sa týka aj každej osoby, ktorá v čase uzatvorenia rámcovej zmluvy o poskytovaní platobných služieb zamestnáva menej ako 10 osôb a ktorej ročný obrat alebo celková ročná bilančná hodnota nepresahuje 2 000 000,- EUR. 

O switching (presun účtu) teda môže požiadať napríklad aj živnostník alebo obchodná spoločnosť, ktorá zamestnáva menej ako 10 osôb s ročným obratom alebo celkovou ročnou bilančnou hodnotou nepresahujúcou 2 mil. EUR.

Prenos účtu – definícia


V zmysle § 44d ods. 1 zákona o platobných službách sa presunom platobného účtu rozumie:

 • presun informácií týkajúcich sa všetkých úhrad alebo niektorých úhrad, všetkých inkás alebo niektorých inkás vykonávaných na platobnom účte na základe žiadosti spotrebiteľa o presun platobného účtu od odovzdávajúceho poskytovateľa platobných služieb k prijímajúcemu poskytovateľovi platobných služieb.
 • Presunom platobného účtu môže byť aj prevod finančných prostriedkov z platobného účtu spotrebiteľa vedeného u odovzdávajúceho poskytovateľa platobných služieb na platobný účet vedený u prijímajúceho poskytovateľa platobných služieb, a to so zrušením platobného účtu alebo bez zrušenia platobného účtu spotrebiteľa u odovzdávajúceho poskytovateľa platobných služieb, ak odsek 12 neustanovuje inak.

Zjednodušene povedané sa na základe žiadosti o presun presúvajú informácie o úhradách a inkasách. V žiadosti môže spotrebiteľ požiadať aj o presun zostatku na účte a o zrušene účtu v starej banke. 

Nová banka (do ktorej sa presúvajú a ktorá prijíma informácie a príp. aj zostatok ) sa v zákone o platobných službách nazýva = prijímajúci poskytovateľ platobných služieb.

Stará (pôvodná) banka (ktorá odovzdáva a presúva informácie, príp. aj zostatok a ruší účet) sa v zákone o platobných službách nazýva = odovzdávajúci poskytovateľ platobných služieb.  

Definície prijímajúceho a odovzdávajúceho poskytovateľa sú uvedené v § 44d ods. 2 a 3 zákona o platobných službách.

Prenos účtu | Switching – POSTUP

Postup presunu účtu je upravený najmä v § 44d a nasl. zákona o platobných službách.

1. Zriadenie účtu v novej banke

Pred podaním žiadosti o presun musí mať spotrebiteľ nový účet. V Žiadosti o presun totiž žiada okrem iného presunúť trvalé príkazy, inkasá, vykonávanie úhrad a prostriedky. Preto musí existovať účet, na ktorý sa uvedené presunie zo starej banky do novej.  

2. Spotrebiteľ podá žiadosť o presun účtu v novej banke

Vzor žiadosti o presun účtu je stanovený vyhláškou:

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 120/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív používaných na podávanie a vykonávanie žiadosti o presun platobného účtu v znení neskorších predpisov (ďalej ako “Vyhláška 120/2016 Z. z.“)

Ak sa rozhodnete presunúť účet do inej banky, môžete podať žiadosť o presun účtu už v novej banke bez toho, aby ste navštevovali starú banku.

Nová banka zabezpečí na základe Vami podanej žiadosti o presun účtu presun všetkých informácií o trvalých príkazoch, inkasách, presun prostriedkov a aj zrušenie účtu. 

Žiadosť o presun sa musí podať v písomnej forme. Žiadosť sa podáva v novej banke (u prijímajúceho poskytovateľa platobných služieb), vo forme stanovenej Vyhláškou 120/2016 Z. z..

Žiadosť o presun sa doručuje novej banke (prijímajúcemu poskytovateľovi platobných služieb): 

 1. osobne alebo poštou,
 2. v 2 vyhotoveniach,
 3. musí byť podpísaná – pri doručení poštou musí byť podpis spotrebiteľa úradne overený; Ak banka umožňuje podanie žiadosti v elektronickej podobe, tak podpísaná zaručeným elektronickým podpisom. Ak má účet viacerých majiteľov, žiadosť musí podpísať každý z majiteľov.

Na základe podanej žiadosti je prijímajúci poskytovateľ platobných služieb (nová banka) povinný vykonať presun účtu vedeného u odovzdávajúceho poskytovateľa (stará banka). Uvedené stanovuje § 44d ods. 6 zákona o platobných službách. 

Presun účtu sa vykonáva bezplatne. Výnimkou je prípad prevodu finančných prostriedkov alebo zostatku finančných prostriedkov v inej mene ako EURO. Takýto prevod môže byť odplatný, v zmysle § 44d ods. 13 zákona o platobných službách.  

V žiadosti o presun môže spotrebiteľ udeliť najmä súhlas na:

 • presun informácií o úhradách, inkasách a trvalých príkazov zo starej banky do novej,
 • ukončenie prijímania prichádzajúcich úhrad a inkás v určený deň v starej banke a začatie prijímania prichádzajúcich úhrad a vykonávanie inkás v určený deň v novej banke,
 • zrušenie trvalých príkazov a inkás od určeného dňa v starej banke a ich zriadenie a vykonávanie v novej banke,
 • prevod prostriedkov na účet zriadený v novej banke (u prijímajúceho poskytovateľa platobných služieb) v deň určený spotrebiteľom,
 • informovanie platiteľov uskutočňujúcich úhrady na účet o údajoch účtu v novej banke a o dátume, od ktorého môžu vykonávať príkazy na úhradu na tento platobný účet spotrebiteľa,
 • informovanie príjemcov inkasa o údajoch nového účtu spotrebiteľa vedeného u prijímajúceho poskytovateľa platobných služieb a o dátume, od ktorého môžu príjemcovia predkladať platobné príkazy na inkaso z nového platobného účtu spotrebiteľa, 
 • zrušenie platobného účtu dňom uplynutia výpovednej lehoty.

Pozor! Ak presúvate  legislatívne účty – Základný bankový produkt alebo legislatívny štandardný účet za 3 eurá, v Žiadosti o presun musíte požiadať o ich zrušenie v starej banke (u odovzdávajúceho poskytovateľa platobných služieb). V týchto prípadoch totiž zákon neumožňuje ponechať si tento typ účtu v starej banke, nakoľko každý spotrebiteľ má nárok len na jeden Základný bankový produkt a len na jeden štandardný účet za 3 eurá.    

Dátumy v žiadosti

Dátumy, ktoré spotrebiteľ v žiadosti určuje na presun trvalých príkazov, inkás a úhrad a ich vykonávanie v novej banke, môžu byť určené najskôr 20 pracovných dní odo dňa prijatia riadnej a úplnej žiadosti o presun účtu prijímajúcim poskytovateľom platobných služieb. Súčasne tieto dátumy nesmú predchádzať dátumom, od ktorých sa má zrušiť vykonávanie trvalých príkazov, inkás a úhrad v starej banke.  

Pri určovaní dátumov v žiadosti myslite aj na to, kde všade máte IBAN účtu oznámený. Ak totiž napríklad chcete meniť účet na poberanie dávky alebo dôchodku v Sociálnej poisťovni, zmenu musíte ohlásiť 3 mesiace vopred.

Viac aj na stránke Sociálnej poisťovne: https://www.socpoist.sk/aktuality/63940c   

3. Prijímajúci poskytovateľ platobných služieb (nová banka) zašle žiadosť o presun odovzdávajúcemu poskytovateľovi (starej banke)

V súlade s § 44d ods. 19 zákona o platobných službách musí nová banka zaslať odovzdávajúcemu poskytovateľovi žiadosť o presun v lehote 2 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po prijatí úplnej a riadnej žiadosti.

4. Odovzdávajúci poskytovateľ platobných služieb (stará banka) zašle novej banke informácie potrebné na presun a vykoná úkony podľa žiadosti

V súlade s § 44d ods. 20 zákona o platobných službách musí stará banka do 5. pracovných dní po doručení Žiadosti o presun zaslať novej banke informácie a vykonať úkony v zmysle obsahu žiadosti.

Pozor, ak máte k účtu čerpané povolené prečerpanie alebo máte účet dohodnutý na splácanie hypotéky

Ak má spotrebiteľ na účte záväzky, ktoré bránia prevodu prostriedkov alebo zrušeniu platobného účtu v starej banke (napr. je na účte nevyrovnané povolené prečerpanie alebo je účet dohodnutý na splácanie hypotéky a pod.), stará banka ho o týchto prekážkach presunu informuje.

Ak by však spotrebiteľ v lehote určenej starou bankou tieto prekážky neodstránil, stará banka neprevedie prostriedky do novej banky, resp. nezruší účet a informuje ho o tom, v súlade s § 44d ods. 14 a 15 zákona o platobných službách. 

Informácie o postupe presunu platobného účtu musí bezplatne sprístupniť každá banka

V zmysle § 44f ods. 2 a nasl. zákona o platobných službách musí každý poskytovateľ platobných služieb sprístupniť informácie o presune platobného účte.  Tieto informácie musí sprístupniť bezplatne, a to na svojom webe a vo svojich prevádzkových priestoroch (pobočky). 

Prenos účtu NEPRESÚVA aj Vaše číslo účtu IBAN 

Ako nedostatok prenosu účtu vnímame to, že číslo účtu v tvare IBAN (International Bank Account Number) je neprenosné. Súvisí to nielen s jeho skladbou, nakoľko obsahuje číslo banky, kde je účet vedený. 

Tento nedostatok je však čiastočne odstránený možnosťou spotrebiteľa udeliť v Žiadosti o presun súhlas novej banke, aby informovala ním určených platiteľov a príjemcov inkasa o novom účte a jeho čísle.  

Hodnotenie článku: 12345 (100.00%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.