Legislatívny štandardný účet za 3 eurá

Hodnotenie článku: 12345 (100.00%)
Loading...

Nemáte nárok na bezplatný legislatívny účet – tzv. Základný bankový produkt? Prečítajte si na Xpravo.eu či nemáte nárok na ďalší z legislatívnych účtov – tzv. Štandardný účet, ktorý Vám musí zriadiť každá banka za maximálne 3 eurá.

Legislatvny účet za 3 eurá

Štandardný účet – čo je to za produkt?

Štandardný účet, alebo inak povedané platobný účet so základnými funkciami je účet, ktorý je povinná zriadiť Vám každá banka, v zmysle podmienok upravených v zákone č. 483/2001 Z. z. o bankách.

V tomto produkte sú zahrnuté tieto služby:

 1. zriadenie, vedenie a zrušenie platobného účtu;
 2. vykonávanie platobných operácií – vklady a výbery v hotovosti, výbery platobnou kartou z bankomatou banky, bezhotovostné prevody, inkasá, trvalé príkazy, úhrady prostredníctvom platobnej karty alebo internet bankingu;
 3. vydanie medzinárodnej debetnej platobnej karty.

Podrobnosti služieb štandardného účtu spresňuje Vyhláška Ministerstva financií SR č. 42/2016 Z. z. o platobnom účte so základnými funkciami.

Výška poplatku za platobný účet so základnými funkciami je najviac 3 eurá mesačne.

Kto má nárok na legislatívny účet za 3 eurá?

Na štandardný účet má nárok klient, ktorý:

 1. je spotrebiteľ – teda osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti;
 2. má pobyt v Európskej únii (vrátane žiadateľa o azyl a spotrebiteľa, ktorému nebolo udelené povolenie na pobyt, ale ktorého vyhostenie nie je možné z právnych dôvodov alebo faktických dôvodov);
 3. nemá v banke zriadený žiaden ďalší platobný účet okrem vkladového účtu, vkladnej knižky alebo sporenia.
 4. podá v banke žiadosť o poskytnutie štandardného účtu – POZOR – keďže ide o produkt, ktorý banky núti ponúkať zákon, avšak neukladá im mať vzor žiadosti, tlačivo v banke nehľadajte. Xpravo. eu Vám nižšie ponúka vzor žiadosti. Ak si budete písať žiadosť sami, nezabudnite v nej uviesť meno, priezvisko, rodné číslo, adresu pobytu, číslo a druh dokladu totožnosti a ako prílohu priložiť čestné vyhlásenie o bode 3.

Banka zriadi štandardný účet do 10 pracovných dní.

Ak žiadosť nie je úplná alebo riadne vyplnená, banka vyzve žiadateľa o o jej doplnenie do 30 dní.

Banka žiadosť zamietne do 10 pracovných dní, ak:

 • žiadateľ má zriadený iný platobný účet, alebo
 • žiadateľ nedoplnil žiadosť na výzvu banky, alebo
 • zriadenie štandardného účtu by bolo v rozpore so zákonom o bankách.

Banka bezplatne a písomne informuje klienta o dôvodoch zamietnutia, postupe podávania sťažnosti proti zamietnutiu, práve podať sťažnosť Národnej banke Slovenska, orgánoch mimosúdneho riešenia sporov a kontaktných údajoch na uvedené orgány.

Zmena účtu klienta v banke na štandardný účet

Ak spotrebiteľ zruší platobný účet, ktorý je spojený s jeho hypotekárnym úverom, a požiada banku o zriadenie štandardného účtu v tej istej banke, banka nesmie taký hypotekárny úver poskytovať za nevýhodnejších podmienok ako pred zrušením platobného účtu, ktorý bol spojený s hypotekárnym úverom.


Banka je povinná, na žiadosť klienta, vykonať bezodkladne a bezodplatne zmenu účtu klienta na štandardný účet.

Ak má klient v banke účet, ktorý obsahuje tie isté služby ako štandardný účet, tak je povinná raz ročne preukázateľne informovať klienta o možnosti zriadenia štandardného účtu.

Zriadenie štandardného účtu banka nesmie podmieňovať poskytnutím ďalších služieb alebo ponúkaním akcií.

Ak štandardný účet nevyužívate, banka ho zruší

Banka zruší štandardný účet, ak zistí, že klient:

 1. používa účet v rozpore so zákonom o bankách;
 2. nevykonal na účte platobnú operáciu viac ako 24 za sebou idúcich mesiacov;
 3. poskytol nepravdivé informácie s cieľom zriadiť štandardný účet;
 4. prestane spĺňať podmienku pobytu v Európskej únii, alebo si zriadi iný platobný účet

Ak banka zruší klientovi štandardný účet na základe dôvodov č. 2 a 4 vyššie, bezodkladne písomne a bezodplatne informuje klienta o dôvodoch tohto zrušenia najneskôr 2 mesiace pred účinnosťou výpovede. Zrušenie štandardného účtu na základe dôvodov č. 1 a 3 nadobúda účinnosť dňom vyhotovenia výpovede.

Podmienky jednotlivých bánk v SR

Zákon o bankách ukladá bankám povinnosť, aby bezplatne sprístupnili na svojom webe a na pobočkách informácie rovnako ako o Základnom bankovom produkte. Dokumenty najväčších slovenských bánk nájdete na týchto linkoch:

Slovenská sporiteľňa, a. s. – https://www.slsp.sk/content/dam/sk/slsp/www-slsp-sk/documents/Zverejnenia/zverejnenie-zakladny-bankovy-produkt-a-platobny-ucet-so-zakladnymi-funkciami.pdf

VUB, a. s. – https://www.vub.sk/sk/osobne-financie/ucty-platby/ucty/zakladny-bankovy-produkt/

Tatra banka, a. s. – http://www.tatrabanka.sk/sk/personal/ucet-platby/zakladny-ucet.html#vyhody

Vzor žiadosti o poskytnutie štandardného účtu:

Vzor nájdete na Xpravo.eu v tomto článku tu:

Žiadosť o legislatívny štandardný účet za 3 eurá – VZOR

Hodnotenie článku: 12345 (100.00%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.