Žiadosť o legislatívny štandardný účet za 3 eurá – VZOR

Hodnotenie článku: 12345 (98,18%)
Loading...

Chcete požiadať o ďalší z legislatívnych účtov – tzv. Štandardný účet, ktorý Vám musí zriadiť každá banka za maximálne 3 eurá? Nižšie nájdete vzor žiadosti zadarmo na stiahnutie aj vo formáte word.

Žiadosť o legislatívny účet - VZOR

Spĺňate podmienky na zriadenie štandardného účtu za 3 eurá?

Štandardný účet, alebo inak povedané platobný účet so základnými funkciami je účet, ktorý je povinná zriadiť Vám každá banka, v zmysle podmienok upravených v zákone č. 483/2001 Z. z. o bankách.
Na štandardný účet máte nárok, ak ste spotrebiteľom s trvalým pobytom v Európskej únii a nemáte v banke zriadený žiaden ďalší platobný účet okrem vkladového účtu, vkladnej knižky alebo sporenia.
O štandardný účet musíte v banke požiadať, a keďže ide o produkt, ktorý banky núti ponúkať zákon, avšak neukladá im povinnosť mať vzor žiadosti, tlačivo v banke nehľadajte.

O všetkých podmienkach, ktoré musíte spĺňať sa dozviete v článku na Xpravo.eu:

Legislatívny štandardný účet za 3 eurá

Náležitosti žiadosti

Žiadosť o poskytnutie štandardného účtu musí vždy obsahovať minimálne tieto náležitosti:

  1. meno, priezvisko, rodné číslo, adresu pobytu a číslo a druh dokladu totožnosti žiadateľa; a
  2. prílohu – čestné vyhlásenie o tom, že žiadajteľ nemá zriadený žiaden ďalší platobný účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky okrem vkladového účtu, peňažného vkladu potvrdeného vkladnou knižkou alebo prijímania vkladov formou sporiaceho programu, a to sporením platobnou kartou, sporením jednorazovým alebo pravidelným prevodom finančných prostriedkov v banke a pobočke zahraničnej banky.

Žiadosť o legislatívny štandardný účet za 3 eurá – VZOR

 

"Skopírovať treba obsah medzi hviezdičkami. Formát word na stiahnutie nájdete nižšie - pod vzorom."

***

[OBCHODNÉ MENO BANKY]

[Sídlo banky]

 

V [Dátum], dňa [Dátum]

VEC: ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PLATOBNÉHO ÚČTU SO ZÁKLADNÝMI FUNKCIAMI (ŠTANDARDNÉHO ÚČTU)

[Meno a priezvisko žiadateľa], trvalý pobyt: [trvalý pobyt žiadateľa], rodné číslo: [rodné číslo], číslo a druh dokladu totožnosti: [číslo a druh dokladu totožnosti], („žiadateľ“) v zmysle § 27d zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách v platnom znení, týmto

žiada o poskytnutie platobného účtu so základnými funkciami (štandardného účtu).

Prílohou tejto žiadosti je Čestné prehlásenie žiadateľa, ktoré tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

Za skoré vybavenie mojej žiadosti vopred ďakujem.

____________________________________
[BUDE DOPLNENE]*
žiadateľ
*Ak sa žiadosť podáva poštou, podpis žiadateľa musí byť úradne overený u notára/ na matrike/ na obecnom úrade

 

Príloha k Žiadosti o poskytnutie platobného účtu so základnými funkciami (štandardného účtu)

 

ČESTNÉ PREHLÁSENIE

[Meno a priezvisko žiadateľa], trvalý pobyt: [trvalý pobyt žiadateľa], rodné číslo: [rodné číslo], číslo a druh dokladu totožnosti: [číslo a druh dokladu totožnosti] („žiadateľ“) týmto čestne prehlasuje, že:

 

nemá zriadený žiaden ďalší platobný účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky okrem vkladového účtu, peňažného vkladu potvrdeného vkladnou knižkou alebo prijímania vkladov formou sporiaceho programu, a to sporením platobnou kartou, sporením jednorazovým alebo pravidelným prevodom finančných prostriedkov v banke a pobočke zahraničnej banky.

Žiadateľ si je vedomý následkov, ktoré by ho mohli postihnúť v prípade zistenia nesprávnych alebo nepravdivých údajov, uvedených v tomto vyhlásení.

____________________________________
[BUDE DOPLNENE]*
žiadateľ
*Ak sa žiadosť podáva poštou, podpis žiadateľa musí byť úradne overený u notára/ na matrike/ na obecnom úrade

***

Žiadosť o legislatívny štandardný účet za 3 eurá – VZOR vo formáte word nájdete tu:

Žiadosť o legislatívny štandardný účet - VZOR

Stiahnuť
Hodnotenie článku: 12345 (98,18%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.