Plnomocenstvo na schôdzu vlastníkov bytov a nebytových priestorov – VZOR

Hodnotenie článku: 12345 (91.76%)
Loading...

Právom i povinnosťou každého vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome je zúčastňovať sa a hlasovať na schôdzach vlastníkov, a tým rozhodovať najmä o veciach týkajúcich sa správy bytového domu. Ak sa vlastník bytu alebo nebytového priestoru nemôže zúčastniť osobne, môže na hlasovanie splnomocniť inú osobu. Plnomocenstvo na schôdzu vlastníkov bytov a nebytových priestorov musí obsahovať náležitosti v zmysle zákona. Legislatívne správny a dobre naformátovaný VZOR plnomocenstva nájdete nižšie.

Plnomocenstvo na schôdzu vlastníkov bytov
Plnomocenstvo na schôdzu vlastníkov bytov. Zdroj: Pixabay.com.

Náležitosti plnomocenstva v zmysle zákona

Plnomocenstvo na schôdzu vlastníkov bytov a nebytových priestorov musí spĺňať:

 

Plnomocenstvo na schôdzu vlastníkov bytov a nebyt. priestorov musí obsahovať:

1. Identifikačné údaje splnomocniteľa

Uvádzajú sa údaje vlastníka bytu alebo nebytového priestoru, ktorý plnomocenstvo udeľuje.

2. Identifikačné údaje splnomocnenca

Tu sa uvádzajú údaje osoby alebo viacerých osôb, ktorým sa plnomocnestvo udeľuje a ktoré sa v tomto prípade zúčastnia na schôdzi za vlastníka. Ak sa plnomocenstvo udelí viacerým osobám, uvádza sa, či musia konať spoločne, alebo môže konať každá z nich samostatne, inak by museli všetci splnomocnenci konať iba spoločne v zmysle § 31 ods. 3 Občianskeho zákonníka.

Zákon o vlastníkoch bytov a nebytových priestorov v § 14 ods. 4 určuje, že splnomocnencom nemôže byť: a) správca, b) kandidát na volené funkcie v spoločenstve a na funkciu zástupcu vlastníkov, ak ide o hlasovanie o ich voľbe, c) predseda, člen rady alebo zástupca vlastníkov, ak ide o hlasovanie o ich odvolaní.

3. Rozsah splnomocnencovho oprávnenia

Tu sa uvádzajú úkony, na ktoré je splnomocnenec oprávnený. V tomto prípade sa musí uviesť, že ide o zastupovanie pri hlasovaní a musí sa uviesť:

  1. príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach alebo
  2. že ide o plnomocenstvo na konanie v celom rozsahu práv a povinností vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome.   

 


V zmysle § 14 ods. 4 Zákona o vlastníkov bytov a nebytových priestorov:

Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome môže v listinnej podobe, s úradne osvedčeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho pri hlasovaní zastupovala. Súčasťou plnomocenstva musí byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach, ak nejde o plnomocenstvo na konanie v celom rozsahu práv a povinností vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome. Splnomocnená osoba sa originálom plnomocenstva preukazuje na začiatku schôdze vlastníkov rade, zástupcovi vlastníkov alebo na požiadanie aj vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome. Pri písomnom hlasovaní sa splnomocnená osoba preukazuje originálom plnomocenstva overovateľom. Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nemôže splnomocniť na zastupovanie a) správcu, b) kandidáta na volené funkcie v spoločenstve a na funkciu zástupcu vlastníkov, ak ide o hlasovanie o ich voľbe, c) predsedu, člena rady alebo zástupcu vlastníkov, ak ide o hlasovanie o ich odvolaní.

4. Úradné overenie podpisu splnomocniteľa

Podpis vlastníka bytu alebo nebytového priestoru, ktorý plnomocenstvo udeľuje, musí byť úradne overený. Upravuje to § 14 ods. 4 Zákona o vlastníkoch bytov a NP.

 

Plnomocenstvo sa môže udeliť aj na dobu určitú alebo neurčitú, predovšetkým ak sa udeľuje plnomocenstvo na konanie v celom rozsahu práv a povinností vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome. Ak sa v plnomocenstve neuvedie, na akú dobu je udelené (nejde totiž o povinnú náležitosť), plnomocenstvo zanikne: a) vykonaním úkonov, na ktoré bolo udelené, b) ak ho splnomocniteľ odvolá ale splnomocnenec vypovie, c) ak splnomocnenec zomrie, alebo d) ak splnomocniteľ zomrie, ak z jeho obsahu nevyplýva niečo iné. Zánikom právnickej osoby, ktorá je splnomocnencom alebo splnomocniteľom, zaniká plnomocenstvo len vtedy, ak jej práva a záväzky neprechádzajú na inú osobu, v zmysle § 33b Občianskeho zákonníka. 

 

Plnomocenstvo na schôdzu vlastníkov bytov a nebytových priestorov musí byť splnomocnencom predložené V ORIGINÁLI (NESTAČÍ KÓPIA!) na začiatku schôdze vlastníkov rade, zástupcovi vlastníkov alebo na požiadanie aj vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome.

Ak sa hlasuje písomne, v takom prípade sa splnomocnenec preukáže plnomocnestvo overovateľom, v súlade s §14 ods. 4 Zákona o vlastníkoch bytov a nebytových priestorov. 

Plnomocenstvo na schôdzu vlastníkov bytov
Plnomocenstvo na schôdzu vlastníkov bytov. Zdroj: Pixabay.com.

Plnomocenstvo na schôdzu vlastníkov bytov a nebytových priestorov – VZOR

Nižšie sme pre Vás pripravili vzor Plnomocenstva na schôdzu vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorý si môžete zadarmo stiahnuť. Tento vzor je potrebné upraviť podľa toho, kto ho udeľuje (údaje splnomocniteľa), komu ho udeľuje (údaje splnomocnenca), akého bytu alebo nebytového priestoru sa týka, musí byť podpísaný splnomocniteľom s úradne overeným podpisom a podobne.

Náš vzor sa týka zastupovania splnomocniteľa a konania za splnomocniteľa v celom rozsahu práv a povinností splnomocniteľa ako vlastníka bytu v bytovom dome. Časti vzoru označené ako [doplniť] je potrebné doplniť podľa obsahu a konkrétnych skutočností prípadu.

V prípade, ak si neviete plnomocenstvo na schôdzu vlastníkov bytov a nebytových priestorov pripraviť, obráťte sa na advokáta. Zoznam advokátov nájdete na stránke Slovenskej advokátskej komory: https://www.sak.sk/blox/cms/sk/sak/adv/vyhladanie

Plnomocenstvo na schôdzu vlastníkov na stiahnutie:

Plnomocenstvo na schôdzu vlastníkov bytov a nebytových priestorov - VZOR

Stiahnuť

 

Hodnotenie článku: 12345 (91.76%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.