Zrušenie podielového spoluvlastníctva

Hodnotenie článku: 12345 (98.33%)
Loading...

Zrušenie podielového spoluvlastníctva môže byť predmetom dohody spoluvlastníkov. Ak sa spoluvlastníci nedohodnú, o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva môže rozhodnúť súd, ak niektorý zo spoluvlastníkov podá na súd návrh. 

zrušenie podielového spoluvlastníctva
Zrušenie podielového spoluvlastníctva. Zdroj: Pixabay.com.

Zrušenie podielového spoluvlastníctva upravuje predovšetkým Občiansky zákonník

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako “Občiansky zákonník“) upravuje možnosť zrušenia a vzájomného vyporiadania podielového spoluvlastníctva:

 • dohodou, alebo
 • rozhodnutím súdu na návrh niektorého zo spoluvlastníkov, ak sa spoluvlastníci nedohodnú.

Osobitné predpisy môžu upravovať zrušenie podielového spoluvlastníctva odlišne.

Napríklad ustanovenia Občianskeho zákonníka o zrušení podielového spoluvlastníctva nie je možné použiť na spoluvlastníctvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov k spoločným častiam bytového domu, spoločným zariadeniam bytového domu, príslušenstvu a pozemku, v zmysle § 13 ods. 2 zákona č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej ako “Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov“). Osobitnú úpravu obsahuje aj zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.

Súčasne, obmedzenia a osobitné podmienky vo vzťahu k zrušeniu podielového spoluvlastníctva k lesným pozemkom, poľnohospodárskym pozemkom a k ďalším zákonom vymedzeným pozemkom upravuje aj zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov. Najmä, v zmysle § 23 ods. 1 cit. zákona: Ak tento zákon neustanovuje inak, nemôže na základe právneho úkonu48) alebo rozhodnutia súdu o vyporiadaní spoluvlastníctva49) alebo rozhodnutia o dedičstve50) vzniknúť rozdelením jestvujúcich pozemkov uvedených v § 21 ods. 1 pozemok menší ako 2 000 m2, ak ide o poľnohospodársky pozemok, alebo pozemok menší ako 5 000 m2, ak ide o lesný pozemok.

K zániku podielového spoluvlastníctva dochádza aj v rovnakých prípadoch ako je to pri zániku vlastníctva vecí celkovo

Podielové spoluvlastníctvo môže zaniknúť napríklad aj prevodom spoločnej veci spoluvlastníkmi na inú osobu (kúpnou, darovacou alebo inou zmluvou). Uzatvorením takejto zmluvy by podielové spoluvlastníctvo zaniklo a vec by nadobudol nový vlastník do výlučného vlastníctva. Nie je však vylúčené, aby spoluvlastníci uzatvorili dohodu, na základe ktorej nadobudnú vec iné osoby znova do podielového spoluvlastníctva. V takom prípade však podielové spoluvlastníctvo k veci nezanikne, iba sa zmenia osoby spoluvlastníkov.

K zániku podielového spoluvlastníctva dôjde napríklad aj zničením veci (napr. ak zhorí alebo sa jednoducho spotrebuje).

Osobitnými spôsobmi zániku podielového spoluvlastníctva je uzatvorenie dohody o zrušení podielového spoluvlastníctva, alebo zrušenie podielového spoluvlastníctva súdom.

Pri podielovom spoluvlastníctve dve alebo viaceré osoby vlastnia jednu a tú istú vec. Táto situácia však nemusí byť vyhovujúca, a podielový spoluvlastníci majú možnosť podielové spoluvlastníctvo zrušiť. Občiansky zákonník preferuje uzatvorenie dohody medzi spoluvlastníkmi. Až v prípade, ak dohoda nie je možná (s uzatvorením dohody nesúhlasia všetci spoluvlastníci), rozhodne na návrh niektorého zo spoluvlastníkov súd.

Nikto nemôže byť nútený, aby zotrvával v spoluvlastníctve. Napríklad ak v rámci dedenia nadobudnú jeden dom viacerí dediči. Ak to chcú zmeniť a dom chce výlučne vlastniť len jeden zo spoluvlastníkov, môžu uzatvoriť dohodu o zrušení podielového spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní. Ak by ostatní spoluvlastníci nesúhlasilí s tým, aby dom získal len jeden zo spoluvlastníkov za navrhovanú náhradu, spoluvlastník sa môže obrátiť na súd.

DOHODA o zrušení podielového spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní

Zrušenie podielovaného spoluvlastníctva dohodou umožňuje § 141 Občianskeho zákonníka.


S uzatvorením dohody o zrušení podielového spoluvlastníctva musia súhlasiť všetci spoluvlastníci danej veci. Keďže podielové spoluvlastníctvo sa touto dohodou ruší, musí sa dohoda týkať všetkých podielov na spoločnej veci a uzatvoriť ju musia všetci spoluvlastníci.

Občiansky zákonník ukladá povinnú písomnú formu dohody len v prípade, ak je predmetom spoluvlastníctva nehnuteľnosť.

Pri ostatných veciach dohoda nemusí mať písomnú formu, avšak z hľadiska právnej istoty a prípadnej budúcej potreby ochrany práv sa jej uzatvorenie v písomnej podobe odporúča. Ak dohoda o zrušení podielového spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní nemá písomnú podobu, každý zo spoluvlastníkov je povinný vydať ostatným spoluvlastníkom na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali. Túto povinnosť po vyporiadaní stanovuje § 141 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

Dohoda o zrušení podielového spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní musí spĺňať všeobecné podmienky kladené na právne úkony v zmysle § 34 a nasl. Občianskeho zákonníka. Dohoda musí byť okrem iného uzatvorené slobodne a vážne, určito a zrozumiteľne, nesmie svojim obsahom alebo účelom odporovať zákonu alebo ho obchádzať alebo sa priečiť dobrým mravom.

Obsah dohody o zrušení podielového spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní ďalej Občiansky zákon konkrétne neurčuje a ponecháva účastníkom dohody zmluvnú voľnosť.

V prípade, ak je predmetom zrušenia podielového spoluvlastníctva a vzájomného vyporiadania nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve:

Ak je predmetom dohody o zrušení podielového spoluvlastníctva nehnuteľnosť, podielové spoluvlastníctvo k nehnuteľnosti zaniká až vkladom do katastra nehnuteľnosti. Rovnako až povolením vkladu do katastra nehnuteľností vzniká vlastníctvo k veci v zmysle obsahu dohody. Preto dohoda musí spĺňať podmienky podľa § 42 a nasl. katastrálneho zákona, ktorý upravuje spôsobilosť zmlúv, verejných listín a iných listín na zápis do katastra.

Dohoda musí, okrem dohody o zrušení podielového spoluvlastníctva a toho, ako sa spoluvlastníci vyporiadali, naviac obsahovať aj:

 1. strany dohody uvedením minimálne týchto údajov: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a trvalý pobyt, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov, sídlo a identifikačné číslo (IČO), ak ho má pridelené, ak ide o právnickú osobu, prípadne iné identifikačné údaje
 2. právny úkon a jeho predmet, miesto a čas právneho úkonu,
 3. nehnuteľnosť, ktorej sa dohoda týka – a to uvedením minimálne nasledovných údajov: katastrálne územie, pozemok: uvedením parcelného čísla, evidovaného ako parcela registra „C“ alebo parcela registra „E“, druh pozemku a výmera pozemku, stavba: uvedením súpisného čísla stavby a parcelného čísla pozemku, na ktorom je stavba postavená, byt a nebytový priestor: uvedením čísla bytu alebo nebytového priestoru, čísla poschodia, čísla vchodu a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku, prípadne na priľahlom pozemku, súpisného čísla stavby a parcelného čísla pozemku, na ktorom je dom postavený; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, uvádza sa i podiel vyjadrený zlomkom k celku,
 4. úradné overenie podpisov spoluvlastníkov, ktorý prevádzajú vlastnícke právo k nehnuteľnosti (to neplatí, ak je dohoda vyhotovená vo forme notárskej zápisnice alebo autorizovaná advokátom).

Ak by sa dohoda o zrušení podielového spoluvlastníctva týkala bytu alebo nebytového priestoru, dohoda musí spĺňať aj náležitosti podľa § 5 ods. 1 Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov:

 • popis bytu alebo nebytového priestoru v dome a príslušenstva bytu,5)vymedzenie polohy bytu alebo nebytového priestoru v dome označením čísla bytu, čísla vchodu a opisom nebytového priestoru, určenie rozsahu podlahovej plochy a vybavenia bytu a nebytového priestoru v dome,
 • vymedzenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve, na pozemku zastavanom domom a na priľahlom pozemku, pričom veľkosť spoluvlastníckeho podielu je určená podielom podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru k úhrnu podlahových plôch všetkých bytov a nebytových priestorov v dome, ak sa pri priľahlom pozemku nepostupuje podľa písmena e),
 • určenie a popis spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a priľahlého pozemku a prípadné určenie, ktoré spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu, časti príslušenstva a priľahlého pozemku užívajú len niektorí vlastníci bytov a niektorí vlastníci nebytových priestorov,
 • úpravu práv k pozemku zastavanému domom a k priľahlému pozemku,
 • vymedzenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu na priľahlom pozemku dohodou nadobúdateľa bytu alebo nebytového priestoru s vlastníkom domu,
 • vyhlásenie nadobúdateľa bytu alebo nebytového priestoru v dome o pristúpení k zmluve o spoločenstve vlastníkov alebo k zmluve o výkone správy,
 • úpravu práv k zariadeniam civilnej ochrany, ak sú také objekty v dome, po predchádzajúcom súhlase príslušných orgánov.9a)

Súčasne, ako príloha k zmluve musí byť potvrdenie správcu alebo predsedu spoločenstva o tom, že na byte / nebytovom priestore neviaznu žiadne nedoplatky, v zmysle § 5 ods. 2 Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Práva k nehnuteľnostiam zapíše príslušný okresný úrad, katastrálny odbor na základe návrhu. Návrh na začatie katastrálneho konania musí obsahovať náležitosti v zmysle § 24 katastrálneho zákona.

Návrh na vklad do katastra nehnuteľností. Náležitosti a VZOR 2019

Dohoda o zrušení podielového spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní sa k návrhu na vklad prikladá v 2 vyhotoveniach.

Dohoda o zrušení podielového spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní a Návrh na vklad – VZOR na stiahnutie

Vzor dohody o zrušení podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti a o vzájomnom vyporiadaní, a vzor Nárhu na vklad si môžete stiahnuť na nasledovnom linku:

Dohoda o zrušení podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti a Návrh na vklad – VZORY 2019

Zrušenie podielového spoluvlastníctva ROZHODNUTÍM SÚDU

Súd zruší podielové spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie len v prípade, ak nedôjde medzi spoluvlastníkmi k dohode.

Na to, aby súd rozhodol o zrušení podielového spoluvlastníctva, musí niektorý zo spoluvlastníkov spoločnej veci podať návrh.

Súd pri rozhodovaní prihliada na veľkosť podielov spoluvlastníkov a na účelné využitie veci. V zmysle § 142 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže súd rozhodnúť jedným z nasledovných spôsobov:

1. Súd spoločnú vec rozdelí.

Takéto rozhodnutie je možné len vo vzťahu k veciam, ktoré je možné rozdeliť a teda sú deliteľné. V týchto prípadoch, ak by došlo k rozdeleniu nehnuteľnosti, je možné aj to, že súd pri rozdelením zriadi vecné bremeno k novovzniknutej nehnuteľnosti v prospech vlastníka inej novovzniknutej nehnuteľnosti, v súlade s § 142 ods. 3 Občianskeho zákonníka. Zákonodarca v tomto odseku stanovuje aj podmienku, že takéto zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva nemôže byť na ujmu osobám, ktorým patria práva viaznúce na nehnuteľnosti.

2. Ak rozdelenie veci nie je dobre možné, súd prikáže vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom.

V týchto prípadoch zákon opäť zdôrazňuje, že súd prihliadne na účelne využitie veci. Súčasne spoluvlastník, ktorému sa má vec prikázať do výlučného vlastníctva, musí mať o vec záujem a súhlasiť s tým, rovnako aj s vyplatením náhrady ostatným (ustupujúcim) spoluvlastníkom. Občiansky zákonník v týchto prípadoch ukladá súdu prihliadať aj na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom.

K skutočnostiam zohľadňovaných súdom pri rozhodovaní o návrhu na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva patrí okrem zákonom vyslovene uložených hľadísk vždy aj komplexne celý súbor relevantných skutočností v danom prípade. V zmysle Uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 28. septembra 2011 sp. zn. 1 Cdo 33/2010, publikovaného aj v Zbierke stanovísk NS SR a rozhodnutí súdov SR_03/2012:

V konaní o návrhu na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva súd pri úvahe, komu zo spoluvlastníkov prikáže vec za primeranú náhradu, neberie na zreteľ samostatne iba niektoré z hľadísk výslovne uvedených v § 142 ods. 1 Občianskeho zákonníka (veľkosť spoluvlastníckych podielov účelné využitie veci, násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom) ani spoločne iba tieto zákonom výslovne označené hľadiská, ale vždy komplexne celý súbor relevantných skutočností, ktorý nie je vyčerpaný iba hľadiskami priamo vymenovanými v tomto ustanovení zákona.

Ak je predmetom podielového spoluvlastníctva poľnohospodársky alebo lesný pozemok, na novo vzniknuté spoluvlastnícke podiely nemôže rozhodnutím súdu pripadnúť výmera nižšia než 2 000 m2 u poľnohospodárskeho pozemku, a výmera nižšia ako 5 000 m2 u lesných pozemkov, v súlade so zákonom č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov. V zmysle Rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 20. júla 2007, sp. zn. 1Cdo 187/2006, publikovaného aj v Zbierke stanovísk NS SR a rozhodnutí súdov SR_05/2008:

Podielové spoluvlastníctvo, predmetom ktorého je poľnohospodársky pozemok nachádzajúci sa mimo zastavaného územia obce, nemožno zrušiť a vyporiadať prikázaním celej nehnuteľnosti do (nového) spoluvlastníctva, pokiaľ na novovzniknuté spoluvlastnícke podiely pripadne výmera nižšia než 2 000 m2 (u poľnohospodárskeho pozemku), resp. výmera nižšia ako 5 000 m2 (u lesných pozemkov).

3. Súd nariadi predaj veci a rozdelenie výťažku podľa podielov spoluvlastníkov.

Takéto rozhodnutie súdu prichádza do úvahy v prípade, ak nie je možné vec rozdeliť, a súčasne ani žiadny zo spoluvlastníkov vec nechce.

Ak súd nariadi predaj veci a rozdelenie výťažku, takéto právoplatné rozhodnutie je exekučným titulom. V súlade s § 45 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov: Exekučným titulom je vykonateľné rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok.

4. Súd nezruší podielové spoluvlastníctvo

V súlade s § 142 ods. 2 Občianskeho zákonníka: Z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd nezruší a nevyporiada spoluvlastníctvo prikázaním veci za náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku.

V prípade, ak existujú dôvody hodné osobitného zreteľa, súd nemusí návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctve vyhovieť. Zákon dôvody hodné osobitného zreteľa nešpecifikuje, a preto súd bude tieto dôvody posudzovať v každom prípade osobitne podľa individuálnych okolností prípadu.

Užitočné odkazy:

Centrum právnej pomoci – Zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva

Hodnotenie článku: 12345 (98.33%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.