Návrh na vklad do katastra nehnuteľností. Náležitosti a VZOR 2019

Hodnotenie článku: 12345 (86.43%)
Loading...

Návrh na vklad musí obsahovať povinné náležitosti v zmysle katastrálneho zákona. Zmeny v katastrálnom zákone, ktoré priniesla novela účinná od 1. októbra 2018, mení aj náležitosti návrhu na vklad. Viac informácií a vzor návrhu nájdete v článku na Xprávo.eu.

Návrh na vklad - vzor 2019
Návrh na vklad – vzor 2019. Zdroj: Pixabay.com.

Návrh na vklad – povinné náležitosti 

Návrh na vklad musí vždy obsahovať minimálne povinné náležitosti, ktoré upravuje zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v platnom znení (ďalej len „katastrálny zákon“ alebo „KZ“). 

Novela katastrálneho zákona z roku 2018 priniesla zmeny aj vo vztahu k náležitostiam návrhu na vklad. Viac o novele sa dozviete v článku na Xprávo.eu tu:

Katastrálny zákon – novela 2018

V prípade, ak povinné náležitosti návrh na vklad nebude obsahovať, príslušný okresný úrad, katastrálny odbor, konanie o návrhu na vklad preruší. Súčasne vyzve účastníka konania, aby v určitej lehote odstránil nedostatky návrhu alebo jeho príloh. Ak nedostatky návrhu alebo príloh v stanovenej lehote účastník neodstráni, návrh na vklad sa zamietne v súlade s § 31b katastrálneho zákona. 

Povinné náležitosti – čo musí návrh na vklad obsahovať minimálne?

Práva k nehnuteľnostiam sa zapisujú vkladom, záznamom alebo poznámkou, v súlade s § 4 katastrálneho zákona. Vklad je teda jedna z foriem zápisu do katastra. V súlade s § 5 ods. 1 KZ:
 
“Vklad je úkon okresného úradu; vkladom vzniká, mení sa alebo zaniká právo k nehnuteľnostiam.” 
 
Návrh na vklad musí obsahovať:
 • náležitosti návrhu na začatie katastrálneho konania v súlade s § 24 katastrálneho zákona, a súčasne
 • špecificické náležitosti a prílohy návrhu na vklad v súlade s § 30 a nasl. katastrálneho zákona.

Náležitosti návrhu na vklad: 

1. Identifikačné údaje navrhovateľa

Každý návrh musí obsahovať údaje o osobe, ktorá ho podáva. Zákon určuje aj presný rozsah údajov:

 1. Fyzická osoba (občan) musí v návrhu uviesť a) meno, b) priezvisko, c) rodné priezvisko, d) dátum narodenia, e) rodné číslo alebo ak ide o cudzinca iný identifikátor, f) trvalý pobyt, g) adresa na doručovanie v tuzemsku, ak je odlišná od miesta trvalého pobytu, h) údaj o štátnej príslušnosti,
 2. Právnická osoba (obchodné spoločnosti, firmy, podniky a pod.) musí v návrhu uviesť  a) názov/ obchodné meno, b) identifikačné číslo/ IČO, c) sídlo/ miesto podnikania, d) adresu na doručovanie – ak je odlišná od sídla

Podľa § 30 ods. 2 katastrálneho zákona sa o povolení vkladu začína na návrh účastníka. Podľa § 30 ods. 1 katastrálneho zákona účastníkom je účastník právneho úkonu, na ktorého základe má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti. Teda napríklad ak je účastníkom kúpnej zmluvy predávajúci a kupujúci, konanie sa začína na návrh podaný predávajúcim i kupujúcim. V praxi sa často splnomocňuje, a to aj priamo v zmluve, jeden z účastníkov na podanie návrhu na vklad, aby na kataster nemuseli chodiť a návrh na vklad podávať všetci účastníci právneho úkonu. 

 

2. Názov okresného úradu ako adresáta návrhu na vklad  

To, ktorému okresnému úradu návrh adresovať, závisí od toho, kde sa nachádza nehnuteľnosť, ktorej sa návrh týka. Podľa § 22 ods. 2 a 3 KZ je príslušný ten okresný úrad, v ktorého územnom obvode sa nachádza nehnuteľnosť. Ak je príslušných viacero okresných úradov, o celom návrhu na vklad koná ktorýkoľvek z príslušných okresných úradov. 


Adresy okresných úradov sú dostupné aj na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

 

3. Predmet návrhu na vklad

Predmetom návrhu na vklad je vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam.

Novela katastrálneho konania z roku 2018 zaviedla ako jednu z povinných náležitostí aj predmet návrhu. Predmetom môže byť vklad, záznam, poznámka, oprava chýb katastrálneho operátu.   

 

4. Označenie právneho úkonu, na základe ktorého má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti

Návrh na vklad musí obsahovať všetky právne úkony, ktoré obsahuje zmluva a podliehajú vkladu a všetky nehnuteľnosti týkajúce sa právnych úkonov, ktoré obsahuje zmluva a podliehajú vkladu. Uvedené upravuje § 30 ods. 5 katastrálneho zákona.

Napríklad ak zmluva obsahuje prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti predajom nehnuteľnosti  a súčasne zriadenie vecného bremena k určitej nehnuteľnosti. V takom prípade sa v návrhu musí uviesť ako právny úkon aj prevod vlastníckeho práva k určitej nehnuteľnosti, a súčasne aj zriadenie vecného bremena k určitej nehnuteľnosti.

Právnym úkonom môže byť napríklad: 

kúpna zmluva,  darovacia zmluva,  zámenná zmluva, vyhlásenie vkladateľa o vložení majetku do právnickej osoby,  zabezpečenia záväzku prevodom vlastníckeho práva, nepomenovaná zmluva podľa § 51 Občianskeho zákonníka, zmluva o prevode vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru, zmluva o zriadení alebo zrušení vecného bremena, zmluva o zriadení záložného práva, zmluva o zriadení alebo zrušení predkupného práva, dohoda manželov o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov,  dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam,  dohoda o vydaní veci,  zmluva o predaji podniku podľa § 476 Obchodného zákonníka. 

Pozor! Ak sú predmetom návrhu na vklad do katastra právne vzťahy z viacerých druhov právnych úkonov, poplatok za návrh na vklad sa vyberá za každý právny úkon osobitne. Uvedené upravuje  zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení v Prílohe, časť I. Všeobecná správa, Položka 11.

 

5. Označenie nehnuteľnost podľa  § 42 ods. 2 písm. c) 

V návrhu na vklad sa musia označiť všetky nehnuteľnsoti, ktorých sa vklad týka. 

Katastrálny zákon však špecifikuje, ako tieto nehnuteľnosti označiť. Musi ísť minimálne o nasledovné označenie nehnuteľnosti:

 • podľa katastrálneho územia,
 • pri pozemku podľa parcelného čísla evidovaného v súbore popisných informácií, pozemku evidovaného ako parcela registra „C“ alebo parcela registra „E“, druhu pozemku a výmery pozemku,
 • pri stavbe označenie súpisného čísla stavby a parcelného čísla pozemku, na ktorom je stavba postavená,
 • pri byte a nebytovom priestore označenie čísla bytu alebo nebytového priestoru, čísla poschodia, čísla vchodu a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku, prípadne na priľahlom pozemku, súpisného čísla stavby a parcelného čísla pozemku, na ktorom je dom postavený; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, uvádza sa i podiel vyjadrený zlomkom k celku. 

 

6. Označenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu vyjadreného zlomkom k celku

V návrhu na vklad sa musí uviesť veľkosť spoluvlastníckeho podielu zlomkom k celku. Teda napr. nestačí uvádzať slovne spoluvlastnícky podiel o veľkosti jednej polovice k celku nehnuteľnosti, ale je potrebné uviesť spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2 k celku

 

7. Označenie príloh

 

Prílohy k návrhu na vklad sa v návrhu musia označiť. Nestačí ich teda len priložiť. Priložené musia byť vždy ako originály alebo úradne osvedčené kópie.

Prílohami návrhu na vklad sú v zmysle § 30 ods. 4 katastrálneho zákona:

 1. zmluva, na ktorej základe má byť zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra – 2 vyhotovenia,
 2. listina, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, ak toto právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva; môže ísť napríklad o osvedčenie o dedičstve, na základe ktorého nadobudla osoba nehnuteľnosť, ktorú následne kúpnou zmluvou predala ďalšj osobe,
 3. identifikácia parciel, ak vlastnícke právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva,
 4. plnomocenstvo, ak je niektorý z účastníkov konania zastúpený splnomocnencom. Podpis splnomocniteľa (účastníka konania, ktorý udeľuje plnomocesntvo) musí byť úradne overený, ak sa úradne overenie podpisu vyžaduje podľa § 42 ods. 3 katastrálneho zákona,
 5. oznámenie o návrhu na vklad, v papierovej podobe, ak bolo pred podaním návrhu na vklad podané,
 6. poverenie právnickej osoby udelené jej zamestnancovi, ak je účastníkom konania o návrhu na vklad právnická osoba, ktorú zastupuje zamestnanec, 
 7. ak návrh podáva akciová spoločnosť, čestné vyhlásenie o splnení podmienok podľa § 59a Obchodného zákonníka alebo čestné vyhlásenie, že sa tieto podmienky na danú obchodnú spoločnosť nevzťahujú,
 8. ďalšie listiny, ktoré majú dôkaznú hodnotu pre konanie o návrhu na vklad. Týmito listinami môže byť napríklad geometrický plán, pokiaľ ide o geometrický plán vyhotovený pred 1. októbrom 2018 (od 1.10.2018 postačuje uviesť číslo úradného overenia geometrického plánu)

Pri podaní návrhu na vklad elektronicky, sa aj prílohy prikladajú elektronicky.  Musia byť však autorizované v súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. o o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v platnom znení.

 

8. Číslo úradného overenia geometrického plánu, v prípadoch vymedzených katastrálnym zákonom

Táto náležitosť sa v návrhu na vklad uvádza len v nasledovných prípadoch:

 1. rozdelenie pozemku,
 2. zlúčenie pozemku,
 3. zriadenie vecného bremena k časti pozemku, 
 4. pri zápise údajov podľa  § 46 ods. 2 až 46 až 8 (napr. pri zápise bytu, nebytového priestoru, stavby, rozostavanej stavby do katastra).

Číslo úradného overenia geometrického plánu postačuje v týchto prípadoch, iba ak ide o geometrické plány vyhotovené po 1. októbri 2018.

Ak ide o geometrické plány vyhotovené pred 1. októbrom 2018, tie sa musia k návrhu priložiť.  

 

9. Dátum a miesto zverejnenia povinne zverejňovanej zmluvy, ak sa jej návrh na vklad týka 

Povinne zverejňované zmluvy upravuje zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení

Ak sa návrh na vklad netýka povinne zverejňovanej zmluvy, táto náležitosť sa v návrhu samozrejme neuvádza. 

 

10. Žiadosť o urýchlené konanie o vklade, ak o to navrhovateľ žiada

Žiadosť o urýchlené konanie o vklade nie je povinnou náležitosťou. Ak však navrhovateľ má záujem o urýchlené konanie, musí o to v návrhu na vklad požiadať. 

 

So žiadosťou o urýchlené konanie je spojený vyšší správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení v Prílohe, časť I. Všeobecná správa, Položka 11:

Návrh na vklad 66,- EUR 33,- EUR elektronicky
Návrh na vklad – urýchlené konanie 266,- EUR 133,- EUR elektronicky
 

 

Výšku poplatku za návrh na vklad je možné znížiť tým, že sa podá vopred oznámenie o návrhu na vklad podľa § 30 ods. 3 katastrálneho konania. V takom prípade sa poplatok zníži o 15,- EUR. 

Oznámenie o návrhu na vklad je možné podať aj na stránke katastra nehnuteľností tu:  Podanie oznámenia o návrhu na vklad

 

Návrh na vklad - vzor
Návrh na vklad – vzor 2019. Xprávo.eu. Zdroj: Pixabay.com.

Návrh na vklad – vzor

Nižšie sme pre Vás pripravili vzor Návrhu na vklad, ktorý si môžete zadarmo stiahnuť. Tento vzor je potrebné si upraviť podľa toho, akému okresnému úradu sa podáva, kto ho podáva, akej nehnuteľnosti sa týka, akého právneho úkonu sa týka, aké sú prílohy a podobne.

Náš vzor sa týka návrhu na vklad vlastníckeho práva k pozemku na základe kúpnej zmluvy. Časti vzoru označené ako [doplniť] je potrebné doplniť podľa obsahu.

V prípade, ak si neviete návrh na vklad pripraviť, obráťte sa na advokáta. Zoznam advokátov nájdete na stránke Slovenskej advokátskej komory: https://www.sak.sk/blox/cms/sk/sak/adv/vyhladanie

Vzor návrhu vo formáte word na stiahnutie:

Návrh na vklad do katastra nehnuteľností - VZOR 2019

Stiahnuť
Hodnotenie článku: 12345 (86.43%)
Loading...

Odpovede

pj6562
18.2.2020 o 18:45

Kúpnu zmluvu mám napísanú, ale neviem ako ďalej s Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Pokúšam sa to urobiť sama, lebo to robím pre moju sestru a neter. Sestra predáva za minimálnu cenu podiely na pozemkoch po našom otcovi neteri. Neter bude mať potom spolu s darovaným podielom od jej mamy podiel 1/2 z celku a konečne bude mocť vyjednávať s ostatnými 3 spolupodielnikmi. Je to pozemok v strede obce, chátra na ňom bývalý starorodičovský dom a ohrozuje okolie. Na kraji pozemku je dokonca autobusová zástavka, kde hrozí od schátranej nehnuteľnosti nebezpečie. Takže preto chceme na zmluve ušetriť, nie pre nás ale pre neter a pre všeobecné blaho. Aby sa s ruinou konečne niečo urobilo. V zmluve mám špecifikované: Chcem previesť podiely na veci 1 Definícia 1.1 V tejto Zmluve „Vec" znamená: 1.1.1 pozemok - parcela registra C, parcelné číslo 192, o výmere 33 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaný na liste vlastníctva číslo 24, pre katastrálne územie xx, spoluvlastnícky podiel 1/24 o výmere 1,375 m2, a 1.1.2 pozemok - parcela registra C, parcelné číslo 193, o výmere 818 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaný na liste vlastníctva číslo 25, pre katastrálne územie xx, a na ňom stojaca stavba so súpisným číslom 327, druh stavby rodinný dom, zapísaná na liste vlastníctva číslo 25, pre katastrálne územie xx, spoluvlastnícky podiel 2/8 o výmere 204,500 m2, a 1.1.3 pozemok - parcela registra C, parcelné číslo 194, o výmere 255 m2, druh pozemku záhrada, zapísaný na liste vlastníctva číslo 25, pre katastrálne územie xx, spoluvlastnícky podiel 2/8 o výmere 63,750 m2, a 1.1.4 pozemok - parcela registra C, parcelné číslo 195, o výmere 148 m2, druh pozemku záhrada, zapísaný na liste vlastníctva číslo 25, pre katastrálne územie xx, spoluvlastnícky podiel 2/8 o výmere 37,000 m2, 1.2 V tejto Zmluve „Podiely“ znamená spoluvlastnícke podiely na pozemkoch a stavbe o výmere 306,625 m2. Poprosím o pomoc. Ako to mám zrozumiteľne urobiť v Návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra? Aby to bolo jednoznačné a zrozumiteľné? Za pomoc dopredu ďakujem

Veronika
30.10.2019 o 14:26

Príjemný dobrý deň, Fany, áno, manžel môže kúpiť nehnuteľnosť do svojho výlučného vlastníctva, avšak za podmienky, že manžel a manželka spíšu predtým dohodu o zúžení bezpodielového spoluvlastníctva manželov ("BSM") vo forme notárskej zápisnice, kde sa dohodnú, že túto nehnuteľnosť nadobudne len manžel mimo BSM. Uvedenú možnosť dáva § 143a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Ak však na takúto kúpu nehnuteľnosti budú použité finančné prostriedky patriace do BSM, po zániku BSM by mohla mať manželka nárok na náhradu za to, čo bolo použité z prostriedkov patriacich do BSM na nadobudnutie tejto nehnuteľnosti manželom, v súlade s § 150 Občianskeho zákonníka. Odkaz na znenie Občianskeho zákonníka: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/20190130 Veríme, že Vám naša odpoveď pomohla a stránke xPravo.eu ostanete verní. Budeme radi, ak nás Vašim lajkom alebo zdieľaním našej stránky http://www.xPravo.eu podporíte aj na sociálnych sieťach. S pozdravom a prianím pekného zvyšku dňa.

Fany
30.10.2019 o 0:05

Môže manžel kúpiť nehnuteľnosť do svojho výlučného vlastníctva počas trvania manželstva? Zapíše takúto nehnuteľnosť kataster do registra? Ďakujem.

Veronika
28.10.2019 o 14:46

Príjemný dobrý deň, ak kupujúci s predávajúcim uzatvára 1 zmluvu, ktorej obsahom je kúpa viacerých pozemkov na viacerých listoch vlastníctva, postačuje podanie 1 návrhu na vklad, ktorého prílohou bude táto 1 zmluva. Vychádzame pritom z § 30 ods. 5 katastrálneho zákona: Predmetom návrhu na vklad musia byť všetky právne úkony, ktoré obsahuje zmluva a podliehajú vkladu, a všetky nehnuteľnosti týkajúce sa právnych úkonov, ktoré obsahuje zmluva a podliehajú vkladu. Prílohou návrhu na vklad môže byť len jedna zmluva, ktorej obsahom môže byť viac právnych úkonov. Ak by kupujúci a predávajúci uzatvárali viaceré zmluvy, každá zmluva by musela mať samostatný návrh na vklad, keďže prílohou návrhu na vklad môže byť len 1 zmluva. Veríme, že Vám naša odpoveď pomohla a stránke xPravo.eu ostanete verní. Budeme radi, ak nás Vašim lajkom alebo zdieľaním našej stránky http://www.xPravo.eu podporíte aj na sociálnych sieťach. S pozdravom a prianím pekného zvyšku dňa.

kculka
23.10.2019 o 21:27

ďakujem pomohlo

Norbert Hamajdak
20.10.2019 o 16:28

Super ..dakujem

pedro727
23.9.2019 o 16:10

určite pomohlo, ale keď kupujem od jedného predajcu 3 pozemky so 4-mi parcelnými číslami na 3-och listoch vlastníctva stačí mi tiež jeden návr na vklad?

Ludo2
25.8.2019 o 16:20

Veľmi dobre a prehľadne spracované informácie. Ďakujem.

Igor
6.8.2019 o 20:11

Užitočné info, ďakujeme :)

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.