Návrh na vklad do katastra nehnuteľností. Náležitosti a VZOR 2019

Hodnotenie
40 votes, average: 4,33 out of 540 votes, average: 4,33 out of 540 votes, average: 4,33 out of 540 votes, average: 4,33 out of 540 votes, average: 4,33 out of 5 40x
Loading...

Návrh na vklad musí obsahovať povinné náležitosti v zmysle katastrálneho zákona. Zmeny v katastrálnom zákone, ktoré priniesla novela účinná od 1. októbra 2018, mení aj náležitosti návrhu na vklad. Viac informácií a vzor návrhu nájdete v článku na Xprávo.eu.

Návrh na vklad - vzor 2019
Návrh na vklad – vzor 2019. Zdroj: Pixabay.com.

Návrh na vklad – povinné náležitosti 

Návrh na vklad musí vždy obsahovať minimálne povinné náležitosti, ktoré upravuje zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v platnom znení (ďalej len „katastrálny zákon“ alebo „KZ“). 

Novela katastrálneho zákona z roku 2018 priniesla zmeny aj vo vztahu k náležitostiam návrhu na vklad. Viac o novele sa dozviete v článku na Xprávo.eu tu:

Katastrálny zákon – novela 2018

V prípade, ak povinné náležitosti návrh na vklad nebude obsahovať, príslušný okresný úrad, katastrálny odbor, konanie o návrhu na vklad preruší. Súčasne vyzve účastníka konania, aby v určitej lehote odstránil nedostatky návrhu alebo jeho príloh. Ak nedostatky návrhu alebo príloh v stanovenej lehote účastník neodstráni, návrh na vklad sa zamietne v súlade s § 31b katastrálneho zákona. 

Povinné náležitosti – čo musí návrh na vklad obsahovať minimálne?

Práva k nehnuteľnostiam sa zapisujú vkladom, záznamom alebo poznámkou, v súlade s § 4 katastrálneho zákona. Vklad je teda jedna z foriem zápisu do katastra. V súlade s § 5 ods. 1 KZ:
 
„Vklad je úkon okresného úradu; vkladom vzniká, mení sa alebo zaniká právo k nehnuteľnostiam.“ 
 
Návrh na vklad musí obsahovať:
 • náležitosti návrhu na začatie katastrálneho konania v súlade s § 24 katastrálneho zákona, a súčasne
 • špecificické náležitosti a prílohy návrhu na vklad v súlade s § 30 a nasl. katastrálneho zákona.

Náležitosti návrhu na vklad: 

1. Identifikačné údaje navrhovateľa

Každý návrh musí obsahovať údaje o osobe, ktorá ho podáva. Zákon určuje aj presný rozsah údajov:

 1. Fyzická osoba (občan) musí v návrhu uviesť a) meno, b) priezvisko, c) rodné priezvisko, d) dátum narodenia, e) rodné číslo alebo ak ide o cudzinca iný identifikátor, f) trvalý pobyt, g) adresa na doručovanie v tuzemsku, ak je odlišná od miesta trvalého pobytu, h) údaj o štátnej príslušnosti,
 2. Právnická osoba (obchodné spoločnosti, firmy, podniky a pod.) musí v návrhu uviesť  a) názov/ obchodné meno, b) identifikačné číslo/ IČO, c) sídlo/ miesto podnikania, d) adresu na doručovanie – ak je odlišná od sídla

Podľa § 30 ods. 2 katastrálneho zákona sa o povolení vkladu začína na návrh účastníka. Podľa § 30 ods. 1 katastrálneho zákona účastníkom je účastník právneho úkonu, na ktorého základe má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti. Teda napríklad ak je účastníkom kúpnej zmluvy predávajúci a kupujúci, konanie sa začína na návrh podaný predávajúcim i kupujúcim. V praxi sa často splnomocňuje, a to aj priamo v zmluve, jeden z účastníkov na podanie návrhu na vklad, aby na kataster nemuseli chodiť a návrh na vklad podávať všetci účastníci právneho úkonu. 

 

2. Názov okresného úradu ako adresáta návrhu na vklad  

To, ktorému okresnému úradu návrh adresovať, závisí od toho, kde sa nachádza nehnuteľnosť, ktorej sa návrh týka. Podľa § 22 ods. 2 a 3 KZ je príslušný ten okresný úrad, v ktorého územnom obvode sa nachádza nehnuteľnosť. Ak je príslušných viacero okresných úradov, o celom návrhu na vklad koná ktorýkoľvek z príslušných okresných úradov. 

Adresy okresných úradov sú dostupné aj na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

 

3. Predmet návrhu na vklad

Predmetom návrhu na vklad je vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam.

Novela katastrálneho konania z roku 2018 zaviedla ako jednu z povinných náležitostí aj predmet návrhu. Predmetom môže byť vklad, záznam, poznámka, oprava chýb katastrálneho operátu.   

 

4. Označenie právneho úkonu, na základe ktorého má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti

Návrh na vklad musí obsahovať všetky právne úkony, ktoré obsahuje zmluva a podliehajú vkladu a všetky nehnuteľnosti týkajúce sa právnych úkonov, ktoré obsahuje zmluva a podliehajú vkladu. Uvedené upravuje § 30 ods. 5 katastrálneho zákona.

Napríklad ak zmluva obsahuje prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti predajom nehnuteľnosti  a súčasne zriadenie vecného bremena k určitej nehnuteľnosti. V takom prípade sa v návrhu musí uviesť ako právny úkon aj prevod vlastníckeho práva k určitej nehnuteľnosti, a súčasne aj zriadenie vecného bremena k určitej nehnuteľnosti.

Právnym úkonom môže byť napríklad: 

kúpna zmluva,  darovacia zmluva,  zámenná zmluva, vyhlásenie vkladateľa o vložení majetku do právnickej osoby,  zabezpečenia záväzku prevodom vlastníckeho práva, nepomenovaná zmluva podľa § 51 Občianskeho zákonníka, zmluva o prevode vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru, zmluva o zriadení alebo zrušení vecného bremena, zmluva o zriadení záložného práva, zmluva o zriadení alebo zrušení predkupného práva, dohoda manželov o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov,  dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam,  dohoda o vydaní veci,  zmluva o predaji podniku podľa § 476 Obchodného zákonníka. 

Pozor! Ak sú predmetom návrhu na vklad do katastra právne vzťahy z viacerých druhov právnych úkonov, poplatok za návrh na vklad sa vyberá za každý právny úkon osobitne. Uvedené upravuje  zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení v Prílohe, časť I. Všeobecná správa, Položka 11.

 

5. Označenie nehnuteľnost podľa  § 42 ods. 2 písm. c) 

V návrhu na vklad sa musia označiť všetky nehnuteľnsoti, ktorých sa vklad týka. 

Katastrálny zákon však špecifikuje, ako tieto nehnuteľnosti označiť. Musi ísť minimálne o nasledovné označenie nehnuteľnosti:

 • podľa katastrálneho územia,
 • pri pozemku podľa parcelného čísla evidovaného v súbore popisných informácií, pozemku evidovaného ako parcela registra „C“ alebo parcela registra „E“, druhu pozemku a výmery pozemku,
 • pri stavbe označenie súpisného čísla stavby a parcelného čísla pozemku, na ktorom je stavba postavená,
 • pri byte a nebytovom priestore označenie čísla bytu alebo nebytového priestoru, čísla poschodia, čísla vchodu a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku, prípadne na priľahlom pozemku, súpisného čísla stavby a parcelného čísla pozemku, na ktorom je dom postavený; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, uvádza sa i podiel vyjadrený zlomkom k celku. 

 

6. Označenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu vyjadreného zlomkom k celku

V návrhu na vklad sa musí uviesť veľkosť spoluvlastníckeho podielu zlomkom k celku. Teda napr. nestačí uvádzať slovne spoluvlastnícky podiel o veľkosti jednej polovice k celku nehnuteľnosti, ale je potrebné uviesť spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2 k celku

 

7. Označenie príloh

 

Prílohy k návrhu na vklad sa v návrhu musia označiť. Nestačí ich teda len priložiť. Priložené musia byť vždy ako originály alebo úradne osvedčené kópie.

Prílohami návrhu na vklad sú v zmysle § 30 ods. 4 katastrálneho zákona:

 1. zmluva, na ktorej základe má byť zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra – 2 vyhotovenia,
 2. listina, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, ak toto právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva; môže ísť napríklad o osvedčenie o dedičstve, na základe ktorého nadobudla osoba nehnuteľnosť, ktorú následne kúpnou zmluvou predala ďalšj osobe,
 3. identifikácia parciel, ak vlastnícke právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva,
 4. plnomocenstvo, ak je niektorý z účastníkov konania zastúpený splnomocnencom. Podpis splnomocniteľa (účastníka konania, ktorý udeľuje plnomocesntvo) musí byť úradne overený, ak sa úradne overenie podpisu vyžaduje podľa § 42 ods. 3 katastrálneho zákona,
 5. oznámenie o návrhu na vklad, v papierovej podobe, ak bolo pred podaním návrhu na vklad podané,
 6. poverenie právnickej osoby udelené jej zamestnancovi, ak je účastníkom konania o návrhu na vklad právnická osoba, ktorú zastupuje zamestnanec, 
 7. ak návrh podáva akciová spoločnosť, čestné vyhlásenie o splnení podmienok podľa § 59a Obchodného zákonníka alebo čestné vyhlásenie, že sa tieto podmienky na danú obchodnú spoločnosť nevzťahujú,
 8. ďalšie listiny, ktoré majú dôkaznú hodnotu pre konanie o návrhu na vklad. Týmito listinami môže byť napríklad geometrický plán, pokiaľ ide o geometrický plán vyhotovený pred 1. októbrom 2018 (od 1.10.2018 postačuje uviesť číslo úradného overenia geometrického plánu)

Pri podaní návrhu na vklad elektronicky, sa aj prílohy prikladajú elektronicky.  Musia byť však autorizované v súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. o o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v platnom znení.

 

8. Číslo úradného overenia geometrického plánu, v prípadoch vymedzených katastrálnym zákonom

Táto náležitosť sa v návrhu na vklad uvádza len v nasledovných prípadoch:

 1. rozdelenie pozemku,
 2. zlúčenie pozemku,
 3. zriadenie vecného bremena k časti pozemku, 
 4. pri zápise údajov podľa  § 46 ods. 2 až 46 až 8 (napr. pri zápise bytu, nebytového priestoru, stavby, rozostavanej stavby do katastra).

Číslo úradného overenia geometrického plánu postačuje v týchto prípadoch, iba ak ide o geometrické plány vyhotovené po 1. októbri 2018.

Ak ide o geometrické plány vyhotovené pred 1. októbrom 2018, tie sa musia k návrhu priložiť.  

 

9. Dátum a miesto zverejnenia povinne zverejňovanej zmluvy, ak sa jej návrh na vklad týka 

Povinne zverejňované zmluvy upravuje zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení

Ak sa návrh na vklad netýka povinne zverejňovanej zmluvy, táto náležitosť sa v návrhu samozrejme neuvádza. 

 

10. Žiadosť o urýchlené konanie o vklade, ak o to navrhovateľ žiada

Žiadosť o urýchlené konanie o vklade nie je povinnou náležitosťou. Ak však navrhovateľ má záujem o urýchlené konanie, musí o to v návrhu na vklad požiadať. 

 

So žiadosťou o urýchlené konanie je spojený vyšší správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení v Prílohe, časť I. Všeobecná správa, Položka 11:

Návrh na vklad 66,- EUR 33,- EUR elektronicky
Návrh na vklad – urýchlené konanie 266,- EUR 133,- EUR elektronicky
 

 

Výšku poplatku za návrh na vklad je možné znížiť tým, že sa podá vopred oznámenie o návrhu na vklad podľa § 30 ods. 3 katastrálneho konania. V takom prípade sa poplatok zníži o 15,- EUR. 

Oznámenie o návrhu na vklad je možné podať aj na stránke katastra nehnuteľností tu:  Podanie oznámenia o návrhu na vklad

 

Návrh na vklad - vzor
Návrh na vklad – vzor 2019. Xprávo.eu. Zdroj: Pixabay.com.

Návrh na vklad – vzor

Nižšie sme pre Vás pripravili vzor Návrhu na vklad, ktorý si môžete zadarmo stiahnuť. Tento vzor je potrebné si upraviť podľa toho, akému okresnému úradu sa podáva, kto ho podáva, akej nehnuteľnosti sa týka, akého právneho úkonu sa týka, aké sú prílohy a podobne.

Náš vzor sa týka návrhu na vklad vlastníckeho práva k pozemku na základe kúpnej zmluvy. Časti vzoru označené ako [doplniť] je potrebné doplniť podľa obsahu.

V prípade, ak si neviete návrh na vklad pripraviť, obráťte sa na advokáta. Zoznam advokátov nájdete na stránke Slovenskej advokátskej komory: https://www.sak.sk/blox/cms/sk/sak/adv/vyhladanie

Vzor návrhu vo formáte word na stiahnutie:

Návrh na vklad do katastra nehnuteľností - VZOR 2019

Stiahnuť
Hodnotenie
40 votes, average: 4,33 out of 540 votes, average: 4,33 out of 540 votes, average: 4,33 out of 540 votes, average: 4,33 out of 540 votes, average: 4,33 out of 5 40x
Loading...

Odpovede

Avatar
Norbert Hamajdak
20.10.2019 o 16:28

Super ..dakujem

Avatar
pedro727
23.9.2019 o 16:10

určite pomohlo, ale keď kupujem od jedného predajcu 3 pozemky so 4-mi parcelnými číslami na 3-och listoch vlastníctva stačí mi tiež jeden návr na vklad?

Avatar
Ludo2
25.8.2019 o 16:20

Veľmi dobre a prehľadne spracované informácie. Ďakujem.

Avatar
Igor
6.8.2019 o 20:11

Užitočné info, ďakujeme :)

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.

Facebook

Facebook Pagelike Widget