Zmeny v Obchodnom zákonníku | Novela 2019

Hodnotenie článku: 12345 (98.57%)
Loading...

Zmeny (nielen) v Obchodnom zákonníku prináša zákon č. 390/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej aj ako „zákon č. 390/2019 Z. z.” alebo „Zákon”). Zmeny sa týkajú procesu likvidácie spoločností, odstraňuje sa možnosť dobrovoľného (fakultatívneho) zápisu osôb do obchodného registra a v tejto súvislosti dôjde k výmazu subjektov z obchodného registra, a tak ďalej.

Zákon č. 390/2019 Z. z. nadobúda účinnosť 1. januára 2020; viaceré zmeny, vrátane zmien v Obchodnom zákonníku nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2020.

zmeny v obchodnom zákonníku
Zmeny v Obchodnom zákonníku. Zdroj: Pixabay.com.

Vybrané zmeny, ktoré navrhovala Novela Obchodného zákonníka, rozoberáme aj v nasledovnom článku na Xprávo.eu:

Novela obchodného zákonníka 2019

Zákon č. 390/2019 Z. z. prináša predovšetkým nasledovné zmeny Obchodného zákonníka:

1. Súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zápisom sídla alebo miesta podnikania

Súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zápisom nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania do obchodného registra, živnostenského registra alebo inej evidencie, v zmysle § 2 ods. 3 Obchodného zákonníka, musí byť s úradne osvedčeným podpisom vlastníka alebo nadpolovičnej väčšiny podielových spoluvlastníkov nehnuteľnosti. Ak právo na užívanie nehnuteľnosti vyplýva z katastra nehnuteľnosti (nehnuteľnosť vlastní samotná spoločnosť), vlastnícke alebo užívacie právo nie je potrebné preukazovať.

2. Pojem organizačná zložka

V § 7 Obchodného zákonníka sa upravuje pojem organizačná zložka. Súčasne sa zakotvuje fakultatívnosť (dobrovoľnosť) zápisu organizačnej zložky do obchodného registra.

V súlade s § 768s ods. 1 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.: Odštepný závod alebo iný organizačný útvar podniku zapísaný do obchodného registra podľa predpisov účinných do 30. septembra 2020 sa považuje za organizačnú zložku podniku podľa predpisov účinných od 1. októbra 2020.

3. Obmedzenie štatutárneho orgánu konať

Obmedzenie štatutárov konať sa do obchodného registra nebude zapisovať, v zmysle § 13 ods. 4 Obchodného zákonníka. Podľa dôvodovej správy k Zákonu si túto zmenu vyžiadala aplikačná prax, nakoľko pri zápise do obchodného registra sa zamieňal spôsob konania štatutárneho orgánu (napr. samostatne, alebo spoločne najmenej dvaja štatutári) s obmedzením oprávnenia konať v mene spoločnosti, čo spôsobovalo právnu neistotu tretích osôb.

Existujúce zápisy v obchodnom registri, ktoré obsahujú obmedzenie štatutárov konať navonok, sa musia z obchodného registra odstrániť.


Lehota na odstránenie a úpravu takýchto zápisov je pri podaní najbližšieho návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov, najneskôr však do 30. septembra 2021, v súlade s § 768s Obchodného zákonníka.

4. podnikanie zahraničných fyzických osôb v SR

Zahraničné fyzické osoby sa nebudú zapisovať do obchodného registra a vznik ich oprávnenia podnikať na území SR bude viazaný výlučne na získanie živnostenského alebo iného podnikateľského oprávnenia na území SR, a to v rozsahu predmetu podnikania zapísaného v živnostenskom registri alebo inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom, v zmysle novelizovaného § 21 ods. 4 Obchodného zákonníka.

Existujúce zápisy zahraničných fyzických osôb patria medzi tie zápisy v obchodnom registri, ktoré sa v zmysle § 768s ods. 2 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z. vymažú z obchodného registra. V súlade s § 768s ods. 6 Obchodného zákonníka, zahraničnej fyzickej osobe výmazom jej podniku alebo organizačnej zložky podniku z obchodného registra nezaniká oprávnenie podnikať na území SR v rozsahu predmetu podnikania, ktorý bol v obchodnom registri zapísaný k 30. septembru 2020, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

5. zadefinovanie osôb, ktoré sa do obchodného registra zapisujú – odstraňuje sa možnosť dobrovoľného (fakultatívneho) zápisu osôb do obchodného registra

Obchodný zákonník v § 27 ods. 2 presne vymedzuje, aké subjekty/ osoby sa do obchodného registra zapisujú. Definuje ich ako “zapísané osoby” nasledovne:

(2) Do obchodného registra sa zapisujú

a) právnické osoby založené podľa tohto zákona, a to

 1. verejná obchodná spoločnosť,
 2. komanditná spoločnosť,
 3. spoločnosť s ručením obmedzeným,
 4. jednoduchá spoločnosť na akcie,
 5. akciová spoločnosť,
 6. družstvo,

b) právnické osoby založené podľa práva Európskej únie, a to

 1. európske zoskupenie hospodárskych záujmov,
 2. európske družstvo,
 3. európska spoločnosť,

c) právnické osoby, zriadené zákonom alebo na základe zákona, ak osobitný zákon ustanovuje, že sa zapisujú do obchodného registra,

d) štátne podniky,

e) organizačné zložky podnikov slovenských právnických osôb,

f) podniky zahraničných právnických osôb a organizačné zložky podnikov zahraničných právnických osôb

(ďalej len „zapísaná osoba“).“

S touto zmenou súvisí následný výmaz osôb, ktoré pod túto definíciu zapísanej osoby nespadajú. Ide nielen o historické formy spoločností, ale aj o fyzické osoby – podnikateľov, ktoré boli do obchodného registra zapísané dobrovoľne.

Zoznam zapísaných osôb, ktoré sa majú vymazať z obchodného registra, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zverejní po dobu 6 mesiacov v Obchodnom vestníku.

V tomto zozname budú osoby /subjekty, ktoré sú špecifikované v § 768s ods. 2 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.:

a) osoby, ktoré sa podľa predpisov účinných od 1. októbra 2020 do obchodného registra nezapisujú, a to
1. osoby, ku ktorých zápisu do obchodného registra došlo podľa predpisov účinných od 1. januára 2002 a ktoré sa v obchodnom registri vedú podľa § 768 ods. 1,
2. fyzické osoby,
3. podniky a organizačné zložky podnikov zahraničných fyzických osôb,
b) osoby, ktoré vstúpili do likvidácie pred 1. októbrom 2016 a podľa odseku 9 sa predpokladá ich úpadok,
c) osoby, ktoré si nesplnili povinnosť premeny menovitej hodnoty vkladov a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na euro podľa osobitných predpisov ani do 1. decembra 2020,
d) podniky zahraničných právnických osôb, organizačné zložky podnikov zahraničných právnických osôb, organizačné zložky podnikov slovenských právnických osôb, ktoré do 30. septembra 2021 nepotvrdia zapísané údaje v obchodnom registri podľa osobitného zákona alebo nenavrhnú zmenu zapísaných údajov v obchodnom registri podľa osobitného zákona.

Osoby z tohto zoznamu sa nevymažú len v prípade, ak je splnená niektorá z podmienok upravených v § 768s ods. 4 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z..

6. Zmena ustanovení o zrušení a zániku spoločností, úprava procesu likvidácie

Zákon č. 390/2019 Z. z. mení a upravuje proces zrušenia a zániku spoločností.

Podľa § 67a ods. 1 Obchodného zákonníka sa spoločnosť v čase od jej zrušenia do vstupu do likvidácie bude považovať za spoločnosť v kríze. Cieľom je predovšetkým ochrániť veriteľov, aby v tomto období neboli vykonané kroky, ktoré by zhoršili vymoženie ich pohľadávok, či vykonanie likvidácie.

V rámci procesu likvidácie v zmysle Dôvodovej správy k Zákonu: „Najvýznamnejšou zmenou je takmer úplné odpojenie rozhodovania súdu o zrušení spoločnosti od posudzovania pred rozhodnutím o zrušení spoločnosti, či má spoločnosť majetok. Doteraz pred rozhodnutím o zrušení spoločnosti musel súd z úradnej povinnosti posudzovať, či má spoločnosť majetok, čo je samozrejme pri prístupe „entity by entity“ značne časovo a kapacitne náročné. “

V zmysle novelizovaného § 68 ods. 2 Obchodného zákonníka sa spoločnosť zrušuje bez likvidácie:

 1. ak jej celé imanie prešlo na právneho nástupcu, alebo
 2. ak po jej zrušení súdom nebol zložený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov likvidátora.

Preddavok na úhradu odmeny a výdavkov likvidátora bude potrebné zložiť v prípade likvidácie spoločnosti vždy. Výšku tohto preddavku má určiť vykonávací predpis.

Menia a dopĺňajú sa dôvody pre (nútené) zrušenie spoločnosti rozhodnutím súdu

Dôvodom na zrušenie spoločnosti rozhodnutím súdu bude aj omeškanie splnenia si povinnosti uložiť účtovnú závierku do zbierky listín podľa § 40 ods. 2 Obchodného zákonníka viac ako šesť mesiacov. Doterajšia úprava bola benevolentnejšia – muselo ísť o nesplnenie si povinnosti uložiť do zbierky listín individuálnu účtovnú závierku za najmenej dve účtovné obdobia nasledujúce po sebe.

Sprísňuje sa nakladanie s majetkom spoločnosti po jej zrušení do jej vstupu do likvidácie.

Od zrušenia spoločnosti do jej vstupu do likvidácie musí byť každý úkon s majetkom spoločnosti presahujúci 10 % hodnotu základného imania, ocenený znaleckým posudkom a schválený najvyšším orgánom spoločnosti. Takýto právny úkon nadobudne účinnosť najskôr až jeho uložením spolu so znaleckým posudkom v zbierke listín, v súlade s novým znením § 68c Obchodného zákonníka.

Okamih začatia likvidácie = okamih zápisu likvidátora do obchodného registra

Uvedené upravuje § 70 ods. 3 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.. Zápis likvidátora do obchodného registra bude mať teda konštitutívne účinky.

Zloženie preddavku na úhradu odmeny a výdavkov likvidátora je podmienkou likvidácie

V prípade, ak by nebol preddavok zložený, nezačne likvidácia. Zloženie preddavku bude spoločnosť preukazovať:

 • ak likvidátora vymenuje spoločnosť – pri podaní návrhu na zápis likvidátora do obchodného registra je povinnou prílohou notárska zápisnica o úschove peňazí (resp. jej osvedčenej kópie),
 • ak likvidátora vymenuje súd – ešte pred vymenovaním likvidátora predložením notárskej zápisnice o úschove peňazí (resp. jej osvedčenej kópie) tomuto súdu.

Likvidátor je povinný zostaviť Zoznam majetku spoločnosti a Zoznam pohľadávok.

Náležitosti zoznamu majetku ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, v zmysle § 75g Obchodného zákonníka, v znení zákona č. 390/2019 Z. z.. Zoznam majetku bude likvidátor povinný uložiť v Zbierke listín, spolu so Zoznamom prihlásených pohľadávok.

Spoločnosť “v dodatočnej likvidácii”

Takto sa bude označovať dodatok k názvu spoločnosti, ktorej súd povolil dodatočnú likvidáciu novoobjaveného majetku zaniknutej spoločnosti. Spoločnosti v dodatočnej livkvidácii obnoví súd zápis v obchodnom registri, kde ju zapíše aj s týmto dodatkom. Ustanovenie § 75k ods. 5 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z. ustanovuje, že od obnovenia zápisu spoločnosti do obchodného registra sa na právnickú osobu hľadí, akoby nezanikla.

Návrh na dodatočnú likvidáciu je možné podať len do 4 rokov od výmazu spoločnosti z obchodného registra, uplynutím tejto lehoty majetkové hodnoty spoločnosti pripadnú do vlastníctva štátu. Táto lehota 4 rokov pri spoločnostiach a družstvách, ktoré boli vymazané z obchodného registra do 30. septembra 2020, plynie od 1. októbra 2020.

Spoločnosť sa po ukončení konkurzného konania automaticky vymaže z obchodného registra, bez zbytočného odkladu.

Neplatí to len pre prípad ukončenia konkurzu z dôvodu, že konkurz nemal byť vyhlásený. Uvedené zakotvuje nové znenie § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka v znení zákona č . 390/2019 Z. z..

Likvidácie, v ktorých bol likvidátor zapísaný do obchodného registra do 30. septembra 2020, sa dokončia podľa Obchodného zákonníka v znení účinnom do 30. septembra.

Likvidátori prebiehajúcich likvidácií zapísaní do obchodného registra do 30. septembra 2020 majú však povinnosť najneskôr do decembra 2020 uložiť do zbierky listín zoznam majetku vyhotovený podľa Obchodného zákonníka v znení účinnom od 1. októbra 2020, a to podľa stavu majetku zistenému do 30. septembra 2020.

Ak by si likvidátor nesplnil túto povinnosť, zákon v zmysle § 768s ods. 9 predpokladá úpadok spoločnosti alebo družstva, ktorej sa likvidácia týka.

7. Spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť daňový dlžník, dlžník na sociálnom poistení alebo osoba s exekúciou

Tieto podmienky sa upravujú v ustanovení § 105b ods. 1 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.. Daňový dlžník môže požiadať príslušného správcu dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, aby mu udelil súhlas na založenie spoločnosti. Súhlas sa následne prikladá k návrhu na zápis do obchodného registra.

Spoločníkom sa nemôže stať osoba, ktorá je vedená ako povinný z exekúcie

Do § 115 ods. 3 sa dopĺňa podmienka na osobu, na ktorú sa prevádza obchodný podiel. Nemôže ísť o osobu, ktorá je ako povinný vedený v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona.

V zmysle § 115 ods. 12 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.: Nadobudnúť obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným prevodom nemôže osoba, ktorá je ako povinný vedená v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona; uvedené platí rovnako bez ohľadu na skutočnosť, či nadobúdateľom obchodného podielu má byť iný spoločník spoločnosti alebo iná osoba.

Konateľom sa nemôže stať osoba, ktorá v čase vykonania zápisu do obchodného registra je vedená ako povinný z exekúcie

V čase vykonania zápisu do obchodného registra konateľ nemôže byť vedený ako povinný z exekúcie.

V súlade s § 133 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.: Konateľom spoločnosti môže byť len fyzická osoba, ktorá nie je v čase vykonania zápisu do obchodného registra ako povinný vedená v registri poverení na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona.

Zákon č. 390/2019 Z. z. mení a dopĺňa okrem Obchodného zákonníka aj ďalšie právne predpisy, ktorých zmena súvisí nielen so zmenami v Obchodnom zákonníku.

 1. Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov – dopĺňa a mení sa predovšetkým konanie o zrušení právnickej osoby, konanie o zrušení obchodnej spoločnosti alebo družstva, či konanie o nariadení dodatočnej likvidácie majetku spoločnosti,
 2. Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov – mení a dopĺňa predovšetkým zrušenie a zánik združenia,
 3. Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov – upravuje najmä vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení pre zahraničné fyzické osoby, ktoré sa už nebudú zapisovať do obchodného registra, v zmysle Zákona č. 390/2019 Z. z.,
 4. Zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis registra z trestov v znení neskorších predpisov – mení a dopĺňa okrem iného aj súdne poplatky vo veciach obchodného registra,
 5. Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
 6. Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona č. 207/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 7. Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov,
 8. Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení neskorších predpisov,
 9. Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov,
 10. Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
 11. Zákon č. 461/2003 o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,
 12. Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – mení a dopĺňa sa okrem iného aj rozsah zapisovaných údajov nielen v súvislosti s novelou Obchodného zákonníka, upravujú sa ustanovenia týkajúce sa obsahu a podávania návrhov do obchodného registra v nadväznosti na úplné vylúčenie listinných návrhov a ich nahradenie elektronickými, a pod.,

 13. Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
 14. Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – okrem iného sa vo vzťahu k osobným bankrotom dopĺňa podmienka, že ak ide o návrh na vyhlásenie konkurzu, musí od vydania poverenia na vykonanie exekúcie alebo od začatia obdobného vykonávacieho konania uplynúť aspoň jeden rok, v zmysle § 166 ods. 3 tohto zákona,
 15. Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 16. Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov,
 17. Zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 18. Zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Novela Obchodného zákonníka 2019 – Dôvodová správa

Novela Obchodného zákonníka 2019

Hodnotenie článku: 12345 (98.57%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.