Katastrálny zákon – novela 2018

Hodnotenie článku: 12345 (98.00%)
Loading...

Novela katastrálneho zákona z roku 2018 si kladie za cieľ najmä rýchlejšie a kvalitnejšie fungovanie katastra nehnuteľností, i jeho elektronizáciu s prihliadnutím na vývoj informačnej spoločnosti. Účinnosť nadobúda 1. októbra 2018. Vybrané ustanovenia nadobúdajú účinnosť až od 1. októbra 2019. Prehľad hlavných zmien novely katastrálneho zákona nájdete v článku nižšie na xpravo.eu.

katastrálny zákon novela 2018

Novela katastrálneho zákona – zákon č. 212/2018 Z. z.

Katastrálny zákon bol novelizovaný zákonom č. 212/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej aj len ako „zákon č. 212/2018 Z. z.“ alebo “novela katastrálneho zákona“).

Znenie zákona č. 212/2018 Z. z. nájdete tu: link. Zákonom č. 212/2018 Z. z. sa novelizujú a menia nasledovné predpisy:

 • zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) (ďalej len „katastrálny zákon“),
 • zákon č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii, a
 • zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.

Znenie katastrálneho zákona, so zapracovaním zákona č. 212/2018 Z. z., nájdete tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/162/20191001.html

Dôvodovú správu si môžete stiahnuť tu: Dovodova_sprava_Novela_Katastralny_zakon_2018

Prehľad hlavných zmien novely katastrálneho zákona:

1. Iná oprávnená osoba

Do § 3a katastrálneho zákona bola doplnená definícia pojmu „Iná oprávnená osoba“. Definícia vymenúva osoby oprávnené z práva k nehnuteľnosti. Pôvodne katastrálny zákon v § 7 písm. c) obsahoval iba legislatívnu skratku pojmu oprávnenej osoby. Touto novou definíciou sa rozširuje okruh oprávnených osôb napr. o Slovenský pozemkový fond a správcu lesného pozemku, ak nakladajú s pozemkami nezistených vlastníkov v zmysle zákona.

2. Rozostavaná stavba, Rozostavaný byt, Rozostavaný nebytový priestor

Definície rozostavaných stavieb, bytov a nebytových priestorov sa z katastrálneho zákona vypúšťajú. Dôvodom je nové znenie § 46 katastrálneho zákona, ktoré upravuje zápis týchto nehnuteľností do katastra.

Viac k zmenám zápisu rozostavaných stavieb, rozostavaných bytov a nebytových priestorov v zmysle novely katastrálneho zákona uvádzame nižšie v bode 12.

3. Zápis drobných a inžinierskych stavieb

Do účinnosti novely katastrálneho zákona platilo v zmysle § 6 ods. 2 katastrálneho zákona, že drobné a inžinierske stavby sa do katastra spravidla nezapisujú. Tento pojem (spravidla) bol v praxi vykladaný rôzne, a spôsoboval rozdielne posudzovanie povinnosti zápisu v prípade obdobných stavieb. § 6 ods. 2 bol preto z katastrálneho zákona vypustený.


Rovnako ako v prípade rozostavaných stavieb, rozostavaných bytov a nebytových priestorov, otázku zápisu drobných a inžinierskych stavieb vyriešilo nové znenie § 46 katastrálneho zákona. Ten určuje nové podmienky zápisu stavieb do katastra nehnuteľností. Ak drobná alebo inžinierska stavba má obvodové múry uzavreté strešnou konštrukciou, musí byť do katastra zapísaná. Viac k podmienkam zápisu stavieb do katastra nehnuteľnosti v zmysle novely katastrálneho zákona uvádzame nižšie v bode 12.

4. Rozhodovanie o tom, či ide o predmet evidovania v katastri

Ak vzniknú pochybnosti o tom, či je určitá stavba predmetom evidovania v katastri, o tejto otázke bude rozhodovať výlučne Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“). Rozhodnutia úradu v týchto otázkach nahradia rozhodnutia jednotlivých okresných úradov, a to najmä z dôvodu ich zjednotenia v obdobných prípadoch.

Rozhodnutia o tom, či ide o predmet evidovania v katastri, bude úrad oznamovať príslušným okresným úradom, a zároveň zverejňovať na svojom webe a elektronickej úradnej tabuli: http://www.skgeodesy.sk/sk/

5. Cena nehnuteľnosti

Katastrálny zákon účinný od 1. októbra 2018 dopĺňa do evidencie katastra údaj o cene všetkých nehnuteľností evidovaných v katastri. Pôvodne sa tento údaj evidoval len pri poľnohospodárskych a lesných pozemkoch.

V zmysle dôvodovej správy k zákonu č. 212/2018 Z. z.: „Aplikačná prax, ale aj potreby Národnej banky Slovenska, Štatistického úradu Slovenskej republiky alebo Ministerstva financií Slovenskej republiky si vyžiadali evidenciu cien všetkých nehnuteľností, ktoré sa evidujú v katastri.

Ceny všetkých nehnuteľností sa budú evidovať v katastri od 1. októbra 2018. Tento údaj sa však nebude dopĺňať a zisťovať spätne k už zapísaným nehnuteľnostiam – platí to len pre nové zápisy do katastra.

Súčasne § 68 ods. 2 katastrálneho zákona upravuje okruh osôb, ktorým možno poskytnúť údaj o cene nehnuteľnosti.

6. Kompetencie úradu a okresných úradov

Pôsobnosť úradu (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) sa s účinnosťou od 1. októbra 2018 upravuje a rozširuje.

Do pôsobnosti úradu sa okrem iného pridáva aj poskytovanie a zverejňovanie údajov z katastra na základe nového znenia § 68 a 69 katastrálneho zákona. Dôvodom je nový Centrálny systém katastra, ktorého správa je v zodpovednosti úradu.

Pôsobnosť okresných úradov sa od 1. októbra 2018 mení taktiež. Okresné úrady už nerozhodujú v prípade pochybností o predmete evidovania v katastri (či sa má alebo nemá evidovať) – túto úlohu prevzal úrad. Ďalej sa pri niektorých úkonoch úradu dopĺňa, že tieto úkony vykonávajú okresné úrady v mene úradu. Napríklad sa síce ponecháva pôsobnosť okresných úradov vo vzťahu k poskytovaniu údajov z katastra, avšak dopĺňa sa, že tak okresné úrady robia v mene úradu. Dôvodom je skutočnosť, že úrad je správcom Informačného systému geodézie, kartografie a katastra, v súlade s § 19 ods. 2 zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v platnom znení.

7. Návrh na začatie katastrálneho konania

Novelou katastrálneho zákona sa ďalej zavádza všeobecná úprava náležitosti návrhu na začatie katastrálneho konania, a to novým § 24 katastrálneho zákona. Návrh na začatie katastrálneho konania s účinnosťou od 1. októbra 2018 musí obsahovať:

 • identifikáciu navrhovateľa (zákon v § 24 určuje presný rozsah požadovaných údajov),
 • okresný úrad, ktorému sa návrh na začatie katastrálneho konania adresuje,
 • predmet návrhu na začatie katastrálneho konania (navrhovateľ je teda povinný označiť, čo od okresného úradu požaduje, akého úkonu sa domáha),
 • pri návrhu na vklad aj označenie právneho úkonu, na základe ktorého sa návrh na začatie katastrálneho konania podáva (ide o právny úkon, na základe ktorého vznikne, zmení sa alebo zanikne právo k nehnuteľnosti – napr. kúpna alebo darovacia zmluva),
 • nehnuteľnosť, ktorej sa návrh týka, a to v rozsahu špecifikovanom v § 42 ods. 2 písm. c) katastrálneho zákona,
 • veľkosť spoluvlastníckeho podielu, uvedenú ako zlomok k celku,
 • číslo úradného overenia geometrického plánu, a to pri rozdeľovaní alebo zlučovaní pozemkov alebo zriadení vecného bremena alebo pri zápise údajov podľa § 46 ods. 2 – 4, 6 – 8,
 • pri povinne zverejňovaných zmluvách miesto a dátum ich zverejnenia,
 • uvedenie príloh návrhu,
 • žiadosť o zaslanie oznámenia o vykonaní zápisu alebo výsledok prešetrenia údajov elektronickej podobe, a to v prípadoch podľa § 24 ods. 1 písm. j) katastrálneho zákona,
 • žiadosť o urýchlenie katastrálneho konania, ak ho navrhovateľ požaduje.

V súvislosti s autorizáciu príloh, ak sa podávajú v elektronickej podobe, sa do § 23 ods. 2 katastrálneho zákona dopĺňa odkaz na zákon č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente.

Vzhľadom na zavedenie všeobecnej právnej úpravy návrhu na začatie katastrálneho konanie sa vypúšťa pôvodný § 30 ods. 4 katastrálneho zákona.

Geometrický plán už podľa novely katastrálneho zákona účinnej od 1. októbra 2018 nie je potrebné prikladať ako prílohu k návrhu.

Podľa § 24 ods. 1 písm. g) postačí uviesť odkaz na číslo úradného overenia geometrického plánu. Pozor – to neplatí pre geometrické plány overené pred 1. októbrom 2018, nakoľko tieto je ešte potrebné k návrhu priložiť ako prílohu v zmysle prechodných ustanovení zákona:

§ 79l ods. 2 katastrálneho zákona

„K zmluve, verejnej listine alebo k inej listine o právach k nehnuteľnostiam, ktoré vznikli reálnym rozdelením alebo zlúčením nehnuteľností, k zmluve, verejnej listine alebo k inej listine o vecnom bremene k časti nehnuteľnosti alebo k zápisu údajov podľa § 46 ods. 2 až 4, 6 až 8 je potrebné pripojiť aj geometrický plán, ak bol geometrický plán úradne overený do 30. septembra 2018.“

Do nového § 25 katastrálneho zákona sa zakotvuje fikcia doručenie pre osoby, ktoré nemajú v Slovenskej republike evidovanú adresu a v návrhu na začatie katastrálneho konania žiadnu neoznačili.

8. Návrh na vklad:

V prípade návrhu na vklad sa rozširuje rozsah požadovaných príloh, a to o nasledovné prílohy v § 30 ods. 4:

e) čestné vyhlásenie o splnení podmienok podľa § 59a Obchodného zákonníka alebo čestné vyhlásenie, že sa tieto podmienky na danú obchodnú spoločnosť nevzťahujú,

f) poverenie právnickej osoby udelené jej zamestnancovi, ak je účastníkom konania o návrhu na vklad právnická osoba, ktorá písomne poverí svojho zamestnanca v rámci svojej podnikateľskej činnosti podaním návrhu na vklad,

g) listiny, ktoré majú dôkaznú hodnotu pre konanie o návrhu na vklad.“

Písm. e) vyššie sa vzťahuje len na akciové spoločnosti, v súlade s § 59a ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

Písm. g) vyššie vyjadruje, že výpočet príloh je len demonštratívny, a v prípade zmeny legislatívy alebo odôvodnenej požiadavky okresného úradu v rámci katastrálneho konania môžu byť prílohou návrhu na vklad aj iné prílohy, s dôkaznou hodnotou pre katastrálne konanie.

V novelizovanom znení § 30 ods. 5 katastrálneho zákona sa špecifikuje, že v návrhu na vklad musia byť uvedené všetky nehnuteľnosti a všetky právne úkony uvedené v zmluve a podliehajúce vkladu, na základe ktorej sa návrh podáva:

„Predmetom návrhu na vklad musia byť všetky právne úkony, ktoré obsahuje zmluva a podliehajú vkladu, a všetky nehnuteľnosti týkajúce sa právnych úkonov, ktoré obsahuje zmluva a podliehajú vkladu. Prílohou návrhu na vklad môže byť len jedna zmluva, ktorej obsahom môže byť viac právnych úkonov.

9. Návrh na vykonanie záznamu

Do katastrálneho zákona sa dopĺňa možnosť podania návrhu na vykonanie záznamu aj na webovom sídle úradu, prostredníctvom na to určeného elektronického formulára. Toto ustanovenie § 35 ods. 1 posledná veta, spolu s § 43 ods. 3, nadobúdajú účinnosť až 1. októbra 2019, narozdiel od ostatných ustanovení katastrálneho zákona.

Súčasne sa demonštratívne určujú prílohy návrhu na vykonanie záznamu. Rovnako ako pri návrhu na vklad platí, že tento výpočet príloh je zákonom určený len príkladmo, a okresný úrad môže požadovať predloženie ďalších listín s dôkaznou mocou pre vykonanie záznamu.

V prípade, ak sa požaduje vykonanie záznamu na základe údajov, ktoré nevychádzajú z údajov katastra, okresný úrad vyzve navrhovateľa a ďalšie dotknuté osoby, aby uzavreli dohodu, alebo podali žalobu o určenie práva k nehnuteľnosti. Novela zákona rieši aj následný postup okresného úradu do vydania súdneho rozhodnutia a po vydaní súdneho rozhodnutia v tejto súvislosti.

10. Chyby v písaní, počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti zmluvy

Pôvodné znenie § 42 odsek 4 katastrálneho zákona umožňovalo opraviť prípadné chyby v písaní, počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti v zmluve po podaní návrhu na vklad buď dodatkom k zmluve alebo doložkou k zmluve.

S účinnosťou novely katastrálneho zákona od 1. októbra 2018 bude možné tieto chyby v písaní, počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti v zmluve po podaní návrhu na vklad opraviť len dodatkom k zmluve. Odôvodnením tejto zmeny je skutočnosť, že pri elektronickom podaní návrhu na vklad nie je možné opraviť tieto chyby doložkou k zmluve. Rovnako znenie zmluvy oprávňujúce na zmeny zmluvy opravnou doložkou v dôsledku chýb a iných zrejmých nesprávností bolo často neurčité a nejasné, do akej miery a rozsahu sa tieto zmeny môžu vykonať.

Chyby v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnosti v zmluve vyhotovenej notárom vo forme notárskej zápisnice sa opravujú postupom podľa § 43 zákona č. 162/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v platnom znení.

11. Lehoty na vykonanie zápisu

Novelou zákona sa v § 43 ods. 1 katastrálneho zákona precizujú a upravujú aj lehoty na vykonanie zápisu práv k nehnuteľnostiam.

Predovšetkým sa okresnému úradu skracuje lehota na výmaz záložného práva na 5 pracovných dní odo dňa začatia konania o výmaze.

Rovnako sa okresnému úradu skracuje lehota na vykonanie záznamu na 30 dní od doručenia návrhu, ak bol podaný prostredníctvom elektronického formulára. Toto ustanovenie § 43 ods. 3, spolu s § 35 ods. 1 posledná veta, nadobúdajú účinnosť až 1. októbra 2019, narozdiel od ostatných ustanovení katastrálneho zákona.

Novela katastrálneho zákona zavádza aj novinku, ktorá má prispieť k dodržaniu lehôt na vykonanie zápisu a predchádzať možnému vzniku škôd. Ide o oprávnenie predsedu úradu rozhodnúť o tom, že na určený čas a v určených konaniach o vklade alebo o zázname bude rozhodovať iný okresný úrad. Uvedené oprávnenie predsedu úradu bolo doplnené novým znením § 43a katastrálneho zákona.

12. Zápis rozostavaných stavieb, rozostavaných bytov a nebytových priestorov, a výmaz zaniknutých stavieb

Novela katastrálneho zákona prináša v § 46 katastrálneho zákona viacero úprav. Predovšetkým sa upravujú podmienky zápisu stavieb, bytov a nebytových priestorov, a to nielen v štádiu ich rozostavanosti.

Keďže § 46 stanovuje podmienky zápisu rozostavaných stavieb, bytov a nebytových priestorov, ich definícia sa z katastrálneho zákona vypúšťa. Rovnako sa vypúšťa, že drobná alebo inžinierska stavba sa zapisuje do katastra spravidla. To spôsobovalo rôzny výklad a odlišné posudzovanie povinnosti zápisu v rámci jednotlivých okresných úradov. Nové znenie § 46 upravuje podmienky zápisu stavieb tak, že ak je stavba ohraničená obvodovými stenami a strešnou konštrukciou, musí byť do katastra zapísaná. To znamená, že do katastra nehnuteľností sa nezapisuje len tá stavba, ktorá nespĺňa túto podmienku.

Rovnako sa stanovujú podmienky pre zápis rozostavanej stavby alebo rozostavaného bytu alebo nebytového priestoru do katastra. Ak tieto novostanovené podmienky v § 46 katastrálneho zákona rozostavaná stavba alebo rozostavaný byt alebo nebytový priestor nespĺňa, do katastra sa nezapíše.

13. Automatizovaná aktualizácia údajov katastra

Do § 53 katastrálneho zákona sa novelou katastrálneho zákona dopĺňa odsek 3, ktorý umožňuje automatickú zmenu údajov vedených v katastri nehnuteľností z iných registrov, bez toho, aby musela osoba o zmenu údajov požiadať:

„(3) Aktualizáciu údajov katastra možno vykonať automatizovaným spôsobom na základe údajov z iných referenčných registrov.“

V praxi to bude znamenať napríklad možnosť úpravy trvalého pobytu osoby z registra obyvateľov bez toho, aby osoba musela podať žiadosť o aktualizáciu jej trvalého pobytu.

14. Oprava chýb katastrálneho operátu

Novela katastrálneho zákona upravuje aj konanie o oprave chyby v katastrálnom operáte. V § 59 sa do katastrálneho zákona najmä dopĺňa definícia konania o oprave, postup v konaní, špecifikuje sa rozsah údajov a prípady opráv v konaní o oprave. Napríklad sa špecifikuje postup opravy údajov o viacnásobnom vlastníctve, s cieľom vyhnúť sa súdnemu konaniu ak sa účastníci vedia dohodnúť. Taktiež sa dopĺňa možnosť opravy údajov zo strany okresného úradu v prípade, ak sú údaje katastra v rozpore s rozhodnutím o povolení vkladu, verejnou listinou alebo inou listinou, ktorá bola podkladom pre zápis, za podmienok upravených v zákone.

15. Verejnosť katastra a poskytovanie údajov z katastra

Ustanovenia § 68 a § 69 katastrálneho zákona boli zákonom č. 212/2018 Z. z. prepracované, a to z dôvodu novej legislatívy upravujúcej ochranu osobných údajov, a vývoja informatizácie spoločnosti. Novela katastrálneho zákona prináša najmä nasledovné zmeny v tejto súvislosti:

 • odstraňuje sa ustanovenie, podľa ktorého je katastrálny operát verejný, keďže verejnosť katastra nie je neobmedzená, a z hľadiska výkladu toto ustanovenie môže byť zmätočné; katastrálny zákon jasne definuje kto, za akých podmienok a k akému rozsahu údajov môže pristupovať;

V zmysle dôvodovej správy k novele zákona: “Deklarovanie verejnosti katastrálneho operátu má svoj pôvod v právnej úprave pozemkovej knihy, ktorá sa však viedla len v papierovej podobe a údaje z nej bolo možné získať len nahliadnutím do pozemkovej knihy.”

 • upravuje sa zverejňovanie údajov katastra – rozsah údajov, bezodplatnosť ich sprístupňovania a rovnako aj to, že takto poskytnuté údaje prostredníctvom prístupového miesta majú len informatívny charakter,
 • ak sú údaje vedené v elektronickej podobe, môže ich poskytnúť ktorýkoľvek okresný úrad.

16. Zavádza sa nový výstup z katastra nehnuteľností – súpis nehnuteľností

Súpis nehnuteľností obsahuje v súlade s § 69 ods. 9 katastrálneho zákona súpis všetkých nehnuteľností, ku ktorým sa viaže rovnaký právny vzťah k jednej osobe. Ide teda o súpis nehnuteľností, ktoré vlastní alebo spravuje jedna osoba. Zákon špecifikuje osoby, ktoré sú oprávnené o súpis nehnuteľností požiadať.

Účinnosť novely katastrálneho zákona

Novela katastrálneho zákona nadobúda účinnosť 1. októbra 2018.

Výnimkou sú však ustanovenia týkajúce sa možnosti podať návrh na vykonanie záznamu na webovom sídle úradu prostredníctvom elektronického formulára a povinnosť úradu rozhodnúť o takomto návrhu na vykonanie záznamu do 30 dní. Tieto ustanovenia nadobúdajú účinnosť až 1. októbra 2019. Ide o § 35 ods. 1 posledná veta a § 43 odsek 3 katastrálneho zákona.

Hodnotenie článku: 12345 (98.00%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.