Ako napísať plnomocenstvo

Hodnotenie článku: 12345 (92.31%)
Loading...

Možnosť nechať sa zastúpiť na základe plnomocenstva vyplýva zo zákona. Ako však správne napísať plnomocenstvo, aby bolo akceptovateľné a obsahovalo všetky potrebné náležitosti, sa dozviete nižšie na Xpravo.eu, kde nájdete aj vzor plnomocenstva.

Ako napísať plnomocenstvo

Čo je to plnomocenstvo?

Plnomocenstvo je jednostranný právny úkon, ktorým jedna osoba splnomocňuje inú osobu, aby ju zastúpila pri úkonoch uvedených v plnomocenstve.

Možnosť nechať sa zastúpiť na základe plnomocenstva vychádza zo zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Plnomocenstvo môže mať aj formu dohody o plnomocenstve, ale nie je to podmienka – postačuje aj jednostranné udelenie plnomocenstva.

Ak sa udelí plnomocenstvo viacerým osobám – platí, že musia konať spoločne, ak v plnomocenstve nie je vyslovene uvedené, že splnomocnenci môžu konať samostatne.

Konaním splnomocnenca vznikajú práva a povinnosti splnomocniteľovi.

Ak splnomocnenec prekročí svoje oprávnenie vyplývajúce z plnomocenstva, splnomocniteľ je jeho konaním viazaný len vtedy, ak jeho konanie schválil alebo ak bez zbytočného odkladu neoznámil svoj nesúhlas s konaním splnomocniteľa po tom, čo sa o tom dozvedel. Ak splnomocniteľ neschváli prekročenie plnomocenstva, osoba, s ktorou sa konalo má právo od splnomocnenca požadovať buď splnenie záväzku alebo náhradu škody.

Náležitosti plnomocenstva

1. Identifikácia splnomocniteľa

Každé plnomocenstvo by v úvode malo obsahovať identifikáciu osoby, ktorá plnomocenstvo udeľuje. Odporúčaný rozsah údajov (v závislosti od toho, či ide o fyzickú alebo právnickú osobu) je nasledovný:

  • ak je splnomocniteľ fyzická osoba – meno, priezvisko, rodné číslo/dátum narodenia, trvalý pobyt, druh a číslo dokladu totožnosti
  • ak je splnomocniteľ právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO, názov registra, ktorý právnickú osobu zapísal vrátane čísla zápisu, a identifikačné údaje štatutárneho orgánu v rovnakom rozsahu ako pri fyzickej osobe.

2. Identifikácia splnomocnenca

Ďalší odsek plnomocenstva by mal obsahovať identifikáciu osôb alebo osoby, ktorej sa plnomocenstvo udeľuje. Odporúčaný rozsah údajov, ktoré by mali byť o splnomocnencovi uvedené, je rovnaký ako pri splnomocniteľovi, v závislosti od toho či má ísť o fyzickú alebo právnickú osobu.

3. Uvedenie úkonov, ktoré bude splnomocnenec oprávnený konať v mene splnomocniteľa


V tejto časti plnomocenstva je potrebné uviesť, aké úkony bude splnomocniteľ oprávnený vykonať. Úkony by mali byť napísané zrozumiteľne a jasne tak, aby bolo zrejmé čo môže splnomocnenec konať v mene splnomocniteľa bez akýchkoľvek pochýb.

POZORak je obsahom plnomocenstva vykonanie všetkých úkonov v mene splnomocniteľa:

  • niektoré inštitúcie takéto všeobecné formulácie nemusia akceptovať, pretože z nich nie je úplne jednoznačne zrejmá vôľa splnomocniteľa (napr. vo vzťahu k bankám nemusí byť zrejmé, či splnomocniteľ počítal s tým, že splnomocnenec bude môcť nakladať s prostriedkami na účte a preto väčšina bánk takéto všeobecné plnomocenstvá odmieta vzhľadom na ich nejednoznačnosť a v súlade s politikou obozretného podnikania a ochrany klienta a jeho majetku),
  • ak štatutárny orgán splnomocní na všetky úkony v mene spoločnosti inú osobu, takéto plnomocenstvo sa v zmysle judikatúry považuje v zásade za neplatný právny úkon, vzhľadom na to, že na všetky úkon v mene spoločnosti je oprávnený len štatutárny orgán, ktorý sa obligatórne zapisuje do obchodného registra.

4. Dátum vystavenia plnomocenstva

V plnomocenstve sa uvedenie aj dátum, kedy bolo udelené, aby bolo zrejmé, od akého dňa je splnomocnenec oprávnený sa plnomocenstvom preukazovať a konať na jeho základe.

V plnomocenstve sa môže uviesť aj dátum, do akého bude plnomocenstvo platné, a tým ho časovo obmedziť.

5. Podpis splnomocniteľa

Podpis osoby, ktorá plnomocenstvo udeľuje, musí byť vo väčšine prípadov úradne overený.

Úradne overenie podpisu sa môže vykonať:

  • v SR – u notára, na matrike, na obecnom úrade, atď.;
  • v zahraničí – v krajinách, s ktorými má SR uzatvorené zmluvy o právnej pomoci, sa k úradnému overeniu podpisu v týchto krajinách (na ich platnosť pri použití v SR) nevyžaduje ani pripojenie doložky Apostille, ani vyššie overenie zahraničnej listiny; Zoznam krajín nájdete tu: prehlad-zmluv-o-pravnej-pomoci
  • v zahraničí – v krajinách, ktoré pristúpili k Haagskemu Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín, sa k úradnému overeniu podpisu v týchto krajinách (na ich platnosť pri použití v SR) vyžaduje pripojenie doložky Apostille; Zoznam krajín nájdete tu: legalizacia-podpisov-a-dokumentov-v-zahranici
  • v zahraničí – v krajinách, s ktorými nemá SR uzatvorené zmluvy o právnej pomoci a ktoré ani nepristúpili k Haagskemu Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín, sa vyžaduje vyššie overenie (tzv. superlegalizácia) úradného overenia podpisu v týchto krajinách (na ich platnosť pri použití v SR); Zoznam krajín nájdete tu: legalizacia-podpisov-a-dokumentov-v-zahranici

Ak sa podpis overuje v zahraničí, niektoré orgány/inštitúcie môžu požadovať úradný preklad overovacej doložky podpisu do slovenčiny.

Vzor plnomocenstva zadarmo aj vo formáte word na stiahnutie tu:

Generálne plnomocenstvo – vzor

Hodnotenie článku: 12345 (92.31%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.