Generálne plnomocenstvo – vzor

Hodnotenie článku: 12345 (86.12%)
Loading...

Vzor generálneho plnomocenstva aj vo formáte word ZADARMO na stiahnutie, a bližšie informácie o možnosti jeho udelenia, nájdete nižšie na Xpravo.eu.

Možnosť udeliť generálne plnomocenstvo fyzickou osobou alebo právnickou osobou

Zákon umožňuje udeliť generálne plnomocenstvo inej osobe. Ako je to však s udelením generálneho plnomocenstva právnickými osobami? Viac sa dozviete v článku na Xpravo.eu:

Generálne plnomocenstvo

Generálne plnomocenstvo – VZOR

"Skopírovať treba obsah medzi hviezdičkami. Formát word na stiahnutie nájdete nižšie - pod vzorom."

***

G E N E R Á L N E P L N O M O C EN S T VO

Splnomocniteľ: _______________________________________________
Dátum narodenia: _______________________________________________
Číslo OP: _______________________________________________
Trvalý pobyt: _______________________________________________
(ďalej len „Splnomocniteľ“)

Splnomocnenec: _______________________________________________
Dátum narodenia: _______________________________________________
Číslo OP: _______________________________________________
Trvalý pobyt: _______________________________________________
(ďalej len „Splnomocnenec“)

Splnomocniteľ týmto udeľuje splnomocnencovi plnomocenstvo na zastupovanie splnomocniteľa pri všetkých a akýchkoľvek právnych úkonoch.

Splnomocnenec je oprávnený v mene splnomocniteľa najmä (avšak nielen):

 • podpisovať listiny, podávať vysvetlenia, činiť vyhlásenia rôzneho druhu voči fyzickým osobám, právnickým osobám, orgánom štátnej správy a samosprávy, ako aj voči peňažným ústavom;
 • nakladať s finančnými prostriedkami nachádzajúcimi sa na účtoch v peňažných ústavoch vedených na meno splnomocniteľa a disponovať s účtami splnomocniteľa;
 • konať a podpisovať v mene splnomocniteľa vo všetkých veciach samostatne;
 • zakladať účty v mene splnomocniteľa;
 • uzatvárať akékoľvek zmluvy, vrátane úverových zmlúv, a dodatky k už platným a účinným zmluvám uzatvorených splnomocniteľom;
 • konať a podpisovať za splnomocniteľa pri všetkých právnych úkonoch týkajúcich sa nadobúdania a prevádzania vlastníckeho práva akéhokoľvek majetku,
 • zastupovať splnomocniteľa pred špecializovanými orgánmi štátnej správy, zastupovať splnomocniteľa v súdnych sporoch, podávať návrhy, žaloby, riadne a mimoriadne opravné prostriedky,
 • zastupovať splnomocniteľa na dopravných inšpektorátoch a iných orgánoch verejnej moci;
 • preberať peňažné i nepeňažné poštové zásielky, doporučené listové zásielky adresované splnomocniteľovi, zásielky do vlastných rúk, ako aj iné zásielky na finančné prostriedky doručované šekmi poštou a žiadať ich výplatu;
 • podávať a preberať žiadosť o výpis alebo odpis z registra trestov.

Splnomocniteľ si je vedomý, že v zmysle obsahu tejto generálnej plnej moci je splnomocnenec oprávnený vykonať akýkoľvek právny úkon, ktorý nie je v rozpore s právnym poriadkom.
Splnomocnenec je oprávnený udeliť plnomocenstvo tretej osobe na vykonanie vyššie uvedených úkonov. 

Toto plnomocenstvo sa udeľuje na dobu neurčitú.

V ___________________, dňa ______________ V ___________________, dňa ______________

_____________________________
Splnomocniteľ
(úradne overený podpis)

_____________________________
Splnomocnenec

***

Generálne plnomocenstvo – VZOR vo formáte WORD nájdete tu:

Generálne plnomocenstvo - VZOR

Stiahnuť
Hodnotenie článku: 12345 (86.12%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.