Povinnosti snúbencov pred uzavretím manželstva

Hodnotenie článku: 12345 (100.00%)
Loading...

S rozhodnutím uzavrieť manželstvo spája zákon viaceré práva a povinnosti snúbencov. V článku Vám prinášame prehľad najdôležitejších informácií o povinnostiach, ktoré je potrebné splniť na to, aby bolo platne uzavreté manželstvo z pohľadu slovenskej právnej úpravy.

Ustanovenie § 1 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o rodine“) definuje manželstvo nasledovne: 

Manželstvo je zväzok muža a ženy, ktorý vzniká na základe ich dobrovoľného a slobodného rozhodnutia uzavrieť manželstvo po splnení podmienok ustanovených týmto zákonom.“

Povinnosti snúbencov.
Povinnosti snúbencov. Zdroj: Pixabay.com

Povinnosti snúbencov PRED UZAVRETÍM MANŽELSTVA   

Snúbencami sú, v zmysle § 1 ods. 3 Zákona o rodine, muž a žena, ktorí chcú spolu uzavrieť manželstvo. V zmysle tohto ustanovenia majú snúbenci vopred poznať navzájom svoje charakterové vlastnosti a svoj zdravotný stav.

Účel manželstva vyjadruje § 1 ods. 2 Zákona o rodine: Účelom manželstva je vytvoriť harmonické a trvalé životné spoločenstvo, ktoré zabezpečí riadnu výchovu detí. V súlade s § 1 ods. 1 Zákona o rodine musí byť rozhodnutie snúbencov uzavrieť manželstvo slobodné a dobrovoľné. 

1. Najmenej 7 dní pred uzavretím manželstva je potrebné ísť na matriku; cudzinci najmenej 14 dní vopred

Ak sa muž a žena rozhodnú uzavrieť manželstvo, ich prvé kroky vedú na príslušnú matriku. Na matriku si musia pripraviť zákonom vyžadované doklady. 

Príslušná matrika je tá matrika, v obvode ktorej sa má uzavrieť manželstvo, v súlade s § 11 zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o matrikách“).

Pri civilnom  sobáši –> je to spravidla matrika, v obvode ktorej má jeden zo snúbencov trvalý pobyt (pokiaľ nebolo uzavretie manželstva príslušnou matrikou povolené v obvode inej matriky alebo kdekoľvek inde).

Pri cirkevnom sobáši–> je to spravidla matrika, v obvode ktorej je orgán registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, pred ktorým sa má uzavrieť manželstvo. 


Príklad: Ak má snúbenec trvalý pobyt v Bratislave a snúbenica v Košiciach, pri civilnom sobáši je príslušná matrika v Bratislave alebo v Košiciach. Ak chcú mať snúbenci sobáš inde, musia požiadať matriku v Bratislave alebo v Košiciach o povolenie uzavrieť manželstvo inde.  Ak by títo snúbenci chceli mať cirkevný sobáš, príslušná matrika by bola tá, v obvode ktorej je fara /kostol, pred ktorým sa má uzavrieť manželstvo.   

Zoznam matrík tvorí Prílohu č. 1 Zákona o matrikách: Zoznam matrík

V zmysle § 27 Zákona o matrikách snúbenci na matrike: 

1.1. predložia nasledovné doklady:

Občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom v SR predloží:

 1. rodný list,
 2. platný občiansky preukaz, 
 3. ak je jeden zo snúbencov vdovec alebo vdova, predloží aj úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva,
 4. ak je jeden zo snúbencov rozvedený, predloží aj právoplatný rozsudok o rozvode manželstva,
 5. ak jeden zo snúbencov uzavrel v minulosti neplatné manželstvo, predloží aj právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné,
 6. ak je jeden zo snúbencov neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov alebo osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, predloží aj právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

V drvivej väčšine prípadov preto bude snúbencom postačovať rodný list a platný občiansky preukaz. 

Identitu je možné preukázať aj elektronicky občianskym preukazom s elektronickým čipom. Rodný list a úmrtný list (ak je jeden zo snúbencov vdovec) nie je potrebné predkladať, ak je matričný úrad pripojený na informačný systém elektronická matrika a ten obsahuje takýto doklad ako elektronický úradný dokument.

Občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom v cudzine predloží:

 1. rodný list, 
 2. doklad totožnosti – postačí platný občiansky preukaz, 
 3. doklad o štátnom občianstve – napríklad platný cestovný pas SR, 
 4. potvrdenie o pobyte – vydané príslušným úradom cudzieho štátu, 
 5. doklad o rodnom čísle – preukáže sa napríklad slovenským rodným listom alebo osvedčením o rodnom čísle, v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle v znení neskorších predpisov,
 6. ak je jeden zo snúbencov vdovec alebo vdova, predloží aj úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva,
 7. ak je jeden zo snúbencov rozvedený, predloží aj právoplatný rozsudok o rozvode manželstva,
 8. ak jeden zo snúbencov uzavrel v minulosti neplatné manželstvo, predloží aj právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné,
 9. ak je jeden zo snúbencov neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov alebo osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, predloží aj právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

Pozor: Verejné listiny vydané orgánmi v zahraničí sa predkladajú s príslušným overením v závislosti od krajiny ich vystavenia – s priložením Apostily alebo superlegalizované alebo aj bez overenia. Pre viac informácií viďte článok: https://xpravo.eu/dolozka-apostille-kedy-sa-vyzaduje-kde-ju-vybavit/   Súčasne tieto listiny musia byť úradne preložené do slovenčiny (výnimkou sú české listiny, kde sa preklad do slovenčiny nevyžaduje).  

Cudzinec predloží najmenej 14 dní vopred: 

 1. rodný list,
 2. doklad o osobnom stave, nie starší ako 6 mesiacov (t.j. či ide o slobodného, rozvedeného alebo ovdoveného snúbenca), 
 3. doklad o pobyte,
 4. doklad o štátnom občianstve,
 5. ak je jeden zo snúbencov vdovec alebo vdova, predloží aj úmrtný list zomretého manžela,  alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo zaniklo,
 6. ak je jeden zo snúbencov rozvedený, predloží aj právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo je právoplatne rozvedené,
 7. doklad, ktorým možno preukázať totožnosť,
 8. ak je jeden zo snúbencov neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov alebo osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, predloží aj právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.
Ak by mal matričný úrad pochybnosti o správnosti alebo platnosti dokladov cudzinca, požiada príslušný okresný úrad o ich preverenie; alebo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o stanovisko.
Ustanovenie § 6 ods. 6 Zákona o rodine umožňuje snúbencom požiadať matričný úrad alebo príslušný orgán podľa § 3 o upustenie predloženia zákonom ustanovených dokladov, ak je ich zadováženie spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou. Existenciu takejto ťažko prekonateľnej prekážky však musí snúbenec podrobne odôvodniť v písomnej žiadosti, podanej osobne. Do 5-tich dní túto žiadosť matričný úrad predloží okresnému úradu, a ten do ďalších 5-tich dní rozhodne o tejto žiadosti.  V prípade, ak sa žiadosť podala na príslušnom orgáne podľa § 3, ten ju posúva na rozhodnutie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. 
Ďalšou situáciou, kedy sa zákonom predpísané doklady nemusia predložiť, je priame ohrozenie života jedného zo snúbencov. V zmysle § 7 Zákona o rodine v tomto prípade snúbenci musia súhlasne vyhlásiť, že im nie sú známe okolnosti vylučujúce uzavretie manželstva.

1.2. vyplnia príslušné tlačivo – Žiadosť o uzavretie manželstva. 

 
 
V zmysle § 27 ods. 5 Zákona o matrikách môže v odôvodnených prípadoch tlačivo vyplniť iba jeden z nich. Vzor žiadosti o uzavretie manželstva
Žiadosť je možné podať aj elektronicky: https://www.slovensko.sk/sk/detail-sluzby?externalCode=sluzba_egov_170 
Elektronická matrika obsahuje vybrané elektronické formuláre matriky. Tie sa vypĺňajú elektronicky a podpisujú kvalifikovaným elektronickým podpisom.    

2. V prípade cirkevného sobáša pred uzavretím manželstva snúbenci súčasne:

2.1 doručia Žiadosť o uzavretie manželstva z matriky príslušnému orgánu registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti

Ak chcú mať snúbenci cirkevný sobáš, potvrdené tlačivo Žiadosti o uzavretie manželstva im matrika vydá a oni ho doručia príslušnému orgánu registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti v zmysle zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov, pred ktorou chcú uzavrieť manželstvo. Túto povinnosť snúbencov upravuje § 27 ods. 5 Zákona o matrikách. 

Predpisy príslušnej cirkvi môžu stanovovať snúbencom ďalšie povinnosti a povinné doklady, ktoré sú snúbenci povinní predložiť orgánom tejto cirkvi ako podmienku uzavretia manželstva. Napríklad Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike vyžaduje spravidla aj 

 

Sobáš – UZAVRETIE MANŽELSTVA 

V súlade s § 2 Zákona o rodine:
 
Manželstvo sa uzaviera súhlasným vyhlásením (ďalej len „vyhlásenie“) snúbencov pred orgánom obce alebo mestskej časti, ktorá vedie matriku (ďalej len „matričný úrad“), alebo pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti1) (ďalej len „orgán cirkvi“). Snúbenci verejne a slávnostným spôsobom v prítomnosti dvoch svedkov vyhlásia, že uzavierajú manželstvo.”
 
 
 
Snúbenci sa teda môžu rozhodnúť, či uzatvoria úradný sobáš alebo cirkevný sobáš. Vždy však pôjde o súhlasné vyhlásenie snúbencov, že uzavierajú manželstvo a to verejne a slávnostným spôsobom v prítomnosti 2 svedkov. Pri uzavieraní manželstva ďalej snúbenci súhlasne vyhlásia:
 • že im nie sú známe okolnosti vylučujúce uzavretie manželstva a že poznajú svoj zdravotný stav, v súlade s § 6 ods. 2 Zákona o rodine,
 • aké priezvisko budú používať – či budú mať priezvisko jedného z nich ako spoločné priezvisko, alebo si ponechajú svoje priezviská alebo budú mať priezvisko jedného z nich a jeden z nich si zároveň ako druhé priezvisko v poradí ponechá svoje doterajšie priezvisko, v zmysle § 6 ods. 3 Zákona o rodine. 

 

Či už cirkevný sobáš alebo civilný sobáš, v oboch prípadoch sa o uzavretí manželstva vyhotoví zápisnica.

 

Tá obsahuje náležitosti v zmysle § 27 ods. 6 Zákona o matrikách:  
a) mená, priezviská a rodné čísla snúbencov a ich podpisy,
b) mená, priezviská a rodné čísla svedkov a ich podpisy,
c) dátum a miesto uzavretia manželstva,
d) meno, priezvisko a podpis sobášiaceho a matrikára, ak ide o uzavretie manželstva pred matričným úradom,
e) meno, priezvisko a podpis sobášiaceho a zapisovateľa, ak ide o uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi,
f) dohodu snúbencov o priezvisku,
g) meno, priezvisko a podpis tlmočníka, ak sa jeho prítomnosť pri uzavretí manželstva vyžaduje a ak bol ustanovený, aj odtlačok jeho úradnej pečiatky,
h) odtlačok úradnej pečiatky orgánu, pred ktorým sa uzavrelo manželstvo.
 

Civilný sobáš

 
Civilný sobáš, nazývaný aj ako úradný sobáš, sa uzatvára pred matričným úradom, v ktorom má jeden zo snúbencov trvalý pobyt, v súlade s § 4 Zákona o rodine. Vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbenci pred starostom alebo primátorom alebo povereným poslancom mestského alebo obecného zastupiteľstva, za prítomnosti matrikára.
Matričný úrad, ktorý je príslušný na uzavretie manželstva snúbencov, môže snúbencom povoliť uzavretie manželstva pred iným matričným úradom alebo aj kdekoľvek inde. Napríklad aj na záhrade vlastného domu. Pri priamom ohrození života jedného zo snúbencov možno uzavrieť manželstvo pred ktorýmkoľvek matričným úradom a na ktoromkoľvek mieste, bez povolenia, v súlade s § 4 ods. 3 Zákona o rodine.
 

Cirkevný sobáš

 
Cirkevný sobáš, hovorovo nazývaný aj ako sobáš v kostole, sa uzatvára pred osobou vykonávajúcou činnosť duchovného registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti ako príslušným orgánom. Ustanovenie § 5 ods. 2 Zákona o rodine predpokladá, že miestom uzatvorenia cirkevného sobáša je kostol alebo iné vhodné miesto určené vnútornými predpismi cirkvi alebo náboženskej spoločnosti na náboženské obrady alebo náboženské úkony.
Rovnako ako pre civilný sobáš, aj tu platí, že pri priamom ohrození života sa manželstvo môže uzavrieť aj na inom, vhodnom mieste.
Po uzavretí cirkevný sobáš, Zápisnicu o uzavretí manželstva musí príslušný duchovný registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti doručiť do 3 pracovných dní matričnému úradu, v ktorého obvode bolo manželstvo uzavreté. Matričný úrad následne vykoná zápis do knihy manželstiev.
 
 
Uzavretie manželstva prostredníctvom zástupcu 
 
 
Takéto uzavretie manželstva umožňuje § 8 Zákona o rodine a § 29 Zákona o matrikách. V takom prípade musia snúbenci písomne požiadať matriku o povolenie, aby vyhlásenie jedného zo snúbencov mohol urobiť ním zvolený zástupca. Podľa § 8 ods. 4 Zákona o rodine zástupcom môže byť  plnoletá fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, a ktorá je spravidla rovnakého pohlavia ako splnomocniteľ. Žiadosť snúbencov však musí byť odôvodnená.
Snúbenec, ktorý bude uzavierať manželstvo prostredníctvom zástupcu, musí tejto osobe udeliť písomné plnomocenstvo s úradne overeným podpisom a s náležitosťami podľa § 8 Zákona o rodine:
a) meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt snúbenca a zástupcu,
b) vyhlásenie o priezvisku snúbencov a ich spoločných detí v mužskom aj ženskom tvare,
c) vyhlásenie, že splnomocniteľovi nie sú známe okolnosti vylučujúce uzavretie manželstva a že snúbenci navzájom poznajú svoj zdravotný stav.
 

Uzavretie manželstva v zahraničí

 
 
Manželstvo štátneho občana SR uzavreté v zahraničí sa taktiež zapisuje do matriky, v zmysle § 2 ods. 2 Zákona o matrikách. Musí ísť však o manželstvo, ktoré je v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V zmysle § 22a Zákona o matrikách: Do matriky nemožno zapísať uzavretie manželstva, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Takýto zápis je neplatný dňom jeho vykonania.
 
Ak sa manželstvo štátneho občana SR uzavrie v zahraničí,  na lodi alebo v lietadle mimo územia Slovenskej republiky, na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v cudzom štáte alebo na území nepatriacom žiadnemu štátu, príslušnou matrikou je osobitná matrika, v súlade s § 23 Zákona o matrikách. Osobitnú matriku vedie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, v zmysle § 23 ods. 9 Zákona o matrikách.
O zápis do matriky musia novomanželia písomne požiadať (môžu tak urobiť aj elektronicky) a priložiť k žiadosti sobášny list vydaný cudzím štátom alebo doklad o uzavretí manželstva spísaný zastupiteľským úradom alebo matričným úradom alebo inú listinu alebo obdobný dôkaz o uzavretí manželstva ako matričnej udalosti, v zmysle § 23 ods. 4 Zákona o matrikách. 
 
Aj tu platí, že listiny vydané v zahraničí musia byť úradne preložené do slovenčiny / češtiny a musia byť opatrené príslušný overením podľa toho, v ktorej krajine boli vydané. Môže ísť o krajiny, kde SR nevyžaduje žiadne overenia (napr. Česko), alebo krajiny, ktoré pristúpili k Haagskemu dohovoru, na ktorými vydaných listinách musí byť aj Apostila, alebo o krajiny, ktorých listiny musia byť superlegalizované. Pre viac informácií viďte aj článok: https://xpravo.eu/dolozka-apostille-kedy-sa-vyzaduje-kde-ju-vybavit/    

Okolnosti vylučujúce uzavretie manželstva upravuje predovšetkým § 9 a nasl. Zákona o rodine. 

Zákon o rodine v tejto súvislosti rozlišuje:

 • neplatné manželstvo – takéto manželstvo sa považuje za neuzavreté, v zmysle § 16 Zákona o rodine. Napríklad nie je možné uzatvoriť manželstvo so ženatým mužom alebo s vydatou ženou, medzi predkami a potomkami a medzi súrodencami  (to platí aj o príbuzenstve založenom osvojením), s maloletým (výnimkou je povolene súdu uzavrieť manželstvo maloletému staršiemu ako 16 rokov), s osobou pozbavenou spôsobilosti na právne úkony bez povolania súdu, s osobou postihnutou duševnou poruchou, ktorá by mala za následok obmedzenie spôsobilosti na právne úkony, bez povolenia súdu. Neplatné je manželstvo aj v prípade, ak vyhlásenie o uzavretí manželstva nebolo urobené slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne. Podrobnosti upravuje § 9 a nasl. Zákona o rodine. 
 • platné manželstvo, ktoré zaniklo – platne uzavreté manželstvo zaniká smrťou jedného z manželov alebo vyhlásením jedného z manželov za mŕtveho alebo rozvodom,
 • manželstvo nulitné, ktoré nevzniklo vôbec (nevyhlasuje sa za neplatné, pretože podľa práva nevzniklo vôbec) – Zákon o rodine v § 17 upravuje prípady, kedy manželstvo nevzniká vôbec. Napríklad v prípade, ak bolo vynútené násilím alebo ho urobila maloletá osoba mladšia ako 16 rokov, alebo bolo urobené pred cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou, ktorá nie je registrovaná podľa osobitného predpisu, a tak ďalej. Podrobnosti upravuje Zákon o rodine. 
Povinnosti snúbencov.
Povinnosti snúbencov. Zdroj: Pixabay.com

Povinnosti novomanželov po svadbe nájdete aj v článku na Xprávu.eu:

Povinnosti novomanželov po uzavretí manželstva

Užitočné odkazy:

 1. Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 2. Zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov
 3. Elektronická matrika – Informácie
 4. Register prekladateľov na stránke Ministerstva spravodlivosti SR
 5. Osobitná matrika – Informácie na stránke Ministerstva vnútra SR  
 6. Migračné informačné centrum IOM – Manželstvo občana SR s cudzincom
 7. Cezhraničné sobáše v EÚ – Informácie na stránke Európskej únie
Hodnotenie článku: 12345 (100.00%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.