Prevod majetku medzi manželmi

Hodnotenie článku: 12345 (86.67%)
Loading...

Prevod majetku medzi manželmi sa spravuje osobitným režimom. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov určuje pravidlá nadobúdania aj prevodu majetku počas manželstva medzi manželmi.

Prevod majetku medzi manželmi
Prevod majetku medzi manželmi. Xprávo.eu. Zdroj: Pixabay.com

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Bezdpodielové spoluvlastníctvo manželov (ďalej aj ako „BSM“) vzniká len medzi manželmi. Tento inštitút je teda nerozdielne spojený s manželstvom. Vzniká zo zákona, uzatvorením manželstva.

V súlade s § 143 zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej aj ako „Občiansky zákonník“):

V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou

  • vecí získaných dedičstvom alebo darom,
  • ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov,
  • a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.“

Občiansky zákonník teda upravuje, že v BSM je vlastne všetko, čo niektorý z manželov počas manželstva nadobudne do vlastníctva s výnimkami. Výnimky sú v zákone vymedzené. Výnimkou sú napríklad veci, ktoré nadobudne manžel sám ako dar, ako dedičstvo, alebo veci, ktoré slúžia na osobnú potrebu alebo výkon povolania len jednému z manželov. V prípade, ak vznikne spor o tom, či vec patrí, alebo nepatrí do BSM, rozhodne o tom súd. Vyberáme z judikatúry:

Pokud věc může sloužit i druhému z manželů k výkonu jeho povolání (resp. oběma manželům současně), popřípadě i k jinému účelu než k výkonu povolání, nepřichází v úvahu vyloučení takové věci z bezpodílového spoluvlastnictví manželů, zvláště, když také takovému jinému účelu začala sloužit. V daném případě, bez ohledu na to, zda předmětné nemovitosti měly sloužit nebo skutečně již sloužily toliko výkonu povolání žalovaného, avšak s ohledem na jejich povahu, mohly sloužit k podnikání i žalované nebo i jinému „společnému\” účelu, např. bydlení žalovaných, jak se ostatně následně stalo, nelze dospět k jinému závěru, než že nemovitosti nabyté žalovaným kupní smlouvou ze dne 6. dubna 1994 se staly předmětem bezpodílového spoluvlastnictví žalovaných a jako takové nemohly být předmětem platné darovací smlouvy uzavřené mezi žalovanými jako manžely…Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 11. 2000, sp. zn. 22 Cdo 2470:2000

Darovanie medzi manželmi

Prevod majetku medzi manželmi formou darovania je možný len vo vzťahu k majetku, ktorý nie je v BSM.


Napríklad: Ak manžel vlastní byt, ktorý nadobudol pred vznikom manželstva a je v jeho výlučnom vlastníctve, môže za trvania manželstva darovať tento byt (celý alebo len určitý spoluvlastnícky podiel) manželke. Tu by platilo, že manželka nadobudne byt (alebo určitý spoluvlastnícky podiel na byte) ako dar. V tomto príklade ide o výnimku v zmysle Občianskeho zákonníka a byt (alebo nadobudnutý podiel na byte) by nepatril do BSM.

Ak by manžel, ktorý vlastní byt vo výlučnom vlastníctve (lebo ho napríklad nadobudol ako dedičstvo) chcel, aby bol byt v BSM, môže byt darovať obom manželom do BSM, alebo ho predať jednému z manželov. Kúpa bytu jedným z manželom má za následok to, že byt je v BSM. Kúpa bytu totiž nepatrí medzi výnimky z nadobúdania vecí do BSM.

Prevod majetku medzi manželmi formou darovania nie je možný vo vzťahu k majetku, ktorý je v BSM.

Majetok, ktorý manželia nadobudli do BSM, si medzi sebou nemôžu darovať. Nie je možné, aby byt v BSM si manželia darovacou zmluvou navzájom darovali do podielového spoluvlastníctva alebo do výlučného vlastníctva len jedného z manželov. Pokiaľ by sa rozhodli majetok v BSM darovať inej osobe, to možné je. Medzi manželmi však darovanie majetku v BSM možné nie je.

Predaj majetku medzi manželmi

Prevod majetku medzi manželmi formou predaja je možný len vo vzťahu k majetku, ktorý nie je v BSM.

V prípade, ak majetok vo výlučnom vlastníctve jedného manžela predá tento manžel druhému manželovi, tento nadobudne prevádzaný majetok do BSM. Kúpa/ predaj totiž nepatrí medzi výnimky, na základe ktorých by nadobúdané veci jedným z manželov nepatrili do BSM.

Napríklad pri predaji polovice bytu, ktorý je vo výlučnom vlastníctve manželky, manželovi, manžel nadobudne túto polovicu bytu do BSM. Je možné, že príslušný okresný úrad, kataster nehnuteľností zapíše ako vlastníka polovice bytu len manžela. Stále však platí, že túto polovicu bytu manžel nadobudol počas trvania BSM, a preto patrí do BSM.

Prevod majetku medzi manželmi
Prevod majetku medzi manželmi. Xprávo.eu. Zdroj: Pixabay.com.

Zúženie BSM

Za trvania manželstva môžu manželia rozšíriť, ale aj zúžiť rozsah BSM. Dokonca je možné, aby si manželia vyhradili vznik BSM až ku dňu zániku manželstva. Uvedené manželom umožňuje § 143a Občianskeho zákonníka. Všetky takéto dohody musia mať formu notárskej zápisnice. Odvolávať sa môžu na dohodu voči iným osobám len vtedy, ak iným osobám je táto dohoda známa.

Manželia teda majú možnosť dohodnúť sa, že určite konkrétne veci vylúčia z BSM. Môže ísť o aktíva (napr. nadobúdaný byt, auto a pod.), ale i o pasíva (napr. úver).

Viac o zrušení a zúžení BSM, účinkoch zúženia BSM a o dohode o zúžení BSM sa dozviete na Xprávo.eu po kliknutí na nasledovný link:

https://xpravo.eu/zuzenie-bsm-pocas-manzelstva/

Ak však už manželia nadobudli vec do bezpodielového spoluvlastníctva manželov – čomu sa v článku venujeme – tak pred nadobudnutím veci si nestihli túto vec vyňať z BSM a zúžiť BSM o túto vec. Takáto vec teda patrí do BSM. V zmysle Zbierky Stanovísk Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky, R 30/2008:

„I. Dohodou o rozšírení alebo zúžení rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov, uzavretou podľa § 143a ods. 1 Občianskeho zákonníka, nemožno meniť už existujúc vlastnícke vzťahy.

II. Dohoda podľa § 143a Občianskeho zákonníka môže upravovať len režim nadobúdania vecí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v budúcnosti, ale sama osebe nemôže byť právnym titulom pre zmenu vlastníckych vzťahov manželov založených pred jej uzavretím.

Ako previesť majetok v BSM medzi manželmi počas trvania manželstva?

1. Zrušenie BSM

Jedným z možných spôsobov, ako previesť majetok patriaci do BSM za trvania manželstva , je zrušenie BSM za trvania manželstva.

Po zrušení BSM sa totiž musí medzi manželmi majetok v BSM vyporiadať. Vtedy majú manželia možnosť dohodnúť sa na vyporiadaní majetku tak, ako si želajú.

Ako zrušiť bezpodielové spoluvlastníctvo manželov?

Vrátane zániku manželstva môže BSM zaniknúť aj v ďalších, zákonom upravených prípadoch. Tieto prípady môžeme rozdeliť na:

  1. nedobrovoľné (napr. v prípade vyhlásenia konkurzu v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, právoplatným rozhodnutím súdu o prepadnutí majetku jedného z manželov v zmysle zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v platnom znení),
  2. dobrovoľné.

Dobrovoľne môžu manželia zrušiť BSM len v týchto prípadoch:

  1. zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva, v zmysle § 148 ods. 2 Občianskeho zákonníka. To, či v konkrétnom prípade existujú dôvody na zrušenie BSM, závisí od individuálnych okolností. Predpokladáme, že by mohlo ísť o prípady, ak je jeden z manželov závislý na alkoholických, omamných alebo psychotropných látkach, a ďalšie trvanie BSM by mohlo osdporovať dobrým mravom, vzhľadom na správanie a nakladanie s majetkom zo strany závislého manžela,
  2. v prípade, že jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť, súd na návrh toho z manželov, ktorý nezískal oprávnenie na podnikateľskú činnosť, zruší BSM, v zmysle § 148a ods. 2 Občianskeho zákonníka. Pokiaľ toto oprávnenie majú obaja manželia, môže návrh podať ktorýkoľvek z nich.

Po zrušení BSM majú manželia možnosť dohodou vyporiadať si majetok v BSM, ktoré zaniklo. V súlade s §149 ods. 1 Občianskeho zákonníka:

“Ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo, vykoná sa vyporiadanie podľa zásad uvedených v § 150.”

V dohode o vyporiadaní BSM si manželia môžu dohodnúť vlastníctvo vecí z BSM podľa vlastnej vôle. Vyporiadanie sa musí vykonať podľa zásad v Občianskom zákonníku. Pokiaľ sa dohoda týka nehnuteľností, musí mať písomnú formu a nadobúda účinnosť vkladom do katastra v súlade s § 149a Občianskeho zákonníka.

Dodáme, že v súlade s § 151 Občianskeho zákonnía: „Ak za trvania manželstva bezpodielové spoluvlastníctvo zaniklo, môže sa obnoviť len rozhodnutím súdu vydaným na návrh jedného z manželov.“

2. Darovanie alebo predaj majetku tretej osobe / deťom

Ďalším spôsobom, ako previesť majetok patriaci do BSM za trvania manželstva je darovanie alebo predaj majetku tretej osobe. Tá môže následne previesť darovacou alebo kúpnou zmluvou majetok len jednému z manželov. Tento postup je však neobvyklý a je spojený s rizikom, že obdarovaný dar späť podľa požiadavky manželov ako pôvodných darcov neprevedie.

Ak by majetok tretia osoba previedla kúpnou zmluvou späť na jedného manžela, znova by bol nadobudnutý do BSM. Ak by však manželia dohodou o zúžení BSM vylúčili nadobúdaný majetok, mohol by ho nadobnúť len jeden z manželov aj pri predaji.

Manželia, za trvania manželstva a BSM, môžu previesť majetok na tretie osoby. Tými môžu byť aj vlastné deti. Na prevádzané nehnuteľnosti si môžu zriadiť právo doživotného užívania.

Odporovateľné právne úkony

V prípade, ak je jeden z manželov dlžníkom (alebo obaja manželia sú dlžníkmi), veriteľ sa môže domáhať neplatnosti prevodu majetku, ak ukracujú uspokojenie ním vymáhanej pohľadávky. Takýto prevod ako právny úkon môže byť v zmysle § 42a Občianskeho zákonníka voči veriteľovi právne neúčinný.

§ 42a ods. 1 Občianskeho zákonníka:

Veriteľ sa môže domáhať, aby súd určil, že dlžníkove právne úkony podľa odsekov 2 až 5, ak ukracujú uspokojenie jeho vymáhateľnej pohľadávky, sú voči nemu právne neúčinné. Toto právo má veriteľ aj vtedy, ak je nárok proti dlžníkovi z jeho odporovateľného právneho úkonu už vymáhateľný alebo ak už bol uspokojený.

Občiansky zákonník v ďalších odsekoch určuje, akým právnym úkonom a v akých lehotách môže veriteľ odporovať a dosiahnuť ich právnu neúčinnosť.

Hodnotenie článku: 12345 (86.67%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.