Zúženie BSM počas manželstva

Hodnotenie článku: 12345 (92.78%)
Loading...

Zúženie bezpodielového spoluvlastníctva manželov počas manželstva umožňuje Občiansky zákonník. Zúženie BSM sa môže týkať nielen aktív (teda nadobudnutia majetku len jedným z manželov) ale aj pasív (teda nadobudnutie záväzku napr. z úveru len jedným z manželov). Viac v článku nižšie na xPravo.eu.

Zúženie BSM

Zúženie BSM vs. Zrušenie BSM

Bezpodielové vlastníctvo manželov (v skratke len ako “BSM“) upravuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, predovšetkým v § 143 a nasl..

BSM predstavuje právny vzťah medzi manželmi, ktorý vzniká priamo zo zákona. BSM vyjadruje spôsob nadobúdania vlastníctva k veciam počas trvania manželstva.

Bezpodielovosť znamená, že ani jeden z manželov nemá určenú veľkosť podielu na vlastníctve konkrétnej veci. Napríklad ak manželia vlastnia byt v BSM, hoci ho vlastnia 2 ľudia – manželia, ich podiel je vyjadrený ako 1/1, bezpodielovo. V BSM sa nedá určiť, aký podiel má manželka a aký podiel patrí manželovi počas manželstva, ak je nehnuteľnosť v BSM.

V BSM je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva. Občiansky zákonník stanovuje výnimky, ktorými sú najmä veci získané dedičstvom, darom, vecí, ktoré slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania, či veci vydané v rámci predpisov o reštitúcii majetku.
V SR neexistujú žiadne predmanželské zmluvy ani snúbenecké dohody týkajúce sa nadobúdania majetku počas manželstva. Občiansky zákonník však svojimi inštitútmi umožňuje modifikovať BSM počas manželstva.

BSM zaniká až zánikom manželstva. Ak manželia chcú, aby už počas manželstva nenadobúdali veci do BSM, existuje možnosť:

1. zrušiť BSM – prichádza do úvahy len za splnenia zákonných podmienok v nasledovných prípadoch, kedy súd na návrh jedného z manželov BSM zruší i za trvania manželstva:

  • zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie BSM odporovalo dobrým mravom; závažnosť dôvodov sa skúma vždy individuálne v každom prípade zo strany súdu;
  • ak jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť.

K “nedobrovoľnému” zrušeniu BSM dochádza v zmysle zákona aj v týchto prípadoch:

2. zúžiť BSM – možnosť zúženia BSM vyplýva z § 143a Občianskeho zákonníka. Manželia môžu dohodou rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah BSM. Obdobne sa môžu dohodnúť aj o správe spoločného majetku, alebo že vyhradia vznik BSM ku dňu zániku manželstva.

Dohodou si teda manželia môžu jednak rozšíriť rozsah vecí nadobúdaných do BSM alebo ho zúžiť. Zúženie rozsahu BSM môže byť možnosťou, ako zabrániť exekúcii na majetok v BSM kvôli dlhom len jedného z manželov.

Zúženie BSM – forma a obsah dohody

Dohoda o zúžení BSM musí mať formu notárskej zápisnice. To znamená, že nestačí spísať dohodu a úradne overiť podpisy manželov. Dohodu o zúžení BSM musí spísať notár do notárskej zápisnice.
POZOR – V prípade, ak má byť obsahom dohody zúženie BSM na úver, odporúča sa do dohody naformulovať zúženie BSM aspoň na konkrétnu výšku úveru, alebo zúženie vo vzťahu ku konkrétnej banke alebo finančnej inštitúcii. V opačnom prípade sa Vám môže stať, že všeobecné formulácie (ako napr. vylúčenie zmluvných záväzkov jedného z manželov z BSM) nemusí banka akceptovať pre ich nejednoznačnosť. Rovnako platí potreba dostatočnej špecifikácie v prípade zúženia BSM vo vzťahu k nadobudnutiu nehnuteľnosti len jedným z manželov, ktorá má byť neskôr predmetom zabezpečenia banky v súvislosti s poskytnutým úverom (hypotékou/ úverom na bývanie).

Manželia sa môžu voči inej osobe na túto dohodu odvolať len vtedy, ak jej je táto dohoda známa.

Dohoda o zúžení BSM sa nikde nezverejňuje a neregistruje. Preto je v záujme manželov, aby ju predložili všetkým osobám a inštitúciám, ktorých sa rozsah zúženého BSM týka. Ide najmä o banky, finančné inštitúcie, alebo aj kataster nehnuteľnosti.


Na preukázanie toho, že ste oboznámili osobu so zúžením BSM, sa odporúča uviesť informáciu o zúžení BSM do konkrétnej zmluvy (napr. zmluvy o pôžičke).

Ďalej platí, že zúženie BSM sa môže vzťahovať len na usporiadanie práv a povinností do budúcna, t. j. nie je možné notárskou zápisnicou o zúžení BSM vyriešiť majetok a BSM, ktoré vzniklo pred spísaním zápisnice.

Dohoda o zúžení BSM podľa § 143a Občianskeho zákonníka týkajúca sa nehnuteľností nadobúda účinky až vkladom do katastra nehnuteľností. Ako taká sa bez ďalšieho do katastra nehnuteľností nezapisuje vkladom ani iným zápisom. Dohoda o zúžení BSM, aj keď sa týka nehnuteľností, nie je totiž sama o sebe právnym titulom vzniku alebo zániku vlastníckeho práva. Vznik / zmenu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti uvedenej v dohode o zúžení BSM predpokladá uzavretie konkrétnej kúpnej zmluvy na nehnuteľnosť uvedenú v dohode a návrh na vklad, ktorého prílohou bude aj dohoda o zúžení BSM.

Vyššie uvedené uvádza aj Katastrálny bulletin č. 1/2008: “Návrh na vklad práva na základe dohody, spísanej do notárskej zápisnice, o zúžení zákonom stanoveného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov, kde sa manželia dohodli že spoločný byt netvorí ich bezpodielové spoluvlastníctvo manželov ale tvorí výlučné vlastníctvo manželky v celosti , nespĺňa podmienky na vklad práva do katastra a je potrebné návrh na vklad zamietnuť. Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 31.7 sp.zn.Sž-o-KS 93/2006.”

Zúženie BSM – účinky

BSM, aj po jeho zúžení zostáva medzi manželmi zachované. Zúžením BSM však práva a povinnosti k veciam uvedeným v dohode nadobudne už len jeden z manželov. Zúžením BSM sa napr. manželia dohodnú, že práva a povinnosti z úverovej zmluvy nadobudne len jeden z manželov. Alebo sa dohodnú, že práva a povinnosti z kúpnej zmluvy nadobudne len jeden z manželov.
Dohody o zúžení BSM sa nedotýkajú a nezasahujú do existujúcich vlastníckych práv, t. j. nemôžu sa vzťahovať na už nadobudnuté veci. Manželia sa preto nemôžu dohodnúť, že napr. byt, ktorý je v BSM, bude vlastniť už len jeden z manželov.

Pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku v BSM. Účinkom dohody o zúžení BSM je však to, že ak manželia uzavreli dohodu o zúžení BSM a táto pohľadávka vznikla pri používaní majetku, ktorý nepatrí do BSM, pri výkone rozhodnutia (teda aj pri exekúcii) táto pohľadávka nemôže byť uspokojená z majetku patriaceho do BSM.

Zoznam notárov

Keďže dohoda o zúžení BSM musí mať formu notárskej zápisnice, o jej spísanie musíte požiadať notára. Zoznam notárov Notárskej komory SR nájdete na tomto linku tu:
Zoznam notárov Notárskej komory SR otvoríte kliknutím na túto vetu

Hodnotenie článku: 12345 (92.78%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.