Notárska úschova

Hodnotenie článku: 12345 (98.26%)
Loading...

Notárska úschova

Notárska úschova. Čo to je, kde a kedy ju najlepšie využiť? Prehľad informácií aj o notárskej úschove na účely splnenia záväzku nájdete nižšie v článku na xpravo.eu.
Notárska úschova

Čo je to notárska úschova?

Konanie týkajúce sa notárskych úschov je upravené najmä v dvoch právnych predpisoch:

Notársky poriadok stanovuje, že konanie vo veciach notárskych úschov je notárskou činnosťou.

Notár na žiadosť osoby (zložiteľa) prijme do úschovy nejakú hnuteľnú vec, listinu alebo peniaze. O prijatí veci do úschovy notár spíše notársku zápisnicu. S vecou, ktorú prijal notár do úschovy, môže potom notár nakladať len tak, aby zabezpečil splnenie účelu úschovy. Účelom úschovy môže byť najmä

 1. nakladanie s vecou podľa príkazu zložiteľa (napr. zloženie listiny o vydedení do notárskej úschovy ),
 2. nakladanie s vecou podľa dohody uzavretej medzi zložiteľom a treťou osobou (napr. zloženie peňaží do úschovy podľa kúpnej zmluvy na nehnuteľnosť),
 3. splnenie záväzku (napr. ak dlžník nepozná veriteľa, pretože zomrel a dedičské konanie ešte právoplatne neskončilo, za účelom splnenia záväzku – úhrady dlhu zloží do notárskej úschovy peniaze).

 

Notárska úschova na účely splnenia záväzku

S účinnosťou od 1.7.2016 prešla súdna agenda týkajúca sa úschov na účely splnenia záväzku zo súdov na notárov. Tento druh úschovy, nazývaný aj solučný, prešiel na notárov s účinnosťou Civilného mimosporového poriadku.

Splnenie záväzku notárskou úschovou – čo to znamená?

Podľa § 568 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení v niektorých prípadoch môže dlžník plniť svoj záväzok (dlh) nie veriteľovi, ale notárovi do notárskej úschovy. Ide o náhradný spôsib splnenia záväzku a prichádza do úvahy v týhto prípadoch, ak dlžník nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi pretože:

 1. veriteľ je neprítomný (napr. by mohlo ísť o prípad, ak nie je známy jeho súčasný pobyt), alebo
 2. veriteľ je v omeškaní (napr. by mohlo ísť o prípad, ak veriteľ neprijal včas dlžníkom riadne ponúkané plnenie), alebo
 3. dlžník má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom (napr. by mohlo ísť o prípad, ak sa veriteľ na adrese bydliska uvedenej v zmluve nenachádza) alebo
 4. dlžník veriteľa nepozná (napr. by mohlo ísť o prípad úmrtia veriteľa a ešte neukončeného dedičského konania).

V týchto prípadoch, ak predmet (peniaze alebo inú vec) dlžník uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku, účinky splnenia záväzku nastávajú uložením veci do notárskej úschovy.

Ak ide o úschovu na účely splnenia záväzku, notár v konaní o úschovách prijme na žiadosť osoby (zložiteľa) do úschovy:

 1. závet alebo inú listinu alebo listinný cenný papier,
 2. peniaze, alebo
 3. hnuteľnú vec.
V zmysle Notárskeho poriadku, do úschovy na účely splnenia záväzku nemožno prijať vec, ktorá sa nehodí na úschovu (vec podliehajúca skaze alebo vec, ktorú pre jej povahu alebo veľkosť nemožno uložiť v trezore notára ani v banke a nepodarilo sa pre ňu nájsť iného vhodného uschovávateľa).
Ak ide o úschovu na účely splnenia záväzku, notár bezodkladne zverejní na webovom sídle komory prijatie veci notárskej úschovy na tieto účely.

 

Iné notárske úschovy

Notár prijme do úschovy listinu alebo peniaze aj v prípade, aby s nimi nakladal:
 • podľa príkazu zložiteľa,
 • podľa dohody uzavretej medzi zložiteľom a príjemcom alebo
 • podľa osobitného predpisu.
Notár o úschove vždy spíše zápisnicu. Notársky poriadok upravuje podľa predmetu a typu úschovy aj niektoré odlišné náležitosti záspinice z toho vyplývajúce.
Veľmi často je využívaná najmä notárska úschova peňazí na splnenie rôznych záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv uzatvorených medzi dvoma osobami.
Napr. ak predávajúci a kupujúci uzatvoria zmluvu o prevode vlastníckeho práva k bytu, na základe ktorej sa časť kúpnej ceny uloží do notárskej úschovy, a až po splnení podmienky – zavkladovaní vlastníckeho práva notár prevedie prostriedky u neho uložené na účet predávajúceho. Notár teda vydá peniaze z úschovy predávajúcemu bezodkladne po splnení podmienok na vydanie peňazí uvedených v zápisnici o úschove. Je to preto veľmi bezpečný spôsob zaplatenia kúpnej ceny.

Konania o námietkach proti úschovám podľa Civilného mimosporového poriadku

Ustanovenia § 333 a nasl. Civilného mimosporového poriadku upravujú konania vo veciach notárskych úschov. Týmito konaniami sú:

 1. konanie o námietkach proti vydaniu predmetu notárskej úschovy zloženej na účely splnenia záväzku,
 2. konanie o námietkach proti vydaniu výťažku z predaja zálohu zloženého do notárskej úschovy,
 3. konanie o prepadnutí predmetu notárskej úschovy štátu.
Prvé dve konania sa však týkajú len námietok v prípade notárskych úschov na účely splnenia záväzku. Iba konanie o prepadnutí predmetu notárskej úschovy štátu, ak sa notárovi nepodarí naložiť s predmetom notárskej úschovy do 10 rokov od zloženia, sa týka všetkých úschov.

Poplatok za notársku úschovu

Notárske poplatky určuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v platnom znení. Konkrétne ide o Položku E Sadzobníka na výpočet odmeny notára za notársku činnosť, ktorý tvorí prílohu tejto vyhlášky.

Poplatok za prijatie do úschovy listiny, listinného cenného papiera, peňazí alebo hnuteľnej veci, ak ide o úschovu na účel splnenia záväzku alebo o úschovu podľa osobitného predpisu:

 • 1 % z ceny veci, najmenej 6,50,- EUR, najviac 663,50,- EUR.

Poplatok za prijatie do úschovy, ak nejde o úschovu na účel splnenia záväzku alebo o úschovu podľa osobitného predpisu:

 1. úschova listiny – 26,56,- EUR,
 2. úschova cenného papiera alebo peňazí, ak základ neprevyšuje 3.319,39 eura – 23,24,- EUR,
 3. úschova cenného papiera alebo peňazí, ak je základ do sumy 16.596,96 eura – 49,79,- EUR
 4. úschova cenného papiera alebo peňazí, ak je základ nad 16.596,96 eura do 33.193,92 eura vrátane – 99,58,- EUR
 5. úschova cenného papiera alebo peňazí, ak je základ nad 33 193,92 eura do 331.939,19 eura vrátane – 165,97,- EUR
 6. úschova cenného papiera alebo peňazí, pri základe presahujúcom sumu 331.939,19 eura – 331,94,- EUR
 7. úschova cenného papiera alebo peňazí, ak nemožno základ určiť alebo ak ho
  možno určiť len s nepomernými ťažkosťami – 33,19,- EUR.

Zoznam notárov

Zoznam notárov nájdete na stránke Notárskej komory Slovenskej republiky, tu:

http://www.notar.sk

 

Hodnotenie článku: 12345 (98.26%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.