Literatúra

Vzory zmlúv a podaní - ochrana osobných údajov (GDPR)

Veronika Hrušovská, Simona Mertinková, Zuzana Rosinová
10/2018
Na tému novej právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov bolo už napísaných niekoľko publikácií, ktoré sa prioritne zamerali na vysvetlenie tohto nového konceptu ochrany...

Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2017 vo veciach dane z pridanej hodnoty

Zuzana Šidlová, Elvíra Ungerová
09/2018
Publikácia „Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2017 vo veciach dane z pridanej hodnoty“ predstavuje v poradí už šiestu publikáciu, ktorá sa venuje rozsudkom Súdneho...

Dokumenty k štúdiu medzinárodného práva verejného, 2. časť

Peter Vršanský, Jozef Valuch, Daniel Bednár, Metod Špaček
09/2018
Praktická príručka na semináre z medzinárodného práva verejného obsahuje viaceré dôležité medzinárodné zmluvy vzťahujúce sa na problematiku medzinárodného práva verejného. Praktická príručka má dve časti,...

Praktikum k základom práva pre ekonómov

Dušan Holub, Martin Winkler, Hana Magurová, Mária Veterníková, Lenka Vačoková, Marián Kropaj, Katarína Bartalská, Lujza Jurkovičová, Andrea Slezáková
09/2018
Praktikum je koncipované ako učebná pomôcka na výučbu predmetu Základy práva pre ekonómov na Ekonomickej univerzite v Bratislave, ktorého súčasťou sú okrem prednášok aj cvičenia....

Prípadové štúdie z európskeho medzinárodného práva súkromného

Jana Michaličková, Andrej Karpat
09/2018
Medzinárodné právo súkromné prešlo za posledných dvadsať rokov podstatnými zmenami. Okrem tradičných prameňov medzinárodného práva súkromného, ktorými boli vnútroštátne normy a prvé vznikajúce bilaterálne a...

Medzinárodná zmluva ako nástroj vonkajšej činnosti Európskej únie

Peter Lysina
09/2018
Medzinárodná zmluva ako nástroj vonkajšej činnosti Európskej únie je vedeckou monografiou, ktorá prináša analýzu úpravy medzinárodnej zmluvy v práve EÚ. Monografia postupne prináša pohľad na...

Konanie vo veciach dohľadu

Andrea Slezáková, Peter Slezák, Adam Nádaský
09/2018
Viac ako dvanásť rokov existencie integrovaného dohľadu nad finančným trhom spolu s vývojom vedy finančného práva inšpirovalo autorov k predloženiu monografie vzťahujúcej sa na vybrané...

Zákon o kybernetickej bezpečnosti - komentár

Jozef Andraško, Tomáš Gábriš, Ján Hochmann, Daniel Olejár
09/2018
Zákonom č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti sa do slovenského právneho poriadku transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016...

Judikatúra vo veciach bezpodielového spoluvlastníctva manželov, 2. vyd.

Edmund Horváth
09/2018
Publikácia „Judikatúra vo veciach bezpodielového spoluvlastníctva manželov“ vyšla v roku 2008 ako druhá vo vtedy ešte novej edícii tematicky zameraných výberov súdnych rozhodnutí. Po desiatich...

Autorský zákon č. 185/2015 Z. z. – komentár

Jarmila Lazíková
08/2018
Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon nadobudol účinnosť 1.januára 2016 a vstupuje tak do tretieho roka svojej účinnosti. Nový Autorský zákon nahradil po dvanásťročnej...

Anglicko-slovenský právny slovník

Juraj Kunák
08/2018
Moderne koncipovaný anglicko - slovenský právny slovník je určený predovšetkým odborným a vedúcim pracovníkom právnických inštitúcií, advokátom, obhajcom, prokurátorom, ďalším záujemcom, ktorí pravidelne pracujú s...

Judikatúra Najvyššieho súdu SR v konaní o európskom zatýkacom rozkaze

Libor Klimek
07/2018
Rozhodovacia činnosť Najvyššieho súdu SR v konaní o európskom zatýkacom rozkaze sa týka mimoriadne náročných právnych otázok. Samotné znenie zákona č. 154/2010 Z. z. o...

Trestnoprávne sankcie ukladané fyzickým osobám

Marcela Tittlová
07/2018
Problematika trestnoprávnych sankcií predstavuje jednu z kľúčových tém trestného práva. Pojem trestný čin spoločne s pojmom sankcia predstavujú nosné piliere trestného práva, od ktorých sa...

Repetitórium občianskeho práva hmotného s otázkami a s príkladmi, 1. diel

Denisa Dulaková, Anton Dulak
07/2018
Cieľom prvého dielu učebnej pomôcky Repetitórium z občianskeho práva hmotného s otázkami a s príkladmi je sprostredkovať základy občianskeho práva, konkrétne všeobecnú časť Občianskeho zákonníka,...

Dokumenty k štúdiu medzinárodného práva verejného, 1. časť

Peter Vršanský, Jozef Valuch, Daniel Bednár
07/2018
Publikácia obsahuje viaceré dôležité medzinárodné zmluvy vzťahujúce sa na problematiku medzinárodného práva verejného. Má dve časti, pričom jej obsah pokrýva základné a dôležité okruhy problémov,...