Kúpna zmluva na auto – vzor

Hodnotenie článku: 12345 (91.85%)
Loading...

Kupujete auto od známeho a potrebujete vypracovať kúpnu zmluvu? Nižšie nájdejte vzor kúpnej zmluvy vypracovaný v súlade s ustanoveniami § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (Kúpna zmluva na auto – VZOR je k dispozícii aj vo formáte word, na stiahnutie zadarmo).

kúpna zmluva na auto

Čo je potrebné do vzoru kúpnej zmluvy doplniť?

Tam, kde je za dvojbodkou vo vzore ponechaný priestor, je potrebné doplniť:

 1. údaje o predávajúcom (meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, číslo účtu v tvare IBAN)
 2. údaje o kupujúcom (meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu)
 3. údaje o motorovom vozidle, ktoré sa predáva a kupuje
 4. výšku kúpnej ceny (časť, ktorá sa zaplatí pri odovzdaní auta a prípadne aj časť, ktorá sa zaplatí prevodom na účet predávajúceho – závisí od dohody kupujúceho a predávajúceho)
 5. dátum a miesto podpisu
 6. úradne overený podpis predávajúceho a kupujúceho (vybavíte u notára alebo na matrike alebo v obci na obecnom úrade)

 

Kúpna zmluva na auto – vzor

"Skopírovať treba obsah medzi hviezdičkami. Formát word na stiahnutie nájdete nižšie - pod vzorom."

*****

KÚPNA ZMLUVA

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zmluva“)

 

Článok 1

Zmluvné strany

1. Predávajúci

Meno a priezvisko:
Trvalý pobyt
Rodné číslo:
Číslo OP:
Číslo účtu IBAN:
(ďalej len „Predávajúci“)

2. Kupujúci

Meno a priezvisko:
Trvalý pobyt
Rodné číslo:
Číslo OP:
(ďalej len „Kupujúci“)

 

Článok II

Predmet Zmluvy

 1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je kúpa motorového vozidla: typ (model) : __________, evidenčné číslo : __________, číslo podvozka (VIN): __________, identifikačné číslo motora : __________, rok výroby : __________, farba: __________, stav tachometra: __________, spolu s jeho súčasťami a príslušenstvom (ďalej len „motorové vozidlo“), ktorého výlučným vlastníkom je Predávajúci.
 2. Technický stav motorového vozidla zodpovedá veku a stavu motorového vozidla pri bežnom používaní podľa odjazdených km.
 3. Predávajúci touto Zmluvou predáva Kupujúcemu motorové vozidlo za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu a Kupujúci predmetné motorové vozidlo za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu kupuje do svojho výlučného vlastníctva.
 4. Vlastnícke právo k predávanému motorovému vozidlu (vrátane výbavy) prechádza na kupujúceho zaplatením kúpnej ceny a odovzdaním a prevzatím vozidla.

 

Článok III

Kúpna cena a platobné podmienky

 1. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene v celkovej výške __________ € (slovom: ______________________ EUR).
 2. Kupujúci zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu vo výške __________ € (slovom: ______________________ EUR) v hotovosti pri podpise teto zmluvy, , čo Predávajúci potvrdzuje svojim podpisom tejto zmluvy. Zvyšnú časť kúpnej ceny vo výške __________ € (slovom: ______________________ EUR) zaplatí Kupujúci Predávajúcemu do 3 kalendárnych dní od podpisu tejto zmluvy na účet Predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Kupujúci svojím podpisom na tejto zmluve potvrdzuje, že motorové vozidlo od Predávajúceho prevzal.
 3. Predávajúci je povinný pri podpise tejto zmluvy odovzdať Kupujúcemu vozidlo a príslušné doklady, najmä osvedčenie o evidencii (technický preukaz); doklad o kontrole originality; servisnú knižku, __________.

 

Článok IV

Záverečné ustanovenia

 1. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch obsahovo zhodných rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú zo zmluvných strán.
 2. Práva a povinnosti, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto Zmluve, sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.
 3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si znenie tejto Zmluvy prečítali, rozumejú jej obsahu, a na znak súhlasu s ustanoveniami tejto Zmluvy, zmluvné strany pripájajú vlastnoručné podpisy, ako vyjadrenie ich slobodnej a vážnej vôle.

 

V …………….., dňa ……. V …………….., dňa ……

Predávajúci Kupujúci

*****

Kúpna zmluva na auto – VZOR vo formáte Word na stiahnutie nájdete zadarmo tu:

Kúpna zmluva na auto - VZOR

Stiahnuť

O procese prihlásenia dovezeného vozidla a potrebných dokladoch sa dozviete v článku na xpravo.eu:

Prihlásenie auta dovezeného zo zahraničia

Hodnotenie článku: 12345 (91.85%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.