Literatúra

Kúpiť u vydavateľa

Ľudské práva v súdnom konaní – komentár

Bohumil Repík
Iura Edition spol s r.o.
ISBN: 80-85719-24-X
Autor zhromaždil svoje dlhoročné skúsenosti z činnosti Európskeho súdu v Štrasburgu do jedinečnej publikácie, predmetom ktorej je uplatňovanie práv zaručených ústavou, Listinou základných práv a slobôd a medzinárodnými zmluvami o ľudských právach. Prvoradú pozornosť venuje Európskemu dohovoru o ľudských právach, osobitne článku 6. Zaoberá sa úpravou ľudských práv podľa slovenského zákonodarstva a mierou uplatňovania práv a slobôd podľa článku 6 Európskeho dohovoru o ľudských právach na Slovensku. Práca je rozčlenená na štyri časti: 1. Právo na spravodlivý proces a právo na súdnu ochranu 2. Pôsobnosť článku 6 Európskeho dohovoru o ľudských právach 3. Spoločné záruky pre trestné a občianske súdne konanie 4. Záruky obvineného v trestnom konaní Hoci stredobodom pozornosti autora je Európsky dohovor o ľudských právach, v prípade významných rozdielov dohovoru ustanovenia konfrontuje s ustanoveniami iných medzinárodných zmlúv záväzných pre Slovenskú republiku. Text dopĺňa rozsiahla judikatúra a množstvo odkazov.