Literatúra

Kúpiť u vydavateľa

Súkromné právo

Wolters Kluwer
Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe V oblasti súkromného práva Vám prinášame časopis zameraný na aktuálne problémy. Dvojmesačník rieši súčasné témy civilného práva s dôrazom na aplikáciu právnych inštitútov v praxi. Časopis obsahuje recenzované články, ktoré sa zaoberajú témami z občianskeho práva, obchodného práva, práva duševného vlastníctva a ďalších odvetví súkromného práva. Je určený predovšetkým odbornej verejnosti, a to advokátom, advokátskym kanceláriám, sudcom, podnikovým právnikom, právnikom pôsobiacim v štátnej správe a samospráve, širokej právnickej verejnosti, ako aj študentom právnických fakúlt. Obsahom časopisu sú: recenzované články z oblasti občianskeho práva, obchodného práva, práva duševného vlastníctva, medzinárodného práva súkromného, pracovného práva články sa zameriavajú na praktické využitie jednotlivých inštitútov v aplikačnej praxi, na objasňovanie sporných, resp. diskutabilných ustanovení právnych noriem súkromného práva, ako aj na poznatky získané z rozhodovacej činnosti súdov Prednosti časopisu, ktoré oceníte: nezávislé a odborne spoľahlivé informácie jednoduchá orientácia a prehľadné usporiadanie textu aktuálne témy praktické zameranie časopisu, ktoré dáva odpoveď na mnohé, zatiaľ nezodpovedané otázky príspevky zverejnené až po tom, ako prejdú dôsledným recenzným konaním Autori článkov sú poprední odborníci z radov advokátov, sudcov, významných osobností akademickej obce a iných odborníkov s dlhoročnou praxou v oblasti súkromného práva. Cieľom časopisu Súkromné právo je vytvoriť priestor pre vecnú diskusiu odborníkov o aktuálnych otázkach aplikačnej praxe. Online časopis Online verziu časopisu spolu s archívom od roku 2015 nájdete na www.legalis.sk Informácia pre nových predplatiteľov:Predplatné začína doručením najbližšieho vydaného čísla a bude ukončené ku koncu daného kalendárneho roka. Konečná cena predplatného bude vyfakturovaná pri spracovaní objednávky adekvátne k počtu realizovaných čísel do konca príslušného kalendárneho roka, minimálne však na obdobie 4 mesiacov. Ak by fakturované obdobie malo byť kratšie ako 4 mesiace, bude predplatné vyfakturované do konca nasledujúceho kalendárneho roka, maximálne na obdobie 15 mesiacov.