Prevzatie dlhu po smrti manžela

Dobrý deň,
chcela by som veľmi pekne poprosiť o usmernenie ako postupovať pri nasledovnom probléme:
Počas manželstva sme si zobrali s manželom úver zo SFRB, kde ja som dlžník a on je spoludlžník. Po kolaudácií na katastri bolo zapísané záložné právo na nehnuteľnosť, ktorú sme postavili. Po 4 rokoch od nadobudnutia úveru sme sa rozviedli a úver splácam ja, on mal veľa dlhov, ani výživné mi neplatil. Počas manželstva ešte pred úverom sme mali zrušené BSM. Predpokladala som, že úver doplatím a všetko bude tak ako to je, v katastri je bytová jednotka zapísaná iba na moje meno.
V 1/2017 nastal problém, ex manžel zomrel a teraz
bude prebiehať dedičské konanie.
Po jeho smrti zostalo kopec exekúcií a žiadny majetok.
Neviem, ako sa mám a ku tomu postaviť, aby tento dlh nebol na deti, on ich mal aj z predošlého manželstva, chcela by som si ho prevziať na seba, je to možné po právnej stránke?
Zdá sa mi to veľmi komplikované a neviem,aké stanovisko mám zaujať.
Ďakujem krásne za pomoc.
S pozdravom,
Váš návštevník

Odpovede na otázku

Príjemný dobrý deň,
 
v prvom rade je najdôležitejšie zodpovedať otázku, kto vlastní predmetnú nehnuteľnosť (byt):

  1. Ak ste výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti v pomere 1/1 aj po vyporiadaní BSM po rozvode,tento byt by nemal byť predmetom dedičského konania ako aktívum (majetok) Vášho zosnulého manžela, pretože nepredstavuje jeho majetok (nevlastní ho). Predmetom dedenia po Vašom zosnulom ex-manželovi v takom prípade by mohlo byť v tejto súvislosti len pasívum (pomerná časť dlhu v ŠFRB).

 
Píšete, že Váš exmanžel mal viacero dlhov, exekúcií, a žiaden majetok. V takom prípade je možná aj jedna z nasledovných alternatív:
i.) notár zastaví konanie o dedičstve pre nedostatok majetku a tomu, kto sa postaral o pohreb vydá majetok poručiteľa nepatrnej hodnoty, alebo
ii.) dedičia a veritelia sa môžu dohodnúť o tom, že predlžené dedičstvo sa prenechá veriteľom na úhradu dlhov, alebo
iii.) ak je dedičstvo predlžené a ak nedôjde k dohode dedičov a veriteľov o jeho prenechaní veriteľom na úhradu dlhov, môže súd aj bez návrhu uznesením nariadiť likvidáciu dedičstva.
 
Ak však Váš ex-manžel nie je vlastníkom nehnuteľnosti (bytu) ani po vysporiadaní BSM po rozvode, predmetná nehnuteľnosť (byt) nemôže byť predmetom dedičského konania vedeného po jeho smrti.

  1. Ak je Váš exmanžel spoluvlastníkom predmetnej nehnuteľnosti (bytu) po vysporiadaní BSM po rozvode, jeho spoluvlastnícky podiel bude predmetom dedičstva. Predmetom dedičstva by však v takom prípade nebol celý byt, len jeho spoluvlastnícky podiel.

 
Ak mal Váš exmanžel viacero dlhov, exekúcií, v takom prípade je možné, že výška hodnoty ním vlastneného podielu bytu by sa mala použiť na úhradu jeho dlhov – znova platí , že dedičia a veritelia sa môžu dohodnúť o tom, že predlžené dedičstvo sa prenechá veriteľom na úhradu dlhov, alebo ak sa tak nedohodnú môže súd aj bez návrhu uznesením nariadiť likvidáciu dedičstva.
 
V takom prípade, ak si budete chcieť nehnuteľnosť (byt) ponechať, je možné, že budete musieť výšku hodnoty ex-manželom vlastneného podielu na byte vyplatiť na úhradu dlhov veriteľom poručiteľa. AK by došlo k takejto situácií, odporúčam (ak to bude možné) určiť hodnotu nehnuteľnosti súhlasným vyhlásením dedičov pred notárom v dedičskom konaní, nie znaleckým posudkom (aby jej hodnota bola čo najnižšia).
 
Na záver doplníme, že rozhodnutie v dedičskom konaní závisí od viacerých okolností – počet oprávnených dedičov, či sa dedičia dohodnú na vyporiadaní, na úhrade dlhov, aký je majetok (pasíva a aktíva) poručiteľa, či dedičstvo nie je predlžené (zosnulý má viac dlhov (pasív) ako aktív (majetku).
 
Čo sa týka úveru v ŠFRB – je možné prevziať dlh len na Vás. O vypustenie spoludlžníka však musíte požiadať ŠFRB a ŠFRB s tým musí súhlasiť. Keďže však Vás exmanžel ako spoludlžník zomrel, je možné, že do úverového vzťahu nikto po ňom nepristúpi (nikto nezdedí práva a povinnosti z úverovej zmluvy) a ŠFRB by nemalo mať s uvedeným problém.
 
Veríme, že Vám naša odpoveď pomohla a stránke xPravo.eu ostanete verní. Budeme radi, ak nás Vašim lajkom alebo zdieľaním našej stránky www.xPravo.eu podporíte aj na sociálnych sieťach.
S pozdravom a
prianím pekného zvyšku dňa,
Tím xPravo.eu

Dôležité

Vážený návštevník, portál Xpravo.eu nie je financovaný zo žiadnych verejných zdrojov, nemá žiadneho sponzora a príjmy z reklamy nepostačujú ani na technickú prevádzku systému, na ktorom stránka beží. Preto Vás úctivo žiadame o trpezlivosť pri čakaní na odpovede. Túto činnosť robíme vo svojom voľnom čase ako nezištnú a dobrovoľnú pomoc ľudom. Nezávisle podporiť nás môžete po kliknutí na tento text.