vratenie urokov

zdravim vas chcem sa vas opytat na taku vec mamka mala požičku od spol quatro na urokoch zaplatila navyše 1331 eur prišiel mi rozsudok že požička je bezuročna žiadala som ich o vratenie urokov pisomne aj mailom žiaľ ignoruju to mamka sa žiaľ rozsudku nedožila ako mam prosim vas dalej to riešiť za odpoved vam vopred dakujem

Odpovede na otázku

Dobrý deň,

Vašu otázku by sme rozdelili na viaceré časti:

Ad 1 právoplatnosť a vykonateľnosť rozsudku

V prvom rade je potrebné zistiť, či je spomínaný rozsudok právoplatný a vykonateľný, t. j. či sa voči rozsudku neodvolala niektorá zo strán sporu. Ak by sa voči rozsudku bolo možné odvolať a niektorá zo strán by sa aj skutočne odvolala, konanie pokračuje a vydané rozhodnutie nemusí byť konečné.

V zmysle § 226 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v platnom znení(„CSP“):

Právoplatnosť je vlastnosť súdneho rozhodnutia, ktorá spôsobuje záväznosť a zásadnú nezmeniteľnosť rozhodnutia.

Podľa § 232 ods. 1 CSP:

Vykonateľnosť je vlastnosť súdneho rozhodnutia ukladajúceho povinnosť plniť, ktorá spočíva v možnosti jeho priamej a bezprostrednej vynútiteľnosti zákonnými prostriedkami.

Právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutie je možné zistiť aj telefonicky na infocentre príslušného súdu. Kontakty na info centrá súdov sú dostupné aj na tomto linku : https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/sud

Ad 2 dedenie

Píšete, že Vaša mamka, ktorá bola dlžníkom z predmetného úveru, umrela. Do práv a povinností vyplývajúcich z úverovej zmluvy vstupuje namiesto pôvodnej dlžníčky dedič / dedičia v zmysle právoplatného a vykonateľného rozhodnutia v dedičskom konaní. V dedičskom konaní sa totiž nededia iba aktíva (veci), ale aj pasíva (záväzky, úvery).

Platí, že dedič/ dedičia zodpovedajú za poručiteľove dlhy len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva, v zmysle § 470 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení:

Prechod dlhov

§ 470

(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.

(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu.

V prípade, ak rozsudok vo vzťahu k úverovej zmluve nie je právoplatný a teda prebieha o tomto úvere stále konanie, je potrebné, aby dedič/ dedičia záväzku poručiteľa z toho úveru navrhli súdu, aby vstúpili do konania namiesto poručiteľa. Viďte § 80 CSP:

§ 80 Zmena

(1) Ak po začatí konania nastala právna skutočnosť, s ktorou sa spája prevod alebo prechod
práv alebo povinností, o ktorých sa koná, môže žalobca navrhnúť, aby do konania na jeho miesto alebo na miesto žalovaného vstúpil ten, na koho boli tieto práva alebo povinnosti prevedené alebo na koho prešli.

(2) Súd vyhovie návrhu podľa odseku 1, ak sa preukáže, že po začatí konania došlo k prevodu alebo prechodu práva alebo povinnosti, a ak s tým súhlasí ten, kto má vstúpiť na miesto žalobcu. Právne účinky spojené s podaním žaloby zostávajú zachované.

(3) Ten, kto vstupuje do konania, prijíma stav konania ku dňu jeho vstupu.

Ad 3 vymáhanie priznaných úrokov

Následne, ak 1. ste právoplatným dedičom poručiteľovho záväzku z úverovej zmluvy a 2. právoplatným rozhodnutím súd rozhodol že tento úver je bezúročný, môžete sa obrátiť na veriteľa, aby plnil v zmysle rozsudku.

Píšete, že šlo o úver od Quatro – v takom prípade by ste sa mali obrátiť na Všeobecnú úverovú banku, a.s., ktorá je právnym nástupcom spoločnosti Consumer Finance Holding, a.s., ktorá Quatro úvery poskytovala: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=65525&SID=8&P=0

Tu si dovoľujeme ešte uviesť, že ak vo vzťahu k tomuto úveru je dohodnuté mesačné anuitné splácanie (každá splátka je rozdelená na istinu a úroky), je možné aj to, že veriteľ už zaplatené úroky nevráti, ale započíta ich na istinu – ak úver ešte nebol celkom splatený.

Za účelom právnej pomoci v individuálnom prípade Vám odporúčame osloviť advokáta alebo Centrum právnej pomoci: http://www.centrumpravnejpomoci.sk/potrebujem-pravnu-pomoc

Veríme, že Vám naša odpoveď pomohla a stránke xPravo.eu ostanete verní. Budeme radi, ak nás Vašim lajkom alebo zdieľaním našej stránky http://www.xPravo.eu podporíte aj na sociálnych sieťach.

S pozdravom a prianím pekného zvyšku dňa,

Tím xPravo.eu

Dôležité

Vážený návštevník, portál Xpravo.eu nie je financovaný zo žiadnych verejných zdrojov, nemá žiadneho sponzora a príjmy z reklamy nepostačujú ani na technickú prevádzku systému, na ktorom stránka beží. Preto Vás úctivo žiadame o trpezlivosť pri čakaní na odpovede. Túto činnosť robíme vo svojom voľnom čase ako nezištnú a dobrovoľnú pomoc ľudom. Nezávisle podporiť nás môžete po kliknutí na tento text.