Literatúra

Kúpiť u vydavateľa

Verejné obstarávanie - právo a prax

Wolters Kluwer
Odborný dvojmesačník obsahujúci informácie z oblasti verejného obstarávania, eurofondov, čerpania dotácií a ďalších relevantných poznatkov z praxe pre podnikateľskú, aj nepodnikateľskú sféru. Časopis je určený: verejným obstarávateľom/obstarávateľom, dotovaným obstarávateľom, záujemcom a uchádzačom, medzi ktorých radíme podnikateľov, nepodnikateľov, obce, mestá a pod., širokej právnickej, ale aj neprávnickej verejnosti venujúcej sa problematike verejného obstarávania. Cieľom je: monitorovať aktuálne dianie v oblasti verejného obstarávania, eurofondov, dotácií a súvisiacich poznatkov, mapovať legislatívu určenú verejným obstarávateľom/obstarávateľom, dotovaným obstarávateľom, záujemcom a uchádzačom, prinášať aktuálny prehľad súdnych rozhodnutí na národnej a nadnárodnej úrovni, spracúvať najdôležitejšie súdne rozhodnutia Najvyššieho súdu SR a Súdneho dvora EÚ a zdôrazniť ich dôležitosť pre prax, upozorňovať na vážne pochybenia pri procese verejného obstarávania, prinášať rôzne odporúčania prostredníctvom erudovaných odborníkov. Prednosti časopisu, ktoré oceníte: nezávislé, odborne spoľahlivé a aktuálne informácie z oblasti verejného obstarávania, eurofondov a dotácií, správnosť a garancia, relevantnosť informácií spracúvaná najlepšími odborníkmi z praxe, praktické zameranie časopisu, ktoré dáva odpoveď na mnohé, zatiaľ nezodpovedané otázky Našimi prispievateľmi sú: Právnici z praxe pôsobiaci u najväčších verejných obstarávateľov, členovia občianskeho združenia “Okrúhly stôl obstarávania“, predstavitelia spoločnosti eBIZ, advokáti, sudcovia a ďalší odborníci s dlhoročnou praxou v tejto oblasti. Informácia pre nových predplatiteľov: Predplatné začína doručením najbližšieho vydaného čísla, a bude ukončené ku koncu daného kalendárneho roka. Konečná cena predplatného bude vyfakturovaná pri spracovaní objednávky adekvátne k počtu realizovaných čísel do konca príslušného kalendárneho roka, minimálne však na obdobie 4 mesiacov. Ak by fakturované obdobie malo byť kratšie ako 4 mesiace, bude predplatné vyfakturované do konca nasledujúceho kalendárneho roka, maximálne na obdobie 15 mesiacov. Doručovanie časopisu bude vydavateľom zahájené dodaním najbližšieho vydania, ktoré bude nasledovať po uhradení predplatného.