NOVÁ Kontrolná nálepka emisnej kontroly

Hodnotenie článku: 12345 (100.00%)
Loading...

Pri emisných kontrolách sa budú vydávať nové kontrolné nálepky emisnej kontroly. Najneskorší dátum ich vydávania, ich vzor a podrobnosti stanoví vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

trabantjpg

Dôvod úpravy kontrolnej nálepky

Podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v platnom znení môžu obce (v rámci preneseného výkonu štátne správy) vymedziť všeobecne záväzným nariadením nízkoemisné zóny. V častiach obce, ktoré sú vyhlásené ako nízkoemisné zóny, platí regulovaná prevádzka motorových vozidiel, v súvislosti s ochranou ovzdušia.

Ak si obec určí nejakú časť obce ako nízkoemisnú zónu, môže zvislou dopravnou značkou obmedziť vjazd vozidiel do obce, kde je nízkoemisná zóna.

Nová kontrolná nálepka emisnej kontroly bude obsahovať aj emisnú plaketu, umiestnenú na čelnom skle vozidla. Z nej tak bude hneď viditeľné, aký štandard vozidlo spĺňa a či je oprávnené na vjazd do nízkoemisnej zóny.

Ako bude nová kotrolná nálepka vyzerať?

Oproti súčasne používanej kontrolnej nálepke, pre vozidlá, ktoré spĺňajú emisný štandard, bude nová kontrolná nálepka obsahovať miesto na nalepenie emisnej plakety so symbolom Európskej únie s rozlišovacím znakom SR.

Emisná plaketa budej vozidlu pridelená podľa toho, aký štandard spĺňa (EURO 3 / III, EURO 4/ IV, EURO 5 / V a EURO 6 / VI ).

Vzor novej kotrolnej nálepky emisnej kontroly:

Nová kontrolná nálepka emisnej kontroly

Vzor novej kotrolnej nálepky emisnej kontroly s emisnou plaketou:

Nová kontrolná nálepka emisnej kontroly

Kedy sa nové kontrolné nálepky začnú používať?


Pre vozidlá každej kategórie sa nové kontrolné nálepky začnú používať do vyčerpania skladových zásob pôvodných kontrolných nálepiek, najneskôr však:

  1. pre vozidlá kategórie M a N, ktoré nespĺňajú žiaden z emisných štandardov EURO 3 – 6 od 01. januára 2018;
  2. pre vozidlá kategórie T od 01. januára 2019;
  3. pre ostatné vozidlá neuvedené v 1. a 2. bode vyššie od 01. januára 2017.

Podrobnejšie náležitosti novej kontrolnej nálepky používanej pri emisných kontrolách budú uvedené v prílohe vyhlášky č. 29/2006 Z. z. o vzore a náležitostiach tlačív, kontrolných nálepiek, pečiatok a o vzore označenia stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly, pracoviska kontroly originality a pracoviska montáže plynových zariadení a o vzore a náležitostiach preukazu kontrolóra povereného vykonávať štátny odborný dozor v znení neskorších predpisov.

Finálne znenie zmien vo vyhláške však ešte nie je schválené a aktuálne je vyhláška v legislatívnom procese pod číslom LP/2016/244. Posledné dostupné znenie nájdete na tomto linku:

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2016-744

Hodnotenie článku: 12345 (100.00%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.