Nevyplatenie spoludedičstva

So troma sestrami sme zdedili dom s pozemkami. Súd po vzájomnej dohode priznal celé dedičstvo najmladšej sestre s podmienkou, že do roka nás tri jej sestry musí vyplatiť určenou sumou. Prešiel rok a sestra vyplatiť sumu odmieta s tým, že pod nehnuteľnosťami nie je pozemok vysporiadaný a je spoločný so susedom a teda nehnuteľnosť je vraj nepredajná. Pritom sa stačí dohodnúť so 4 ľuďmi a vzájomne sa vysporiadať, kedže aj ich dom stojí na sestrinom pozemku. Prosím ako postupovať? Poslať jej nejakú predexekučnú výzvu? A akú? Alebo rovno kontaktovať exekútora? Vopred ďakujem.

Odpovede na otázku

Dobrý deň,

právoplatné a vykonateľné rozhodnutie súdu v dedičskom konaní, ktoré (okrem iného) ukladá niektorému z dedičov povinnosť výplaty voči iným dedičom, je exekučným titulom. To znamená, že na základe právoplatného a vykonateľného rozhodnutia súdu v dedičskom konaní je možné vykonať exekúciu, a to na návrh toho, kto je oprávnený požadovať splnenie nároku z exekučného titulu preto, že povinný dobrovoľne nesplnil to, čo mu exekučný titul ukladá (t. j. aj ak povinný dobrovoľne nesplní povinnosť, ktorú mu ukladá rozhodnutia o dedičstve).

V súlade s § 45 ods. 1 zákona č. 233/195 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Exekučný poriadok“):

Exekučným titulom je vykonateľné rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok.

V súlade s § 45 ods. 2 písm. e) Exekučného poriadku: Exekučným titulom na účely tohto zákona je aj rozhodnutie o dedičstve.

V zmysle § 48 ods. 2 Exekučného poriadku: Exekúciu možno vykonať na návrh toho, kto je oprávnený požadovať splnenie nároku z exekučného titulu preto, že povinný dobrovoľne nesplnil to, čo mu exekučný titul ukladá. Z dôvodov podľa osobitného predpisu7h) môže návrh podať aj Justičná pokladnica.

 

Platná legislatíva vo všeobecnosti neukladá vyslovene povinnosť opätovne vyzývať na dobrovoľné splnenie povinnosti uloženej v právoplatnom rozhodnutí o dedičstve. S cieľom vyhnúť sa hroziacemu exekučnému konaniu je možné adresovať povinnej osobe výzvu na plnenie povinnosti uloženej právoplatným súdnym rozhodnutím, ale nejde o zákonnú povinnosť oprávneného.

Na základe právoplatného rozhodnutia o dedičstve, ktoré je exekučným titulom, je možné podať Návrh na vykonanie exekúcie, v súlade s § 48 a nasl. Exekučného poriadku.


Návrh na vykonanie exekúcie má zákonom stanovenú elektronickú formu, predpísané náležitosti a prílohy, v súlade s § 48 ods. 3 a nasl. Exekučného poriadku. Návrh na vykonanie exekúcie sa podáva na to určeným formulárom Okresnému súdu Banská Bystrica elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu prostredníctvom portálu Ministerstva spravodlivosti SR – eŽaloby.

VZOR Návrhu na vykonanie exekúcie je dostupný na nahliadnutie aj na tomto odkaze: Exekučné konanie – Návrh na vykonanie exekúcie Okresnému súdu Banská Bystrica

Návrh na vykonanie exekúcie sa podáva na Okresný súd Banská Bystrica, v súlade s § 49 Exekučného poriadku: Na exekučné konanie je kauzálne príslušný Okresný súd Banská Bystrica.

Poplatok za návrh na vykonanie exekúcie je 16,50 EUR, na základe Sadzobníka súdnych poplatkov, Položky 13 písm. a), v Prílohe zákona č. 71/1992 Z. z. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.

V súlade s § 48 ods. 7 Exekučného poriadku: Návrh na vykonanie exekúcie sa podáva elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, ktorý sa zverejní na webovom sídle ministerstva. Návrh musí byť autorizovaný, inak sa naň neprihliada. Listiny, ktoré je potrebné pripojiť k návrhu na vykonanie exekúcie, sa podávajú elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu spolu s návrhom na vykonanie exekúcie.

Návrh na vykonanie exekúcie možno podať prostredníctvom ktoréhokoľvek exekútora, ak oprávnený alebo jeho zástupca nemajú aktivovanú elektronickú schránku alebo mu v možnosti podať návrh elektronickými prostriedkami bránia iné dôvody.

Podľa § 48 ods. 8 Exekučného poriadku: Ak oprávnený alebo jeho zástupca nemá aktivovanú elektronickú schránku alebo mu v možnosti podať návrh elektronickými prostriedkami bránia iné dôvody, možno podať návrh na vykonanie exekúcie prostredníctvom ktoréhokoľvek exekútora. Exekútor je v takom prípade zástupcom oprávneného pre doručovanie písomností do začatia exekúcie; jednotlivé úkony uskutočňuje bezodkladne. Návrh na vykonanie exekúcie podľa prvej vety exekútor zašle súdu do 15 dní. Ak sa návrh na vykonanie exekúcie podáva prostredníctvom exekútora, exekútor prevedie písomnosti v listinnej podobe do elektronickej podoby a takto vzniknuté elektronické dokumenty autorizuje; ustanovenia osobitného predpisu o zaručenej konverzii sa nepoužijú. Za činnosť exekútora súvisiacu s podaním návrhu na vykonanie exekúcie prostredníctvom exekútora patrí exekútorovi odmena a náhrada výdavkov, ktorých výšku a spôsob určenia ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.

 

Zoznam exekútorov je dostupný na webovej stránke Slovenskej komory exekútorov: Zoznam exekútorov alebo na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR: Exekútori

Za účelom právnej pomoci v individuálnom prípade Vám odporúčame osloviť advokáta alebo Centrum právnej pomoci: https://www.centrumpravnejpomoci.sk/

Veríme, že Vám naša odpoveď pomohla a stránke xPravo.eu ostanete verní. Budeme radi, ak nás Vašim lajkom alebo zdieľaním našej stránky http://www.xPravo.eu podporíte aj na sociálnych sieťach.

S pozdravom a prianím pekného zvyšku dňa,

Tím xPravo.eu

Dôležité

Vážený návštevník, portál Xpravo.eu nie je financovaný zo žiadnych verejných zdrojov, nemá žiadneho sponzora a príjmy z reklamy nepostačujú ani na technickú prevádzku systému, na ktorom stránka beží. Preto Vás úctivo žiadame o trpezlivosť pri čakaní na odpovede. Túto činnosť robíme vo svojom voľnom čase ako nezištnú a dobrovoľnú pomoc ľudom. Nezávisle podporiť nás môžete po kliknutí na tento text.