Vysporiadanie majetku po rozvode

Dobrý deň prajem, potrebovala by som erudovanu informaciu v súvislosti s vysporiadaním majetku po rozvode konkrétne spoločneho bytu.
Už 5 rokov sa starám o chorého priateľa, ktorý vlastní byt s exmanželkou…ona ho nemá v úmysle vyplatiť a on nevládze vybavovať formality a niekedy mi to pripadá, že ani nemá záujem / rezignacia/, zrejme z bezutešného vývoja ochorenia
Navyše sa nemôžem zbaviť pocitu, že dotyčná čaká vytrvalo na jeho úmrtie aby nemusela nikomu nič vyplatiť…ja sa o priateľa starám a znášam velkú časť nákladov na jeho liečbu o nie sme v nijakom právnom oficiálnom zväzku….nie je v právnom poriadku nejaká klauzula, podľa ktorej by som sa mohla dostať k vyplateniu alikvótnej čiastky predmetného bytu, alebo dosiahnuť predaj, aby ex mohla splniť svoju povinnosť voči exmanželovi?
Pripadá mi to veľmi nespravodlivé, že ja sa o priateľa starám a znášam všetky jeho útrapy spojené s ochorením a keď by došlo k najhoršiemu, nemám mu ani ako zafinancovať pohreb.. teda nevidím dôvod.
Každopádne potrebovala by som poradiť.

Odpovede na otázku

Dobrý deň Ľudmila, ďakujeme, že ste sa obrátili na právny portál xPravo.eu.
Vašu otázku sme rozdelili na nasledovné 2 časti:

1. VYSPORIADANIE BYTU
Píšete, že Váš partner vlastní byt s ex- manželkou, ktorý si po rozvode nevysporiadali. Vychádzajúc z uvedeného predpokladáme, že byt je stále vedený v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (tzv. BSM). Vysporiadanie BSM po rozvode je možné týmito 3 spôsobmi:
A) Dohodou (ak je to možné) – keďže sa dohoda má týkať aj nehnuteľnosti (bytu), musí mať písomnú formu a nadobúda účinnosť až vkladom do katastra.
B) Návrhom, na vysporiadanie BSM, podaným na súd – ak k dohode nedôjde, môže Váš partner podať na súd návrh na vysporiadanie BSM. Ak sa vyporiadanie nevykoná dohodou, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd.
C) Ak však uplynuli viac ako 3 roky od rozvodu (zániku BSM) a BSM nebolo vysporiadané ani dohodou, ani rozhodnutím súdu, platí zákonná domienka o vyporiadaní BSM:
– pokiaľ ide o hnuteľné veci, platí, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z BSM pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti užíva,
– o ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké.
Po 3 rokoch sa už teda aj vo vzťahu k bytu uplatňuje právna domienka, že byt prechádza do podielového spoluvlastníctva a každý vlastní 1/2.
Váš partner v takom prípade môže podať na súd Návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového
spoluvlastníctva. V žalobe môže Váš partner požiadať súd o vyporiadanie podielového spoluvlastníctva takým spôsobom, aby buď zaviazal bývalú manželku na vyplatenie hodnoty jeho podielu, ak ex- manželka chce byt do svojho výlučného vlastníctva, alebo aby súd rozhodol o predaji tohto bytu za účelom vysporiadania spoluvlastníctva (Vášmu partnerovi v takom prípade patrí polovica).
Na spísanie dohody alebo návrhu na vyporiadanie BSM alebo návrhu na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva Vám odporúčame osloviť advokáta. Ak si ho nemôžete dovoliť, oslovte Centrum právnej pomoci, kde Vám poradia a požadovaný návrh by mali vypracovať bezplatne: http://www.centrumpravnejpomoci.sk/potrebujem-pravnu-pomoc

2. NÁROK NA MAJETOK DRUHA
Majetok v BSM si musia medzi sebou vyporiadať (ex) manželia. Vám ako partnerke (družke) nevzniká žiadne právo k bytu ani inému majetku Vášho druha (partnera). Slovenský právny poriadok bohužiaľ neformálne vzťahy druha a družky v zásade žiadnym spôsobom nechráni ako manželstvo.
Ak dôjde k úmrtiu druha / družky, druhý z partnerov nemá nárok ani na vdovský dôchodok a ako dedič prichádza do úvahy až v druhej alebo až tretej dedičskej skupine. V prvej skupine dedia deti a manžel. Len ak nededia poručiteľovi potomci, dedí v druhej skupine manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej až tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.
Riešením ako získať majetok druha / družky pre prípad smrti je spísanie závetu, aj keď potomkov nemožno vydediť a majú nárok na svoj zákonný podiel. V tejto veci je možné sa napríklad obrátiť na notára za účelom spísania závetu do notárskej zápisnice.
Ak sa rozhodnete podniknúť konkrétne právne kroky, za účelom právnej pomoci a zastupovania pred súdom Vám odporúčame osloviť advokáta alebo Centrum právnej pomoci: http://www.centrumpravnejpomoci.sk/potrebujem-pravnu-pomoc

S pozdravom a želaním pekného dňa,
xpravo.eu

Dôležité

Vážený návštevník, portál Xpravo.eu nie je financovaný zo žiadnych verejných zdrojov, nemá žiadneho sponzora a príjmy z reklamy nepostačujú ani na technickú prevádzku systému, na ktorom stránka beží. Preto Vás úctivo žiadame o trpezlivosť pri čakaní na odpovede. Túto činnosť robíme vo svojom voľnom čase ako nezištnú a dobrovoľnú pomoc ľudom. Nezávisle podporiť nás môžete po kliknutí na tento text.