Vianočná súťaž s Xprávo

1️⃣ prihláste sa cez Facebook alebo si vytvorte vlastný účet na našej stránke (tlačidlo “PRIHLÁSIŤ SA”) ?

2️⃣ dajte nám “páčik” / like na Facebook stránku

✅ a okrem toho, že budete mať plný prístup k obsahu vynikajúceho právneho portálu, HRÁTE aj o skvelé ceny.

? Súťaž trvá do 26.12.2018 – vrátane.

1. CENA

Vodotesný, prenosný Bluetooth-reproduktor JBL Charge 3

JBL.com

2. CENA

Bezplatný, plný prístup do ASPI od Wolters Kluwer na 1 mesiac (alebo základný prístup do ASPI na 3 mesiace – pre študenta)

www.noveASPI.sk

3. CENA

30% zľava na celý nákup u Wolters Kluwer

WoltersKluwer.sk

4. CENA

25% zľava na celý nákup u Wolters Kluwer

5. CENA

20% zľava na celý nákup u Wolters Kluwer

6. CENA

1 ks E-Kniha od Wolters Kluwer podľa vlastného výberu

 

Štatút súťaže „Vianočná súťaž s Xpravo.eu“

Tento dokument upravuje záväzné pravidlá a podmienky súťaže „Vianočná súťaž s Xpravo.eu“ (ďalej len ako „súťaž“) tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené pravidlá súťaže (ďalej len ako „štatút“).

I. Vyhlasovateľ súťaže

Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť xTechnology, s.r.o., so sídlom Štúrova 1303/44, Kysucké Nové Mesto 024 04, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 55295/L (ďalej len ako „Vyhlasovateľ súťaže“).

II. Účel a predmet súťaže

 1. Účelom súťaže je reklama, podpora a propagácia webovej stránky Vyhlasovateľa súťaže – Xpravo.eu.
 2. Súťaž vyhlási Vyhlasovateľ súťaže aj na sociálnej sieti Facebook, a to formou príspevku alebo statusu na stránke Xpravo.eu.
 3. Predmetom súťaže je označenie Facebookovej stránky Xpravo.eu tlačidlom „Páči sa mi to“ (lajk stránky Xpravo.eu na Facebooku) a súčasne registrácia na webovej stránke Xpravo.eu.

III. Čas konania súťaže

 1. Súťaž trvá od 19:00 hod. dňa 6.12.2018 do 23:59 hod. dňa 26. 12.2018 (ďalej len ako „Čas konania súťaže“). Najneskôr do dňa 26.12.2018 vrátane je možné sa zapojiť do súťaže v súlade s podmienkami určenými v štatúte.

IV. Podmienky účasti na súťaži

 1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a spĺňa všetky podmienky stanovené v tomto štatúte (ďalej aj ako „súťažiaci“).
 2. Súťaže sa nemôže zúčastniť taký súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo v inom pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k Vyhlasovateľovi súťaže a blízke osoby a osoby v akomkoľvek príbuzenskom vzťahu s týmito osobami, najmä osoby uvedené v § 116 zákona č 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
 3. Súťažiaci sa zapojí do súťaže a je zaradený do žrebovania o cenu v prípade, ak v Čase konania súťaže:
 • označí Facebook stránku Vyhlasovateľa súťaže Xpravo.eu tlačidlom „Páči sa mi to“ (lajk stránky Xpravo.eu na Facebooku), a súčasne
 • zaregistruje sa nawebovej stránke Vyhlasovateľa súťaže Xpravo.eu.
 1. Súťažiaci, ktorý bude vyžrebovaný v zmysle štatútu ako výherca ceny č. 2 uvedenej v Článku V. ods. 1 štatútu, získa cenu č. 2 v rozsahu troch (3) mesiacov len v prípade, ak Vyhlasovateľovi najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa oznámenia výhry v zmysle tohto štatútu predloží doklad potvrdzujúci, že je študentom denného alebo externého štúdia na ktorejkoľvek vysokej škole (napr. ISIC alebo aktuálne potvrdenie o návšteve školy nie staršie ako 1 mesiac). V opačnom prípade súťažiaci, ktorý bude vyžrebovaný v zmysle štatútu ako výherca ceny č. 2 uvedenej v Článku V. ods. 1 štatútu, získa cenu č. 2 v rozsahu jedného (1) mesiaca.
 2. Súťažiaci má nárok iba na jednu cenu v rámci súťaže. Súťažiaci sa môže zúčastniť súťaže iba jedenkrát.
 3. Zo súťaže je vylúčený súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo inom pomere obdobnom pracovného pomeru vo vzťahu k Vyhlasovateľovi súťaže a blízke osoby a osoby v akomkoľvek príbuzenskom vzťahu s týmito osobami, najmä osoby uvedené v § 116 zákona č 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Zo súťaže je vylúčený aj súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal žiadnu cenu alebo sa ani nemohol zúčastniť na súťaži.
 4. Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle štatútu, je zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na cenu.
 5. Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto zo súťažiacich nebude spĺňať podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu, výhru nezíska žiadna osoba.
 6. Každý súťažiaci zapojením do súťaže súhlasí a vyhlasuje, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky.

V. Ceny v súťaži, výška cien a ich zdanenie

 1. Splnením podmienok súťaže je možné vyhrať nasledovné ceny:
 • Reproduktor JBL Charge 3čierny, prenosný bluetooth vodeodolný reproduktor

(ďalej len „hlavná cena“),

 • plný prístup do nového Automatizovaného Systému Právnych Informácií – novéASPIod spoločnosti Wolters Kluwer SR s. r. o., so sídlom Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31 348 262, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 4868/B (ďalej len „Wolters Kluwer“), a to v rozsahu jedného (1) mesiaca pre súťažiaceho, ktorí nie je študentom denného alebo externého štúdia na ktorejkoľvek vysokej škole, alebo v rozsahu troch (3) mesiacov pre súťažiaceho, ktorý je študentom denného alebo externého štúdia na ktorejkoľvek vysokej škole, v zmysle článku IV ods. 4 štatútu

(ďalej len „cena č. 2“),

(ďalej len „cena č. 3“),

(ďalej len „cena č. 4“),

(ďalej len „cena č. 5“),

(ďalej len „cena č. 6“).

(hlavná cena, cena č. 2, cena č. 3, cena č. 4, cena č. 5 a cena č. 6 ďalej spolu len ako „ceny“).

 1. Hodnota hlavnej ceny je 135,- EUR s DPH (slovom: stotridsaťpäť eur).
 2. Hodnota ceny č. 2 je 208,33,- EUR s DPH (slovom: dvestoosem eur a tridsaťtri eurocentov) alebo 249,75,- EUR s DPH (slovom: dvestoštyridsaťdeväť eur a sedemdesiatpäť eurocentov), ak je výherca študentom.
 3. Hodnota ceny č. 3, hodnota ceny č. 4 a hodnota ceny č. 5 závisí od výšky nákupu v kamennej predajni Wolters Kluwer, Dolnozemská cesta 1, Bratislava 852 35 alebo v e-shope Wolters Kluwer na https://www.wolterskluwer.sk/sk/eshop, a bude výhercovi oznámená pred Potvrdením objednávky v prípade nákupu a uplatnenia výhry v e-shope Wolters Kluwer na https://www.wolterskluwer.sk/sk/eshop, alebo pred zaplatením nákupu v kamennej predajni Wolters Kluwer, Dolnozemská cesta 1, Bratislava 852 35.
 4. Hodnota ceny č. 6 závisí od výšky ceny výhercom zvolenej elektronickej knihy v e-shope Wolters Kluwer na https://www.wolterskluwer.sk/sk/eshop, a bude výhercovi oznámená pred Potvrdením objednávky v e-shope Wolters Kluwer na https://www.wolterskluwer.sk/sk/eshop.
 5. Za zdanenie vecnej výhry zodpovedá výherca. V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení výhra v hodnote nad 350,00 EUR (slovom: tristopäťdesiat eur) podlieha dani z príjmov a je súčasne predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení.
 6. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za splnenie daňovej a odvodovej povinnosti výhercu súťaže.

VI. Žrebovanie a ocenenie

 1. Žrebovanie súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu a vyhrávajú ceny (ďalej aj ako „výherca“) bude prebiehať najneskôr do 7 dní odo dňa skončenia súťaže v zmysle Času konania súťaže.
 2. Vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle štatútu a následne žrebovanie výhercov náhodným výberom vykoná Vyhlasovateľ súťaže.
 3. Vyžrebovaný bude jeden výherca hlavnej ceny, jeden výherca ceny č. 2, jeden výherca ceny č. 3, jeden výherca ceny č. 4, jeden výherca ceny č. 5 a jeden výherca ceny č. 6. Každý súťažiaci bude zaradený do žrebovania o ceny len raz.
 4. Vyžrebovaný bude aj jeden náhradník a to na každú z cien pre prípad, že by vyžrebovaní výhercovia nespĺňali ktorúkoľvek z podmienok stanovených týmto štatútom.
 5. Vyžrebovaní výhercovia budú kontaktovaní e-mailom o výhre ceny, a to najneskôr do 7 dní odo dňa uskutočnenia žrebovania. O presnom spôsobe doručenia výhry bude každý súťažiaci informovaný Vyhlasovateľom súťaže prostredníctvom e-mailovej komunikácie.
 6. V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu alebo jej doručenie odmietne do 3 dní po kontaktovaní o výhre zo strany Vyhlasovateľa súťaže alebo výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, výhra bude ponúknutá náhradníkovi vyžrebovanému vo vzťahu k tejto cene. Ak ani vyžrebovaný náhradník nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne do 3 dní po kontaktovaní o výhre zo strany Vyhlasovateľa súťaže alebo náhradník nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, cena prepadne v prospech Vyhlasovateľa súťaže.
 7. Cenu č. 2, cenu č. 3, cenu č. 4, cenu č. 5 a cenu č. 6 je výherca oprávnený uplatniť vo vzťahu k Wolters Kluwer do jedného roka.
 8. Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.
 9. V prípade, že výherca odstúpi od kúpnej zmluvy, v rámci ktorej si uplatnil cenu č. 3, cenu č. 4, cenu č. 5 a cenu č. 6, nárok na výhru mu zaniká a v prípade, že už výhru prevzal, je povinný ju vrátiť do 14 dní od odstúpenia od zmluvy doručením späť na adresu Vyhlasovateľa súťaže.

VII. Ochrana osobných údajov

 1. Účelom spracúvania osobných údajov súťažiacich je správa záväzkového vzťahu medzi súťažiacim a Vyhlasovateľom súťaže v súlade s týmto štatútom. Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie záväzkového vzťahu medzi Vyhlasovateľom súťaže a súťažiacim.
 2. Vyhlasovateľ súťaže spracúva na účely súťaže osobné údaje, ktoré získal priamo od súťažiaceho.
 3. Vyhlasovateľ súťaže uchováva získané osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi. Doba uchovávania získaných osobných údajov vo vzťahu k registrácii na webovej stránke www.xpravo.eusa spravuje Informáciami o spracúvaní osobných údajov stránky Xpravo.eu, zverejnených na stránke.
 4. Vyhlasovateľ súťaže neposkytne a nesprístupní osobné údaje súťažiacich iným osobám ako je Vyhlasovateľ súťaže, s výnimkou spoločnosti Wolters Kluwer za účelom uplatnenia si cien účastníkom súťaže, alebo ak túto povinnosť ukladajú právne predpisy alebo ak je to dohodnuté alebo odsúhlasené medzi súťažiacim a Vyhlasovateľom súťaže.
 5. Cezhraničný prenos osobných údajov súťažiaceho do tretích krajín nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany Vyhlasovateľ súťaže nerealizuje.
 6. Práva súťažiaceho ako dotknutej osoby vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov špecifikuje Vyhlasovateľ súťaže v Informáciách o spracúvaní osobných údajov stránky Xpravo.eu, zverejnených na stránke.
 7. Ak súťažiaci bude vyžrebovaný ako výherca a získa cenu, môže udeliť Vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude Vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu, najmä vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo- obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu primeraným spôsobom v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou v súťaži. Neudelenie súhlasu podľa tohto bodu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie ceny. Ustanovenia tohto Článku týkajúce sa výhercu sa primerane vzťahujú aj na náhradníka.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť.
 2. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút alebo aj odvolať súťaž, a to najmä v prípade, ak by mu hrozila škoda. Zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže zverejní vyhlasovateľ na svojej webovej stránke a na facebookovej stránke Vyhlasovateľa súťaže.
 3. V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže alebo ustanovení štatútu si Vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti a príp. zmeniť štatút.
 4. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo náhradníkom v súvislosti s prijatými cenami.
 5. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je nijako sponzorovaná, odobrená ani riadená Facebookom a nie je s ňou nijako spojená.

_______________________
Vyhlasovateľ súťaže
xTechnology, s.r.o.
Ing. Ondrej Neslušan, konateľ

 

V Kysuckom Novom Meste, dňa 6. decembra 2018

Štatút súťaže, s možnosťou na stiahnutie, sa Vám otvorí po kliknutí na tento text.