Výpis poplatkov uhradených banke – nový typ výpisu vo všetkých členských štátoch EÚ

Hodnotenie článku: 12345 (100.00%)
Loading...

Európska legislatíva zaviedla vo všetkých členských štátoch Únie nový typ výpisu, ktorý budú poskytovať aj banky na Slovensku. Ide o tzv. štandarizovaný Výpis poplatkov”. Poskytovať ho musia banky a ďalší poskytovatelia platobných služieb, ktorí vedú klientom – spotrebiteľom platobné účty a to najmenej raz ročne. Formát takéhoto “Výpisu poplatkov” je jednotný pre všetky členské štáty Európskej únie. Viac užitočných informácií sa dozviete nižšie v našom článku.

Vypis poplatkov

Legislatíva

Povinnosť poskytovať Výpis poplatkov zakotvuje Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/92/EÚ z  23. júla 2014 o porovnateľnosti poplatkov za platobné účty, o presune platobných účtov a o prístupe k platobným účtom so základnými funkciami (ďalej len „smernica“).

Smernica nie je priamo uplatniteľná v členských štátoch a vyžaduje sa jej implementácia do právneho poriadku členského štátu. Na Slovensku bola smernica transponovaná do zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službácha o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o platobných službách“).

V Zákone o platobných službách sú ustanovenia týkajúce sa výpisu poplatkov a povinnosti poskytovať ho najmä v § 44b a nasl. zákona.

Keďže Výpis poplatkov má jednotný formát v celej Európskej únii, jeho vzor bol určený vykonávacím nariadením v zmysle splnomocňovacieho ustanovenia v smernici. Nariadenie je totiž priamo účinné v členských štátoch a nevyžaduje sa jeho implementácia do právneho poriadku (ako je to pri smerniciach). Konkrétne ide o Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/33 z 28. septembra 2017, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy so zreteľom na štandardizovaný formát prezentácie výpisu poplatkov a jeho spoločný symbol podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/92/EÚ (ďalej len „Vykonávacie nariadenie“).

 

Komu sa Výpis poplatkov povinne poskytuje?

Výpis poplatkov sa povinne poskytuje len spotrebiteľom. Poskytuje sa teda len fyzickým osobám,  ktoré majú platobné účty a nie podnikateľom a právnickým osobám.

Právnické osoby a podnikatelia nemajú na Výpis poplatkov nárok. To však nevylučuje, že by niektorí poskytovatelia poskytli Výpis poplatkov aj nie spotrebiteľom na dobrovoľnej báze.

Kto poskytuje Výpis poplatkov?

Výpis poplatkov poskytuje spotrebiteľovi ten poskytovateľ platobných služieb, ktorý spotrebiteľovi vedie platobný účet. Túto povinnosť ukladá poskytovateľovi § 44b ods. 1 Zákona o platobných službách.

Ako často sa Výpis poplatkov poskytuje?


Výpis poplatkov sa poskytuje podľa dohody, najmenej však raz ročne. Podľa § 44b ods. 2 Zákona o platobných službách je teda periodicita poskytovania výpisu na dohode medzi bankou a klientom.

V praxi však táto lehota poskytovania bude často dohodnutá vo všeobecných obchodných podmienkach banky, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o účte. Ako príklad uvádzame nasledovné banky:

Čo je obsahom Výpisu poplatkov?

V prvom rade výpis poplatkov nie je štandardným výpisom z účtu, ktorý obsahuje prehľad transakcií. Obsah výpisu poplatkov je jednotný v celej Únii a jeho cieľom je komplexne informovať spotrebiteľa o výške zaúčtovaných poplatkoch za určité obdobie. Výpis okrem poplatkov obsahuje aj prehľad zaúčtovaných kreditných úrokov a zúčtovaných debetných úrokov, ak nejaké boli zúčtované za poskytované obdobie na dotknutom účte.

Výpis poplatkov teda obsahuje výpis všetkých poplatkov, ktoré vznikli v období za ktoré sa poskytuje. V relevantných prípadoch obsahuje aj informácie týkajúce sa úrokových sadzieb a úrokov.

V zmysle Vykonávacieho nariadenia je vo všetkých členských štátoch jednotná forma výpisu poplatkov vrátane typu a výšky písma, informácií, riadkov, obsahu, atď..

Vzor výpisu tvorí prílohu Vykonávacieho nariadenia.

Dôvodom jednotnej formy Výpisu poplatkov je najmä možnosť porovnania poplatkov uplatňovaných jednotlivými poskytovateľmi, a to naprieč celej EÚ. Viac informácií k významu Výpisu poplatkov uvádzame nižšie.

Každý Výpis poplatkov obsahuje názov “Výpis poplatkov” a minimálne tieto informácie:

 • obdobie, na ktoré sa výpis poplatkov vzťahuje,
 • jednotkový poplatok účtovaný za každú službu alebo za balík služieb,
 • koľkokrát bola služba alebo balík služieb využitý počas príslušného obdobia,
 • koľkokrát boli poplatky účtované,
 • celkovú sumu uhradených poplatkov za každú službu a za každý poskytnutý balík služieb,
 • úrokovú sadzbu povoleného prečerpania, ak bolo poskytnuté k účtu,
 • výšku kreditnej úrokovej sadzby, ak sa účet úročil v danom období,
 • celkové uhradené úroky, účtované v súvislosti s povoleným prečerpaním
 • celkové pripísané úroky, alebo pripísanú v súvislosti s kreditným úrokom uplatňovaným na účte,
 • odkaz na Dokument s informáciami o poplatkoch (bližšie informácie nižšie),
 • odkaz na web Národnej banky Slovenska, na ktorom je zverejnené porovnanie poplatkov za služby viazané na platobný účet jednotlivých bánk (bližšie informácie nižšie).

Výpis poplatkov obsahuje okrem názvu Výpisu poplatkov vždy aj jednotný rozpoznávací symbol pre označenie Výpisu poplatkov. Ide o nasledovný symbol, ktorý je rovnaký v celej Európskej únii:

Výpis poplatkov symbol
Symbol pre označenie “Výpisu poplatkov”

Dokument s informáciami o poplatkoch

Výpis poplatkov obsahuje aj odkaz na tzv. Dokument s informáciami o poplatkoch. Ide o dokument, ktorého poskytovanie takisto vychádza zo smernice, transponovanej do Zákona o platobných službách. V zákone je úprava dokumentu obsiahnutá najmä v § 38 ods. 3 Zákona o platobných službách.

Vzor Dokumentu s informáciami o poplatkoch má takisto ako Výpis poplatkov jednotnú formu v celej Európskej únii. Vzor stanovuje Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/34 z 28. septembra 2017, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy so zreteľom na štandardizovaný formát prezentácie dokumentu s informáciami o poplatkoch a jeho spoločný symbol podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/92/EÚ.

Dokument s informáciami o poplatkoch sa poskytuje spotrebiteľom pred uzatvorením zmluvy o účte.

Dokument s informáciami o poplatkoch obsahuje výšku poplatkov za služby viazané na platobný účet z cenníka poskytovateľa, ktoré súvisia s platobným účtom. Dokument s informáciami o poplatkoch musí byť dostupný na webe a obchodných miestach bánk ako poskytovateľov platobných služieb.

V úvode je Dokument s informáciami o poplatkoch vždy označený týmto spoločným symbolom pre dokument s informáciami o poplatkoch:

Vypis poplatkov
Symbol pre dokument s informáciami o poplatkoch

Zo slovenských bánk vyberáme ako príklad odkazy na Dokument s informáciami o poplatkoch v nasledovných bankách k niektorému z bankou ponúkaných účtov:

Tento dokument umožňuje spotrebiteľom porovnať ponuku platobných účtov ešte pred uzavretím zmluvy o účte.

Porovnanie poplatkov na webe Národnej banky Slovenska

V zmysle Zákona o platobných službách obsahuje Výpis poplatkov aj odkaz na webové sídlo Národnej banky Slovenska, na ktorom je zverejnené porovnanie poplatkov za služby viazané na platobný účet jednotlivých poskytovateľov v rámci SR.

Viac informácií je dostupných na stránke NBS tu.

Jednotná terminológia v celej Únii

Na to aby sa poplatky, uvedené v Dokumente s informáciami o poplatkoch alebo po zriadení účtu vo Výpise poplatkov, mohli porovnávať, vytvorila sa štandardizovaná terminológia v Európskej únii.

Štandardizovaná terminológia sa stanovila pre služby, ktoré sú spoločné aspoň vo väčšine členských štátov. Používaním rovnakých termínov aspoň pre základné služby umožňuje spotrebiteľom porozumieť poplatkom za účet a porovnávať ich aj na cezhraničnom základe.

Termíny a ich definície sú stanovené pre každý členský štát. Upravuje ich DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/32 z 28. septembra 2017, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/92/EÚ so zreteľom na regulačné technické predpisy pre štandardizovanú terminológiu Únie pre najtypickejšie služby viazané na platobný účet.

Je úlohou Národnej banky Slovenska vypracúvať a aktualizovať zoznam služieb viazaných na platobný účet, ktorý obsahuje štandardizovanú terminológiu platnú v Slovenskej republike (ďalej len „Zoznam služieb“). Táto povinnosť vyplýva Národnej banke Slovenska z § 44a Zákona o platobných službách.

Aktuálny Zoznam služieb: http://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom/dohlad/pad-porovnatelnost-poplatkov-za-sluzby-viazane-na-platobny-ucet

Slovník pojmov jednotlivých bánk

Na základe Zoznamu služieb sú banky v SR ako poskytovatelia platobných služieb povinné vypracovať a zverejniť pre spotrebiteľov svoj Slovník pojmov.

Slovník pojmov alebo inak povedané Slovník štandardizovanej terminológie obsahuje najmä výklad jednotlivých pojmov uvedených v Zozname služieb v súlade s § 38 ods. 4 Zákona o platobných službách.

Banky, ako poskytovatelia platobných služieb, sú povinné sprístupniť svoj Slovník pojmov bezplatne na svojom webe a vo svojich pobočkách v súlade s § 38 ods. 6 Zákona o platobných službách. V Slovníku pojmov uvádzajú banky aj vlastné označenia, ktoré používajú popri štandardizovanej terminológii. Napríklad pojem “úhrada” (podľa štandardizovanej terminológie) môžu banky v slovníku pojmov doplniť o pojem “platba”, ktorý má ten istý význam a používa sa v dokumentácii a predpisoch.

Význam Výpisu poplatkov 

Výpis poplatkov poskytne spotrebiteľovi prehľadné informácie o poplatkoch, ktoré zaplatil banke. Dnes má síce spotrebiteľ tieto poplatky vo výpise z účtu, ale nachádzajú sa v množstve transakcií na účte. Ak by si mal spotrebiteľ všetky poplatky vypísať, spočítať a porovnať, určite by ho to stálo nemalé úsilie.

Výpis poplatkov poskytuje spotrebiteľovi všetky relevantné informácie spôsobom, ktorý zvyšuje porovnateľnosť informácií a ich transparentnosť. Dôležitá je aj štandardizovaná forma vzoru výpisu poplatkov. Každá banka poskytne spotrebiteľovi informácie o poplatkoch a úrokoch v rovnakej forme.

Ako negatívum Výpisu poplatkov vnímame komplikovanú logiku pre uvádzanie poplatkov, ktoré sú v cenníku banky, ale neuplatňovali sa, aj keď služba bola využitá. Ďalej uvádzanie zliav z poplatkov alebo uvádzanie storno poplatkov a pod.. Takisto výpis poplatkov obsahuje len poplatky viazané na platobný účet. Pretože ak by si niektorá banka zaúčtovala z účtu poplatky nesúvisiace s účtom (napr. v súvislosti s hypotékou/ úverom na bývanie), tieto sa vo výpise poplatkov v zmysle vzoru nemusia nachádzať. To môže byť pre spotrebiteľa zmätočné. 

Účinnosť

Účinnosť vyššie uvedených zmien v SR je od 5. septembra 2018.

Doplníme, že účinnosť týchto zmien je v prechodných ustanoveniach Zákona o platobných službách nastavená trocha komplikovanejšie. V zmysle § 101f ods. 3 Zákona o platobných službách:

(3) Ustanovenia § 38 ods. 3 až 6 a § 44a až 44c v znení účinnom od 1. januára 2016 sa prvýkrát použijú do troch mesiacov po zverejnení zoznamu Národnou bankou Slovenska.

NBS zverejnila tento zoznam 5. júna 2018. Zverejnením tohto zoznamu mali banky 3-mesačnú lehotu na implementáciu § 38 ods. 3 až 6 a § 44a až § 44c Zákona o platobných službách.

Viac informácií na stránkach NBS alebo EÚ:

http://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom/dohlad/pad-porovnatelnost-poplatkov-za-sluzby-viazane-na-platobny-ucet

https://eba.europa.eu/-/eba-publishes-final-draft-technical-standards-under-the-payment-accounts-directive-to-enhance-transparency-and-comparison-of-payment-account-fees

Hodnotenie článku: 12345 (100.00%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.