Zákon o hazardných hrách – novela 2016

Hodnotenie článku: 12345 (95.14%)
Loading...

Zákon o hazardných hrách – novela 2016 – aké zmeny prináša? 29. novembra 2016 schválila Národná rada SR vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o hazardných hrách”). Touto novelou z roku 2016 bolo schválených viacero zmien zákona o hazardných hrách. Nižšie sa dočítate predovšetkým o tých najdôležitejších zmenách zákona.

Zákon o hazardných hrách - čo prinesie novela 2016?

Znenie novely zákona o hazardných hrách, teda znenie zákona č. 386/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o hazardných hrách, nájdete tu :

Zákon č. 386/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách
Znenie zákona o hazardných hrách, v znení účinnom od 01.01.2018, nájdete tu:
Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v znení účinnom od 01.01.2018

Register vylúčených osôb

S účinnosťou od 01. januára 2019 sa novelou zákona o hazardných hrách vytvára tzv. Register vylúčených osôb. Tento register bude evidovať osoby vylúčené z účasti na hazardných hrách a ktoré budú mať zakázaný vstup do herne. Register bude prístupný prevádzkovateľom hazardných hier nepretržite.

Register vylúčených osôb bude evidovať všetky fyzické osoby nad 18 rokov veku vylúčené z účasti na hazardných hrách. Ide o nasledovné osoby:

 1. ktoré na účely poskytovanej pomoci v hmotnej núdzi tvoria domácnosť;
 2. ktoré sami požiadali o vylúčenie,
 3. ktorým bola diagnostikovaná choroba patologického hráčstva podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb,
 4. ktoré študujú na vysokej škole v dennej forme štúdia, v prvom alebo druhom stupni, a zároveň im bolo priznané sociálne štipendium.

Osoby uvedené v Registri vylúčených osôb budú mať zákázané účastniť sa hazardných hier presne špecifikovaných zákonom. Pôjde najmä o hazardné hry v kasíne, či prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov alebo prostredníctvom internetu, atď..

Fyzickým osobám mladším ako 18 rokov a fyzickým osobám zaevidovaným v Registri vylúčených osôb je zakázaný vstup do herne.

Prevádzkovatelia hazardných hier nesmú týmto osobám od 01.01.2019 umožniť účasť na takej hazardnej hre alebo vstup do herne, a na tieto účely budú povinní využívať Register vylúčených osôb a požadovať údaje z preukazu totožnosti.

Súčasne, prevádzkovatelia hazardných hier budú povinní v herni zabezpečiť stály dohľad, ktorý vykonáva fyzická osoba na základe pracovného pomeru s jedným z prevádzkovateľov hazardnej hry prevádzkovanej v tejto herni na základe individuálnej licencie, pričom tento stály dohľad musí byť v herni prítomný počas celého prevádzkového času herne.

Zoznam zakázaných webových sídiel


Novelou zákona o hazardných hrách sa vytvára Zoznam zakázaných webových sídiel, ktorý zostavuje a zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojom webe. Zoznam zakázaných webových sídel obsahuje internetové stránky, prostredníctvom ktorých právnické alebo fyzické osoby poskytujú zakázané ponuky.

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Zoznam zakázaných webových sídiel zverejní prvýkrát 17. júla 2017.

Poskytovaním zakázanej ponuky sa rozumie propagovanie hazardnej hry alebo prevádzkovanie hazardnej hry dostupnej na území SR bez licencie podľa zákona o hazardných hrách prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete.

Regulácia on-line hier poskytovaných zahraničnými subjektami

Zákon o hazardných hrách upravuje reguláciu on-line hazardných hier poskytovaných zahraničnými subjektami.

Aby sa obmedzil prienik zakázaných ponúk nelicencovaných zahraničných operátorov a ich dostupnosť na území SR, zákon zavádza viaceré opatrenia. Tieto spočívajú najmä v možnosti blokovania stránok s nelegálnym obsahom a súčasne v možnosti blokovania platieb súvisiacich s hrou na týchto stránkach. Poskytovateľ elektonických komunikačných sietí alebo služieb a banka sú povinní tieto blokácie vykonať na základe príkazu súdu. Príkaz súdu je vydaný súdom na základe žiadosti Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky.

Nielen v tejto súvislosti sa rozširujú kompetencie Finančného riaditeľstva SR v oblasti dozoru, ktoré okrem iného bude môcť vykonávať dohľad formou dozoru na diaľku či dozoru na mieste. Nad zachovávaním určitých zákonných poinností bude môcť vykonávať dozor prostredníctvom vyhľadávacej činnosti, súčasťou ktorej môže byť dozor nad zachovávaním určitých zákonných povinností pod utajenou identitou.

Zákon o hazardných hrách stanovuje povinnosť orgánu dozoru komunikovať s fyzickou alebo právnickou osobou s cieľom ukončenia jej činnosti v oblasti poskytovania zakázaných ponúk.

AK od poskytovania zakázaných ponúk osoba neupustí, Finančné riaditeľstvo SR požiada Krajský súd v Banskej Bystrici o vydanie príkazu súdu:

 • na zamedzenie prístupu k webu, prostredníctvom ktorého je zakázaná ponuka poskytovaná a
 • na zamedzenie vykonaniu platobnej operácie a inej platobnej služby v prospech účtu, ktorý používa osoba poskytujúca zakázanú ponuku na účely prijímania vkladu pri poskytovaní zakázanej ponuky.

Zmeny vo výške odvodov, vo výpočte odvodov do rozpočtu obce a v spôsobe zloženia finančnej zábezpeky

Výška odvodov:

Zákon o hazardných hrách v novelizovanom znení, okrem iného:

 • zvyšuje výšku finančnej zábezpeky z 1.000,- EUR na 1.500,- EUR;
 • zvyšuje odvod z hernej istiny pri hazardných hrách prevádzkovaných v kasíne z 29% na 30%, pričom do štátneho rozpočtu z 26% na 27%;
 • zvyšuje odvod z prevádzkovania výherných prístrojov z 2.100,- EUR na 2.600,- EUR a v prípade prevádzkovania výherných prístrojov v kasíne z 4.200,- EUR na 4.700,- EUR, a to za každý výherný prístroj za kalendárny rok;
 • zvyšuje paušálny odvod z prevádzkovania videohier zo súčasných 4.200,- EUR na 4.700,- EUR za každý terminál prevádzkovaný v kalendárnom roku.

Prevádzkovateľ hazardných hier uhradí do štátneho rozpočtu a do rozpočtu obce podľa sídla prevádzkovateľa zákonom stanovenú výšku úhrady odvodu.

Zákon o hazardných hrách v novelizovanom znení definuje nový pojem – príslušný správca odvodu, ktorým sa myslia daňové úrady alebo obce miestne príslušné podľa sídla prevádzkovateľa hazardnej hry, ktoré vykonávajú správu odvodov.

Výpočet odvodov do rozpočtu obce

Systém platenia odvodov do rozpočtu obce zákon o hazardných hrách v novelizovanom znení nastavil tak, že prevádzkovateľ uhradí odvod za každý deň prevádzkovania technického zariadenia obsluhovaného priamo hráčmi alebo za každý deň prevádzkovania terminálu videohier príslušnej obci na základe hlásenia zo strany prevádzkovateľa o počte zariadení a počte dníprevádzkovania na území obce.

Zloženie finančnej zábezpeky

Zákon o hazardných hrách ukladá povinnosť uložiť finančnú zábezpeku na účet daňového úradu miestne príslušného podľa sídla žiadateľa. Týmto sa sleduje zlepšenie zabezpečenia neuhradených odvodov, úrokov z omeškania a nevyplatených výhier oproti súčasnosti, kedy sú tieto prostriedky zložené na účte v banke. Žiadateľ nesmie použiť na uloženie finančnej zábezpeky finančné prostriedky z pôžičiek, úverov alebo iných cudzích zdrojov.

Zo zloženej finančnej zábezpeky prevádzkovateľ hazardnej hry nemá nárok na úroky. Pôvodné znenie zákona umožňovalo uložiť finančnú zábezpeku na účet v banke. Týmto účtom mohol byť aj termínovaný vklad, z ktorého boli prevádzkovateľovi vyplácané úroky. Novela však uvedené neumožňuje.

Prevádzkovatelia, ktorí majú uloženú finančnú zábezpeku na účte, sú povinní previesť túto finančnú zábezpeku na účet daňového úradu miestne príslušného podľa sídla prevádzkovateľa hazardnej hry alebo žiadateľa najneskôr do 31. marca 2017. Ak je táto finančná zábezpeka uložená na termínovanom účte v banke, jej prevod sa musí vykonať najneskôr do 31. decembra 2017.

Zákon o hazardných hrách - novela 2016

Zákon o hazardných hrách – účinnosť

Zákon o hazardných hrách, novelou prijatou zákonom č. 386/2016 Z. z. nadobúda účinnosť 1. januára 2017, s výnimkou novelizovaného znenia § 35 ods. 24 , ktoré nadobúda účinnosť 1. januára 2018.

Ďalšie úpravy vo vzťahu k účinnosti jednotlivých novelizovaných ustanovení zákona ustanovujú prechodné ustanovenia v § 58m, najmä:

 1. Prebiehajúce konania – konania o udelení alebo zmene licencie, konania podľa § 19 a konania o uložení sankcií neskončené do 31.12 2016 sa dokončia podľa “starého” predpisu. Avšak na udelenie alebo zmenu licencie sa už vzťahujú vybrané ustanovenia;
 2. Výkon dozoru nad prevádzkovaním a propagovaním hazardných hier – Finančné riaditeľstvo SR začne až od 1. júla 2017 vykonávať dozor nad poskytovaním zakázaných ponúk a dozor nad dodržiavaním povinností, ktoré súvisia s poskytovaním zakázaných ponúk;
 3. Zoznam zakázaných webových sídiel – Zoznam zakázaných webových sídiel zverejní Finančné riaditeľstvo prvýkrát až 17. júla 2017;
 4. Finančná zábezpeka – Prevádzkovatelia a žiadatelia sú povinní previesť finančnú zábezpeku na účet daňového úradu miestne príslušného podľa sídla prevádzkovateľa hazardnej hry alebo žiadateľa do 31. marca 2017; ak je táto zábezpeka uložená na termínovanom účte, jej prevod sa musí vykonať najneskôr do 31. decembra 2017;
 5. Herný plán – Prevádzkovatelia hazardnej hry sú povinní do 31. januára 2017 upraviť herný plán a predložiť ho na schválenie;
 6. Vzhľad herne – Prevádzkovatelia hazardnej hry sú povinní do 31. marca 2017 upraviť vzhľad herne podľa § 38 ods. 3 v znení účinnom od 1. januára 2017;
 7. Register vylúčených osôb – Register vylúčených osôb sa zriadi s účinnosťou od 1. januára 2019;
 8. Označenie výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných hráčmi alebo terminálov videohier – Prevádzkovateľ je povinný tieto zariadenia označiť v súlade s § 35 ods. 2 do 31. marca 2017;
 9. Zápis do Obchodného registra – Prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorý už je zapísaný v obchodnom registri, je povinný podľa § 24 podať návrh na zápis povolenej činnosti do obchodného registra do 31. marca 2017. Do 10 dní sú následne povinní predložiť ministerstvu výpis z obchodného registra.

Zákon o hazardných hrách novelizuje viaceré ustanovenia. Všetky zmeny nájdete v novelizovanom zákone o hazardných hrách.

Znenie novely zákona o hazardných hrách, teda znenie zákona č. 386/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o hazardných hrách, nájdete tu :

Zákon č. 386/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách
Znenie zákona o hazardných hrách, v znení účinnom od 01.01.2018, nájdete tu:
Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v znení účinnom od 01.01.2018

UPDATE:

Zmeny v oblasti hazardu v Českej republike

Aj v Českej republike platí novelizovaný český zákon o hazardných hrách. Na tomto odkaze si môžete pozrieť analýzu českej legislatívy v oblasti hazardných hier. Tak ako v SR, aj v ČR ide o rozsiahle zmeny, ktoré sa dotknú prevádzkovateľov a aj samotných hráčov.

Hodnotenie článku: 12345 (95.14%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.